Uutechnic Group -konsernin tiedotuspolitiikka

Viestinnän asema ja tavoitteet

Plc Uutechnic Group Oyj on Uutechnic Group –konsernin (”Konserni”) emoyhtiö ja Helsingin Pörssin päälistalle listattu yhtiö. Uutechnic Group noudattaa viestinnässään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Finanssivalvonnan (”FIVA”) sääntöjä ja suosituksia sekä yhtiön hyvän hallinnointitavan periaatteita.

Konsernissa yritysviestintä ja sijoittajasuhteet ovat osa strategista hallintovastuuta, joka nähdään Konsernin toiminnan kannalta olennaiseksi osa-alueeksi.

Mahdollisimman hyvällä, oikea-aikaisella, avoimella ja asianmukaisesti hoidetulla viestinnällä Konsernintavoitteena on tukea Uutechnic Groupin osakkeen oikeaa arvonmuodostusta.

Pörssitiedotteiden tarkoituksena on julkistaa yhtä aikaa tasapuolisesti kaikille olemassa oleville ja potentiaalisille osakkeenomistajille kaikki olennainen tieto, jolla on tai voi olla olennaista merkitystä osakkeenarvon muodostuksessa.

Pörssitiedotteissa asiat kuvataanobjektiivisesti ja realistisesti, jotta ne antavat kaikille markkinoilla toimiville totuudenmukaisen kuvan Konsernin kokonaistilanteesta.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat konsernin virallisia edustajia. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ja muut konsernin asiantuntijat voivat antaa lausuntoja oman vastuualueensa asioista, jos heidät on siihen valtuutettu.

Keskeiset periaatteet tiedottamisessa

Taloudelliset tiedot

Konserni julkistaa strategiansa sekä taloudelliset tuloksensa ja tavoitteensa säännöllisesti tilinpäätöksessään, puoli-ja osavuosikatsauksissaan.

Tilinpäätöstiedote, tilinpäätös, vuosikertomus sekä puoli-ja osavuosikatsaukset pyritään antamaan mahdollisimman pian katsauskauden päättymisen jälkeen tarvittavan aineiston valmistuttua.

Kunkin vuoden katsaukset, tilinpäätökset ja tilinpäätösaikataulu on saatavilla Uutechnic Groupin kotisivuilla osoitteessa www.utgmix.com. Kaikki katsaukset ja tiedotteet ovat saatavilla yhtiön kotisivuilta viiden vuoden ajan.

Konserni julkaisee taloudelliset tiedot ja tunnusluvut yhtenä kokonaisuutena liiketoiminta-alueita tai yhtiöitä erittelemättä. Julkaisu tapahtuu pörssitiedotteella, jonka jälkeen ne voidaan julkaista muutoin.

Tilinpäätös sisältää yhtiön virallisen tilintarkastetun Konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lisäksi toimitusjohtajan katsauksen. Tilinpäätös ja vuosikertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla suomeksi ja englanniksi.

Tulosohjaus

Konserni julkaisee katsauksen markkinanäkymiin ja numeraalisen tai verbaalisen suuntaa-antavan tulosohjauksen kuluvalle vuodelle tilinpäätöstiedotteessa ja päivittää niitä puoli-ja osavuosikatsauksissa. Tarpeen vaatiessa yhtiö voi päivittää ohjaustaan myös muina aikoina pörssitiedotteella.

Tulosohjauksessa pyritään huomioimaan liiketoiminnan vaikea ennustettavuus, mutta toisaalta myös markkinoilla toimivien sijoittajien tiedonsaannin tarpeet sijoituspäätösten tekemiseksi.

Markkinakatsaus perustuu johdon perusteltuun ja esiintuomaan näkemykseen liiketoimintaympäristön ja markkinoiden kehityksestä.

Tulosohjaus perustuu yhtiön arvioituun myyntiin ja kannattavuuteen ja/tai muihin kuluvan vuoden tulokseen mahdollisesti vaikuttaviin tekijöihin perusteluineen sen hetkisen tilanteen pohjalta.

Konserni ei anna yhtiön virallisissa markkinanäkemyksissä ja tulosohjeistuksessa julkistettujen tietojen lisäksi muita arvioita tai ennusteita.

