Plc Uutechnic Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.7.2018 klo 9:00

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2018

Uutechnic Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.- 30.6.2018 oli 10,0 milj. euroa (8,5 milj. euroa) ja liikevoitto 0,7 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Uutechnic Groupin jatkuvien toimintojen tilauskanta 30.6.2018 oli 12,0 milj. euroa (7,8 milj. euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli 0,01 euroa/osake (0,00 euroa/osake).

4.6.2018 Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että se on allekirjoittanut sitovan sopimuksen 81% osuuden myymisestä Japrotek Oy Ab:n osakekannasta yhtiön toimivalle johdolle. Kaupan myötä Uutechnic Group keskittyy yhä voimakkaammin strategiansa mukaisesti sekoitinliiketoiminnan kehittämiseen. Kaupan toteutuminen on ehdollinen rahoittajien lopullisille päätöksille sekä tarvittavien rahoitusjärjestelyiden loppuunsaattamiselle. Rahoituspäätösten odotetaan syntyvän syyskuun 2018 loppuun mennessä. Konsernin puolivuosikatsauksessa Japrotek Oy Ab on luokiteltu myytävänä oleva liiketoiminnaksi.

 

Avainlukuja 2018
1-6
2017
1-6
2017
1-12
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 10 020 8 489 19 077
       
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot 747 208 1 196
  % liikevaihdosta 7,5 2,5 6,3
Tilikauden voitto/tappio, jatkuvat toiminnot 517 141 574
Tilikauden voitto/tappio lopetetut toiminnot -1950 -967 -1140
Tilikauden voitto/tappio -1433 -825 -566
       
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, jatkuvat toiminnot 0,01 0,00 0,01
       
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot 11 977 7 769 8 049

Lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy luokittelun yhteydessä tehtyjä arvonalentumiskirjauksia 1,6 milj. euroa.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konserni tavoittelee kasvua orgaanisesti sekä mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa sekoitinliiketoimintaa kehittämällä ja yhtenäistämällä myynti- ja toimitusprosessia sekä laajentumalla uusille markkinoille.

 

 

LIIKETOIMINNAN RAPORTOINTI

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Jatkuvien liiketoimintojen tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö on Nasdaq Helsinkiin listattu Plc Uutechnic Group Oyj, joka omistaa tytäryhtiöt 100 %:sti. Emoyhtiö vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Jatkuviin liiketoimintoihin kuululuvat tytäryhtiöt AP-Tela Oy, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. Myytävänä oleviin liiketoimintoihin on luokiteltu Japrotek Oy Ab.

Konsernin kaikki jatkuva liiketoiminta raportoidaan yhdessä segmentissä.

 

Sekoitinliiketoiminta

Kysyntä on jatkunut vahvana kaikilla teollisuuden aloilla. Alkuvuoden tilauskertymä on ollut edellistä vuotta suurempi. Lisäksi saadut tilaukset ovat olleet keskimäärin edellisvuotta suurempia. Projekteilla on avattu myös uusia markkinoita ja asiakkuuksia. Jälkimmäinen vuosipuolisko aloitetaan ennätyssuurella tilauskannalla. Suuri tilauskanta vaatii nopeaa tuotantokapasiteetin nostoa, joka heijastuu osittain projektien kannattavuuteen.

Sekoitinliiketoiminnan odotetaan pysyvän tänä vuonna suunnitelmien mukaisella kasvu-uralla.

 

Tela- ja putkiliiketoiminta

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla metsä- ja energiateollisuuden kysyntä teloille oli hyvin tasaista. Tilauskanta oli ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa hyvällä tasolla. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi ja kannattavuus parani edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Paperintuotannon supistuessa myös kysyntä paperikoneen teloille väheni ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toisaalta sellun ja pakkauskartongin kysynnän kasvu näkyi selkeästi lisääntyneenä telojen ja sylintereiden kysyntänä pakkauskartonki- ja sellunkuivatuskoneille. Meri- ja offshore-asiakkaille valmistettavien erikoisputkien ja -rakenteiden kysyntä oli edelleen hyvin matalalla tasolla ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

