PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2017

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 28.7.2017 klo 8.25

 

Uutechnic Group -konsernin liikevaihto 1.1.-30.6.2017 oli 16.7 milj. euroa (16,9 milj. euroa) ja liiketappio -0,7 milj. euroa (liikevoitto 1,1 milj. euroa). Uutechnic Groupin tilauskanta 30.6.2017 oli 14,9 milj. euroa (19,5 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa/osake (0,01 euroa/osake).

 

Avainlukuja (1000 EUR) 2017
1-6
2016
1-6
2016
1-12
Liikevaihto 16 655 16 942 36 377
       
Liikevoitto -746 1 065 881
  % liikevaihdosta -4,5 6,3 2,4
       
Oman pääoman tuotto (ROE), % -8,2 14,2 7,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -4,9 11,0 2,8
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,01 0,01 0,01
       
Tilauskanta 14 939 19 495 15 899

 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

 

Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konserni tavoittelee kasvua orgaanisesti ja myös mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta.

 

Vuoden 2017 tärkeimpänä tavoitteena on konsernin kannattavuuden parantaminen. Aikaisemmin tiedotetusta poiketen Uutechnic Group arvioi koko vuoden liikevaihdon jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi ja liikevoiton olevan edellisen vuoden tasolla.

 

Konsernin tavoitteena oleva sekoitinliiketoiminnan kasvattaminen ja vahvistaminen on kehittynyt suotuisasti. Sekoitinliiketoiminnan tilauskanta on yli kaksinkertaistunut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.    

 

 

LIIKETOIMINNAN RAPORTOINTI

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

 

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

 

Uutechnic Groupin emoyhtiö on Nasdaq Helsinkiin listattu Plc Uutechnic Group Oyj, joka omistaa tytäryhtiöt 100 %:sti. Emoyhtiö vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

 

Konsernin kaikki liiketoiminta raportoidaan yhdessä segmentissä.

 

 

Sekoitinliiketoiminta

 

Sekoitinliiketoiminta on mennyt suunnitelmien mukaan. Asiakkaiden aktiivisuus on ollut suhteellisen korkea kaikilla teollisuuden aloilla, joka on mahdollistanut vahvan tilauskertymän. Sekoitinliiketoiminnan toinen vuosipuolisko päästään aloittamaan hyvistä lähtökohdista ja vahvan tilauskannan myötä sekoitinliiketoiminnan odotetaan kasvavan selvästi viime vuoteen verrattuna.

 

Säiliöliiketoiminta

 

Säiliöliiketoiminnassa alkuvuoden myynti on ollut arvioitua huomattavasti heikompi eikä tilauskanta ole kehittynyt odotetulla tavalla. Katsauskaudella loppuunsaatetun projektin levymateriaalin laatuongelmat ja niihin liittyvät korjaustoimenpiteet aiheuttivat odottamattomia kustannuksia. Yhtiö on ryhtynyt toimenpiteisiin korvausten saamiseksi materiaalitoimittajalta.

 

Kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi vuoden toisen neljänneksen aikana käynnistettiin yt-neuvottelut koskien koko säiliöliiketoimintaa. Neuvottelut päättyivät katsauskauden jälkeen 12.7.2017. Neuvotteluissa päätettiin, että henkilöstön määrää sopeutetaan yhtiön taloustilanteen ja tilauskannan mukaisesti. Irtisanottavien määrä on maksimissaan 11 henkilöä ja lomautukset voivat ylittää 90 päivää. Tavoitteena ollut 20 % parannus yhtiön kilpailukykyyn tulee näkymään osittain loppuvuoden aikana ja täysimääräisesti vuoden 2018 aikana.

 

Säiliöliiketoiminnan markkinatilanne jatkuu haasteellisena.

 

 

Tela- ja putkiliiketoiminta

 

Tela- ja putkiliiketoiminnassa alkuvuosi oli haasteellinen heikon lähtötilanteen ja alkuvuoden vähäisen tilauskertymän vuoksi. Toimintaa ja tuotantokapasiteettia sopeutettiin yt-neuvotteluilla, jotka päättyivät tammikuussa. Helmikuun jälkeen uusia tilauksia on saatu erittäin hyvin ja tilauskanta on hyvällä tasolla vaikkakin edellisen vuoden ennätystasoa alhaisempi. Tuotannonohjaukseen liittyvät kehitystoimenpiteet ovat parantaneet tuotannon läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja tulosta. Näkymä vuoden loppupuoliskolle on positiivinen.