Konserni seuraa markkinoiden odotuksia ja arvioita, ja jos ne poikkeavat oleellisesti yhtiön tulosohjeistuksesta, opastaa konserni tarvittaessa markkinoita.

Tulosvaroitukset

Tulosvaroitus on korjaus Konsernin aiemmin julkaisemiin näkymiin ja arvioihin.

Tulosvaroitus julkaistaan pörssitiedotteena ilman aiheetonta viivytystä, jos Konserni arvioi, että sen tulos tai muu liiketoiminnan kehitys eroaa todennäköisesti olennaisesti yhtiön esittämistä arvioista. Hallitus määrittelee yhtiön sisäiset ohjeelliset rajat olennaisuuden määrittämiseksi ja seuraa yhtiön tulosta ja muuta kehitystä kuukausittain, tulosvaroitus perustuu kuitenkin aina kokonaisharkintaan.

Tietovuodot, huhut ja markkina-arvot

Konserni ei pääsääntöisesti kommentoi markkinahuhuja, osakekurssin kehitystä, asiakkaiden tai kilpailijoiden toimia tai analyytikkojen ennusteita.Konserni voi kuitenkin julkaista pörssitiedotteen oleellisesti virheellisten tietojen oikaisemiseksi, jos näillä on tai voi olla merkittävä vaikutus osakkeen arvonmuodostukseen.

Konserni ei myöskään kommentoi valmisteilla olevia asioitaan. Mikäli kuitenkin arvopaperin arvonmuodostukseen olennaisesti merkittävä tieto on vuotanut julkisuuteen ennenaikaisesti, julkaisee Konserni asiasta pörssitiedotteen.

Hiljainen jakso

Konsernin hiljainen jakso alkaa kunkin raportointikauden lopusta, kuitenkin vähintään kolme viikkoa ennen tilinpäätöksen, puoli- ja osavuosikatsauksien julkistamista, ja päättyy niiden julkistamiseen. Tänä aikana Konsernin johtajat ja henkilöstö eivät ole tekemisissä sijoittajien, analyytikoiden tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa tai kommentoi yhtiön näkymiä, tulosta tai ennusteita.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma kuitenkin vaatii välitöntä julkistusta, Konserni julkistaa tiedon viipymättä tiedonantoa koskevien määräysten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Omistuksien muutokset

Pörssiyhtiön osakkeenomistajilla on velvollisuus ilmoittaa sekä FIVAlle että yhtiölle itselleen osakeomistustensa muutoksista. Konserni puolestaan on velvollinen julkaisemaan osakkeenomistajien ilmoitukset. Arvopaperimarkkinalain (9 luvun 5 §) säännösten nojalla osakeomistusten muutokset tulee julkistaa, jos osuus saavuttaa, ylittää tai jää alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai90 prosentin äänimäärästä tai yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Muutoksista tulee ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä.

Konsernin johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä kuuluvien henkilöiden tekemät liiketoimet yhtiön osakkeilla julkistetaan pörssitiedotteella FIVAn ohjeen mukaisesti.

Pörssitiedotteet

Konserni julkaisee pörssitiedotteen ilman aiheetonta viivästystä tärkeistä päätöksistä, tapahtumista ja asioista, joilla arvioidaan olevan olennainen vaikutus osakkeen arvonmuodostukseen.

Kaikkien Konsernin julkistamien pörssitiedotteiden koordinoinnista vastaa hallitus yhdessä operatiivisen johdon kanssa. Näin voidaan varmistaa tiedotteiden oikea ajoitus sekä tiedotteiden kattava ja nopea toimitus kaikille sidosryhmille.

Konsernin toimitusjohtajan vastuulla on oma-aloitteisesti ja viipymättä tuoda Hallituksen puheenjohtajan tietoon seikat, jotka hänen käsityksensä mukaan saattavat yksittäisinä asioina tai osana muuta kokonaisuutta vaikuttaa tiedottamisvelvollisuuteen. Konsernin toimitusjohtajan tulee huolehtia käytettävissään olevin keinoin, että Konsernin henkilöstö tuo esiin hänelle seikat, jotka voivat yksittäisinä asioina tai osana kokonaisuutta aiheuttaa tiedottamisvelvollisuuden.

