Plc Uutechnic Group Oyj: PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ SISÄPIIRITETO 31.7.2019 klo 9:30

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2019

Uutechnic Group erikoistuu yritysmyyntien jälkeen kokonaan sekoitusteknologiaan

Uutechnic Group –konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.- 30.6.2019 oli 7,8 milj. euroa (7,4 milj. euroa) ja liikevoitto 0,04 milj. euroa (0,70 milj. euroa). Uutechnic Groupin jatkuvien toimintojen tilauskanta 30.6.2019 oli 8,5 milj. euroa (7,6 milj. euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli 0,00 euroa/osake (0,01 euroa/osake).

3.6.2019 Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että se on myynyt Kokkolassa sijaitsevan AP-Tela Oy:n osakekannan 3,5 miljoonan euron kauppahinnalla kotimaiselle alan konepajakokonaisuudelle. Kaupan vaikutus konsernin omaan pääomaan ja tulokseen on -0,3 milj. euroa. Toteutetun kaupan myötä Uutechnic Group -konserni keskittyy strategiansa mukaisesti sekoitusteknologiaan. AP-Tela Oy on yhdistelty konserniin 3.6.2019 saakka ja se raportoidaan lopetetuissa liiketoiminnoissa

Avainlukuja, T EUR 4-6/2019 4-6/2018 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
           
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 4 035 3 608 7 806 7 368 16 540
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot 230 334 41 700 2 045
Liikevoitto/-tappio %, jatkuvat toiminnot 5,7 % 9,3 % 0,5 % 9,5 % 12,4 %
Tilikauden voitto/tappio jatkuvat toiminnot     -120 526 1 971
Tilikauden voitto/tappio lopetetut toiminnot     -324 -1 959 -1 218
Tilikauden voitto/tappio     -444 -1 433 573
           
Tilauskanta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot      8 529 7 640 6 671
Tilauskertymä, jatkuvat toiminnot     9 615 9 774 17 846

Tuloslaskelmassa AP-Tela Oy:n tulos näytetään lopetetuissa liiketoiminnoissa. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Lopetettujen toimintojen vertailulukuihin sisältyy myös 28.9.2018 myyty Japrotek Oy Ab.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konserni tavoittelee kasvua orgaanisesti sekä mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa kehittämällä ja yhtenäistämällä myynti- ja toimitusprosessia sekä laajentumalla uusille markkinoille.

Plc Uutechnic Group Oyj toistaa aikaisemmin tiedotetun näkymän, jossa konsernin koko vuoden tulos jää viime vuodesta.

LIIKETOIMINTA

Uutechnic Group on kuluneen puolentoista vuoden aikana virtaviivaistanut rakennettaan yritysmyynneillä ja erikoistunut näin täysin sekoitusteknologiaan. Rakennemuutos on vahvistanut merkittävästi konsernin tasetta sekä vähentänyt riskejä ja investointitarpeita sekoitusteknologian ulkopuolelle. Samalla konserni on panostanut sekoitinliiketoimintaan, liiketoiminnan prosesseihin, järjestelmiin ja osaamiseen. Pitävämpi pohja sekoitinliiketoiminnan kasvulle alkaa olla valmiina.

Kuluneen vuoden alku oli Uutechnic Groupin jatkuville liiketoiminnoille eli sekoitinliiketoiminnalle varsin haasteellinen. Tilauskertymä ja työkuorma jakautuivat tuotantolaitoksille alkuvuonna epätasaisesti. Lisäksi konsernin kiinteät kustannukset olivat pienemmälle liiketoiminnalle suhteessa suuremmat ja järjestelmähankkeen sinänsä kurissa pysyneet projektikustannukset kasvattivat osaltaan kustannustaakkaa. Näin alkuvuoden tulos jäi heikoksi heikentäen myös koko ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta.  

Keväällä jatkuvat liiketoiminnot onnistuivat tasapainottamaan työkuormaansa ja tilauskertymä kasvoi. Huhtikuun myynti oli jatkuvien liiketoimintojen osalta ennätyksellinen ja huhti-kesäkuun myynti ja tulos kehittyivät alkuvuotta parempaan suuntaan. Jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta on kesäkuun lopussa vertailujaksoa vahvempi. AP-Telan poistuminen konsernista lisää edelleen konsernin kasvun tarvetta sekä mahdollisuuksia.

Kansainvälinen talous on keskellä useita, erilaisia ja nopeasti muuttuvia poliittisia tahtotiloja muodostaen uhkia ja mahdollisuuksia Uutechnicin asiakasyritysten investoinneille. Kilpailu tilauksista todennäköisesti kiristyy edelleen jatkossa. Uutechnic toimii jo useilla markkinoilla ja asiakassegmenteissä, joskin edelleen varsin pienellä kokonaismarkkinaosuudella. Tätä markkinaosuutta on mahdollista kasvattaa.

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA 

Uutechnic Groupin jatkuvien toimintojen uudet tilaukset olivat katsauskaudella 9,6 milj. euroa (9,8 milj. euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen tilauskanta oli 8,5 milj. euroa (7,6 milj. euroa). Tilauskanta ulottuu vuoteen 2020 saakka.

LIIKEVAIHTO

Uutechnic Groupin jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella oli 7,8 milj. euroa (7,4 milj. euroa). Liikevaihdosta Suomen osuus oli 15 %.  Muun Euroopan osuus oli 72 %, Aasian 12 %, ja muiden 1%.

TULOS JA KANNATTAVUUS

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli katsauskaudella 0,04 milj. euroa (0,70 milj. euroa) ja koko konsernin tilikauden tulos -0,4 milj. euroa (-1,4 milj. euroa). Kesäkuun alussa toteutuneen AP-Tela Oy:n myynnin vaikutus konsernin tulokseen oli -0,3 milj. euroa. AP-Tela on yhdistelty konserniin 3.6.2019 saakka ja AP-Tela Oy:n luvut esitetään lopetetuissa liiketoiminnoissa. Vertailuvuoden luvut on muutettu vastaavasti. Lopetettujen toimintojen vertailulukuihin sisältyy myös 28.9.2018 myyty Japrotek Oy Ab.

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS

Uutechnic Groupin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 18,6 milj. euroa (21,3 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen korollisten velkojen kokonaismäärä oli 3,7 milj. euroa (4,8 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,4 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä oli 61,2 prosenttia (45,4 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste (net gearing) oli 13,5 prosenttia (52,8 prosenttia). Nettovelkaantumisasteessa ei ole huomioitu pääomalainasaamista. Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2,3 milj. euroa.

Uutechnic Groupin taseen jatkuvien toimintojen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 9,4 milj. euroa (7,4 milj. euroa).

OMA PÄÄOMA

Konsernin oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 10,1 milj. euroa (8,6 milj. euroa).

20.5.2019 Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että se maksoi ennenaikaisesti pois 31.12.2019 erääntyvän 1 milj. euron pääomalainan, joka liittyi vuonna 2015 tehtyyn rahoitusjärjestelyyn. Maksun jälkeen yhtiöllä ei ole pääomalainavelkaa. 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ INVESTOINNIT

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Investoinnit olivat pääosin pienehköjä laitehankintoja sekä konsernin digitalisointijärjestelmähankkeeseen liittyviä hankintoja.

Viime tilikaudella konsernissa aloitettu laaja tuotteistamisprojekti ja sisäisen toiminnan tehostamisprojekti jatkuvat. Tämän vuoden alussa on jo otettu käyttöön CRM järjestelmä ja uusia järjestelmiä, tarjouskonfigurointi (CPQ), toiminnanohjaus (ERP), henkilöstöhallinto (HCM), tuotetietojen hallinta (PDM), tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD) ja asiakirjojen hallintajärjestelmä (DMS) tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain tulevien kuukausien aikana.

HENKILÖSTÖ

Uutechnic Groupin jatkuvien toimintojen henkilömäärä oli katsauskauden päättyessä 89 (94). Toimihenkilöitä oli 50 (53) ja tuotannon työntekijöitä 39 (41). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 28 henkilöä ja Saksassa 61.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 56 501 730 osaketta ja ääntä. 30.6.2019 yhtiöllä oli 1553 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 460 371 osaketta.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän suora ja määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta oleva osakeomistus oli yhteensä 11 059 476 osaketta, joka on 19,57 % koko osakemäärästä.

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuksia.

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on UUTEC ja ISIN-koodi on FI0009900708.

Katsauskaudella Plc Uutechnic Group Oyj ei ole maksanut osinkoja.

OSAKEANTIVALTUUTUS

Varsinainen yhtiökokous 10.4.2019 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10 000 000 uuden osakkeen tai osakkeeseen oikeuttavan erityisen oikeuden annista. Valtuutus oikeutti hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2019 hallitukseen valittiin jatkamaan Sami Alatalo, Hannu Kottonen, ja Jouko Peräaho. Hannu Kottonen on yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Sami Alatalo.

Toimitusjohtajana on toiminut 9.3.2017 alkaen Jouko Peräaho.

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015.

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA

Uutechnic Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä, mikä muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin:

  • Konsernissa jatketaan toimintojen yhdistämisprosesseja ja tunnistettujen synergiaetujen toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi. On mahdollista, että kaikkia tunnistettuja synergiaetuja ei saavuteta tai prosesseissa epäonnistutaan.    
  • Konsernin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Ei ole varmuutta siitä, että Konserni pystyy löytämään sopivia ostokohteita, hankkimaan kauppojen edellyttämää rahoitusta tai ostamaan yrityksiä tyydyttävin ehdoin.    
  • Vuonna 2015 tehdyn yritysjärjestelyn yhteydessä maksettu kauppasumma ja sen perusteella syntynyt liikearvo sisältää riskejä. Yhtiön liikearvon testaamiseksi tekemät laskelmat perustuvat johdon laatimiin taloudellisiin ennusteisiin ja olettamuksiin.
  • Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Laajojen projektien sopimuksissa esimerkiksi viivästymisistä tai suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla merkittäviä.
  • Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin. Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä.
  • Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön kauppaan liittyen Uutechnic konsernin sisäisistä saatavista ja takausvastuista tuli ulkoisia saatavia ja vastuita. On mahdollista, että saatavista tai takausvastuista syntyy ajan myötä luottotappioita tai maksuvelvoitteita.

Merkittäviä riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat mm. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävät toimenpiteet, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä toiminnan systemaattinen seuranta ja kehittäminen.

KATSAUSKAUDELLA JULKAISTUT PÖRSSI JA LEHDISTÖTIEDOTTEET

Lehdistötiedotteet

12.2.2019       Uutechnic Groupin sekoitinliiketoiminnalle merkittävä tilaus

9.5.2019         Uutechnic Groupin sekoitinliiketoiminnalle ennätyksellinen kuukausimyynti

Pörssitiedotteet

13.2.2019       Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 ja 7 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

28.2.2019       Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018

4.3.2019         Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5,6 ja 7 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

6.3.2019         Plc Uutechnic Group Oyj:n markkinatakaussopimus

15.3.2019       Uutechnic Groupin konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys 2018 julkaistu

15.3.2109       Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

10.4.2019       Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

29.4.2019       Uutechnic Group alentaa vuoden 2019 tulosnäkymiään

30.4.2019       Uutechnic Group -konsernin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019

20.5.2019       Uutechnic Group on maksanut pääomalainansa

3.6.2019         Uutechnic Group luopuu AP-Tela Oy:stä ja keskittyy sekoitusteknologiaan

LAATIMISPERIAATTEET

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti. Puolivuosikatsaus ei sisällä tilinpäätöksessä esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä, joten puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2018 tilinpäätöksen kanssa. Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018 on esitetty. Lisäksi puolivuosikatsauksessa on noudatettu 1.1.2019 IFRS 16 standardia Vuokrasopimukset.

AP-Tela Oy on yhdistelty konserniin 3.6.2019 saakka. Tuloslaskelmassa AP-Tela Oy:n tulos näytetään lopetetuissa liiketoiminnoissa. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Lopetettujen toimintojen vertailulukuihin sisältyy myös 28.9.2018 myyty Japrotek Oy Ab.

Konsernin raporteilla esitetään jatkuvien liiketoimintojen luvut pois lukien rahavirtalaskelma, jossa esitetään koko konsernin luvut.

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

IFRS16 Vuokrasopimukset

Uutechnic Group otti standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen soveltaen yksinkertaistettua takautuvaa menetelmää, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja oikaistu. Standardimuutoksen käyttöönoton seurauksena vuokrattujen toimi- ja tuotantotilojen vuokrasopimukset tullaan kirjaamaan taseeseen. Vuokrasopimukset, jotka sisältävät oikeuden käyttää vuokrattua hyödykettä, esitetään vuokralle ottajan taseen käyttöomaisuudessa. Omaisuuserä kirjataan taseeseen perustuen omaisuuserän käyttöoikeuteen ja vuokrasopimusvelka perustuen vuokramaksujen suoritusvelvollisuuteen. Vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu korvataan käyttöomaisuuserästä laskettavalla poistolla ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvalla korkokululla. Kirjaustavan muutos vaikuttaa myös tilinpäätöksen liitetietoihin ja tunnuslukuihin.

Vuokrasopimuksia kirjataan taseeseen vuokrasopimuksen alkaessa vähimmäisvuokrien nykyarvoa vastaava käyttöomaisuuserä, joka poistetaan vuokrakauden aikana. Konsernitaseen korollisen velan määrä kasvaa vuokravastuun diskontatulla määrällä. Lisäksi tuloveroihin kirjataan laskennallisen veron muutos. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan määrä lasketaan diskonttaamalla sopimuksen tulevat vähimmäisvuokrat.

Alle 12 kuukauden vuokrasopimukset sekä arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset, on käsitelty taseen ulkopuolisina vuokravastuina ja vuokrat on kirjattu kuluiksi tuloslaskelmaan vuokra-ajan mukaisesti.

Uutechnic Group -konserniin kuuluvan uusikaupunkilaisen Uutechnic Oy:n toimitilat on vuokrattu UuCap Oy:ltä, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho ja Timo Lindströmin käyttävät määräysvaltaa.

Konsernin korollisten velkojen määrä kasvoi IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutuksesta 1443,6 tuhatta euroa. Poistot kasvoivat 75,4 tuhatta euroa ja vastaavasti vuokrakulut pienenivät 108,1 tuhatta euroa. Korkokulut kasvoivat 17,8 tuhatta euroa. Standardin käyttöönoton vaikutus katsauskauden tulokseen oli -15,5 tuhatta euroa. Vertailuvuoden lukuja ei ole oikaistu.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS      
1 000 EUR 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
       
JATKUVAT TOIMINNOT 6 kk 6 kk 12 kk
       
LIIKEVAIHTO 7 806 7 368 16 540
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -282 165 634
Liiketoiminnan muut tuotot 2 2 59
Materiaalit ja palvelut -3 087 -2 530 -6 569
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -2 918 -3 061 -5 951
Poistot -222 -99 -213
Liiketoiminnan muut kulut -1 258 -1 144 -2 456
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO 41 700 2 045
       
Rahoitustuotot 0 1 46
Rahoituskulut -83 -59 -119
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -42 642 1 971
       
Tuloverot -78 -116 -180
       
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA -120 526 1 791
       
LOPETETUT TOIMINNOT      
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -324 -1 959 -1 218
       
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -444 -1 433 573
       
       
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -444 -1 433 573
       
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön omistajille -120 526 1 791
       
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön omistajille -444 -1 433 573
       
       
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:      
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot 0,00 0,01 0,03
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot 0,00 0,01 0,03
Tulos/osake, laimentamaton, lopetetut toiminnot -0,01 -0,03 -0,02
Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot -0,01 -0,03 -0,02
Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos -0,01 -0,03 0,01
Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos -0,01 -0,03 0,01
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä      
-laimentamaton 56 501 730 56 504 050 56 148 248
-laimennettu 56 501 730 56 504 050 56 148 248

KONSERNIN TASE, IFRS      
       
1 000 EUR 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
       
VARAT      
       
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 780 953 928
Liikearvo 2 291 3 070 3 070
Aineelliset hyödykkeet 3 276 3 011 3 020
Pääomalainasaamiset 2 870 0 2 870
Myytävissä olevat sijoitukset 5 0 5
Laskennallinen verosaaminen 180 363 180
PITKÄAIKAISET VARAT 9 402 7 397 10 072
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 3 123 2 565 3 248
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 155 1 993 2 640
Lyhytaikaiset osatuloutussaamiset 415 238 868
Tuloverosaaminen 129 64 129
Rahat ja pankkisaamiset 2 342 237 314
LYHYTAIKAISET VARAT 9 164 5 097 7 199
       
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT 0 8 763 3 086
       
VARAT 18 566 21 257 20 358
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 2 872 2 872 2 872
Ylikurssirahasto 0 6 6
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 6 376 6 376 6 376
Kertyneet voittovarat 887 -680 1 326
OMA PÄÄOMA 10 136 8 574 10 580
       
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Laskennallinen verovelka 367 499 357
Pääomalainat 0 1 000 0
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 2 913 874 2 617
Pitkäaikaiset varaukset 269 250 269
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3 550 2 622 3 242
       
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 794 2 891 1 144
Pääomalainat 0 0 1 000
Ostovelat ja muut velat 4 086 2 876 3 529
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4 880 5 767 5 673
       
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT 0 4 294 862
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT 18 566 21 257 20 358

RAHAVIRTALASKELMA      
       
1 000 EUR 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista -120 526 1 791
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -324 -1 959 -1 218
Oikaisut:      
Suunnitelman mukaiset poistot 317 265 497
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 38 46 92
Arvonalentumiset lopetetuista toiminnoista 0 1 577 1 531
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot 589 0 -1 511
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -131 150 589
Rahoitustuotot ja -kulut 87 80 124
Verot 79 113 0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 537 799 1 896
Käyttöpääoman muutos:      
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 438 -541 -1 492
Vaihto-omaisuuden muutos -652 -2 215 -2 349
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 1 252 1 115 1 436
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 574 -843 -509
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -86 -102 -92
Saadut osingot liiketoiminnasta 0 0 0
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 0 3 13
Maksetut välittömät verot -68 -132 -251
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1 421 -1 073 -839
    0  
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -461 -242 -510
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 3 500 0 20
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 3 039 -242 -490
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 1 360 495
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 534 0 -490
Pitkäaikaisten lainojen nostot 37 0 1 096
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -246 0
Pääomalainojen takaisinmaksut -1 000 0 0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -2 497 1 114 1 100
       
Laskelman mukainen rahavarojen muutos 1 963 -201 -228
Rahavarat tilikauden alussa 379 608 608
Rahavarat tilikauden lopussa 2 342 407 379
Taseen mukainen rahavarojen muutos 1 963 -201 -228

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS        
           
1 000 EUR          
Oman pääoman muutos  1.1.-30.6.2019 Osake-pääoma Yli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 6 6 376 1 326 10 580
Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 376 1 326 10 580
Laaja tulos          
Tilikauden tulos       -444 -444
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 -444 -444
Liiketoimet omistajien kanssa          
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset   -6   6  
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 0 6 376 887 10 136
           
Oman pääoman muutos  1.1.-30.6.2018 Osake-pääoma Yli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 6 6 376 655 9 909
Uusien standardien käyttöönoton vaikutus       98 98
Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 376 753 10 007
Laaja tulos          
Tilikauden tulos       -1 433 -1 433
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 -1 433 -1 433
Liiketoimet omistajien kanssa          
Osingonjako         0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 6 6 376 -680 8 574
           
           
Oman pääoman muutos  1.1.-31.12.2018 Osake-pääoma Yli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 6 6 376 655 9 909
Uusien standardien käyttöönoton vaikutus       98 98
Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 376 753 10 007
Laaja tulos          
Tilikauden tulos       573 573
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 573 573
Liiketoimet omistajien kanssa          
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0
           
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 6 6 376 1 326 10 580

LOPETETUT TOIMINNOT      
       
1 000 EUR 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
       
Lopetettujen toimintojen tulos      
       
Liikevaihto 2 937 9 233 13 610
Muut tuotot 74 0 0
Operatiiviset kulut -2 862 -9 383 -14 136
Rahoitustuotot/-kulut -5 -22 -51
Arvonalentumiset, myyntivoitot – tappiot -333 -1 387 -20
Poistot  -133 -212 -377
Voitto/tappio ennen veroja -323 -1 772 -973
Verot -1 -187 -245
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -324 -1 959 -1 218
  0 0 0
Lopetettujen toimintojen rahavirrat 0 0 0
Liiketoiminnan rahavirrat 190 137 273
Investointien rahavirrat 3 306 -71 -111
Rahoituksen rahavirrat -59 0 500
Rahavirrat yhteensä 3 438 67 662
       
Myytävänä olevaksi luokiteltujen/lopetettujen toimintojen varat 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
       
