Plc Uutechnic Group Oyj: Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.2.2019 klo 9:00

Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018

Rakennemuutoksen ja paremman kannattavuuden vuosi

Vuosi 2018 lyhyesti

Uutechnic Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 15,8 % tilikaudella 2018 ja oli 22,1 milj. euroa (19,1 milj. euroa), myös liikevoitto koheni selvästi 2,1 milj. euroon (1,2 milj. euroa). Uutechnic Groupin jatkuvat toiminnot keräsivät tilikaudella 2018 uusia tilauksia ennätyksellisesti 23,5 milj. euroa (22,6 milj. euroa) ja tilauskanta oli tilikauden päättyessä 9,3 milj. euroa (8,0 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa/osake (0,01 euroa/osake).

28.9.2018 Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että Japrotek Oy Ab:n 81%:n osakkeiden myynti yhtiön toimivalle johdolle saatiin päätökseen. Konsernin taloudellisessa raportoinnissa Japrotek Oy Ab on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi ja se yhdisteltiin konserniin 28.9.2018 saakka. Kaupan myötä Uutechnic Group -konserni keskittyy yhä voimakkaammin strategiansa mukaisesti sekoitinliiketoiminnan kehittämiseen.

Heinä-joulukuu lyhyesti

Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 12,1 milj. euroon (10,6 milj. euroa) ja liikevoitto nousi 1,3 milj. euroon (1,0 milj. euroa). Kannattavuus parani selvästi liikevoitto-% noustessa 11,0 %:iin (9,3%). Tilaushankinta ja tilauskanta säilyivät hyvällä tasolla.


Avainlukuja

 

  2018
1-12
2017
1-12
2018
7-12
2017
7-12
2018
1-6
2017
1-6
             
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 22 092 19 077 12 072 10 588 10 020 8 489
             
Liikevoitto, jatkuvat toiminnot 2 078 1 196 1 331 988 747 208
% liikevaihdosta 9,4 6,3 11,0 9,3 7,5 2,5
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista 1 646 -566 1 129 -707 517 141
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -1 073 -1 140 877 -173 -1 950 -967
Tilikauden voitto/tappio 573 -566 2 006 260 -1433 -826
             
Tilauskanta  9 341 8 049 9 341 8 049 10 635 7 769


IFRS15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteena käyttöönotossa 1.1.2018 on sovellettu takautuvan mallin sallimat huojennukset siten, että standardin soveltamisesta aiheutunut kertynyt vaikutus on kirjattu soveltamisen aloittamisajankohtana kertyneiden voittovarojen alkusaldon oikaisuksi, eikä vertailulukuja ole muutettu. Tuloutusperiaatteiden muutos lisäsi katsauskaudella konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihtoa 2,4 milj. euroa ja liikevoittoa 1,0 milj. euroa.
 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konserni tavoittelee kasvua orgaanisesti sekä yritysjärjestelyjen kautta. Mahdollisten yritysostokohteiden osalta tavoitteena on aktiivisesti kartoittaa markkinaa ja etsiä sopivia kohteita. Kasvutavoitteen lisäksi konsernin painopistealue on edelleen toiminnan kannattavuuden kohentaminen. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa sekoitinliiketoimintaa vahvistamalla ja yhtenäistämällä myynti- ja toimitusprosessia sekä laajentumalla uusille markkinoille ja markkinasegmenteille.

Talouskasvu on muutaman vahvemman vuoden jälkeen globaalisti hieman hidastumassa. Uutechnic Group -konsernilla on kuitenkin hyvä tilauskanta, joka lieventää mahdollisesti vaimenevan kysynnän vaikutusta. Konsernin liikevaihto on merkittävästi pienentynyt toteutetun Japrotekin enemmistöosuuden myynnin seurauksena. Konsernin hallintokustannukset eivät kuitenkaan alene tilikaudella 2019 vastaavasti ja ovat sopeutettuinakin suhteessa aiempaa suuremmat. Tilikautta 2019 rasittaa myös järjestelmähankkeen käyttöönoton kertakustannukset. Mainituista syistä johtuen päättyneen tilikauden tulosta on haasteellista savuttaa vuonna 2019.