Konserni julkistaa pörssitiedotteita esimerkiksi seuraavista asioista:

 • tilinpäätökset, puoli- ja osavuosikatsaukset
 • strategian kannalta keskeiset asiat sekä taloudellisessa ja tulevaisuuden näkymissä tapahtuneet olennaiset muutokset
 • merkittävät uudet tilaukset arvonsa (n. 10 % liikevaihdosta) tai kokonsa takia ja myös tilaukset, jotka ovat merkittäviä päänavauksia uusille asiakasryhmille, markkinoille tai uudelle teknologialle
 • yritys- ja rahoitusjärjestelyt sekä merkittävät investoinnit
 • merkittävät yhteistyösopimukset ja liiketoiminnan uudelleen järjestelyt
 • muutokset hallituksessa
 • toimitusjohtajamuutokset
 • Konsernin liiketoiminnan organisointimuutokset ja merkittävät YT-menettelyt
 • yhtiöoikeudelliset asiat
 • merkittävät oikeusprosessit
 • osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
 • kriisitilanteet sekä Konsernin tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat tunnistetut riskit ja niihin varautuminen

Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteet sisältävät tietoa Konsernin normaalista liiketoiminnasta, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan muuten kiinnostavan yhtiön sidosryhmiä.

Konserni tiedottaa saamistaan tilauksista pääsääntöisesti lehdistötiedotteella, mikäli tilausten arvo ei ylitä pörssitiedotteelle asetettua raja-arvoa.Yhtiön tavoite on julkaista kaikki saamansa tärkeät tilaukset, mutta asiakkaiden toivomuksesta osa tilauksista jää luottamuksellisiksi. Tilaus julkistetaan sen jälkeen, kun se on kirjattu saatuihin tilauksiin. Lehdistötiedotteilla voidaan tiedottaa myös pienistä investoinneista ja yhteistyösopimuksista asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Tämän lisäksi voidaan julkaista ammattilehdistötiedotteita, jotka kertovat tuotteista, palveluista ja teknologioista yksityiskohtaisesti.

Konsernin lehdistötiedotteet ovat operatiivisen johdon vastuulla ja sovituilla toimintatavoilla varmistetaan tiedotteiden oikea-aikainen julkaisu, kattava ja nopea jakelu sekä johdonmukaisuus.

Tiedotuskanavat

Pääasiallinen ajantasaisen tiedon lähde on Konsernin kotisivut, jossa tiedotteet ovat tasapuolisesti kaikkien sijoittajien saatavilla heti pörssi-tai lehdistötiedotteen julkaisun jälkeen.

Konsernin tavoitteena on tarjota sivuillaan kattavaa tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat muodostaa oikean ja riittävän kuvan yhtiöstä. Olennaisesti Konsernin emoyhtiön arvopaperien arvoon vaikuttava tieto julkistetaan kuitenkin aina myös pörssitiedotteella.

Konserni julkaisee pörssi-ja lehdistötiedotteet NASDAQ Helsinki Oy:n välityksellä. Palvelussa julkaistut tiedot julkaistaan aina samanaikaisesti myös Konsernin kotisivuilla.

Konsernin sivuilla julkaistujen omistaja-ja osaketietojen tuottamisesta vastaa Euroclear Finland Oy ja ylläpidosta vastaa Konserni.

Konsernin virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki virallinen materiaali julkaistaan sekä suomen- että englanninkielisenä.

Tiedotus poikkeustilanteissa

Poikkeustilanteissa on erittäin tärkeää minimoida Konsernin imagon vahingoittuminen hoitamalla tiedotus hyvin ja tehokkaasti. Poikkeustilanteista tulee välittömästi informoida hallitusta. Poikkeustilanteen laajuudesta ja tyypistä riippuen hallitus tai toimitusjohtaja nimittää kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja viestintää.

Sisäpiiriohje

Konsernin sisäpiiriohjeet kieltävät ilmoitusvelvollisia henkilöitä tekemästä kauppaa yhtiön arvopapereilla 30 päivän ajan (suljettu ikkuna) ennen taloustietojen julkistamista. Ilmoitusvelvollisten henkilöiden tulee hankkia lupa yhtiön sisäpiirivastaavalta aina ennen kaupankäyntiä.

Konsernin sisäpiiriohjeissa annetaan myös lisäohjeita siitä, miten ilmoitusvelvollisten henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa yhtiölle yhtiön arvopapereilla tekemistään kaupoista.