Plc Uutechnic Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ SISÄPIIRITETO 20.7.2020 klo 9:00

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2020

Oikeansuuntainen kehitys jatkuu

UTG konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.- 30.6.2020 oli 8,1 milj. euroa (7,8 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 3,5%. Liikevoitto koheni 0,4 milj. euroon (0,04 milj. euroa), liikevoittoprosentti oli 5,0 % (0,5%).  Tilauskanta 30.6.2020 oli 7,2 milj. euroa (8,5 milj. euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli 0,01 euroa/osake (0,00 euroa/osake).

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot  T EUR 1-6 2020
6 kk
1-6 2019
6 kk
4-6 2020
3 kk
4-6 2019
3 kk
 1 – 12 2019
12 kk
Liikevaihto 8 079 7 806 4 167 4 035 16 849
Liikevoitto/-tappio 406 41 363 230 881
Liikevoitto/-tappio % 5,0 % 0,5 % 8,7 % 5,7 % 5,2 %
           
Tilauskanta katsauskauden lopussa 7 197 8 529 7 197 8 529 6 214
Tilauskertymä 8 984 9 615 4 945 5 712 16 273

TOIMITUSJOHTAJA JOUKO PERÄAHO:

Vuoden ensimmäinen puolisko on sujunut kohtuullisen hyvin. Koronapandemia ei ainakaan toistaiseksi ole vaikeuttanut merkittävästi toimintaamme. Tuotanto on pysynyt puhtaana pandemiasta ja etätyöt ovat sujuneet hyvin. Matkustusrajoitteet ovat kuitenkin vaikeuttaneet suunniteltua uusasiakashankintaa. Pandemiaan varautuminen jatkuu.

Tilauskertymä ja tilauskanta ovat vahvistuneet vuodenvaihteesta ja maaliskuun lopusta. Työkuorma jakautui kesää kohden paremmin. Uuden integroidun tietojärjestelmähankkeen käyttöönotto on alkanut ja jatkuu edelleen koko loppuvuoden. Nyt voidaan jo todeta, että tietojärjestelmäinvestoinnin vaikutus toimintaamme tulee olemaan erittäin suuri. Brändiuudistus on toteutettu ja uudet kotisivut on otettu käyttöön. Kotisivujen päivitys jatkuu uusilla kieliversioilla sekä mm. sekoittimien virtauskuva-animaatioilla.

Yhtiökokous siirrettiin alkuperäisestä ajankohdasta ja suunnitellusta paikasta, ja pidettiin Uudessakaupungissa 30.6. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 yritysjärjestelyjen jälkeen ensimmäisen osingonjakoehdotuksen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Koronapandemian vaikutuksia on erittäin vaikea arvioida lyhyelläkään tähtäimellä. Pitkien hankintaketjujen haasteellisuus tuli koronapandemian ansiosta useilla toimialoilla vahvasti esille. Pandemia on vähentänyt kulutuskysyntää erityisesti palveluissa, osa teollisuudesta ottaa iskut vastaan myöhemmin. UTG jatkaa kohtuullisen vahvalla ja tasapainoisella tilauskannalla suunnitellusti eteenpäin.

Yhtiö toistaa vuoden vaihteen näkymänsä, jossa olemme kannattavampia jo kuluvana vuonna, mutta suurempaan kasvu- ja kannattavuusloikkaan uskomme vasta vuoden 2020 jälkeen.

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA 

UTG konsernin tilauskertymä katsauskaudella oli 9,0 milj. euroa (9,6 milj. euroa). Konsernin tilauskanta oli 7,2 milj. euroa (8,5 milj. euroa). Tilauskanta ulottuu vuoteen 2021 saakka.

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

UTG konsernin liikevaihto oli 8,1 milj. euroa kasvaen 3,5% vertailuvuoteen nähden (7,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa parantuen selvästi viime vuoteen nähden (0,04 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 5,0% (0,5%). Tietojärjestelmähankkeen mahdollistamat kustannussäästöt eivät ole vielä toteutuneet.

Liikevaihdosta Suomen osuus oli 17 %, muun Euroopan 64 %, Aasian 17 % ja Pohjois-Amerikan 2 %.