 

LIIKETOIMINNAN RAPORTOINTI

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Konsernin asiakasyritykset toimivat useilla toimialoilla, josta tärkeimmät ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö on Nasdaq Helsinkiin listattu Plc Uutechnic Group Oyj, joka omistaa tytäryhtiöt 100 %:sti. Emoyhtiö vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Konsernin kaikki liiketoiminta raportoidaan yhdessä segmentissä.

 

Sekoitinliiketoiminta

Sekoitinliiketoiminnan loppuvuosi sujui alkuvuotta vahvemmin sekä liikevaihdon että tuloksen osalta.

Koko vuoden 2018 osalta onnistuttiin kasvattamaan liikevaihtoa ja kannattavuutta. Tilaushankinta ylsi historialliselle ennätystasolle ja projektien keskikoko kasvoi. Lisäksi projekteja toteutettiin uusille asiakkaille ja markkinoille. Suurin yksittäinen kehitys- ja investointihanke, toimintajärjestelmän uusinta, on edennyt lähes suunnitelmien mukaisesti; alle kustannusarvion, mutta hiukan viivästyneenä. Käyttöönotto toteutuu vaiheittain alkuvuodesta 2019 alkaen.

Tuotteiden myynnin sekä operatiivisen toiminnan tehostamiseksi sekoitinliiketoiminnassa on jatkunut laaja tuotteistamisprojekti sekä sisäisen toiminnan tehostaminen.

Sekoitinliiketoiminnan koko vuoden tulos oli selvästi voitollinen ja merkittävästi viime vuotta parempi. Kasvumahdollisuuksia yritysjärjestelyillä selvitetään aktiivisesti.  

Tela- ja putkiliiketoiminta

Tela- ja putkiliiketoiminnan loppuvuosi oli kaksijakoinen. Tilauskanta vahvistui historialliseen ennätykseen, mutta samaan aikaan oli toimitusaikahaasteita alihankinta- ja materiaalitoimitusten myöhästymisistä johtuen. Toimittajavalvontoihin ja auditointeihin on nyt pureuduttu entistä järjestelmällisemmin. Loppuvuoden tulos heikkeni alkuvuoteen nähden.

Telojen ja kuivatussylintereiden kasvaneen kysynnän vuoksi käynnistettiin tuotekehityshanke kustannustehokkuuden ja valmistettavuuden parantamiseksi.

Tela- ja putkiliiketoiminnan loppuvuoden haasteista johtuen koko vuoden tulos jäi edellisestä vuodesta, mutta oli voitollinen. Tilauskanta on alkaneelle vuodelle ennätyksellisen vahva.

Lopetetut liiketoiminnat

Pörssitiedotteiden 4.6. ja 28.9. mukaisesti Plc Uutechnic Group Oyj myi 28.9. 81 % Japrotek Oy Ab:n osakkeista yhtiön toimivalle johdolle nimellisellä hinnalla. Varsin ailahtelevaa kannattavuutta raportoineen yhtiön enemmistöosuuden kauppaan päädyttiin strategisten vaihtoehtojen huolellisten arviointien perusteella. Konsernin raportoinnissa Japrotek Oy Ab on yhdistelty 28.9. asti lopetettuna toimintona. Lopetettujen liiketoimintojen tilikauden tulos yhdistelyn päättyessä oli n. 1,1 milj. euroa tappiollinen.