 

Säiliöliiketoiminta

Uutechnic Group allekirjoitti 4.6.2018 sitovan sopimuksen 81% osuuden myymisestä Japrotek Oy Ab:n osakekannasta yhtiön toimivalle johdolle, ja ilmoitti keskittyvänsä yhä voimakkaammin strategiansa mukaisesti sekoitinliiketoiminnan kehittämiseen. Kaupan toteutuminen on ehdollinen rahoittajien lopullisille päätöksille sekä tarvittavien rahoitusjärjestelyiden loppuunsaattamiselle. Rahoituspäätösten odotetaan syntyvän syyskuun 2018 loppuun mennessä.

Japrotek Oy Ab on luokiteltu 30.6.2018 myytävänä olevaksi liiketoiminnaksi.

 

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA 

Uutechnic Groupin jatkuvien toimintojen uudet tilaukset olivat katsauskaudella 14,0 milj. euroa (11,8 milj. euroa). Kasvua on ollut sekä sekoitinliiketoiminnan että Tela- ja putkiliiketoiminnan tilauskertymässä. 

Konsernin jatkuvien toimintojen tilauskanta oli 12,0 milj. euroa (7,8 milj. euroa). Tilauskanta ulottuu vuoteen 2019 saakka. Sekoitinliiketoiminnan tilauskanta on ennätyksellisen korkea ja Tela- ja putkiliiketoiminnan tilauskanta hyvällä tasolla.

 

 

LIIKEVAIHTO

Uutechnic Groupin jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella oli 10,0 milj. euroa (8,5 milj. euroa). Liikevaihdosta Suomen osuus oli 34,5 %. Muun Euroopan osuus oli 60,8 %, Aasian 3,5 %, Etelä-Amerikan 0,3 % ja Pohjois-Amerikan 0,9 %.

 

TULOS JA KANNATTAVUUS

Konsernin jatkuvien toimintojen tulos 1.1.-30.6.2018 oli 0,5 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Japrotek Oy Ab on luokiteltu myytävänä olevaksi liiketoiminnaksi ja sen tulosvaikutus esitetään tuloslaskemassa yhdellä rivillä jatkuvista toiminnoista erillään. Lopetettuihin toimintoihin sisältyy luokittelun yhteydessä tehtyjä arvonalentumistappioita Japrotekille kohdistetusta liikearvosta ja aineettomista hyödykkeistä yhteensä 1,4 milj. euroa ja laskennallisesta verosaamisesta 0,2 milj. euroa. Myytävänä oleva omaisuuserä on arvostettu myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon katsaushetkellä.  

 

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS

Uutechnic Group konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 21,3 milj. euroa (20,3 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen korollisten velkojen kokonaismäärä oli 4,8 milj. euroa (3,7 milj. euroa), josta 1,0 milj. euroa oli pääomalainoja. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,1 milj. euroa (-3,0 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä oli 59,0 prosenttia (59,6 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste (net gearing) oli 51,6 prosenttia (66,0 prosenttia). Sijoitetun pääoman tuotto ja oman pääoman tuotto katsauskaudelta ja vertailukaudelta olivat negatiivisia. Tunnuslukuihin vaikutti merkittävästi ei -kassavaikutteiset arvostuskirjaukset lopetettuihin liiketoimintoihin liittyen.

Uutechnic Groupin taseen jatkuvien toimintojen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 9,2 milj. euroa (10,6 milj. euroa).

 

OMA PÄÄOMA

Konsernin oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 8,6 milj. euroa (9,9 milj. euroa).

Yhtiöllä on kahden osakkaan antamat yhteensä 1 milj. euron vakuudettomat pääomalainat. Lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvun mukaisia pääomalainoja, joiden pääoman lyhennys ja koron maksu voi tapahtua ainoastaan osakeyhtiölaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lainojen maksamattomalle pääomalle kertyy kiinteä 4 % vuotuinen korko. Lainaehtojen mukaan lainat maksetaan takaisin kertasuorituksena 31.12.2019, mutta yhtiöllä on kuitenkin oikeus lyhentää lainoja ennenaikaisesti.

 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ INVESTOINNIT

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Investoinnit olivat pääosin pienehköjä laitehankintoja.

Sekoitinliiketoiminnassa toiminnan tehostamiseen tähtäävä tuotteistus ja tuotannon digitalisointiprojekti eteni käyttöönottovaiheeseen. Uusien järjestelmien ensimmäiset komponentit tulevat tehostamaan toimintaa jo loppuvuoden aikana.

Yksi uuteen tuotteeseen tähtäävä tuotekehitysprojekti eteni asiakkaan kanssa tehtävään teollisuusmittakaavaiseen koeajovaiheeseen.

 

 

HENKILÖSTÖ

Uutechnic Groupin jatkuvien toimintojen henkilömäärä oli katsauskauden päättyessä 130 (132). Toimihenkilöitä oli 59 (59) ja tuotannon työntekijöitä 71 (73). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 66 henkilöä ja Saksassa 64.

 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 56 501 730 osaketta ja ääntä. 30.6.2018 yhtiöllä oli 1483 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 4 473 856 osaketta.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän suora ja määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta oleva osakeomistus oli yhteensä 11 103 800 osaketta, joka on 20,0 % koko osakemäärästä.

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuksia.

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on UUTEC ja ISIN-koodi on FI0009900708.

Katsauskaudella Plc Uutechnic Group Oyj ei ole maksanut osinkoja.

 

OSAKEANTIVALTUUTUS

Varsinainen yhtiökokous 12.4.2018 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10 000 000 uuden osakkeen tai osakkeeseen oikeuttavan erityisen oikeuden annista. Valtuutus oikeutti hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

 

HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2018 hallitukseen valittiin jatkamaan Sami Alatalo, Hannu Kottonen, Kristiina Lagerstedt ja Jouko Peräaho. Hannu Kottonen ja Kristiina Lagerstedt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Sami Alatalo.

Toimitusjohtajana on toiminut 9.3.2017 alkaen Jouko Peräaho.

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015.

 

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA

Uutechnic Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä, mikä muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin:

 

 • Myytävissä olevaksi liiketoiminnaksi luokitellun Japrotek Oy Ab:n myynti ei toteudu suunnitelmien mukaan.
   
 • Konsernissa jatketaan toimintojen yhdistämisprosesseja ja tunnistettujen synergiaetujen toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi. On mahdollista, että kaikkia tunnistettuja synergiaetuja ei saavuteta tai prosesseissa epäonnistutaan.    
   
 • Konsernin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Ei ole varmuutta siitä, että Konserni pystyy löytämään sopivia ostokohteita, hankkimaan kauppojen edellyttämää rahoitusta tai ostamaan yrityksiä tyydyttävin ehdoin.    
   
 • Yritysjärjestelyn yhteydessä vuonna 2015 maksettu kauppasumma ja sen perusteella syntynyt liikearvo sisältää riskejä. Yhtiön liikearvon testaamiseksi tekemät laskelmat perustuvat johdon laatimiin taloudellisiin ennusteisiin ja olettamuksiin.
   
 • Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Laajojen projektien sopimuksissa esimerkiksi viivästymisistä tai suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla merkittäviä.
   
 • Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin. Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä.

 

Riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat mm. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävät toimenpiteet, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä toiminnan systemaattinen seuranta ja kehittäminen.

 

KATSAUSKAUDELLA JULKAISTUT PÖRSSITIEDOTTEET

28.2.2018       Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

09.03.2018     Uutechnic Groupin konsernintilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys 2017 julkaistu

19.03.2018     Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

23.03.2018     Uutechnic Groupille merkittävä kokonaistoimitus Norjaan

12.04.2018     Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

27.04.2018     Uutechnic Group -konsernin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018

04.06.2018     Uutechnic Group myymässä 81% Japrotek Oy Ab.n osakekannasta yhtiön toimivalle johdolle. Järjestelyn toimeenpano ehdollinen rahoittajien päätöksille.

29.06.2018     Plc Uutechnic Group Oyj: Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön myynnin täytäntöönpano lykkääntyy, rahoitusneuvottelut jatkuvat

    

 

 

 

LAATIMISPERIAATTEET

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti. Puolivuosikatsaus ei sisällä tilinpäätöksessä esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä, joten puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2017 tilinpäätöksen kanssa.

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2017 on esitetty.

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu.

Puolivuosikatsauksessa 2018 Japrotek Oy Ab on luokiteltu myytävissä olevaksi liiketoiminnaksi. Edellisen vuoden vertailuluvut on muutettu vastaavasti.

 

UUTECHNIC GROUP -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUKSEN AVAINLUVUT

Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS      
1 000 EUR 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017
       
JATKUVAT TOIMINNOT 6 kk 6 kk 12 kk
       
LIIKEVAIHTO 10 020 8 489 19 077
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 434 487 591
Valmistus omaan käyttöön 28 38 48
Liiketoiminnan muut tuotot 2 9 259
Materiaalit ja palvelut -3 959 -3 233 -7 889
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 058 -3 964 -7 671
Poistot -215 -231 -451
Liiketoiminnan muut kulut -1 506 -1 386 -2 768
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO 747 208 1 196
       
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset -46 -46 -92
Rahoitustuotot 2 2 -9
Rahoituskulut -71 -89 -421
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 632 75 674
       
Tuloverot -115 66 -100
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA 517 141 574
       
LOPETETUT TOIMINNOT      
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -1 950 -967 -1 140
       
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 433 -826 -566
       
       
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1 433 -826 -566
       
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön omistajille 517 141 574
       
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön omistajille -1 433 -826 -566
       
       
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:      
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot 0,01 0,00 0,01
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot 0,01 0,00 0,01
Tulos/osake, laimentamaton, lopetetut toiminnot -0,03 -0,02 -0,02
Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot -0,03 -0,02 -0,02
Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos -0,03 -0,01 -0,01
Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos -0,03 -0,01 -0,01
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä      
-laimentamaton 56 501 730 56 504 050 56 148 248
-laimennettu 56 501 730 56 504 050 56 148 248

 

 

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista astui voimaan 1.1.2018. Uutechnicin tuotteista ja palveluista IFRS 15 -standardin mukaisiin ajan kuluessa täytettäviin suoritevelvoitteisiin kuuluvat pääsääntöisesti pitkäaikaishankkeina käsitellyt ja valmiusasteen mukaisesti tuloutetut, asiakkaan tarpeisiin mitoitetut ja räätälöidyt projektitoimitukset ja modernisoinnit. Näille suoritevelvoitteille ei ole IFRS 15 -standardin tarkoittamaa vaihtoehtoista käyttöä ja ne muodostavat yhden suoritevelvoitteen.

Yhtiö soveltaa ajan kuluessa täytettäviin suoritevelvoitteisiin samaa periaatetta kuin valmiusasteen mukaisessa tuloutuksessa (syntyneiden kustannusten osuus projektin arvioiduista kustannuksista). Poikkeuksena em. pääsääntöön ovat ne aikaisemmin valmiusasteen mukaisesti tuloutetut yksittäiset pitkäaikaishankkeet, joissa asiakas ei ole sitoutunut korvaamaan kertyneitä kustannuksia ja riittävää katetta tilanteissa, joissa asiakas yksipuolisesti keskeyttää sopimuksen toteuttamisen tai kun asiakas ei pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan. Nämä yksittäiset hankkeet siirtyvät jatkossa käsiteltäväksi yhtenä ajankohtana täytettäviin suoritevelvoitteisiin. Näiden hankkeiden määrä on tämän hetken arvion mukaan vähäinen.

IFRS15 -standardin käyttöönotossa on sovellettu takautuvan mallin sallimat huojennukset siten, että standardin soveltamisesta aiheutunut kertynyt vaikutus, 0,1 milj. euroa, on kirjattu soveltamisen aloittamisajankohtana kertyneiden voittovarojen alkusaldon oikaisuksi, eikä vertailulukuja ole muutettu. Tuloutusperiaatteiden muutos lisäsi katsauskaudella konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihtoa 1,3 milj. euroa ja liikevoittoa 0,5 milj. euroa.