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 17,7 milj. euroa (18,6 milj. euroa). Konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä oli 2,5 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Korollisiin velkoihin sisältyy IFRS16 mukaista käyttöoikeusomaisuuserien pitkäaikaista vuokrasopimusvelkaa 1,0 milj. euroa ja lyhytaikaista vuokrasopimusvelkaa 0,2 milj. euroa.  Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,1 milj. euroa (1,4 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä ja vuodelta 2019 heinäkuussa 2020 maksettava osinko 0,01 € osakkeelta huomioiden oli 71,8 prosenttia (62,2 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste (net gearing) oli -1,0 prosenttia (13,5 prosenttia). Nettovelkaantumisasteessa ei ole huomioitu pääomalainasaamista. Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2,6 milj. euroa.

Uutechnic Groupin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 9,8 milj. euroa (9,4 milj. euroa).

OMA PÄÄOMA

Konsernin oma pääoma vuodelta 2019 heinäkuussa 2020 maksettava osingonjako huomioiden oli katsauskauden päättyessä 11,4 milj. euroa (10,4 milj. euroa).

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ INVESTOINNIT

Tuotekehityksen painopisteenä on ollut tuotevalikoiman tuotteistaminen osana uutta digitaalista yritysinfrastruktuuria. Tutkimus on keskittynyt asiakastutkimuksiin ja myynnin kehittämiseen.

Katsauskaudella kuluksi kirjatut tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 0,1 milj. euroa.

Kuluvalla tilikaudella investoinnit ja koulutus uuteen liiketoimintajärjestelmään ovat jatkuneet. Vanhoista järjestelmistä vapaudutaan loppuvuoden aikana. Hanke on edelleen pysynyt budjetissa. Brändiuudistus jalkautettiin ja uudet kotisivut on otettu käyttöön. Merkittäviä laite- tai koneinvestointeja ei alkuvuoden aikana ole toteutettu.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

UTG konsernin jatkuvien toimintojen henkilömäärä oli katsauskauden päättyessä 91 (89). Toimihenkilöitä oli 52 (50) ja tuotannon työntekijöitä 39 (39). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 29 henkilöä ja Saksassa 62.

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus on UTG konsernin kestävän ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustekijä. Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä tuote- ja ympäristövastuu rakentavat kestävää tulevaisuutta asiakkaillemme, henkilöstöllemme, sijoittajillemme, tavarantoimittajillemme ja muille sidosryhmillemme.

Tarjoamme sekoitusteknologiaa, joka mahdollistaa asiakkaidemme prosessien kestävän elinkaaren ja parantaa prosessien energiatehokkuutta. Teknologiamme avulla asiakkaamme voivat tuottaa parhaan mahdollisen prosessituloksen kuluttaen mahdollisimman vähän energiaa ja materiaaleja.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 56 501 730 osaketta ja ääntä. 30.6.2020 yhtiöllä oli 1625 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 468 101 osaketta.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän suora ja määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta oleva osakeomistus oli yhteensä 10 844 476 osaketta, joka on 19,19 % koko osakemäärästä.

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuksia.

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on UUTEC ja ISIN-koodi on FI0009900708.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous 30.6.2020 päätti jakaa osinkoa yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2019 perusteella 0,01 euroa osaketta kohti.

OSAKEANTIVALTUUTUS

Varsinainen yhtiökokous 30.6.2020 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

HALLITUS, YHTIÖN JOHTO SEKÄ TILINTARKASTAJAT

Varsinainen yhtiökokous 30.6.2020 valitsi Hannu Kottosen ja Jouko Peräahon jatkamaan hallituksen jäseninä sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Carl Johan Slotten. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kottonen.

Toimitusjohtajana on toiminut 9.3.2017 alkaen Jouko Peräaho.

Konsernin tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA

UTG konsernin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä, mikä muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin: 

Konsernissa jatketaan toimintojen yhdistämisprosesseja ja tunnistettujen synergiaetujen toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi. On mahdollista, että kaikkia tunnistettuja synergiaetuja ei saavuteta tai prosesseissa epäonnistutaan.    

Konsernin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Ei ole varmuutta siitä, että konserni pystyy löytämään sopivia ostokohteita, hankkimaan kauppojen edellyttämää rahoitusta tai ostamaan yrityksiä tyydyttävin ehdoin.    

Vuoden 2015 yritysjärjestelyn yhteydessä maksettu kauppasumma ja sen perusteella syntynyt liikearvo sisältää edelleen riskejä toteutuneiden yritysmyyntien jälkeenkin. Yhtiön liikearvon testaamiseksi tekemät laskelmat perustuvat johdon laatimiin taloudellisiin ennusteisiin ja olettamuksiin.

Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Laajojen projektien sopimuksissa esimerkiksi viivästymisistä tai suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla merkittäviä.

Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin. Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä.

Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön kauppaan liittyen UTG konserninin sisäistä saatavista ja takausvastuista tuli ulkoisia saatavia ja vastuita. On mahdollista, että saatavista tai takausvastuista syntyy ajan myötä luottotappioita tai maksuvelvoitteita.

Kansainvälisen liiketoiminnan kannalta ulko-, kauppa- ja valuuttapolitiikka, niihin liittyvät kansainväliset sopimukset sekä eri valtioiden protektionistiset toimet, tullit, verot tai veronluonteiset maksut voivat muuttaa kilpailutilannetta joillakin markkinoilla. Viime aikoina poliittiset riskit ovat kasvaneet ja on mahdollista, että kilpailu joillakin nykyisillä tai uusilla markkinoilla hankaloituu.

Kulkutaudit, pandemiat, äärimmäiset sääilmiöt tai muut katastrofit ovat yleistyneet. On mahdollista, että edellä mainituista syistä toiminta joissakin maissa tai maanosissa vaikeutuu suoraan tai välillisesti nopeastikin. 

Merkittäviä riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat mm. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävät toimenpiteet, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, valmiussuunnitelmat, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä toiminnan systemaattinen seuranta ja kehittäminen.

KATSAUSKAUDELLA JULKAISTUT PÖRSSI- JA LEHDISTÖTIEDOTTEET

Pörssitiedotteet:

29.01.2020       Uutechnic Group terävöittää organisaatiotaan

20.02.2020       Uutechnic Group konserni muuttaa nimensä UTG Mixing Groupiksi

25.02.2020       Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019

25.02.2020       UTG Mixing Group vahvistaa strategiaansa vuosille 2020-2022 ja taloudelliset tavoitteet

04.03.2020       Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

04.03.2020       Konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys 2019 on julkaistu

18.03.2020       Varsinaisen yhtiökokouskutsun peruminen

27.04.2020       Plc Uutechnic Group Oyj: liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2020

08.06.2020       Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

30.06.2020       Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Lehdistötiedotteet:

16.7.2020         UTG Mixing Groupille merkittävä tilaus

LAATIMISPERIAATTEET

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti. Puolivuosikatsaus ei sisällä tilinpäätöksessä esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä, joten puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2019 tilinpäätöksen kanssa. Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2019 on esitetty. Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Vuonna 2020 konsernin koko toiminta kuuluu jatkuviin liiketoimintoihin ja vuodelta 2020 raportoidut luvut ovat vain jatkuvien toimintojen lukuja. Tuloslaskelman vertailuluvuissa 3.6.2019 myydyn AP-Tela Oy:n tulos näytetään yhdellä rivillä lopetetuissa liiketoiminnoissa.

Tilinpäätöksen 31.12.2019 laatimisen yhteydessä havaittiin puolivuosikatsauksessa 30.6.2019 raportoiduissa luvuissa virhe laskennallisten verojen kohdistamisessa lopetetuille liiketoiminnoille. Lopetetuille toiminnoille oli kohdistettu laskennallista verovelkaa liian vähän 294 tuhatta euroa. Korjauksen jälkeen lopetettujen toimintojen tulos 30.6.2019 parani 294 tuhatta euroa ollen -30 tuhatta euroa. Korjauksen positiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan ja tilikauden tulokseen 30.6.2019 oli vastaavasti 294 tuhatta euroa. Korjaus vaikutti myös tunnuslukuihin. Konsernin korjattu puolivuosikatsaus julkaistiin kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteen liitteenä 25.2.2020.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS      
1 000 EUR 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019
       
JATKUVAT TOIMINNOT 6 kk 6 kk 12 kk
       
LIIKEVAIHTO 8 079 7 806 16 849
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -14 -282 -525
Liiketoiminnan muut tuotot 58 2 117
Materiaalit ja palvelut -3 348 -3 087 -6 829
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -2 996 -2 918 -5 860
Poistot -238 -222 -447
Liiketoiminnan muut kulut -1 136 -1 258 -2 425
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO 406 41 881
       
