Hallitus ja toimitusjohtaja, johdon organisaatio ja tilintarkastajat

Uutechnic Groupin hallinnon perustana ovat Suomen osakeyhtiölaki ja konsernin emoyhtiön Plc Uutechnic Group Oyj:n yhtiöjärjestys. Yhtiö noudattaa Nasdag Helsinki Oy:n listattujen yhtiöiden noudatettavaksi 19.9.2019 annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020 alkaen 1.1.2020.

Konsernin liiketoiminnasta ja hallinnosta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: Yhtiökokous, joka valitsee emoyhtiön hallituksen jäsenet, sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

Plc Uutechnic Group Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Hallitus

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallituksen muodostavat Peter Ryan,  hallituksen puheenjohtaja,  Arno Glöckner hallituksen varapuheenjohtaja ja Dominic Hill

 

Hallituksen jäsenet

 

Peter Ryan, puheenjohtaja

Peter Ryan on varajohtaja, hallituksen sihteeri ja lakiasianjohtaja SPX FLOW:ssa. Hän johtaa globaalia tiimiä ja vastaa yhtiön riskienhallinnasta, yrityskaupoista, compliance-tehtävistä, vaateista, työoikeudellisista asioista sekä riidanratkaisusta. Ennen SPX FLOW:n eriyttämistä omaksi yhtiökseen vuonna 2015, Peter toimi useissa eri rooleissa entisessä SPX:n emoyhtiössä, toimien muun muassa yhtiön lakiasianosaston varajohtajana sekä ruoka- ja juoma -liiketoiminnan lakiasianjohtajana. Hän aloitti oikeudellisen uransa Chicagossa asianajotoimisto Kirkland & Ellis LPP:ssä.

Peter Ryan on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Plc Uutechnic Group Oyj:öön, mutta hän ei ole riippumaton suhteessa SPX FLOW:hun.

 

Arno Gloeckner, varapuheenjohtaja

Arno Gloeckner on avustava lakiasianjohtaja SPX FLOW:n Global Contracts -yksikössä. Hän aloitti vuonna 2010 yhtiön palveluksessa Saksassa Norstedissä toimien yhtiön lakimiehenä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan liiketoimintayksikössä. Myöhemmin hän muutti Helsinkiin ja hänet ylennettiin konsernin avustavaksi päälakimieheksi Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan liiketoimintayksikköön ennen kuin hänen roolinsa vaihtui liiketoiminnan tukemiseksi ruoka- ja juoma -liiketoiminnassa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella. Arno on saanut lakimiehen pätevyyden Saksassa ja hän työskenteli aiemmin suuressa kansainvälisessä asianajotoimistossa.

Arno Gloeckner on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Plc Uutechnic Group Oyj:öön, mutta hän ei ole riippumaton suhteessa SPX FLOW:hun.

Dominic Hill

Dominic Hill liittyi SPX FLOW:n palvelukseen 2014 Global Aftermarkets -liiketoiminnan varajohtajaksi. Hänet ylennettiin Business Development and Strategic Accounts -yksikön varajohtajaksi vuonna 2019. Aiemmin hän toimi johtotehtävissä FTSE 100 Smiths Groupissa ja Babcock International Groupissa. Domicin Hillin kotipaikka on Isossa-Britanniassa ja hänellä on maisterintutkinto Cranfieldin yliopistosta.

Dominic Hill on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Plc Uutechnic Group Oyj:öön, mutta hän ei ole riippumaton suhteessa SPX FLOW:hun.

 

 

10.2.2021 päättyneet hallitusjäsenyydet

Puheenjohtaja Hannu Kottonen, s. 1957, KTM

 • hallituksen jäsen 28.4.2016 – 10.2.2021
 • Aikaisempi työkokemus:
  • HKScan Oyj, toimitusjohtaja 3/2012 – 1/2016
  • Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja 10/2006 – 2/2012
  • M-Real Oyj, kuluttajapakkausdivisioonan johtaja 1/2004 – 10/2006
  • Huhtamäki Oyj, eri johtotehtäviä 1983 – 2003
 • Keskeisimmät luottamustoimet:
  • Polarica Holding AB, hallituksen puheenjohtaja 05/2019
  • Kinttuviisas Oy, hallituksen puheenjohtaja
  • Kansainvälisen suunnistusliiton hallituksen jäsen 10/2018-
 • Hannu Kottonen on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Jouko Peräaho, s. 1962, koneinsinööri

 • Hallituksen jäsen 30.10.2015 – 10.2.2021
 • Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 9.3.2017 –
 • Aikaisempi työkokemus:
  • AP-tela Oy:n hallituksen jäsen 2015 – 05/2019
  • Japrotek Oy:n toimitusjohtaja 2017 – 28.9.2018
  • Japrotek Oy:n hallituksen jäsen 2015 – 28.9.2018
  • Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 1993 – 2013
 • Keskeisimmät luottamustoimet:
  • FC TPS Turku Oy, hallituksen puheenjohtaja
  • Turun kauppakamari, valtuuston jäsen