 

 

 

KONSERNIN TASE, IFRS    
     
1 000 EUR 30.6.2018 31.12.2017
     
VARAT    
     
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineettomat hyödykkeet 1 050 1 969
Liikearvo 3 070 3 534
Aineelliset hyödykkeet 4 627 4 654
Laskennallinen verosaaminen 432 431
PITKÄAIKAISET VARAT 9 179 10 588
     
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 3 275 2 829
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 997 2 420
Tuloverosaaminen 64 0
Rahat ja pankkisaamiset 348 373
LYHYTAIKAISET VARAT 6 684 5 621
     
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT 5 394 4 138
     
VARAT 21 257 20 347
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
     
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 2 872 2 872
Ylikurssirahasto 6 6
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 6 376 6 376
Kertyneet voittovarat -680 655
OMA PÄÄOMA 8 574 9 909
     
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    
Laskennallinen verovelka 535 381
Pääomalainat 1 000 2 000
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 922 168
Pitkäaikaiset varaukset 250 254
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 707 2 803
     
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 911 1 552
Ostovelat ja muut velat 4 056 3 991
Tuloverovelka 0 132
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6 968 5 675
     
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT    
Myytävänä olevat korottomat velat 3 009 1 960
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT 3 009 1 960
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT 21 257 20 347
     

 

RAHAVIRTALASKELMA      
       
1 000 EUR 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto/tappio -1 433 -826 -566
Oikaisut:      
Suunnitelman mukaiset poistot 265 283 543
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 46 46 92
Arvonalentumiset lopetetuista toiminnoista 1 577 0 0
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot 0 0 -19
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 150 12 -8
Rahoitustuotot ja -kulut 80 102 436
Verot 113 -68 97
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 799 -451 575
Käyttöpääoman muutos:      
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -2 215 -1 374 2 654
Vaihto-omaisuuden muutos -541 -867 -1 001
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 1 115 -271 -1 607
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -843 -2 963 621
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -102 -59 -213
Saadut osingot liiketoiminnasta 0 2 2
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 3 1 3
Maksetut välittömät verot -132 0 -98
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -1 073 -3 018 316
    0  
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -242 -113 -277
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 1 60
Luovutustulot muista sijoituksista      
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -242 -112 -193
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 360 2 508 16
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -739 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -246 0 -441
Pääomalainojen takaisinmaksut 0 0 -1 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 114 1 769 -1 425
       
Laskelman mukainen rahavarojen muutos -201 -1 361 -1 301
Rahavarat tilikauden alussa 608 1 909 1 909
Rahavarat tilikauden lopussa 407 548 608
Taseen mukainen rahavarojen muutos -201 -1 361 -1 301

 

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS        
             
1 000 EUR            
Oman pääoman muutos 1.1.-30.6.2018 Osake-pääoma Yli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-
erot
Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 6 6 376 0 655 9 909
Uusien standardien käyttöönoton vaikutus         98 98
             
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         -1 433 -1 433
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 -1 433 -1 433
Liiketoimet omistajien kanssa            
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0 0
             
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 6 6 376 0 -680,06 8 574
             
Oman pääoman muutos  1.1.-30.6.2017 Osake-pääoma Yli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-
erot
Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 6 6 376 33 1 188 10 475
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         -826 -826
Muuntoerot         0 0
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 -826 -826
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako           0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0 0
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 6 6 376 33 361 9 649
             
             
Oman pääoman muutos  1.1.-31.12.2017 Osake-pääoma Yli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-
erot
Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 6 6 376 33 1 188 10 475
        -33 33  
Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 376 0 1 221 10 475
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         -566 -566
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 -566 -566
Liiketoimet omistajien kanssa            
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0 0
             
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 6 6 376 0 655 9 909

 

 

