Plc Uutechnic Group Oyj: KORJAUS 4.3.2020 JULKAISTUUN YHTIÖKOKOUSKUTSUUN

KORJAUS 4.3.2020 JULKAISTUUN YHTIÖKOKOUSKUTSUUN

Yhtiökokouskutsussa, joka julkaistiin 4.3.2020 kello 9:20 oli osiossa C: Ohjeita kokoukseen osallistujille, kohdassa b) virheellinen sähköpostiosoite. Kohta b) korjattuna: sähköpostitse osoitteeseen ,

Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan alla:

KUTSU PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen keskiviikkona 25. maaliskuuta 2020 klo 13.00 alkaen Hotelli Scandic Simonkentässä, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

A.    YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Kokouksen avaaminen
 1. Kokouksen järjestäytyminen
 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 1. Tilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 • Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 kertynyt voitto lisättäisiin kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2019 perusteella jaettaisiin voittovaroista osinkoa 0,01 euroa osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä olisi 27. maaliskuuta 2020 ja osinko maksettaisiin 3. huhtikuuta 2020.
 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Palkitsemispolitiikan käsittely
 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 • Hallitus esittää palkitsemispolitiikan mukaisesti valittaville hallituksen jäsenille maksettavaksi toimikaudelta vuosipalkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa (vuonna 2019: 60 000 euroa sillä erolla, että puheenjohtajan tehtävä oli puolipäivätoiminen). Myös muiden hallitusten jäsenten palkkioiden esitetään olevan ennallaan 22 000 euroa. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille ei makseta muita palkkioita (esim. kokouspalkkiota). Matka- ja vastaavat hallitustyön hoitamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan yhtiön normaalin käytännön mukaan.
 • Yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa olevalle henkilölle ei makseta hallituksen jäsenyydestä tai puheenjohtajuudesta palkkiota.
 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 • Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi yhtiön hallitukseen 3 jäsentä.
 1. Hallituksen jäsenten valitseminen
 • Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi yhtiön hallitukseen uudelleen Jouko Peräahon ja Hannu Kottosen (riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä) sekä uutena jäsenenä Carl Johan Slotten (riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä).
 • Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
 • Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että jos he tulevat valituiksi, he valitsevat hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Kottosen.
 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 • Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavalle tilintarkastajalle maksettavaksi palkkiota laskun mukaan.
 1. Tilintarkastajan valitseminen
 • Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Osmo Valovirran.
 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 • Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet.
 • Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
 • Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.
 1. Kokouksen päättäminen

B.    YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, palkitsemispolitiikka sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Plc Uutechnic Group Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.utgmix.com. Plc Uutechnic Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä mainituilla internet-sivuilla 4.3.2020 lähtien. Päätösehdotukset, palkitsemispolitiikka ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.4.2020 alkaen.

C.    OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)   puhelimitse numeroon +358 400 613 896;

b)   sähköpostitse osoitteeseen .; tai

c)   kirjeitse osoitteeseen Plc Uutechnic Group Oyj, Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Plc Uutechnic Group Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 13.3.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Plc Uutechnic Group Oyj, Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 56 501 730 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 56 501 730 ääntä.

Uudessakaupungissa 4. päivänä maaliskuuta 2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740 808

www.utgmix.com

LIITE               Palkitsemispolitiikka

Liite