Aiemmin mainituissa pörssitiedotteissa on kerrottu tarkemmin kaupan vaikutuksesta Plc Uutechnic Group -konserniin. Konsernin taseeseen jäi korollisia pääomalainoja Japrotek Oy Ab:lle 2,87 milj. euron arvosta. Konsernin taseesta on Japrotek kauppaan liittyen alaskirjattu aineettomia hyödykkeitä ja liikearvoa yhteensä 1,4 milj. euroa ja laskennallista verosaamista 0,2 milj. euroa.  Lisäksi konsernille jäi Japrotekin liiketoimintaan liittyviä kaupallisia takausvastuita. Enemmistöosuuden kauppaan liittyvät takausvastuut päättyvät vaiheittain ja viimeistään 15.10.2021.

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Tilikaudella 2018 jatkuvien toimintojen uudet tilaukset olivat ennätyksellisellä tasolla 23,5 milj. euroa, (22,6 milj. euroa). Konsernin tilauskanta tilikauden päättyessä oli 9,3 milj. euroa (8,0 milj. euroa). Edellisvuoteen vertailukelpoinen tilauskanta, jossa osatuloutusta ei ole tehty, oli 10,2 milj. euroa

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Uutechnic Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi tilikaudella 22,1 milj. euroon (19,1 milj. euroa) ja liikevoitto koheni selvästi 2,1 milj. euroon (1,2 milj. euroa).

Liikevaihdosta Suomen osuus oli 27 %, muun Euroopan osuus oli 58 %, Aasian 13 % ja muiden maiden 2 %.

IFRS15 käyttöönotto toi jatkuviin liiketoimintoihin mukaan kuluneena vuonna osatuloutuksen. Tuloutusperiaatteiden muutos lisäsi katsauskaudella konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihtoa 2,4 milj. euroa ja liikevoittoa 1,0 milj. euroa.

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS

Uutechnic Groupin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 20,4 milj. euroa (20,3 milj. euroa). Konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä oli 4,8 milj. euroa (3,7 milj. euroa), josta 1.0 milj. euroa oli pääomalainoja. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -0,8 milj. euroa (0,3 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 44,7 prosenttia (68,2 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste oli 42,0 prosenttia (31,4 prosenttia). Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli 5,6 prosenttia (vertailuvuonna neg.) ja oman pääoman tuotto 3,1 prosenttia (vertailuvuonna neg.).

Uutechnic Groupin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 11,7 milj. euroa (10,6 milj. euroa).

OMA PÄÄOMA

Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 10,6 milj. euroa (9,9 milj. euroa).

Yhtiöllä on kahden osakkaan antamat yhteensä 1,0 milj. euron vakuudettomat pääomalainat. Lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvun mukaisia pääomalainoja, joiden pääoman lyhennys ja koron maksu voi tapahtua ainoastaan osakeyhtiölaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lainojen maksamattomalle pääomalle kertyy kiinteä 4 % vuotuinen korko. Lainaehtojen mukaan lainat maksetaan takaisin kertasuorituksena 31.12.2019, mutta yhtiöllä on kuitenkin oikeus lyhentää lainoja ennenaikaisesti.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ INVESTOINNIT

Kuluvalla tilikaudella konserni on panostanut vahvasti yrityksen sisäisen tehokkuuden kehittämiseen ja tuotekehitykseen huomioiden liiketoimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Tuotteiden myynnin ja toimitusten tehostamiseksi sekä synergiaetujen saavuttamiseksi sekoitinliiketoiminnassa on jatkunut laaja tuotteistamisprojekti sekä sisäisen toiminnan tehostamisprojekti, joiden tuloksena tuoterakenteet digitalisoidaan. Tilikauden aikana jätettiin patenttihakemus sekoitusteknologiaan liittyvälle uudelle tuotteelle. Lisäksi sekoitinliiketoiminnassa käynnistettiin tuotantostrategian päivitykseen liittyvä tutkimushanke.

Viime vuoden loppupuolella on käynnistetty telojen ja pyörähdyssymmetristen kappaleiden valmistusteknologiaan liittyvä kehityshanke, jonka tavoitteena on kehittää ja tehostaa omaa tuotteistoa ja tuotantotoimintaa siten, että pystymme vastaamaan asiakkaiden tulevaisuuden palvelu- ja tuotetarpeisiin kustannustehokkaammin.