Rahoitustuotot 65 0 129
Rahoituskulut -68 -83 -148
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 403 -42 862
       
Tuloverot -86 -86 215
       
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA 316 -127 1 077
       
LOPETETUT TOIMINNOT      
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 0 -30 -33
       
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 316 -157 1 044
       
       
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 316 -157 1 044
       
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön omistajille 316 -127 1 077
       
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön omistajille 316 -157 1 044
       
       
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:      
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot 0,01 0,00 0,02
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot 0,01 0,00 0,02
Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos 0,01 0,00 0,02
Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos 0,01 0,00 0,02
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä      
-laimentamaton 56 501 730 56 501 730 56 501 730
-laimennettu 56 501 730 56 501 730 56 501 730

KONSERNIN TASE, IFRS      
       
1 000 EUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
       
VARAT      
       
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 803 780 731
Liikearvo 2 291 2 291 2 291
Aineelliset hyödykkeet 3 430 3 276 3 421
Pääomalainasaamiset 2 870 2 870 2 870
Myytävissä olevat sijoitukset 5 5 5
Laskennallinen verosaaminen 400 180 400
PITKÄAIKAISET VARAT 9 799 9 402 9 717
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 2 955 3 123 2 398
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 237 3 155 2 598
Lyhytaikaiset osatuloutussaamiset 54 415 98
Tuloverosaaminen 113 129 175
Rahat ja pankkisaamiset 2 568 2 342 2 774
LYHYTAIKAISET VARAT 7 927 9 164 8 044
       
       
VARAT 17 726 18 566 17 761
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 2 872 2 872 2 872
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 6 376 6 376 6 376
Kertyneet voittovarat 2 109 1 174 2 358
OMA PÄÄOMA 11 358 10 423 11 607
       
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Laskennallinen verovelka 111 81 59
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 1 686 2 913 2 015
Pitkäaikaiset varaukset 285 269 326
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 082 3 263 2 399
       
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 774 794 1 426
Ostovelat ja muut velat 3 512 4 086 2 329
Tuloverovelka 0 0 1
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4 286 4 880 3 755
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT 17 726 18 566 17 761

RAHAVIRTALASKELMA      
       
1 000 EUR 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista 316 -127 1 077
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 0 -30 -33
Oikaisut:      
Suunnitelman mukaiset poistot 238 317 542
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 0 38 38
Arvonalentumiset lopetetuista toiminnoista 0 0 589
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot 0 589 -471
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -41 -417 27
Rahoitustuotot ja -kulut 3 87 9
Verot 86 79 64
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 602 537 1 843
Käyttöpääoman muutos:      
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -556 438 1 162
Vaihto-omaisuuden muutos 471 -652 175
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 618 1 252 -517
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 135 1 574 2 663
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -42 -86 -265
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 0 0 65
Maksetut välittömät verot 27 -68 -54
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1 119 1 421 2 409
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -319 -461 -676
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 3 500 3 500
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -319 3 039 2 824
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0 213
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -885 -1 534 -1 140
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 37 0
Leasing maksut -95 0 -204
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0 -707
Pääomalainojen takaisinmaksut 0 -1 000 -1 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -980 -2 497 -2 838
       
Laskelman mukainen rahavarojen muutos -181 1 963 2 395
Rahavarat tilikauden alussa 2 774 379 379
Rahavarat tilikauden lopussa 2 568 2 342 2 774
Taseen mukainen rahavarojen muutos -206 1 963 2 395
       
Rahavirtalaskelman vertailuluvut sisältävät myös lopetettujen toimintojen kassavirrat    

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS        
           
1 000 EUR          
Oman pääoman muutos  1.1.-30.6.2020 Osake-pääoma Yli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 0 6 376 2 358 11 607
Oikaistu oma pääoma 2 872 0 6 376 2 358 11 607
Laaja tulos          
Tilikauden tulos       316 316
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 316 316
Liiketoimet omistajien kanssa          
Osingonjako       -565 -565
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 -565 -565
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset   0   0  
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 0 6 376 2 109 11 358
           
Oman pääoman muutos  1.1.-30.6.2019 Osake-pääoma Yli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 6 6 376 1 326 10 580
Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 376 1 326 10 580
Laaja tulos          
Tilikauden tulos       -157 -157
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 -157 -157
Liiketoimet omistajien kanssa          
Osingonjako         0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset   -6   6 0
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 0 6 376 1 174 10 423
           
