Kutsu Vaahto Group Plc Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.12.2009

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.11.2009 klo 15.30

KUTSU VAAHTO GROUP PLC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 16.12.2009

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 16. päivänä joulukuuta 2009 klo 13.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti.

A VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.9.2008–31.8.2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.9.2008–31.8.2009 ei makseta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa tilikaudelta jäljelle jäävät voittovarat jätettäväksi voittovarojen tilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 26.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 19.000 euroa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa hallituksen jäseniksi Seppo Jaatista, Heikki Marttista, Martti Unkuria, Antti Vaahtoa sekä Mikko Vaahtoa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Juonalan.

15. Päättäminen sanomalehdestä, jossa yhtiökokouskutsu julkaistaan

Hallitus ehdottaa, että seuraavan yhtiökokouksen kokouskutsu julkaistaan hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään osakeyhtiölain muutoksista johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia, joilla yhtiöjärjestystä selkeytetään ja se saatetaan vastaamaan lain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä. Hallitus ehdottaa siten, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § ja 6–12 § muutettaisiin. Muutos käsittää muun muassa tilintarkastajien lukumäärän, yhtiökokouksen kutsuajan ja -tavan sekä ilmoittautumisajan muuttamisen sekä eräitä muita teknisluonteisia muutoksia.

17. Kokouksen päättäminen

B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Vaahto Group Plc Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.vaahtogroup.fi. Vaahto Group Plc Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä mainituilla www-sivuilla viimeistään 25.11.2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 30.12.2009 alkaen.

C OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.12.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.12.2009 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) puhelimitse numeroon 020 1880 355; tai

b) kirjeitse osoitteeseen Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 LAHTI. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Vaahto Group Plc Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröity osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.12.2009. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouksen ilmoittautumispäivänä 11.12.2009. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 17.11.2009 yhteensä 1 452 751 kappaletta A-lajin osakkeita, jotka tuottavat yhtiökokouksessa yhteensä 1 452 751 ääntä, sekä yhteensä 1 419 551 kappaletta K-lajin osakkeita, jotka tuottavat yhtiökokouksessa yhteensä 28 391 020 ääntä. Yhteensä yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 2 872 302 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 29 843 771 ääntä.

Lahdessa 17. päivänä marraskuuta 2009

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus