Plc Uutechnic Group Oyj:n merkintäetuoikeusantia ja suunnattua osakeantia koskeva listalleottoesite on hyväksytty ja julkaistu

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:30

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N MERKINTÄETUOIKEUSANTIA JA SUUNNATTUA OSAKEANTIA KOSKEVA LISTALLEOTTOESITE ON HYVÄKSYTTY JA JULKAISTU TIEDOTTEESSA ON LISTALLEOTTOESITTEESSÄ OLEVAA AIEMMIN JULKAISEMATONTA TIETOA

Plc Uutechnic Group Oyj (”Uutechnic”) on tänään saanut Finanssivalvonnan hyväksynnän listalleottoesitteelle, joka koskee merkintäetuoikeusantia ja suunnattua osakeantia. Osakeantien ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla Uutechnicin verkkosivuilta osoitteesta www.uutechnicgroup.fi/sijoittajat. Osakeanti osakkaiden merkintäetuoikeudella alkaa 4.12. ja päättyy 18.12.2015. Finanssivalvonta on antanut hyväksymisensä sille, että esitteen julkaisemisessa poiketaan säädetystä määräajasta siten, että esite julkaistaan ennen tarjousajan alkamista.

Listalleottoesite sisältää joitakin aiemmin julkistamattomia tietoja yhtiön tulevaisuudennäkymistä, Uutechnic Oy:n historiallisista tiedoista ja uuden konsernin pro forma-taloudellisista tiedoista. Listalleottoesite sisältää tässä tiedotteessa annetuista tiedoista laajempia selvityksiä.

Tulevaisuudennäkymät

Vaahto Group–konsernin raportointi nykymuodossaan päättyi 30.10.2015 kun Vaahto Groupin ylimääräinen yhtiökokous päätti Järjestelyn ja Rahoitusjärjestelyn toteuttamisesta. Tilinpäätöksessä 31.12.2015 uuteen kokonaisuuteen tullaan yhdistelemään Uutechnic 12 kuukauden osalta sekä Vaahto Group-konserni tilikauden kahden viimeisen kuukauden osalta. Vaahto Groupin 28.8.2015 annetun ennusteen mukaista kokonaisuutta ei siten raportoida ja 28.8.2015 annettu tulosennuste ei ole siten enää voimassa. Yhtiö ei anna tulosennustetta vuodelle 2015.

Merkittävimmät uuden konsernin tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät ovat 30.10.2015 hyväksytty yritysjärjestely Uutechnic Oy:n kanssa, siihen liittyvät osakeannit sekä yhtiön ja sen rahoittajien välillä tehty sopimus rahoitusjärjestelystä. Ne antavat entistä paremman tase- ja rahoitusaseman sekä liiketoiminnallisen pohjan toiminnan kehittämiseksi lähitulevaisuudessa.

Yhtiössä on aloitettu suunnitteluvaihe, jonka yhteydessä kartoitetaan ja tarkastellaan toimintamalleja sekä tarvittavia toimenpiteitä synergioiden hyödyntämiseksi ja myynnin lisäämiseksi. Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on keskittyä löytämään tuottavuutta ja kannattavuutta parantavia toimia. Yhtiö on myös tiedottanut asiakkailleen järjestelystä.

Uutechnic Oy

Seuraavissa taulukoissa on esitetty eräitä Uutechnic Oy:n taloudellisia konsernitilinpäätöstietoja 31.12.2014 ja 31.12.2013 päättyneiltä tilikausilta sekä ajanjaksolta 1.1-30.6.2015. Uutechnic Oy:n tilintarkastetut tilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätösstandardin mukaisesti. Uutechnic on julkaissut vuosittain tilinpäätöksen. Vuoden 2014 tilinpäätös ja 30.6.2015 osavuotiset taloudelliset tiedot on listalleottoesitettä varten laadittu kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti.  Vuoden 2014 IFRS-standardien mukaisesti laadittu tilinpäätös on tilintarkastettu. Järjestelyyn sisältymättömät erät on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Siirtyvä omaisuus koostuu rakennuksista, maa-alueista ja rahasta, jotka on arvostettu kirjanpitoarvoon, ja rahoitusinstrumenteista, jotka on arvostettu käypään arvoon IAS 39:n mukaisesti. Siirtyvä velka koostuu pääosin rahoitusinstrumentteihin liittyvästä laskennallisesta verovelasta.

Järjestelyyn sisältymättömissä omaisuuserissä on myös liiketoiminnassa käytettävät kiinteistöt. Näihin kiinteistöihin liittyvät poistot poistuvat tuloslaskelmasta ja korvautuvat perittävällä vuokralla kiinteistöistä. Perittävä vuokra on 180 000 euroa vuodessa. Alla esitetyt eräät taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia Uutechnic:in tilinpäätöksen sisältämiä tietoja.

 

 

 

 

Uutechnic, tuloslaskelma

Tuhatta euroa

IFRS

1.1.–30.6.2015

Tilintarkastamaton

IFRS

1.1.–31.12.2014

Tilintarkastettu

IFRS

1.1.–31.12.2013

Tilintarkastamaton

LIIKEVAIHTO

1 681

2 294

3 453 

 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

52

-235

148

Liiketoiminnan muut tuotot

12

47

0

Materiaalit ja palvelut

-705

-799

-1 629

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-450

-828

-855

Poistot

-26

-65

-82

Liiketoiminnan muut kulut

-186

-430

-393

 

LIIKEVOITTO / LIIKETAPPIO

379

-15

640

 

Rahoitustuotot

0

0

0

Rahoituskulut

0

0

0

 

VOITTO / TAPPIO ENNEN VEROJA

379

-15

641

 

Tuloverot

-82

4

-154

 

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA

297

-11

486

 

LOPETETUT TOIMINNOT

Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista

185

501

234

 

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

482

489

721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Uutechnic, tase

  Tuhatta euroa

IFRS

30.6.2015

Tilintarkastamaton

IFRS

31.12.2014

Tilintarkastettu

IFRS

31.12.2013

Tilintarkastamaton

 

  Aineettomat hyödykkeet

5

11

22

  Aineelliset hyödykkeet

142

162

220

  Muut osakkeet ja osuudet

0

0

0

  PITKÄAIKAISET VARAT

147

173

242

 

  Vaihto-omaisuus

298

219

418

  Myyntisaamiset ja muut saamiset

425

279

189

  Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

0

31

37

  Rahat ja pankkisaamiset

315

87

584

  LYHYTAIKAISET VARAT

1 038

616

1 229

 

  MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT

5 537

5 871

5 482

 

   

 

  VARAT

6 723

6 660

6 954 

 

  Osakepääoma

17

17

17

  Kertyneet voittovarat

5 655

5 872

6 023

  OMA PÄÄOMA

5 671

5 889

6 049

 

 

  Ostovelat

803

575

787

  Tuloverovelka

20

0

  Lyhytaikaiset varaukset

14

23

35

  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

837

598

821

 

  MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT

214

174

83

   

 

 

 

  OMA PÄÄOMA JA VELAT

6 723

6 660

6 954

 

 

Uutechnic, Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

 
Tuhatta euroa

IFRS

1.1.–30.6.2015

Tilintarkastamaton

IFRS

1.1.–31.12.2014

Tilintarkastamaton

IFRS

1.1.–31.12.2013

Tilintarkastamaton

 
Liikevaihto

1 681

2 294*

3 453

 
Liikevoitto / -tappio,

379

-15*

640

 
% liikevaihdosta

22,5 %

-0,7 %

18,5 %

 
Voitto / tappio ennen veroja

379

-15*

641

 
% liikevaihdosta

22,5 %

-0,7 %

18,6 %

 
Tulos

297

-11*

486

 
% liikevaihdosta

17,6 %

-0,5 %

14,1 %

 
Oman pääoman tuotto (ROE) %

8,2 %

8,1 %

11,1 %

 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %

9,3 %

7,9 %

10,2 %

 
Omavaraisuusaste %

84,4 %

88,4 %

87,0%

 
Current ratio

1,2

1,1

1,50

 
Nettovelkaantumisaste (gearing)

0

0

0

 
Bruttoinvestoinnit

0

0

0

 
% liikevaihdosta

0,00 %

0,00 %

0,0 %

 
Taseen loppusumma

6 723

6 660*

6 954

 
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

14

14

13

 

 

 

 

 

 

Tuhatta euroa

IFRS

1.1.–30.6.2015

Tilintarkastamaton

IFRS

1.1.–31.12.2014

Tilintarkastamaton 

IFRS

1.1.–31.12.2013

Tilintarkastamaton 

Liikevaihto

1 681

2 294*

3 453

Liikevoitto / -tappio,

379

-15*

640

% liikevaihdosta

22,5 %

-0,7 %

18,5 %

Voitto / tappio ennen veroja

379

-15*

641

% liikevaihdosta

22,5 %

-0,7 %

18,6 %

Tulos

297

-11*

486

% liikevaihdosta

17,6 %

-0,5 %

14,1 %

Oman pääoman tuotto (ROE) %

8,2 %

8,1 %

11,1 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %

9,3 %

7,9 %

10,2 %

Omavaraisuusaste %

84,4 %

88,4 %

87,0%

Current ratio

1,2

1,1

1,50

Nettovelkaantumisaste (gearing)

0

0

0

Bruttoinvestoinnit

0

0

0

% liikevaihdosta

0,00 %

0,00 %

0,0 %

Taseen loppusumma

6 723

6 660*

6 954

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

14

14

13

*)Tilintarkastettu tieto

 

Pro forma –taloudelliset tiedot

Listalleottoesitteessä on esitetty muodostettavan Konsernin pro forma-taloudellisia tietoja ajankohdalta 30.6.2015 ja tilikaudelta 2014. Pro forma-talodelliset tiedot koskevat kokonaisuutta, joka tulee Järjestelyn toteuduttua olemaan kokonaisuudessaan uusi Konserni. Kokonaisuuteen liittymättömät liiketoiminnat ja omaisuuserät eivät sisälly pro forma-taloudellisiin tietoihin. AP-Tela on luokiteltu jatkuvaksi liiketoiminnoksi toisin kuin Vaahto Groupin vuonna 2014 ja 2015 julkaisemissa taloudellisissa katsauksissa. Syynä tähän on se, että Järjestelyn yhteydessä osapuolet ovat arvioineet tarkoituksenmukaiseksi hyödyntää AP-Telan toimintoja osana valmistusprosesseja Järjestelyn jälkeen.

Seuraavassa on esitetty pro forma-tuloslaskelma ja -tase uudelle kokonaisuudelle. Pro forma-taloudellisissa tiedoissa esitetty hankinta on käsitelty IFRS 3:n mukaisena käänteisenä hankintana.

 
Konsernituloslaskelma
Tuhatta euroa

 

 

 
Pro forma, jossa Vaahto Group-konserniin kuuluva AP Tela Oy on luokiteltu takaisin jatkuviin toimintoihin ja Uutechnic Oy on jakautunut Varallisuus-  ja Liiketoimintayhtiöön

PLC Uutechnic Group

 
 

1.1.-30.6.2015

1.1.-31.12.2014

 
JATKUVAT TOIMINNOT  
 
LIIKEVAIHTO

13 895

26 761

 
LIIKEVOITTO / LIIKETAPPIO 

-1 131

-1 930

 
 
Rahoitustuotot

3 960

3 037

 
Rahoituskulut

-532

-1 152

 
 

 

 

 
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA

2 297

-45

 
 

 

 

 
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA

2 258

-115

 

0

0

 
LOPETETUT TOIMINNOT

0

0

 
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista

30

-2 935

 
 

0

0

 
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

2 289

-3 050

 
 

 

 

 
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

2 289

-3 055

 
Konsernitase
Tuhatta euroa
 
Pro forma 30.6.2015, jossa Vaahto Group-konserniin kuuluva AP Tela Oy on luokiteltu takaisin jatkuviin toimintoihin ja Uutechnic Oy on jakautunut Varallisuus-  ja Liiketoimintayhtiöön

PLC Uutechnic Group

 

30.6.2015

VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT

11 919

LYHYTAIKAISET VARAT

13 973

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT

0

 

VARAT

25 892

OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA

9 416

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

2 814

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

13 662

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT

0

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

25 892

 

 

 

Helsingissä 2.12.2015

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Sami Alatalo, hallituksen varapuheenjohtaja +358 40 826 2066

 

 

LIITE                                                 Osakeantien ehdot

 

LIITE                    OSAKEANTIEN EHDOT

 

Merkintäetuoikeusannin ehdot

 

1.                         Merkintäoikeus

Merkintäetuoikeusannissa tarjotaan enintään 9 985 850 uutta Yhtiön osaketta.

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkittäviksi näiden osakkeenomistusten suhteessa. Merkintäoikeusannissa merkintään on oikeutettu Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 3.11.2015 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakkeenomistaja saa kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa nykyistä Yhtiön osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan, arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-koodi FI4000178215, kaupankäyntikoodi UUTECU0115). Osakkeenomistaja tai se, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kahdeksaa (8) Merkintäoikeutta kohden viisi (5) uutta osaketta maksamalla osakekohtaisen merkintähinnan jokaista merkitsemäänsä osaketta kohden. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä ja jokaisen viiden (5) uuden osakkeen merkitsemiseen tarvitaan kahdeksan (8) Merkintäoikeutta. Mikäli Yhtiön hallussa on omia osakkeita, ne eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä 18.12.2015.

Mikko Laakkonen ja Hannu Laakkonen ja HML Finance Oy ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeet, joita ei ole merkitty merkintäoikeuden perusteella merkintäajan kuluessa 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

2.                         Merkintähinta ja merkinnän maksu

Osakkeen merkintähinta on 0,25 euroa. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

3.                         Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 4.12.2015 klo 10:00 ja päättyy 18.12.2015 klo 17.00. Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintöjä otetaan vastaan merkintäpaikalla.

4.                         Merkintäpaikka

Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelu aukioloaikoinaan, puhelin +358 (09) 6134 6250. Sähköpostiosoite on

Myös tilinhoitajat, jotka ovat sopineet FIM Sijoituspalvelut Oy:n kanssa asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat merkintätoimeksiantoja

5.                         Merkintäetuoikeusannin osakkeiden merkintä merkintäoikeudella

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Merkintäetuoikeusantiin merkitsemällä osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla merkintähinnan. Merkintäoikeuksien haltija, joka ei saa merkintäohjeita omalta tilinhoitajaltaan, voi ottaa yhteyttä Merkintäpaikkaan. Merkintätoimeksiannot tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti.

Niiden merkitsijöiden, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Puutteelliset, virheelliset, osittain tai kokonaan maksamattomat merkinnät voidaan hylätä. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle eikä palautettavalla määrälle makseta korkoa. Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan 6. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa-mukaisesti.

6.                         Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutoksineen) mukaisesti, esitteessä oleva virhe tai puute taikka olennainen uusi tieto, joka käy ilmi esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin esite. Sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan arvopapereita ennen esitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on annettava oikeus perua päätöksensä määräajassa, joka on vähintään kaksi pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että edellä tarkoitettu virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille.