Johan Slotte, s. 1959, VT, EMBA (IMD)

 • Hallituksen jäsen 30.6.2020 – 10.2.2021
 • Työkokemus:
  • Teleste Oyj
   • eri johtotehtäviä 8/1999 ->
   • Varatoimitusjohtaja 6/2007 ->
   • Cableway AG, Saksa, toimitusjohtaja7/2017 ->
  • Uponor Oy
   • eri johtotehtäviä 4/1989 – 7/1999
   • Uponor Poland toimitusjohtaja 9/1995 – 7/1999
 • Keskeisimmät luottamustoimet
  • Teleste Oyj, hallituksen sihteeri 4/2009 ->
  • Uponor Oy, hallituksen sihteeri 8/1989 – 6/1995
  • hallituksen jäsenyyksiä eri yhtiöissä 1992 ->
 • Johan Slotte on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen toiminta

Emoyhtiön hallitus, joka toimii myös ns. konsernihallituksena, vastaa konsernin hallinnosta ja konsernin toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja päättää asioista, joilla on konsernin toiminnan laajuus ja koko huomioon ottaen huomattava merkitys.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu mm:

 • Vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata niiden toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa korjaavat toimenpiteet
 • Päättää merkittävistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista
 • Käsitellä ja hyväksyä johdon osavuotiset selvitykset, osavuosikatsaukset ja tilinpäätös
 • Päättää konsernin rahoituspolitiikasta ja varainhankintatoimenpiteistä
 • Hyväksyä osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta
 • Vastata konsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä
 • Nimittää ja vapauttaa toimitusjohtaja sekä päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista
 • Vahvistaa konsernin organisaatio ja päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän keskeisistä periaatteista

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapaansa.

Hallituksen kokouksia varten laaditaan esityslista, jonka mukaan asioiden käsittely kokouksessa tapahtuu. Hallituksen sihteerinä toimii konsernin toimitusjohtaja. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka käsitellään ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Hallitus kokoontuu normaalisti kerran kuukaudessa ja sen lisäksi tarvittaessa.

Hallituksen kokousten esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan muu konsernin henkilöstöön kuuluva henkilö. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot konsernin toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen päätösten toimeenpanosta ja raportoi tästä hallitukselle.

Hallituksen jäsenet ovat velvollisia antamaan hallitukselle riittävät tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arviointia varten sekä ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneet muutokset.

Hallituksen valiokunnat

 • Hallituksessa ei ole valiokuntia.

Hallintoneuvosto

 • Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

Toimitusjohtaja

 • 19.1.2021 alkaen Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja on  Dominic Hill.
 • 9.3.2017- 18.1.2019 toimitusjohtajana toimi Jouko Peräaho.

Tiedot toimitusjohtajasta:

Dominic Hill

 • Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 19.1.2021 –
 • VP of Business Development and Strategic Accounts  in SPX FLow

 

Johdon organisaatio

Toimitusjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta toiminnasta konsernin johtoryhmän avustamana.

Tehtaanjohtajat vastaavat liiketoiminta-alueiden toiminnasta johtoryhmiensä avustamina.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee hallituksessa käsiteltäviä asioita. Johtoryhmä valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, valvoo strategian toteutumista, taloudellista tuloskehitystä, merkittävien projektien ja asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valmistelee investointeja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Yhtiön hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä.

Johtoryhmä:

 • Dominic Hill, Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja
 • Jussi Vaarno, s.1970, Plc Uutechnic Group Oyj:n varatoimitusjohtaja ja Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja
 • Leena Junninen, s.1962,Plc Uutechnic Group Oyj:n talouspäällikkö
 • Zakaria Mönkäre, s. 1984, Plc Uutechnic Group Oyj:n teknologiajohtaja
 • Antti Sormunen, s. 1974, Uutechnic Oy:n tehtaanjohtaja
 • Oliver Tappe, s. 1968, Stelzer Rührtechnic Int. GmbH:n toimitusjohtaja

Päättyneet jäsenyydet

 • Jouko Peräaho, s.1962, Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja, jäsenyys päättynyt 19.1.2021
 • Jarmo Vanha-aho, s.1965, Myyntijohtaja Plc Uutechnic Group Oyj, jäsenyys päättynyt 30.10.2020

Tilintarkastajat

Yhtiön lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiöjärjestyksen mukaan yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen valmistelema ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan kokouskutsussa, tai jos tilintarkastajaehdokas ei ole hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua julkistettaessa, ehdokkuus julkistetaan erikseen.

Yhtiökokous 30.6.2020 valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tarkastajana KHT Osmo Valovirta.