Plc Uutechnic Group Oyj: LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2017

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2017 klo 8:30

UUTECHNIC GROUP -KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2017

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetään Plc Uutechnic Group -konsernin avainlukuja ja keskeisimpiä tapahtumia tammi-syyskuussa 2017 sekä vertailulukuja vuodelta 2016. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut ja tulevaisuuden näkymät

  • Konsernin liikevaihto oli 22,7 milj. euroa, joka on 4,0 % pienempi kuin vertailuvuonna (23,6 milj. euroa).
  • Konsernin liiketappio oli -1,2 milj. euroa (1,0 milj. euroa).
  • Konsernin tilauskanta kolmannen neljänneksen lopussa oli 14,4 milj. euroa (18,7 milj. euroa). Puolivuosikatsauksessa kesäkuun lopussa tilauskanta oli 14,9 milj. euroa.
  T EUR 1-9/2017 1-9/2016 7-9/2017 7-9/2016 1-12/2016
           
Liikevaihto 22 700 23 648 6 045 6 706 36 377
Liikevoitto/-tappio -1 177 980 -432 -85 881
Liikevoitto/-tappio  % -5,2 % 4,1 % -7,1 % -1,3 % 2,4 %
Tilauskanta katsauskauden lopussa 14 396 18 732 14 396 18 732 15 899

 

Uutechnic Groupin tilikauden kolmas neljännes toteutui sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta selvästi odotuksia heikommin. Yhtiö toistaa 20.10.2017 tiedottamansa arvion, jonka mukaan koko tilikauden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuotta pienempi ja liikevoiton painuvan negatiiviseksi.

Konsernin heikkoon tulokseen vaikuttaa merkittävästi Japrotek Oy Ab:n yhden alkuvuonna toimitetun projektin materiaalin laatuongelman ylimääräiset kustannukset sekä siihen liittyvän korvauksen todennäköinen siirtyminen ensi tilikaudelle. Japrotek on käynnistänyt oikeusprosessin alioikeudessa Ruotsissa ruotsalaista materiaalintoimittajaa vastaan.  

 

Liiketoimintojen kehitys

Sekoitinliiketoiminnassa uusia tilauksia on saatu hyvin ja tilauskanta on erittäin hyvällä tasolla ollen lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna.

Markkinat muodostuvat vieläkin pääosin pienehköistä investoinneista, mutta suuret tilaukset ovat viivästyneet. Asiakasaktiviteetti on edelleen korkealla tasolla.

Sekoitinliiketoiminnan tuotantolaitokset ovat hyvin kuormitettuja nykyisellä myyntivolyymilla. Myynnin ja tuotannon kapasiteetin kasvattamiseen tähtääviin kehittämisprojekteihin tullaan investoimaan kasvua rajoittavien pullonkaulojen poistamiseksi.

Sekoitinliiketoiminnan odotetaan kasvavan viime vuoteen verrattuna ja tekevän edellisvuotta paremman tuloksen.

Säiliöliiketoiminnan markkinatilanne jatkuu edelleen haasteellisena. Tilauksia on saatu edellisvuotta vähemmän ja tilauskanta on alhaisella tasolla. Toisella neljänneksellä päättyneiden Yt-neuvottelujen jälkeen tehtyjen tehostamistoimenpiteet toteutuvat vaiheittain loppuvuoden aikana ja täysimääräisenä ensi vuoden aikana.  

Heikkoon tulokseen vaikuttaa merkittävästi yhden alkuvuonna toimitetun projektin materiaalin laatuongelman ylimääräiset kustannukset sekä siihen liittyvän korvauksen todennäköinen siirtyminen ensi tilikaudelle. Japrotek on käynnistänyt oikeusprosessin alioikeudessa Ruotsissa ruotsalaista materiaalintoimittajaa vastaan. 

Tela- ja putkiliiketoiminnassa tilikauden kolmannella neljänneksellä uusia tilauksia on saatu edellistä neljännestä vähemmän, mutta tilauskanta on edelleen hyvällä tasolla ja sen odotetaan kehittyvän suotuisasti loppuvuoden aikana. Tuotannonohjaukseen tehdyt kehitystoimenpiteet näkyvät parantuneena tehokkuutena ja tilikauden tuloksen odotetaan olevan hyvä.