           
Oman pääoman muutos  1.1.-31.12.2019 Osake-pääoma Yli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 6 6 376 1 326 10 580
Uusien standardien käyttöönoton vaikutus       -17 -17
Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 376 1 309 10 563
Laaja tulos          
Tilikauden tulos       1 044 1 044
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 1 044 1 044
Liiketoimet omistajien kanssa          
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset   -6   6 0
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 0 6 376 2 358 11 607

KONSERNIN TUNNUSLUVUT      
       
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut      
       
  1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019
1 000 EUR 6 kk 6 kk 12 kk
       
LIIKEVAIHTO, jatkuvat toiminnot 8 079 7 806 16 849
LIIKEVOITTO/-TAPPIO, jatkuvat toiminnot 406 41 881
% liikevaihdosta 5,0 0,5 5,2
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA, jatkuvat toiminnot 403 -42 862
% liikevaihdosta 5,0 -0,5 5,1
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO jatkuvat toiminnot 316 -127 1 077
% liikevaihdosta,  3,9 -1,6 6,4
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, lopetetut toiminnot 0 -30 -33
% liikevaihdosta 0,0 -0,4 -0,2
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 316 -157 1 044
% liikevaihdosta 3,9 -2,0 6,2
       
Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,5 neg. 9,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,6 neg. 4,4
Omavaraisuusaste, %  71,8 62,9 70,8
Nettovelkaantumisaste (net gearing)  -1,0 13,5 5,7
Current Ratio 1,6 1,9 2,1
Bruttoinvestoinnit 319 461 676
% liikevaihdosta 4,0 5,9 4,0
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot 7 197 8 529 6 214
Taseen loppusumma 17 726 18 566 17 761
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 91 89 87

Tunnuslukujen laskentakaavat    
     
Oman pääoman Voitto tai tappio ennen veroja – verot  x 100
tuotto-% (ROE) = Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)  
     
Sijoitetun pääoman Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
tuotto-% (ROI) = Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)  
     
Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100
  Taseen loppusumma – saadut ennakot  
     
Current ratio = Lyhytaikaiset varat  
  Lyhytaikainen vieras pääoma  
     
Nettovelkaantumisaste (Net gearing) = Korolliset velat – rahavarat x 100
  Oma pääoma + vähemmistöosuus  

VAKUUDET JA VASTUUT    
     
Vakuudet ja vastuut    
     
EUR    
  30.6.2020 31.12.2019
Annetut vakuudet    
     
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita    
Rahalaitoslainat 1 301 1 654
Tililuotot   527
Yhteensä 1 301 2 181
     
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.
     
Velkojen  ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset     
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 1 662 1 662
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 18 000 18 000
Yhteensä 19 662 19 662
     
Muut omasta puolesta annetut vakuudet    
Talletukset 9 9
Yhteensä 9 9
     
Muut annetut vakuudet    
Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.
     
Vastuusitoumukset ja muut vastuut    
     
Pankkitakaukset    
Pankkitakauslimiitit yhteensä 8 100 8 100
Pankkitakauslimiiteistä omassa käytössä 2 256 2 164
Muiden puolesta annetut takaukset *)  992 1 392
     
*)Yhtiö on taannut Japrotekille kuuluvia toimitusajan- ja takuuajan takauksia enintään 1350 T EUR, joista 30.6.2020 oli käytössä 589 T EUR. Lisäksi ennen järjestelyä syntyneitä yhtiön vastuulle jääneitä työ- ja takuuajan takauksia oli 30.6.2020 voimassa 403 T EUR
     
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vastuusitoumukset  
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 8 100 8 100
Yhteensä 8 100 8 100
     
Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset    
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset 44 48
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 1 350 1 350
Yhteensä 1 394 1 398
     
14.9.2010 solmittuun entisen tytäryhtiön Japrotek Oy Ab:n vuokrasopimukseen sisältyy emoyhtiön omavelkainen vuokrasaatavien takaussitoumus. Takaussitoumus on voimassa 31.12.2026 saakka. Vuokrasopimus on 22.6.2016 tehdyllä kiinteistön kaupalla siirtynyt entisin ehdoin Uurec Holding Oy:lle, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho ja Timo Lindström käyttävät määräysvaltaa.

Uudessakaupungissa 20.7.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.utgmix.com

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus. 

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. 

Liite