 

 

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA 

 

Uutechnic Group sai katsauskaudella uusia tilauksia 16,2 milj. euroa (24,2 milj. euroa). Sekoitinliiketoiminnan tilaukset ovat kasvaneet huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna, mutta säiliöliiketoiminnan tilauskertymä on ollut oleellisesti pienempi. Tela- ja putkiliiketoiminnan tilaukset ovat viime vuoden ennätyslukemia pienemmät, mutta kuitenkin hyvällä tasolla.   

 

Konsernin tilauskanta oli 14,9 milj. euroa (19,5 milj. euroa). Tilauskanta ulottuu vuoteen 2018 saakka.

 

 

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

 

Uutechnic Groupin liikevaihto katsauskaudella oli 16.7 milj. euroa (16,9 milj. euroa) ja liiketappio -0,7 milj. euroa (liikevoitto 1,1 milj. euroa). Liikevaihdosta Suomen osuus oli 54,9 %, johon sisältyy myös ns. välillinen vienti. Muun Euroopan osuus liikevaihdosta oli 34,7 %, Aasian 9,5 %, Etelä-Amerikan 0,6 % ja Pohjois-Amerikan 0,3 %.

 

Konsernin liikevaihto ja liikevoitto eivät kehittyneet odotetusti. Negatiivinen tulos johtui säiliöliiketoiminnan yhden projektin materiaaliongelmista. Materiaaliongelmaan liittyen yhtiö on ryhtynyt toimenpiteisiin korvauksen saamiseksi materiaalitoimittajalta.  

 

 

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS

 

Uutechnic Groupin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 24,4 milj. euroa (25,8 milj. euroa). Konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä oli 6,9 milj. euroa (5,3 milj. euroa), josta 2.0 milj. euroa oli pääomalainoja. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -3,0 milj. euroa (1,0 milj. euroa).

 

Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä oli 82,7 prosenttia (58,2 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste (net gearing) oli 66,0 prosenttia (46,7 prosenttia). Sijoitetun pääoman tuotto oli -4,9 prosenttia (11,0 prosenttia) ja oman pääoman tuotto -8,2 prosenttia (14,2 prosenttia).

 

Uutechnic Groupin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 11,5 milj. euroa (11,3 milj. euroa).

 

 

OMA PÄÄOMA

 

Konsernin oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 9,6 milj. euroa (10,2 milj. euroa).

 

Kahden osakkaan antamat lainat yhteensä 2 milj. euroa muunnettiin vuonna 2015 rahoitusjärjestelyn yhteydessä vakuudettomiksi pääomalainoiksi. Lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvun mukaisia pääomalainoja, joiden pääoman lyhennys ja koron maksu voi tapahtua ainoastaan osakeyhtiölaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lainaehtojen mukaan lainat maksetaan takaisin kertasuorituksena 31.12.2019. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus lyhentää lainoja ennenaikaisesti. Lainojen maksamattomalle pääomalle kertyy kiinteä 4 % vuotuinen korko. Osiin lainoista, yhteenlasketulta pääomaltaan 1 milj. euroa, liittyy erityinen vaihto-oikeus. Siltä osin kuin näistä lainoista on 31.12.2017 maksamatta pääomaa, niin lainanantajilla on oikeus muuttaa maksamatta oleva pääoma kokonaan tai osittain yhtiön osakkeisiin arvolla 0,25 euroa osakkeelta. Vaihto-oikeus perustuu yhtiön yhtiökokouksen 14.4.2015 antamaan osakeantivaltuutukseen.

 

 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ INVESTOINNIT

 

Sekoitinliiketoiminnassa on käynnistetty tuotteistusprojekti, jonka tavoitteena on lisätä myynnin ja tuotehallinnan tehokkuutta harmonisoitujen tuoterakenteiden ja modernien IT-työkalujen avulla. Uusien tuotteiden osalta on jätetty yksi patenttihakemus. Lisäksi tuotekehitysprojekti, joka tähtää Uutechnicin osalta uudelle markkina-alueelle, eteni prototyyppien kehitysvaiheeseen.

 

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Investoinnit olivat pääosin laitehankintoja.

 

 

HENKILÖSTÖ

 

Uutechnic Groupin henkilöstömäärä oli tilikauden päättyessä 193 (189). Toimihenkilöitä oli 86 (77) ja tuotannon työntekijöitä 107 (112). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 129 henkilöä ja Saksassa 64.

 

 

HALLITUS, YHTIÖN JOHTO SEKÄ TILINTARKASTAJAT

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2017 hallitukseen valittiin jatkamaan Sami Alatalo (pj.), Hannu Kottonen, Kristiina Lagerstedt ja Jouko Peräaho. Hannu Kottonen ja Kristiina Lagerstedt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

 

Toimitusjohtajana on toiminut 8.3.2017 saakka Martti Heikkilä ja 9.3.2017 alkaen Jouko Peräaho.

 

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT.

 

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan vuosikertomuksessa sekä konsernin Internet-sivuilla www.uutechnicgroup.fi.

 

 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

 

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2017 päätti hallituksen esityksen mukaisesti että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty niiden 3 480 osakkeen osalta, jotka olivat yhtiön nimissä yhteisellä arvo-osuustilillä niiden osakkeenomistajien lukuun, joiden oikeuden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ollut ilmoittautumisajan kuluessa vaadittu. Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus 30.3.2017 tiedotetulla tavalla mitätöi kyseiset osakkeet. Mitätöinnin rekisteröinnin jälkeen yhtiön osake- ja äänimäärä on 56 501 730.

 

30.6.2017 yhtiöllä oli 1572 osakkeenomistajaa. Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän suora ja määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta oleva osakeomistus oli yhteensä 11 115 800 osaketta, joka on 20,0 % koko osakemäärästä.

 

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on UUTEC ja ISIN-koodi on FI0009900708.

 

Katsauskaudella Plc Uutechnic Group Oyj ei ole maksanut osinkoja.

 

 

OSAKEANTIVALTUUTUS

 

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2017 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10 000 000 uuden osakkeen tai osakkeeseen oikeuttavan erityisen oikeuden annista. Valtuutus oikeutti hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

 

 

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA

 

Uutechnic Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä, mikä muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

 

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin:

 

 • Konsernin historiassa aiemmin tappiollisesti toimineiden yksiköiden kääntäminen tai pitäminen voitollisena edellyttää edelleen kilpailukyvyn parantamista sekä riittävien liiketoimintavolyymien saavuttamista.
   
 • Konsernissa jatketaan toimintojen yhdistämisprosesseja ja tunnistettujen synergiaetujen toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi. On mahdollista että kaikkia tunnistettuja synergiaetuja ei saavuteta tai prosesseissa epäonnistutaan.    
   
 • Konsernin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Ei ole varmuutta siitä, että Konserni pystyy löytämään sopivia ostokohteita, hankkimaan kauppojen edellyttämää rahoitusta tai ostamaan yrityksiä tyydyttävin ehdoin.     
   
 • Yritysjärjestelyn yhteydessä maksettu kauppasumma ja sen perusteella syntynyt liikearvo sisältää riskejä. Yhtiön liikearvon testaamiseksi tekemät laskelmat perustuvat johdon laatimiin taloudellisiin ennusteisiin ja olettamuksiin.
   
 • Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Laajojen projektien sopimuksissa esimerkiksi viivästymisistä tai suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla merkittäviä.
   
 • Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin. Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä.

 

Riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat mm. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävät toimenpiteet, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä toiminnan systemaattinen seuranta ja kehittäminen.

 

 

RIITA-ASIAT

 

Japrotek Oy Ab on aloittanut oikeusprosessin alioikeudessa Ruotsissa materiaalitoimittajaa vastaan liittyen virheellisiin materiaaleihin. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan yhtiö arvioi, että tästä aiheutuvat mahdolliset kustannukset saadaan vastapuolelta.

 

 

KATSAUSKAUDELLA JULKAISTUT PÖRSSITIEDOTTEET

 

02.01.2017  Jussi Vaarno nimitetty sekoitinliiketoiminnan vastaavaksi johtajaksi

19.01.2017  AP-Tela Oy:n yt-neuvottelut päättyivät

27.02.2017  Tilinpäätöstiedote 2017

08.03.2017  Tilinpäätös julkaistu

08.03.2017  Yhtiökokouskutsu

08.03.2017  Muutoksia toimintamallissa ja ylimmässä johdossa

16.03.2017  Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

16.03.2017  Oikaisu tiedotteeseen taloudellisten katsausten julkaisupäiviin

30.03.2017  Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

30.03.2017  Muutos omien osakkeiden lukumäärässä

13.04.2017  Muutos osakemäärässä ja omien osakkeiden lukumäärässä rekisteröity

28.04.2017  Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2017

29.05.2017  Japrotek Oy Ab käynnisti yt-neuvottelut

29.06.2017  Muutos johtoryhmässä

                   

 

 

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Japrotek Oy Ab:n yt-neuvottelut päättyivät 12.7.2017. Neuvotteluissa päätettiin, että henkilöstön määrää sopeutetaan yhtiön taloustilanteen ja tilauskannan mukaisesti. Irtisanottavien määrä on maksimissaan 11 henkilöä ja lomautukset voivat ylittää 90 päivää.

