Kutsu Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 4.6.2010

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.5.2010 klo 15.00

KUTSU VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 4.6.2010

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 4. päivänä kesäkuuta 2010 klo 13.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti.

 

A YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 

Osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä aiemman viiden jäsenen sijasta.

 

7. Uusien hallituksen jäsenten valitseminen

 

Osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa, että yhtiökokous valitsee kaksi uutta jäsentä yhtiön hallitukseen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan Rainer Häggblom ja Reijo Järvinen. Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.vaahtogroup.fi.

 

Vaahto Group Plc Oyj:n 16.12.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen yhtiön hallituksesta on eronnut yksi jäsen, joten yhtiön hallitukseen kuuluu tällä hetkellä neljä jäsentä.

 

8. Kokouksen päättäminen

 

B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä yhtiökokouskutsu on saatavilla Vaahto Group Plc Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.vaahtogroup.fi. Tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 18.6.2010 alkaen.

 

C OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.5.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 1.6.2010 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 

a) puhelimitse numeroon 020 1880 355; tai

b) kirjeitse osoitteeseen Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Vaahto Group Plc Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

 

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.5.2010. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 1.6.2010 ennen klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

 

4. Muut tiedot

 

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 10.5.2010 yhteensä 1 452 751 kappaletta A-lajin osakkeita, jotka tuottavat yhtiökokouksessa yhteensä 1 452 751 ääntä, sekä yhteensä 1 419 551 kappaletta K-lajin osakkeita, jotka tuottavat yhtiökokouksessa yhteensä 28 391 020 ääntä. Yhteensä yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 2 872 302 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 29 843 771 ääntä.

 

Lahdessa 10. päivänä toukokuuta 2010

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

 

Hallitus