Plc Uutechnic Group Oyj: Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Plc Uutechnic Group Oyj                           Pörssitiedote                       19.1.2021 klo 16:50

Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Plc Uutechnic Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 10. helmikuuta 2021, klo 10.00 alkaen osoitteessa Asianajotoimisto Krogerus Oy, Unioninkatu 22, Helsinki, 6 kerros.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänilippujen jakaminen alkaa klo 09.30.

Erityisohjeistus liittyen COVID-19-pandemiaan

Plc Uutechnic Group Oyj suhtautuu koronaviruspandemiaan erittäin vakavasti. Plc Uutechnic Group Oyj kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan kokouspaikalta poisjäämistä, sillä kokous voidaan järjestää vain, jos yhtiökokouksen osallistujamäärä paikan päällä on viranomaisten määräämissä kokoontumisrajoissa. Yhtiö ryhtyy ennaltaehkäiseviin varotoimiin kokouksen järjestämiseksi ja varmistaakseen riittävän turvallisuuden niiden henkilöiden osalta, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouspaikalla.

COVID-19-pandemian seurauksena kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Korkeintaan 10 hengen yleisötilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Edellä kuvatusta syystä Yhtiön hallitus suosittelee osakkeenomistajia osallistumaan yhtiökokoukseen valtuutetun edustajan välityksellä, jotta voidaan varmistaa, että yhtiökokous voidaan järjestää. Jos kokouspaikalle saapuu yli 10 henkilöä, yhtiökokousta ei voida järjestää.

Kokouspaikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajat voivat valtuuttaa lakimies Samuli Torpiston Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä tai hänen määräämänsä edustamaan itseään yhtiökokouksessa (maksutonta). Tämän kutsun kohdassa C.3 on tarkemmat ohjeet.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                             Kokouksen avaaminen

2                             Kokouksen järjestäytyminen

3                             Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4                             Kokouksen laillisuuden toteaminen

5                             läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6                             Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä ja muutoksista hallituksen kokoonpanoon

SPX Flow Technology Germany GmbH (”SPX FLOW”), Yhtiön osakkeenomistaja, joka on tehnyt vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Yhtiön tai sen tytäryhtiön omistuksessa, ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) ja että hallituksen jäseniksi valitaan Peter Ryan, Arno Gloeckner ja Dominic Hill. SPX FLOW ehdottaa edelleen, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Peter Ryan ja varapuheenjohtajaksi Arno Gloeckner.

7                             Päätös hallituksen jäsenten palkkioista

SPX FLOW ehdottaa, että nyt valittaville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvällä kaudella.

SPX FLOW ehdottaa edelleen, että kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.

8                             kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat SPX FLOW:n ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Plc Uutechnic Group Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://utgmix.com/fi/sijoittajille/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous-10-02-2021/

 Päätösehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 24.2.2021 alkaen.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.1.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 5.2.2021 klo 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. sähköpostitse osoitteeseen ; tai
  2. kirjeitse osoitteeseen Plc Uutechnic Group Oyj, Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Plc Uutechnic Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 29.1.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 5.2.2021 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu edellä kuvatulla tavalla yhtiökokoukseen, vaikka osakkeenomistaja ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.

Lakimies Samuli Torpiston valtuuttaminen

Osakkeenomistaja voi kokouspaikalle tulemisen sijaan valtuuttaa lakimies Samuli Torpiston Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä taikka hänen määräämänsä asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Näin tehty valtuuttaminen on osakkeenomistajalle maksutonta. Valmis valtakirjapohja ja tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemiseksi ja äänestysohjeiden antamiseksi ovat saatavilla Uutechnic Groupin internetsivuilla osoitteessa https://utgmix.com/fi/sijoittajille/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous-10-02-2021/ Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostin liitteenä (esim. pdf) osoitteeseen tai kirjeitse osoitteeseen Plc Uutechnic Group Oyj, Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Muun asiamiehen valtuuttaminen

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostin liitteenä (esim. pdf) osoitteeseen tai kirjeitse osoitteeseen Plc Uutechnic Group Oyj, Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Plc Uutechnic Group Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 19.1.2021 yhteensä 56.501.730 osaketta ja ääntä.

Uudessakaupungissa 19.1.2021

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Kottonen, hallituksen puheenjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 50 053 2235

UTG Mixing Group on maailmanlaajuinen teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusratkaisuja asiakaslähtöisesti sekä vähentäen elinkaarikustannuksia. Sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääkeala. UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.