UTG:n liikeidea perustuu kestävään kehitykseen

UTG:n toiminta-ajatus perustuu vastuullisuuteen. Tarjoamme sekoitusteknologiaa, joka mahdollistaa asiakkaidemme prosessien kestävän elinkaaren ja parantaa prosessien energiatehokkuutta. Teknologiamme avulla asiakkaamme voivat tuottaa parhaan mahdollisen prosessituloksen kuluttaen mahdollisimman vähän energiaa ja materiaaleja.

Korkea laatu on toimintamme edellytys

UTG:ssa on käytössä ISO 9001 -laatujärjestelmä. Liiketoimintamme perusedellytys on tuotteidemme korkea laatu. Varmistamme laatupolitiikkamme mukaisen toiminnan läpinäkyvien toimintajärjestelmien, henkilöstön koulutuksen, tuotekehityksen, seurannan ja laatuauditointien avulla. Ammattitaitoinen henkilöstömme tuntee jokaisen toimeksiannon laatuvaatimukset ja vastaa laadun toteutumisesta.
Asiakastyytyväisyydestä kertovat tärkeät jatkotilausprojektit. Kehitämme tuotteitamme ja palveluitamme yhteistyössä asiakkaidemme ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Omassa laboratoriossamme teemme kokeita ja numeerisia simulaatioita, joilla tutkimme, että tuotteet vastaavat asiakkaidemme vaatimuksia. Saksan uudistetun laboratorion tietotekniikan ja uusien antureiden avulla olemme pystyneet ottamaan käyttöön uusia mittausmenetelmiä. Uusia menetelmiä käytetään esimerkiksi mittaamaan 3-faasisekoittamista, jossa sekoitetaan kiintoainetta, kaasua ja nestettä. Vuonna 2019 konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 0,5 miljoonaa euroa eli 3 % liikevaihdostamme.

Tärkein voimavaramme on oikea henkilökunta

UTG:n palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 87 henkilöä. Tuotannon työntekijöitä heistä oli 38 ja toimihenkilöitä 49. Henkilöstöstämme työskenteli Suomen yhtiöissä 25 henkilöä ja Saksan yhtiössä 62 henkilöä.
Oikea henkilökunta on konsernimme tärkein voimavara. Arvoihimme kuuluvat motivaatio ja sitoutuminen tavoitteisiimme. Konsernin strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että työntekijämme tietävät, miten he voivat vaikuttaa omalla työllään strategian toteutumiseen. Tämän varmistamme käymällä läpi strategiaamme ja brändilupauksiamme koko henkilöstön kanssa
Henkilöstömme osaamista ja jatkuvaa kehitystä vahvistamme koulutuksella. Koko Suomessa toimiva tuotantohenkilökuntamme on osallistunut Lean-koulutukseen, jonka tavoitteena on sekä tuottavuuden että henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen keskittymällä olennaiseen ja poistamalla hukkaa. Vuonna 2019 henkilökuntaamme osallistui myös suunnittelu-, tuotehallinnan-, 3D-mallintamisen, johtamis- ja kielikoulutukseen. Saksassa toteutimme mittavan englannin kielen koulutusohjelman.
Pyrimme varmistamaan ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden myös tulevaisuudessa. Teemme harjoittelijayhteistyötä esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulun tuotantotalouden linjan kanssa. UTG:ssa tehtiin opinnäytetöitä, ja verstaillamme ja toimistoillamme toimi tuotannon ja hallinnon harjoittelijoita.

Turvallinen ja terveellinen työympäristö jokaiselle

Työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden varmistaminen on yksi henkilöstöpolitiikkamme tärkeimmistä tavoitteista. Tavoitteenamme on luoda turvallinen ja terveellinen työympäristö jokaiselle työntekijällemme. Johdon vastuulla on toimia hyvänä esimerkkinä, edistää myönteistä turvallisuusasennetta ja varmistaa turvallisuuskäytäntöjen toimivuus. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen vastuu omasta sekä työtoverin turvallisuudesta. Yksiköissämme työturvallisuuden seuranta on osa päivittäistä toimintaa. Konsernissa ei sattunut yhtään vakavaa tapaturmaa vuonna 2019.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman avulla huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista ja työkyvyn säilyttämisestä sekä työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisystä.
Suomessa jatkoimme hyvinvointiprojektia työeläkeyhtiö Elon tuella. Ohjelmassa etsittiin yksilölliset tavoitteet jokaiselle työntekijälle hyvinvoinnin lisäämiseksi kokonaisvaltaisesti.
Suomen henkilöstöllemme suunniteltiin myös liikunnan, ruokavalion ja stressistä palautumisen henkilökohtainen tavoiteohjelma työhyvinvointipalveluiden tuottajan avulla. Lähes kaikki ohjelmaan osallistuneet kokivat voivansa paremmin ja saaneensa hyviä työkaluja työkykynsä paran- tamiseen palautumisen, ravinnon ja liikunnan avulla.
Tuemme henkilöstön liikuntaharrastuksia sekä Suomessa että Saksassa.

Parannamme energiatehokkuutta

UTG:ssa on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Konsernin ympäristöpolitiikan tavoitteena on oman toimintamme ja asiakkaidemme prosessien kehittäminen ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Jokaisella henkilökuntaamme kuuluvalla on oikeus ja velvollisuus puuttua sellaiseen toimintaan, joka voi aiheuttaa laatu-, turvallisuus- tai ympäristöpoikkeaman. UTG:ssa ei tapahtunut ympäristölainsäädännön rikkomuksia vuonna 2019.

Toimitamme omassa toiminnassamme syntyvät jätteet asianmukaisesti käsittelyyn ja kierrätykseen. Kierrätys kuuluu tuotantomme toimintakonseptiin. Teräs, hukkapaat ja pakkausmateriaalit toimitetaan lajiteltuina kiertoon ja jatkojalostukseen. Oman toimintamme energiaintensiivisyys on melko pieni. Selvitämme kuitenkin mahdollisuuksia parantaa toimintamme energiatehokkuutta. Stelzerin lämmitysjärjestelmä uusittiin energiatehokkaammaksi vuonna 2019. Pyrimme myös hyödyntämään soveltuvin osin digitaalisia palaverikäytäntöjä matkustamisen sijaan.

Ympäristövastuu koskee tuotteidemme koko elinkaarta. Tavoitteenamme on minimoida tuotteidemme elinkaarikustannukset ja optimoida asiakkaidemme prosessien energiatehokkuus. Useiden asiakastoimialojemme energiaintensiivisyys on suuri. Sekoitusteknologiaa optimoimalla voimme parantaa huomattavasti asiakkaidemme prosessien energia- ja materiaalitehokkuutta. Hyödyt sekä asiakkaillemme että ympäristölle ovat merkittävät.

Vastuullisuus on UTG Mixing Groupin, kaikkien sidosryhmiemme sekä ympäristömme kestävään tulevaisuuteen olennaisesti vaikuttava tekijä.