Tilikaudella konsernin kuluksi kirjatut tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 0,8 milj. euroa (0,2 milj. euroa), Ulkopuolista avustusta yritys sai kehityshankkeille 0,1 milj. euroa.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,5 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Investoinnit olivat pääosin pienehköjä laitehankintoja.

HENKILÖSTÖ

Uutechnic Groupin henkilömäärä oli tilikauden päättyessä 117 (128). Toimihenkilöitä oli 54 (59) ja tuotannon työntekijöitä 63 (69). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 55 henkilöä ja Saksassa 62 henkilöä.  

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Uutechnic Group ottaa liiketoiminnassaan huomioon ympäristövaikutukset. Konsernin ympäristöpolitiikan tavoitteena on oman toiminnan sekä asiakkaiden prosessien kehittäminen ympäristönäkökulmat huomioon ottaen. Vastuullisuuden nähdään koskevan konsernin tuotteiden koko elinkaarta. Positiivisia ympäristövaikutuksia saavutetaan erityisesti energiatehokkuuden ja laadun parannuksina asiakkaiden tuotantoprosesseissa. Toimintaperiaatteenamme on hyödyntää tekniikoita, joilla minimoimme ympäristövaikutuksia. Käymme avointa vuoropuhelua ympäristökysymyksistä ja pyrimme optimoimaan energiankäyttöä ja vähentämään liiketoiminnan päästöjä.

OSAKKEET

31.12.2018 Plc Uutechnic Group Oyj:llä oli 1 459 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 4 459 234. Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat yhteensä 11 113 476 yhtiön osaketta. Osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä oli 19,67 %. 

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuksia.

OSAKEANTIVALTUUTUS

Varsinainen yhtiökokous 12.4.2018 päätti, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumosi kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

HALLITUS, YHTIÖN JOHTO SEKÄ TILINTARKASTAJAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2018 hallitukseen valittiin jatkamaan Sami Alatalo, Hannu Kottonen, Kristiina Lagerstedt ja Jouko Peräaho. Hannu Kottonen ja Kristiina Lagerstedt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Sami Alatalo.

Toimitusjohtajana on toiminut 9.3.2017 alkaen Jouko Peräaho.

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT. 

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015.

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA

Uutechnic Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä, mikä muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin:

·         Konsernissa jatketaan toimintojen yhdistämisprosesseja ja tunnistettujen synergiaetujen toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi. On mahdollista, että kaikkia tunnistettuja synergiaetuja ei saavuteta tai prosesseissa epäonnistutaan.    

·         Konsernin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Ei ole varmuutta siitä, että Konserni pystyy löytämään sopivia ostokohteita, hankkimaan kauppojen edellyttämää rahoitusta tai ostamaan yrityksiä tyydyttävin ehdoin.    

·         Yritysjärjestelyn yhteydessä maksettu kauppasumma ja sen perusteella syntynyt liikearvo sisältää riskejä. Yhtiön liikearvon testaamiseksi tekemät laskelmat perustuvat johdon laatimiin taloudellisiin ennusteisiin ja olettamuksiin.

·         Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Laajojen projektien sopimuksissa esimerkiksi viivästymisistä tai suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla merkittäviä.

·         Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin. Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä.

·         Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön kauppaan liittyen Uutechnic konsernin sisäisistä saatavista ja takausvastuista tuli ulkoisia saatavia ja vastuita. On mahdollista, että saatavista tai takausvastuista syntyy ajan myötä luottotappioita tai maksuvelvoitteita.

Merkittäviä riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat mm. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävät toimenpiteet, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä toiminnan systemaattinen seuranta ja kehittäminen.

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön tilikauden tulos on -2,9 milj. euroa. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat 4,3 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos siirretään voittovarojen tilille.

YHTIÖKOKOUS

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Scandic Hotelli Simonkentässä Helsingissä 10.4.2019 klo 13.00. Yhtiökokouskutsu julkaistaan viimeistään 15.3.2019.