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 0 2 142 1 605
Saamiset 0 6 452 1 416
Rahavarat 0 170 65
Varat yhteensä 0 8 763 3 086
       
       
Myytävänä olevaksi luokiteltujen/lopetettujen toimintojen velat 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
       
Myytävät lyhytaikaiset velat, korolliset 0 69 59
Myytävät lyhytaikaiset velat, korottomat 0 4 225 803
Velat yhteensä 0 4 294 862

KONSERNIN TUNNUSLUVUT      
       
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut      
       
  1.1.-30.6.19 1.1.-30.6.18 1.1.-31.12.2018
1 000 EUR 6 kk 6 kk 6 kk
       
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 7 806 7 368 16 540
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot 41 700 2 045
% liikevaihdosta 0,5 9,5 12,4
Voitto/tappio ennen veroja, jatkuvat toiminnot -42 642 1 971
% liikevaihdosta -0,5 8,7 11,9
Tilikauden voitto/tappio jatkuvat toiminnot -120 526 1 791
% liikevaihdosta,  -1,5 7,1 10,8
Tilikauden voitto/tappio, lopetetut toiminnot -324 -1 959 -1 218
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta -444 -1 433 573
% liikevaihdosta -2,6 -6,8 1,9
       
Oman pääoman tuotto (ROE), % neg. neg. 6,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % neg. neg. 3,2
Omavaraisuusaste, %  61,2 45,4 62,1
Current ratio 1,9 0,9 1,3
Nettovelkaantumisaste (net gearing)  13,5 52,8 42,0
Bruttoinvestoinnit 461 242 510
% liikevaihdosta 5,9 3,3 -241,5
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot 8 529 7 640 6 671
Taseen loppusumma 18 566 21 257 20 358
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa, jatkuvat toiminnot 89 94 86
       

Tunnuslukujen laskentakaavat    
     
Oman pääoman Voitto tai tappio ennen veroja – verot  x 100
tuotto-% (ROE) = Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)  
     
Sijoitetun pääoman Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
tuotto-% (ROI) = Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)  
     
Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100
  Taseen loppusumma – saadut ennakot  
     
Current ratio = Lyhytaikaiset varat  
  Lyhytaikainen vieras pääoma  
     
Nettovelkaantumisaste (Net gearing) = Korolliset velat – rahavarat x 100
  Oma pääoma + vähemmistöosuus  

VAKUUDET JA VASTUUT    
     
Vakuudet ja vastuut    
     
EUR    
  30.6.2019 31.12.2018
Annetut vakuudet    
     
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita    
Rahalaitoslainat 2 124 2 205
Tililuotot 140 1 556
Yhteensä 2 264 3 761
     
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.
     
Velkojen  ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset     
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 1 738 4 743
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 18 000 19 211
Yhteensä 19 738 23 954
     
Muut omasta puolesta annetut vakuudet    
Talletukset 9 9
Yhteensä 9 0
     
Muut annetut vakuudet    
Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.
     
Vastuusitoumukset ja muut vastuut    
     
Pankkitakaukset    
Pankkitakauslimiitit yhteensä 8 100 8 100
Pankkitakauslimiiteistä omassa käytössä 1 316 1 467
Muiden puolesta annetut takaukset *) **) 2 741 1831
     
*)Yhtiö on taannut Japrotekille kuuluvia toimitusajan- ja takuuajan takauksia enintään 1350 T EUR, joista 30.6.2019 oli käytössä 831 T EUR. Lisäksi ennen järjestelyä syntyneitä yhtiön vastuulle jääneitä työ- ja takuuajan takauksia oli 30.6.2019 voimassa 1 334 T EUR
**)Yhtiö on taannut AP-Tela Oy:lle ennen yrityskauppaa syntyneitä yhtiön vastuulle jääneitä työ- ja takuuajan takauksia, joita oli 30.6.2019 voimassa 576 T EUR
     
Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut    
Alle vuoden sisällä erääntyvät  0 31
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 0 57
Yhteensä 0 88
     
     
Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset    
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset 100 52
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 8 100 8 100
Lainojen vakuudeksi annetut takaukset 2 264 2 264
Yhteensä 10 464 15 039

Uudessakaupungissa 31.7.2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti sekoitusteknologian alalla.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Liite