Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.3.2017 klo 9:40

KUTSU PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen torstaina 30.maaliskuuta 2017 klo 13.00 alkaen hotelli Scandic Parkissa osoitteessa Mannerheimintie 46, Helsinki.

A  YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1   Kokouksen avaaminen

2   Kokouksen järjestäytyminen

3   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4   Kokouksen laillisuuden toteaminen

5   Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 Tilikauden 1.1.2016–31.12.2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7   Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8   Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

9   Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittaville hallituksen jäsenille maksettavaksi toimikaudelta vuosipalkkiota seuraavasti hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa (sama kuin vuonna 2016) ja muille hallituksen jäsenille 22 000 euroa (sama kuin vuonna 2016). Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille ei makseta muita palkkioita (esim. kokouspalkkiota).

Samat osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa olevalle henkilölle ei makseta hallituksen jäsenyydestä tai puheenjohtajuudesta palkkiota.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi yhtiön hallitukseen 4 jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi yhtiön hallitukseen uudelleen Sami Alatalon, Hannu Kottosen (riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä), Kristiina Lagerstedtin (riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä) ja Jouko Peräahon.

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että jos he tulevat valituiksi, he valitsevat hallituksen puheenjohtajaksi Sami Alatalon.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavalle tilintarkastajalle maksettavaksi palkkiota laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Osmo Valovirran.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

 

16 Päätös yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty niiden 3 480 osakkeen osalta, jotka ovat yhtiön nimissä olevalla yhteisellä arvo-osuustilillä, joka on avattu niiden osakkeenomistajien lukuun, joiden oikeuden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole ilmoittautumisajan kuluessa vaadittu. Ilmoittautumisaika on yhtiön hallituksen 21.10.1994 tekemän päätöksen mukaisesti päättynyt 31.3.1995.

17 Kokouksen päättäminen

 

B   YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Plc Uutechnic Group Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.uutechnicgroup.fi. Plc Uutechnic Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.3.2017. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 13.4.2017 alkaen.

 

C   OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.3.2017 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. a)   puhelimitse numeroon +358 400 613 896;
  2. b)   sähköpostitse osoitteeseen ; tai
  3. c)   kirjeitse osoitteeseen Plc Uutechnic Group Oyj, Muottitie 2, 23500 UUSIKAUPUNKI

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Plc Uutechnic Group Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 20.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Plc Uutechnic Group Oyj, Muottitie 2, 23500 UUSIKAUPUNKI Pietarsaari ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4 Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 56 505 210 osaketta, jotka tuottavat yhteensä

56 505 210 ääntä.

 

Uudessakaupungissa 8. päivänä maaliskuuta 2017

 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, hallituksen puheenjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.