KATSAUSKAUDELLA JULKAISTUT PÖRSSITIEDOTTEET

28.2.2018      Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

09.03.2018    Uutechnic Groupin konsernintilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys 2017 julkaistu

19.03.2018    Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

23.03.2018    Uutechnic Groupille merkittävä kokonaistoimitus Norjaan

12.04.2018    Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

27.04.2018    Uutechnic Group -konsernin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018

04.06.2018    Uutechnic Group myymässä 81% Japrotek Oy Ab.n osakekannasta yhtiön toimivalle johdolle. Järjestelyn toimeenpano ehdollinen rahoittajien päätöksille.

29.06.2018    Plc Uutechnic Group Oyj: Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön myynnin täytäntöönpano lykkääntyy, rahoitusneuvottelut jatkuvat

27.07.2018    Plc Uutechnic Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

17.09.2018    Finanssivalvonnan 50 000 euron seuraamusmaksu entiselle Vaahto Group Plc Oyj:lle tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta

28.09.2018    4.6.2018 tiedotettu 81%:n Japrotek Oy Ab:n osakekauppa yhtiön toimivalle johdolle saatiin päätökseen

25.10.2018    Muutoksia Plc Uutechnic Group Oyj:n johtoryhmässä

29.10.2018    Plc Uutechnic Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2018

27.11.2018    Plc Uutechic Group Oyj:n taloudellisten katsausten julkaisupäivät 2019

12.12.2018    Plc Uutechic Group Oyj: korjaus puolivuosikatsaukseen 1.1.-30.6.2018

12.12.2018    Plc Uutechnic Group Oyj: korjaus liiketoimintakatsaukseen tammi-syyskuulta 2018

KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN JULKAISTUT PÖRSSITIEDOTTEET

13.2.2018      Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 ja 7 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

UUTECHNIC GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT

Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lopetetuksi toiminnoksi luokiteltu Japrotek Oy Ab on yhdistelty konserniin 28.9.2018 saakka. 


Konsernin laaja tuloslaskelma

       
   1000 EUR    1.1.-31.12.2018   1.1.-31.12.2017
         
  LIIKEVAIHTO   22 092   19 077
  Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos   893   591
  Valmistus omaan käyttöön   30   48
  Liiketoiminnan muut tuotot   60   259
  Materiaalit ja palvelut   -9 484   -7 889
  Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut   -7 801   -7 671
  Poistot   -440   -439
  Arvonalentumiset   0   -12
  Liiketoiminnan muut kulut   -3 271   -2 768
  LIIKEVOITTO   2 078   1 196
  Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset   -92   -92
  Rahoitustuotot   47   -9
  Rahoituskulut   -152   -421
  VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA   1 881   674
  Tuloverot   -235   -100
  Voitto/tappio jatkuvista toiminnoista   1 646   574
UUTECHNIC GROUP        
  Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista   -1 073   -1 140
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO   573   -566
           
Muut laajan tuloksen erät:        
           
LAAJA TULOS YHTEENSÄ   573   -566
           
Voiton/tappion jakautuminen:        
  Emoyhtiön omistajille   1 646   574
           
Laajan tuloksen jakautuminen:        
  Emoyhtiön omistajille   573   -566
           
 

 

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

     
  laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot   0,03   0,01
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot 0,03   0,01
  laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto   0,01   -0,01
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto   0,01   -0,01
           
           
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä        
  Laimentamaton-EPS (FAS ja IFRS) jakaja, ulkona olevat tilikauden aikana   56 501 730   56 502 890
  Laimennettu-EPS (FAS ja IFRS) jakaja, ulkona olevat tilikauden aikana   56 501 730   56 502 890

 

 

