Eettinen toimintaohje

Uutechnic Group -konserni (jäljempänä ”Uutechnic Group”) on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa kestävällä ja vastuullisella tavalla. Tämä eettinen toimintaohje perustuu konsernin arvoihin, jotka ovat asiakkaan arvon kasvattaminen, jatkuvuus, ammattitaito ja rehellisyys. Tämä toimintaohje koskee velvollisuuksiamme liiketoimintaympäristöämme, työntekijöitämme, liikekumppaneitamme ja yhteiskuntaa kohtaan. Tätä toimintaohjetta täydentävät muut yksittäiset Uutechnic Groupiakoskevat ohjeet.

Tämä eettinen toimintaohje antaa perustan Uutechnic Groupin työntekijöiden, liikekumppaneiden, toimittajien ja asiakkaiden toimintatavoille. Vastuu tämän ohjeen noudattamisesta on kaikilla asianosaisilla.

Plc Uutechnic GroupOyj:n hallitus on hyväksynyt tämän eettisen toimintaohjeen 26.10.2017

Hallitus voi päivittää toimintaohjetta tarvittaessa. Eettisen toimintaohjeen tulkinnasta tai noudattamisestalisätietoja antaa konsernin toimitusjohtaja Dominic Hill.

LAKIEN NOUDATTAMINEN

Noudatamme toiminnassamme kulloisenkin toimintamaan paikallista lainsäädäntöä ja määräyksiä. Jokaisen työntekijän velvollisuus on hankkia tieto työnsä kannalta olennaisista laeista ja säädöksistä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta näitä lakeja ja säädöksiä noudatetaan. Asemastaan huolimatta kenelläkään Uutechnic Groupin työntekijällä ei ole oikeutta suorittaa, odottaa tai sallia laitonta toimintaa.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic GroupOyj on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki Oy) ja noudattaa Suomessa kulloinkin voimassa olevia osakeyhtiön hallintoon liittyviä lakeja ja määräyksiä. Markkinoille annettavat tiedot raportoidaan lakien, pörssin sääntöjen ja listayhtiönhallinnointikoodin mukaisesti.

YHTEISKUNTAVASTUU

Kunnioitamme ja noudatamme Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määriteltyjä periaatteita.

Emme hyväksy pakkotyön tai lapsityövoiman käyttöä.Pidämme yleismaailmallisina perusoikeuksina muun muassa ajattelun, mielipiteen, ilmaisun, uskonnon ja rauhanomaisen kokoontumisen vapautta.

Emme syrji työntekijöitämme emmekä työnhakijoita sukupuolen, kansallisuuden, uskonnon, rodun, iän, vammaisuuden, seksuaalisen suuntauksen, poliittisten mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden emmekä yhteiskunnallisen tai etnisen alkuperän perusteella.Kaikilla työntekijöillä on oikeus olla tai olla olematta ammattiliiton jäsen.

Pyrimme luomaan kaikille työntekijöillemme työpaikan, jossa heitä kohdellaan yhdenmukaisesti ja samanarvoisesti.Emme hyväksy minkäänlaista ahdistelua tai työpaikkakiusaamista työpaikoilla, työpaikan ulkopuolella tai esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Turvallisuus on keskeinen arvo yhtiössä. Uutechnic Group asettaa työntekijöidemme ja ympäristön turvallisuuden etusijalle. Uskomme, että turvallisuus on asenne ja ajattelutapa ja että jokainen työ ja tehtävä voidaan suorittaa turvallisesti. Ennen työn aloittamista otamme huomioon riskien minimoimisen. Tavoitteenamme on luoda turvallinen ja terveellinen työympäristö jokaiselle työntekijällemme, vieralijallemme ja asiakkaallemme joidenka kanssa harjoittamme liiketoimintaa.