 

Plc Uutechnic Group Oyj tulosvaroitus 21.7.2017.

 

 

LAATIMISPERIAATTEET

 

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti. Puolivuosikatsaus ei sisällä tilinpäätöksessä esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä, joten puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2016 tilinpäätöksen kanssa.

 

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2016 on esitetty.

 

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu.

 

 

UUTECHNIC GROUP -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUKSEN AVAINLUVUT

Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS    
       
1 000 EUR 1.1.-30.6.2017 1.1.-30.6.2016 1.1.-31.12.2016
  6 kk 6 kk 12 kk
       
LIIKEVAIHTO 16 655 16 942 36 377
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 223 1 124 -170
Valmistus omaan käyttöön 38 682 149
Liiketoiminnan muut tuotot 9 60 162
Materiaalit ja palvelut -9 102 -9 597 -19 397
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -5 908 -5 558 -11 187
Poistot -283 -274 -582
Liiketoiminnan muut kulut -2 377 -2 314 -4 470
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO -746 1 065 881
       
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset -46 -228 -456
Rahoitustuotot 3 0 6
Rahoituskulut -106 -135 -242
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -894 702 190
       
Tuloverot 68 3 526
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -826 705 716
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT      
       
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -826 705 716
       
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön omistajille -826 705 716
       
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön omistajille -826 705 716
       
       
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:      
Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos -0,01 0,01 0,01
Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos -0,01 0,01 0,01
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä      
-laimentamaton 56 504 050 55 963 210 56 148 248
-laimennettu 56 504 050 55 963 210 56 148 248

 

KONSERNIN TASE, IFRS      
       
1 000 EUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
       
VARAT      
       
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 1 998 2 126 1 918
Liikearvo 3 534 3 534 3 534
Aineelliset hyödykkeet 5 317 5 630 5 612
Myytävissä olevat sijoitukset 25 25 25
Laskennallinen verosaaminen 621 0 621
PITKÄAIKAISET VARAT 11 495 11 315 11 710
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 3 595 3 905 2 728
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 775 4 092 5 000
Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta 3 935 5 828 2 304
Tuloverosaaminen 54 153 54
Rahat ja pankkisaamiset 548 545 1 909
LYHYTAIKAISET VARAT 12 906 14 523 11 995
       
       
VARAT 24 401 25 838 23 705
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 2 872 2 872 2 872
Ylikurssirahasto 6 6 6
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 6 376 6 120 6 376
Muuntoerot 33 33 33
Kertyneet voittovarat 361 1 177 1 188
OMA PÄÄOMA 9 649 10 208 10 475
       
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Laskennallinen verovelka 413 474 425
Pääomalainat 2 000 2 000 2 000
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 1 363 2 000 1 609
Pitkäaikaiset varaukset 274 298 274
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4 051 4 772 4 308
       
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 3 550 1 310 1 536
Ostovelat ja muut velat 7 108 9 548 7 342
Tuloverovelka 44 0 44
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 10 702 10 858 8 921
       
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT 24 401 25 838 23 705

 

RAHAVIRTALASKELMA      
       
1 000 EUR 1.1.-30.6.2017 1.1.-30.6.2016 1.1.-31.12.2016
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto/tappio -826 705 716
Oikaisut:      
Suunnitelman mukaiset poistot 283 274 582
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 46 228 456
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 12 -70 -841
Rahoitustuotot ja -kulut 102 135 236
Verot -68 -3 195
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -451 1 269 1 343
Käyttöpääoman muutos:      
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -1 374 -2 308 -1 158
Vaihto-omaisuuden muutos -867 -1 220 -44
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -271 3 238 934
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -2 963 979 1 076
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -59 -125 -161
Saadut osingot liiketoiminnasta 2 0 1
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 1 0 5
Maksetut välittömät verot 0 -113 -98
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -3 018 741 822
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -113 -702 -1 011
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 0 0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -112 -702 -1 011
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Maksullinen osakeanti 0 0 1 756
Maksetut osingot 0 0 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 508 0 18
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -739 -605 -435
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 434 79
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 769 -172 1 419
       
