Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus päätti henkilöstölle ja johdolle suunnatusta osakeannista

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 6.6.2016 klo 14:15

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus päätti henkilöstölle ja johdolle suunnatusta osakeannista

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus päätti 6.6.2016 sille varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2016 annetun osakeantivaltuutuksen nojalla järjestää suunnatun osakeannin, jossa yhtiön konsernin työntekijöiden sekä yhtiön hallituksen jäsenten merkittäviksi tarjotaan yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön uutta osaketta.

Osakeannin tarkoituksena on sitouttaa yhtiön konsernin henkilökuntaa ja johtoa sekä kannustaa näitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita. Osakeanti on yhtiön edun mukainen. Edellä mainitut seikat muodostavat osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun painavan taloudellisen syyn poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta.

Osakkeita voivat merkitä yhtiön konsernin työntekijät sekä yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiön konsernin työntekijät voivat merkitä enintään 800.000 yhtiön uutta osaketta. Yhtiön hallituksen jäsenet voivat merkitä yhteensä enintään 200.000 yhtiön uutta osaketta. Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä kolmannelle. Kukin merkitsijä voi merkitä osakkeita haluamansa määrän kuitenkin siten, että merkitsijäkohtainen vähimmäismerkintämäärä on 1.000 osaketta. Ylimerkintätilanteessa yhtiön hallitus päättää siitä, miten osakkeet jaetaan merkitsijöiden kesken.

Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 20.6.2016 ja päättyy 12.8.2016.

Kustakin uudesta osakkeesta on maksettava yhtiölle merkintähintana 0,50 euroa. Merkintähinnat merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeen merkintähinta vastaa yhtiön osakkeen keskimääräistä hintaa Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsingin pörssi”) kaupankäynnissä päätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettuna ja vähennettynä 10 prosentilla.

Osakkeet tulee maksaa 12.8.2016 mennessä.

Kaupankäynti osakeannissa merkityillä osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin Pörssissä arviolta 1.9.2016.

Yhtiö julkistaa osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 19.8.2016.

Plc Uutechnic Group Oyj:llä on päätöshetkellä 6.6.2016 osakkeita 55.963.210 kpl. Jos kaikki osakeannin kohteena olevat osakkeet merkittäisiin, osakkeiden lukumäärä nousisi 56.963.210 osakkeeseen, josta osakeannin kohteena olevat enintään 1.000.000 osaketta vastaisi enintään 1,76 prosenttia koko annin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä.

Osakeantia koskeva tarjousasiakirja on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ
Martti Heikkilä
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Martti Heikkilä, puh +358 40 543 1324

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N OSAKEANTI

TARJOUSASIAKIRJA 6.6.2016                                 

Liikkeeseenlaskija
Plc Uutechnic Group Oyj (jäljempänä ”yhtiö”)
Kotipaikka: Uusikaupunki
Osoite: Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki
Y-tunnus: 0520181-3

Lisätietoa Plc Uutechnic Group Oyj:stä on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa:

www.uutechnicgroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/

www.uutechnicgroup.fi/fi/tiedotteet-ja-julkaisut/porssitiedotteet/

Yhtiö kehottaa sijoitusta harkitsevaa tutustumaan huolellisesti yhtiön kotisivuilta löytyviin yhtiötä koskeviin tietoihin, erityisesti yhtiön vuosikertomukseen tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015 sekä kuluvan tilikauden aikana julkaistuihin pörssitiedotteisiin. Yhtiö kehottaa lisäksi sijoitusta harkitsevia kiinnittämään erityistä huomiota edellä mainitussa vuosikertomuksessa mainittuihin merkittäviin riskeihin ja epävarmuustekijöihin.

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 § 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla yhtiön pääkonttorissa, Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki.

Osakeanti

Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

Yhtiön 28.4.2016 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa oli päätetty valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden annista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

Hallituksen päätös osakeannista

Yhtiön hallitus on 6.6.2016 päättänyt mainitun valtuutuksen nojalla antaa yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön uutta osaketta, jotka suunnataan yhtiön konsernin työntekijöiden sekä yhtiön hallituksen jäsenten merkittäviksi jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Osakeannin tarkoituksena on sitouttaa yhtiön henkilökuntaa ja johtoa sekä kannustaa näitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita. Osakeanti on yhtiön edun mukainen. Edellä mainitut seikat muodostavat osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun painavan taloudellisen syyn poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta.

 

Merkintäoikeus

Osakkeita voivat merkitä yhtiön konsernin työntekijät sekä yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiön konsernin työntekijät voivat merkitä enintään 800.000 yhtiön uutta osaketta. Yhtiön hallituksen jäsenet voivat merkitä yhteensä enintään 200.000 yhtiön uutta osaketta. Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä kolmannelle.

Kukin merkitsijä voi merkitä osakkeita haluamansa määrän kuitenkin siten, että merkitsijäkohtainen vähimmäismerkintämäärä on 1.000 osaketta. Yli­merkintätilanteessa yhtiön hallitus päättää siitä, miten osakkeet jaetaan merkitsijöiden kesken.

 

Merkintäaika

Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 20.6.2016 ja päättyy 12.8.2016. Merkintä tehdään palauttamalla allekirjoitettu merkintälista yhtiön antamien tarkempien ohjeiden mukaan yhtiön pääkonttoriin, Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki.

Merkintälistaan on merkittävä tarvittavat tiedot osakkeiden siirtämiseksi merkitsijän arvo-osuustilille ja lisäksi merkitsijän on valtuutettava yhtiö hakemaan osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille.

 

Merkintähinta

Kustakin uudesta osakkeesta on maksettava yhtiölle merkintähintana 0,50 euroa. Merkintähinnat merki­tään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeen merkintähinta vastaa yhtiön osakkeen keskimääräistä hintaa Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsingin Pörssi”) kaupankäynnissä tätä päätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettuna ja vähennettynä 10 prosentilla.

Osakkeet tulee maksaa 12.8.2016 mennessä. Kuitti maksusta on liitettävä merkintälistaan.

 

Merkintöjen hyväksyminen

Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päättymisen jälkeen. Hyväksytystä merkinnästä ilmoitetaan merkitsijälle kirjallisesti. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse, mikäli merkitsijä on antanut sähköpostiosoitteen merkintälistassa.

Hallitus voi hyväksyä merkinnän sellaisenaan tai hylätä merkinnän osittain tai kokonaan.

Hallituksella on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei osakkeiden merkintähintaa ole maksettu näiden ehtojen tai hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Osakkeenomistajan oikeudet

Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Uudet osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä lukien samat oikeudet kuin muut yhtiön osakkeet. Jokainen uusi osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

 

Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Osakeannissa merkityt uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet osakkeet kirjataan merkitsijän henkilökohtaiselle arvo-osuustilille, kun ne on merkitty kaupparekisteriin. Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin Pörssissä.

Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on UUTEC ja ISIN-koodi FI0009900708.

 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

 

Kieliversiot

Tämä tarjousasiakirja on laadittu suomen- ja englanninkielisenä versiona. Mikäli eri kieliversioiden välillä on ristiriitaa, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

 

Esitepoikkeuksen soveltaminen

Tämän osakeannin ja osakkeiden listalle ottamisen yhteydessä ei julkaista arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/71/EY tarkoitettua esitettä mainitun direktiivin 4 artiklan 1. alakohdan e)-kohdan ja 4 artiklan 2. alakohdan f)-kohdan perusteella.