Johdon vastuulla on toimia hyvänä esimerkkinä ja varmistaa turvallisuuskäytäntöjen toimivuus. Johdon tehtävänä on edistää myönteistä turvallisuusasennetta ja jokaisella yksilöllä on henkilökohtainen vastuu omasta -sekä työtoverin turvallisuudesta.Työterveyshuollon toimintasuunnitelman avulla huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista ja työkyvyn säilyttämisestä sekä työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisystä

YMPÄRISTÖ

Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja käytäntöjä, jotka suojelevat ja ylläpitävät ympäristöä. Otamme liiketoiminnassamme huomioon ympäristövaikutuksemme ja konsernin ympäristöpolitiikan tavoitteena on oman toiminnan ja asiakkaiden prosessien kehittäminen ympäristönäkökulmat huomioon ottaen. Vastuullisuus koskee konsernin tuotteiden koko elinkaarta. Käymme avointa vuoropuhelua ympäristökysymyksistä ja pyrimme optimoimaan energiankäyttöä ja vähentämään liiketoiminnan päästöjä. Avoimuudella varmistamme, että tuotteemme on valmistettu ympäristöystävällisesti.

REHELLISYYS

Pyrimme olemaan rehellinen ja luotettava liikekumppani. Työntekijöidemme odotetaan toimivan vastuullisesti ja ajavan Uutechnic Groupin etua. Yhtiön työntekijöiden on vältettävä toimintaa, joka johtaa eturistiriitaan.Kaikkien liikesuhteiden tulee perustua objektiivisiin perusteisiin.

Olemme sitoutuneet torjumaan korruptiota kaikissa sen muodoissa. Emme maksa lahjuksia tai muita laittomia maksuja. Emme myöskään tarjoa emmekä vastaanota palveluksia tai muita etuuksia, joiden voidaan olettaa vaikuttavan päätöksentekoon tai jotka ylittävät normaalien edustuskulujen rajat.

RAHANPESU

Emme hyväksyrahanpesua. Teemme liiketoimintaa vain hyvämaineisten, laillista liiketoimintaa harjoittavien osapuolten kanssa ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä

REILU KILPAILU

Noudatamme voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä ja kilpailemme rehellisesti ja reilusti. Emme osallistu laittomiin toimiin

YHTIÖN OMAISUUS

Konsernin työntekijät ovat velvollisia pitämään hyvää huolta Uutechnic Groupin omaisuudesta (aineellinen ja aineeton omaisuus, taloudelliset varat sekäluottamukselliset tiedot). Yhtiön omaisuutta voidaan käyttää vain lailliseen liiketoimintaan.

Huolehdimme myös alihankkijoidemme, toimittajiemme tai asiakkaidemme meidän haltuumme luovuttamasta omaisuudesta, aineistoista ja luottamuksellisista tiedoista.

TAVARANTOIMITTAJAT JA ALIHANKKIJAT

Pyrimme toimimaan vain sellaisten tavarantoimittajien, alihankkijoiden, konsulttien ja edustajien kanssa, jotka ovat valmiita työssään noudattamaan tämän Ohjeen periaatteita. Edellytämme tavarantoimittajien, alihankkijoiden, konsulttien ja edustajien noudattavan paikallista lainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa he toimivat.

OHJEEN NOUDATTAMINEN

Kaikkien Uutechnic Groupin työntekijöiden on noudatettava tätä toimintaohjetta. Epäselvissä tilanteissatyöntekijän on otettava yhteyttä esimieheentai toimitusjohtajaan.

Esimiehet vastaavat toimintaohjeen esittelemisestä omassa organisaatiossaan. Tämä ohje kuuluu uuden työntekijän perehdytysaineistoon.

Tämän ohjeen vastainen toiminta johtaa rangaistustoimenpiteisiin ja mahdollisesti työsuhteen päättämiseen. Työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan tämän ohjeen vastaisesta toiminnasta omalle esimiehelleen tai toimitusjohtajalle. Ohjeen rikkomisesta tai epäilystä vilpittömässä mielessä ilmoittavaa henkilöä ei rangaista millään tavalla. Ilmoittajan ja syylliseksi epäillyn oikeudet ja yksityisyyden suoja taataan.