Yhtiöjärjestys

(20.05.2016)

Artikla 1

Yhtiön toiminimi on Plc Uutechnic Group Oyj ja kotipaikka Uusikaupunki.

Artikla 2

Yhtiön toimialana on metalliteollisuuden harjoittaminen ja sen tuotteiden kotimainen ja kansainvälinen kauppa. Yhtiön toimialana on huolehtia myös sen konserniin kuuluvien yhtiöiden hallinnosta ja rahoituksesta. Yhtiö huolehtii myös konsernin yhtiöiden organisaatiosta, rahoituksesta, laskentatoimesta, konttoripalveluista, osto- ja myyntitehtävistä sekä muista konsernin hallintopalveluista. Yhtiö voi hankkia patentteja ynnä muita oikeuksia konsernin lukuun sekä tarjota konsulttipalveluja, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, harjoittaa vuokrausta, muuta leasing-toimintaa sekä sijoittaa varojaan osakkeisiin, arvopapereihin ja muihin rahamarkkinainstrumentteihin. Yllämainittua toimintaa yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrityksiä käyttäen.

Artikla 3

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Artikla 4

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja.

Artikla 5

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Artikla 6

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus päättää prokuran myöntämisestä ja lakkauttamisesta. Prokurat voidaan antaa siten, että prokuristi edustaa yhtiötä yksin tai yhdessä toisen prokuristin kanssa tai hallituksen jäsenen kanssa.

Artikla 7

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Artikla 8

Yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy joulukuun 31. päivänä.

Artikla 9

Yhtiökokous voidaan hallituksen päätöksen mukaisesti pitää joko yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina huomioiden osakeyhtiölain mukaiset kutsuaikamääräykset, yhtiön internet-sivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Artikla 10

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus

2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava:

8. hallituksen jäsenet; sekä

9. tilintarkastaja.