Laskelman mukainen rahavarojen muutos -1 361 -133 1 230
Rahavarat tilikauden alussa 1 909 679 679
Rahavarat tilikauden lopussa 548 545 1 909
Taseen mukainen rahavarojen muutos -1 361 -133 1 230

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS      
             
1 000 EUR            
Oman pääoman muutos 1.1.-30.6.2017 Osake-pääoma Ylikurssirahasto Sij. vapaan oman pon rahasto Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 6 6 376 33 1 188 10 475
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         -826 -826
Muuntoerot         0 0
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 -826 -826
Liiketoimet omistajien kanssa            
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0 0
             
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 6 6 376 33 361 9 649
             
Oman pääoman muutos 1.1.-30.6.2016 Osake-pääoma Ylikurssirahasto Sij. vapaan oman pon rahasto Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 6 6 120 33 472 9 504
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         705 705
Muuntoerot         0 0
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 705 705
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako           0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0 0
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 6 6 120 33 1 177 10 208
             
             
Oman pääoman muutos  1.1.-31.12.2016 Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sij. vapaan oman pon rahasto Muunto-erot Voittovarat Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 6 6 120 33 472 9 504
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         716 716
Muuntoerot         0 0
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 716 716
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osakeanti     271     271
Transaktiomenot omasta pääomasta     -15     -15
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 256 0 0 256
             
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 6 6 376 33 1 188 10 475

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT      
       
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut      
  Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus Tilinpäätös
  1.1.-30.6.17 1.1.-30.6.16 1.1.-31.12.16
1 000 EUR 6 kk 6 kk 12 kk
       
Liikevaihto 16 655 16 942 36 377
Liikevoitto/-tappio -746 1 065 881
% liikevaihdosta -4,5 6,3 2,4
Voitto/tappio ennen veroja -894 702 190
% liikevaihdosta -5,4 4,1 0,5
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta -826 705 716
% liikevaihdosta -5,0 4,2 2,0
Oman pääoman tuotto (ROE), % -8,2 14,2 7,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -4,9 11,0 2,8
Omavaraisuusaste, %  82,7 58,2 78,2
Current ratio 1,2 1,3 1,3
Nettovelkaantumisaste (net gearing)  66,0 46,7 30,9
Bruttoinvestoinnit 113 703 1 011
% liikevaihdosta 0,7 4,1 2,8
Tilauskanta 14 939 19 495 15 899
Taseen loppusumma 24 401 25 838 23 705
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 193 189 195

 

VAKUUDET JA VASTUUT    
     
Vakuudet ja vastuut    
     
EUR    
  30.6.2017 31.12.2016
Annetut vakuudet    
     
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita
Rahalaitoslainat 2 000 2 000
Tililuotot 3 211 1 104
Yhteensä 5 211 3 104
     
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.
     
Velkojen  ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset     
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 4 743 4 743
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 22 238 22 238
Yhteensä 26 981 26 981
     
Muut omasta puolesta annetut vakuudet    
Talletukset 9 9
Yhteensä 9 9
     
Muut annetut vakuudet    
     
Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä AP-Tela Oy:n, Japrotek Oy:n, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.
     
Vastuusitoumukset ja muut vastuut    
     
Pankkitakaukset    
Pankkitakauslimiitit yhteensä 11 500 10 500
Pankkitakauslimiiteistä käytössä 5 349 6 485
     
Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut    
Alle vuoden sisällä erääntyvät  23 20
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 27 18
Yhteensä 50 38
     
Muut kuin rahoitusleasingsopimukset sisältävät pääasiassa lyhytaikaisia IT-laitteiden ja -ohjelmistojen leasingsopimuksia. Leasingsopimusten ehdot ovat tavanomaisia käyttöleasingsopimusten ehtoja. 
     
Muut vuokrasopimukset    
Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto- ja toimistorakennuksia erityyppisin purettavissa olevin vuokrasopimuksin.
     
Vuokravastuut    
Alle vuoden sisällä erääntyvät  568 568
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 2 842 2 785
Myöhemmin erääntyvät 1 949 2 046
Yhteensä 5 359 5 399
     
Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset    
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset 927 1 230
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 11 500 10 500
Lainojen vakuudeksi annetut takaukset 5 211 3 104
Vuokratakausten vakuudeksi annetut vastatakaukset 400 400
Yhteensä                   18 038                   15 234