Konsernitase

       
   1000 EUR    31.12.2018   31.12.2017
           
VARAT        
PITKÄAIKAISET VARAT        
  Aineettomat hyödykkeet   1 018   1 969
  Liikearvo   3 070   3 534
  Aineelliset hyödykkeet   4 534   4 654
  Pääomalainasaamiset   2 870   0
  Myytävissä olevat sijoitukset   5   0
  Laskennallinen verosaaminen   180   431
  PITKÄAIKAISET VARAT   11 677   10 588
           
LYHYTAIKAISET VARAT        
  Vaihto-omaisuus   3 972   2 829
  Myyntisaamiset ja muut saamiset   3 332   2 420
  Lyhytaikaiset osatuloutussaamiset   868   0
  Tuloverosaaminen   129   0
  Rahavarat   379   373
  LYHYTAIKAISET VARAT   8 681   5 621
           
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT       4 138
           
VARAT   20 358   20 347
           
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Emoyhtiön omistajat        
  Osakepääoma   2 872   2 872
  Ylikurssirahasto   6   6
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   6 376   6 376
  Kertyneet voittovarat   1 326   655
  Emoyhtiön omistajat   10 580   9 909
           
OMA PÄÄOMA   10 580   9 909
           
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
  Laskennallinen verovelka   379   381
  Pääomalainat   1 000   1 000
  Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   1 654   1 168
  Pitkäaikaiset varaukset   269   254
  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   3 302   2 803
           
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
  Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   2 165   1 552
  Ostovelat ja muut velat   4 310   3 991
  Tuloverovelka   0   132
  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   6 476   5 675
           
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT   1 960
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT   20 358   20 347

 

 

Konsernin rahavirtalaskelma, epäsuora

       
   1000 EUR    1.1.-31.12.2018   1.1.-31.12.2017
           
Liiketoiminnan rahavirta        
  Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista   1 646   -566
  Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista   -1 073   0
  Poistot ja arvonalentumiset   497   543
  Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 92   92
  Arvonalentumiset   1 531    
  Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot   -1 511   -19
  Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua   589   227
  Rahoitustuotot ja -kulut   124   201
  Tuloverot   0   97
Rahavirta ennen kättöpääoman muutosta   1 896   575
Käyttöpääoman muutos        
  Vaihto-omaisuuden lisäys / vähennys   -1 492   -1 001
  Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys   -2 349   2 654
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys / vähennys   1 436   -1 607
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   -509   621
  Maksetut korot liiketoiminnasta   -92   -213
  Saadut osingot liiketoiminnasta   0   2
  Saadut korot liiketoiminnasta   13   3
  Maksetut verot liiketoiminnasta   -251   -98
Liiketoiminnan rahavirta   -839   316
           
Investointien rahavirta        
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin   -510   -277
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot   20   60
  Luovutustulot muista sijoituksista   0   24
Investointien rahavirta   -490   -193
           
Rahoituksen rahavirta        
  Lyhytaikaisten lainojen nostot   495   16
  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -490   0
  Pitkäaikaisten lainojen nostot   1 096   0
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   0   -441
  Pääomalainojen takaisinmaksut   0   -1 000
Rahoituksen rahavirta   1 100   -1 425
           
Laskelman mukainen rahavarojen muutos   -228   -1 301
           
  Rahavarat, avaava tase   608   1 909
  Rahavarat tilikauden lopussa    379   608
Taseen mukainen rahavarojen muutos   -228   -1 301

 

Konsernin tunnusluvut      
       
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2018   2017
  IFRS   IFRS
LIIKEVAIHTO 22 092   19 077
Liikevaihdon muutos, % 15,8    
LIIKEVOITTO 2 078   1 196
  % liikevaihdosta 9,4   6,3
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA, jatkuvat toiminnot 1881   674
  % liikevaihdosta 8,5   3,5
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, jatkuvat toiminnot 1646   574
  % liikevaihdosta 7,4   3,0
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, lopetetut toiminnot -1073   -1140
  % liikevaihdosta -4,9   -6,0
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 573   -566
  % liikevaihdosta 2,6   -3,0
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta 573   -566
  % liikevaihdosta 2,6   -3,0
       
Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,1   neg.
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 5,6   neg.
       