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella samanaikaisesti mahdollisen esitteen täydentämisen kanssa.

7.                         Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä 4.12.2015 klo 10.00 ja 14.12.2015 klo 18.30 välisenä aikana. Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajalle tai arvopaperivälittäjälle.

8.                         Kaupankäynti Merkintäetuoikeusannin osakkeilla

Merkintäetuoikeusannissa merkityt osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-koodi FI4000178223, kaupankäyntikoodi UUTECN0215), jotka vastaavat Merkintäetuoikeusannin osakkeita. Väliaikaiset osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena arviolta 21.12.2015 alkaen. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin (ISIN-koodi FI0009900708, kaupankäyntitunnus UUTEC) arviolta viikolla 53 vuonna 2015.

9.                         Maksut ja kulut

Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

10.                       Nähtävillä olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www. uutechnicgroup.fi/sijoittajat.

11.                       Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Merkintäetuoikeusantiin ja tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Merkintäetuoikeusannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

12.                       Merkitsemättä jääneet osakkeet

Merkintäetuoikeusannissa merkintäaikana merkitsemättä jääneet osakkeet osoitetaan merkintäsitoumuksen antaneiden Mikko Laakkosen, Hannu Laakkosen ja HML Finance Oy:n merkittäväksi.  Merkintäsitoumuksen perusteella annettavat osakkeet on merkittävä ja maksettava viimeistään 22.12.2015.

13.                       Muut seikat

Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Merkintäoikeuksien, väliaikaisten osakkeiden, Merkintäoikeusannin osakkeiden tai Merkintäoikeusannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Merkintäoikeusannin osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Merkintäoikeusannin osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Merkintäoikeusantiin edellyttäisi muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä tai esitettä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.

Uudet osakkeet oikeuttavat yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä, Merkintäetuoikeusantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi tehdä ehtoihin teknisluonteisia muutoksia ja lisäyksiä.

Mikko Laakkonen, Hannu Laakkonen ja HML Finance Oy ovat yritysjärjestelyä koskevassa sopimuksessa sitoutuneet olemaan luovuttamatta tässä osakeannissa merkitsemiään osakkeita 31.12.2016 asti.

 

Suunnatun osakeannin ehdot

1.                         Merkintäoikeus

Apporttiomaisuudella maksettavat Yhtiön uudet osakkeet (yhteensä 24 000 000 kappaletta) tarjotaan Uutechicin osakkeenomistajille näiden omistusten suhteessa merkittäväksi.

Loput Suunnatun osakkeet (yhteensä 6 000 000 kappaletta) tarjotaan Uutechnicin omistajien tai määräämänsä tahon merkittäväksi.

 

2.                         Merkintähinta

Merkintähinta on 0,25 euroa osakkeelta. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä.

Suunnatussa annissa tarjotaan enintään 30 000 000 osaketta, joista enintään 24 000 000 osaketta maksetaan apporttiomaisuudella. Apporttiomaisuus on Uutechnicin jakautuessa syntyvän liiketoimintayhtiön koko osakekanta.

 

3.                         Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 4.12.2015 klo 10:00 ja päättyy 31.1.2016 klo 17.00.

 

4.                         Merkintäpaikka

Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelu aukioloaikoinaan, puhelin +358 (09) 6134 6250. Sähköpostiosoite on

 

5.                         Osakasoikeudet

Uudet osakkeet oikeuttavat yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

 

6.                         Nähtävillä olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.uutechnicgroup.fi/sijoittajat.

 

7.                         Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Suunnattuun antiin ja tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Suunnatusta annista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

 

8.                         Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä sekä suunnattuun antiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi tehdä ehtoihin teknisluonteisia muutoksia ja lisäyksiä sekä jatkaa merkintäaikaa.

Uutechnicin pääomistajat Timo Lindström ja Jouko Peräaho ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta tässä osakeannissa merkitsemiään osakkeita 31.12.2016 asti.