Keskeisimmät tapahtumat katsauskaudella

2.1.2017 Uutechnic Group tiedotti, että konsernin tavoitteena on kasvattaa Sekoitinliiketoimintaa ja vahvistaa sen merkitystä menestystekijänä konsernille. Yhtiö nimitti TkT, Jussi Vaarnon Sekoitinliiketoiminnan vastaavaksi johtajaksi 16.1.2017 alkaen.

8.3.2017 Uutechnic Group tiedotti uudesta liiketoimintamallista ja nimityksistä ylimmässä johdossa. Konsernin liiketoiminta, Process Solutions, jaettiin kahteen liiketoimintalinjaan: Sekoitusteknologia sekä Säiliöt, Telat ja Putket. Muutoksen tavoitteena oli vahvistaa myyntiä ja markkinointia sekä osaamista ja tuloksentekokykyä. Mixing Technology liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik GmbH ja Uutechnic Oy. Tanks & Rolls liiketoimintalinjaan kuuluvat Japrotek Oy Ab ja AP-Tela Oy. Uutechnic Group konsernin liiketoiminta raportoidaan edelleen yhdessä Process Solutions segmentissä.

Samassa yhteydessä Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että toimitusjohtajaksi nimitettiin Jouko Peräaho ja Tanks & Rolls liiketoimintalinjan vastaavaksi johtajaksi Martti Heikkilä. Mixing Technology liiketoimintalinjan vastaavana johtajana jatkaa Jussi Vaarno.

30.3.2017 Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.

 Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

Valittiin Sami Alatalo, Hannu Kottonen, Kristiina Lagerstedt ja Jouko Peräaho jatkamaan hallituksen jäseninä. Hannu Kottonen ja Kristiina Lagerstedt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Valittiin tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Valtuutettiin hallitus päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

Päätettiin, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty niiden 3 480 osakkeen osalta, jotka ovat yhtiön nimissä olevalla yhteisellä arvo-osuustilillä, joka on avattu niiden osakkeenomistajien lukuun, joiden oikeuden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole ilmoittautumisajan kuluessa vaadittu. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Päätöksen jälkeen yhtiön hallussa on omia osakkeita yhteensä 3 480 kappaletta.

29.5.2017 Japrotek Oy Ab käynnisti Yt-lain mukaiset neuvottelut, joiden perusteena olivat toiminnan uudelleenjärjestelyt sekä taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Neuvottelut päättyivät 12.7.2017 ja neuvotteluissa päätettiin, että henkilöstön määrää sopeutetaan yhtiön taloustilanteen ja tilauskannan mukaisesti. Irtisanottavien määrä on maksimissaan 11 henkilöä ja lomautukset voivat ylittää 90 päivää.

29.6.2017Plc Uutechnic Group Oyj:n johtoryhmän jäsen, varatoimitusjohtaja Ismo Haaparanta irtisanoutui Uutechnicin palveluksesta jatkaakseen työuraansa yhtiön ulkopuolella.

21.7.2017 Uutechnic Group antoi tulosvaroituksen, jossa arvioitiin koko vuoden liikevaihdon jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi ja liikevoiton olevan edellisen vuoden tasolla.

20.10.2017 Uutechnic Group arvioi koko vuoden liikevaihdon jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi ja liikevoiton painuvan negatiiviseksi. Muutoksen syynä ovat Japrotek Oy Ab:n yhteen alkuvuonna toimitetun projektin materiaalin laatuongelmaan liittyvän korvauksen todennäköinen siirtyminen ensi tilikaudelle sekä Japrotekin alhaisena pysynyt tilauskanta.  Japrotek on aloittanut oikeusprosessin alioikeudessa Ruotsissa ruotsalaista materiaalintoimittajaa vastaan.  

Uudessakaupungissa 27.10.2017


PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.uutechnicgroup.fi

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin liiketoiminta, Process Solutions, jaetaan kahteen liiketoimintalinjaan. Mixing Technology liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik Int. GmbH ja Uutechnic Oy. Tanks & Rolls liiketoimintalinjaan kuuluvat Japrotek Oy Ab ja AP-Tela Oy.