Omavaraisuusaste, % 44,7   68,2
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 42,0   31,4
Current Ratio 1,3   1,2
       
Bruttoinvestoinnit 510   276
  % liikevaihdosta 2,3   1,4
Tilauskanta, ulkoinen 9 341   8 049
Taseen loppusumma  20 358   20 347
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 117   128
       
Osakekohtaiset tunnusluvut 2018   2017
  IFRS   IFRS
Osakekohtainen tulos (EPS) jatkuvat toiminnot, euroa 0,03   0,01
Osakekohtainen tilikauden tulos (EPS), euroa 0,01   -0,01
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,19   0,18
Osakekohtainen osinko, euroa *) 0,00   0,00
Hinta/voitto-suhde (P/E) 32,6   -34,9
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, kpl 56 501 730   56 501 730
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl 56 501 730   56 502 890
       
       
Osakkeen kurssikehitys EUR 2018   2017
       
A-Osake      
– ylin kurssi 0,50   0,53
– alin kurssi 0,31   0,35
– keskikurssi 0,40   0,45
– tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 0,33   0,35
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 18,6   19,9
Osakkeiden vaihto kpl tilikauden aikana 3 140 714   7 209 125
Osakkeiden vaihto, % 5,56   12,76
Osakkeenomistajien lukumäärä 1 459   1 460
       
*) hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle      


Vakuudet ja vastuut    
     
1 000 EUR    
  31.12.2018 31.12.2017
Annetut vakuudet    
     
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita
Rahalaitoslainat 2 059 1 529
Tililuotot 1 698 1 061
Yhteensä 3 757 2 590
     
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.
     
Velkojen  ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset   
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 4 743 4 743
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 19 211 22 238
Yhteensä 23 954 26 981
     
Muut omasta puolesta annetut vakuudet    
Talletukset 9 9
Yhteensä 9 9
     
Muut annetut vakuudet    
Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä AP-Tela Oy:n, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.
     
Vastuusitoumukset ja muut vastuut    
     
Pankkitakaukset    
Pankkitakauslimiitit yhteensä 8 100 11 500
Pankkitakauslimiiteistä omassa käytössä 1 467 4 813
Muiden puolesta annetut takaukset *) 1 831  
     
*)Yhtiö on taannut Japrotekille kuuluvia toimitusajan- ja takuuajan takauksia enintään 1350 T EUR, joista 31.12.2018 oli käytössä 214 T EUR. Lisäksi ennen järjestelyä syntyneitä yhtiön vastuulle jääneitä työ- ja takuuajan takauksia oli tilinpäätöshetkellä voimassa 1 617 T EUR
     
Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut  
Alle vuoden sisällä erääntyvät  31 28
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 57 23
Yhteensä 88 52
     
Muut kuin rahoitusleasingsopimukset ovat päääasiassa käyttöomaisuuteen liittyviä sopimuksia. Leasingsopimusten ehdot ovat tavanomaisia käyttöleasingsopimusten ehtoja. 
     
Muut vuokrasopimukset    
Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto- ja toimistorakennuksia erityyppisin purettavissa olevin vuokrasopimuksin.
     
Vuokravastuut    
Vuoden sisällä erääntyvät  195 572
2-5 vuoden sisällä erääntyvät 733 2 244
Myöhemmin erääntyvät 550 2 244
Yhteensä 1 477 5 060
     
Vuokravastuisiin sisältyy lähipiirille olevia vuokravastuita 1 466 tuhatta euroa.   
     
     
Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset    
Asiakkaille ja toimittajille annetut emoyhtiön takaukset 52 784
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 6 750 11 500
Vuokratakausten vakuudeksi annetut vastatakaukset 0 165
Yhteensä 6 802 12 449
     
Muut muiden puolesta annetut vastuusitoumukset    
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 1 350  
Yhteensä 1 350 0

Uudessakaupungissa 28.2.2019 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Liite