LOPETETUT TOIMINNOT    
     
1 000 EUR 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2017
     
Lopetettujen toimintojen tulos    
     
Liikevaihto 6 581 12 999
Muut tuotot 0 0
Operatiiviset kulut -6 894 -14 003
Rahoitustuotot/-kulut -12 -35
Arvonalentumiset, myyntivoitot – tappiot -1 387 0
Poistot -50 -105
Voitto/tappio ennen veroja -1 762 -1 143
Verot -188 4
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -1 950 -1 140
     
Lopetettujen toimintojen rahavirrat    
Liiketoiminnan rahavirrat -173 -1 441
Investointien rahavirrat -4 -4
Rahoituksen rahavirrat 0 1 000
Rahavirrat yhteensä -176 -445
     
Myytävänä olevaksi luokiteltujen/lopetettujen toimintojen varat 30.6.2018 31.12.2017
     
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 430 590
Saamiset 4 906 3 427
Rahavarat 59 235
Varat yhteensä 5 394 4 251
     
     
Myytävänä olevaksi luokiteltujen/lopetettujen toimintojen velat 30.6.2018 31.12.2017
     
Myytävät lyhytaikaiset velat, korolliset 0 0
Myytävät lyhytaikaiset velat, korottomat 3 009 1 960
Velat yhteensä 3 009 1 960

 

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT      
       
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut      
       
  1.1.-30.6.18 1.1.-30.6.17 1.1.-31.12.17
1 000 EUR 6 kk 6 kk 12 kk
       
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 10 020 8 489 19 077
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot 747 208 1 196
% liikevaihdosta 7,5 2,4 6,3
Voitto/tappio ennen veroja, jatkuvat toiminnot 632 75 674
% liikevaihdosta 6,3 0,9 3,5
Tilikauden voitto/tappio jatkuvat toiminnot 517 141 574
% liikevaihdosta, 5,2 1,7 3,0
Tilikauden voitto/tappio, lopetetut toiminnot -1 950 -967 -1 140
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta -1 433 -826 -566
% liikevaihdosta -8,6 -3,8 -3,0
       
Oman pääoman tuotto (ROE), % neg. neg. neg.
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % neg. neg. neg.
Omavaraisuusaste, % 59,0 59,6 68,2
Current ratio 1,5 1,2 1,2
Nettovelkaantumisaste (net gearing) 51,6 66,0 31,4
Bruttoinvestoinnit 242 113 1 011
% liikevaihdosta 2,4 0,7 5,3
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot 11 977 7 769 8 049
Taseen loppusumma 21 257 24 401 23 705
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa, jatkuvat toiminnot 130 132 128

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat    
     
Oman pääoman Voitto tai tappio ennen veroja – verot x 100
tuotto-% (ROE) = Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)  
     
Sijoitetun pääoman Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
tuotto-% (ROI) = Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)  
     
Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100
  Taseen loppusumma – saadut ennakot  
     
Current ratio = Lyhytaikaiset varat  
  Lyhytaikainen vieras pääoma  
     
Nettovelkaantumisaste (Net gearing) = Korolliset velat – rahavarat x 100
  Oma pääoma + vähemmistöosuus  

 

 

 

VAKUUDET JA VASTUUT    
     
Vakuudet ja vastuut    
     
EUR    
  30.6.2018 31.12.2017
Annetut vakuudet    
     
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita
Rahalaitoslainat 1 294 1 529
Tililuotot 2 420 1 061
Yhteensä 3 714 2 590
     
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.    
     
Velkojen  ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset    
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 4 743 4 743
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 22 238 22 238
Yhteensä 26 981 26 981
     
Muut omasta puolesta annetut vakuudet    
Talletukset 9 9
Yhteensä 9 9
     
Muut annetut vakuudet    
     
Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä AP-Tela Oy:n, Japrotek Oy:n, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.    
     
Vastuusitoumukset ja muut vastuut    
     
Pankkitakaukset    
Pankkitakauslimiitit yhteensä 11 500 11 500
Pankkitakauslimiiteistä käytössä 7 455 4 813
     
Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut    
Alle vuoden sisällä erääntyvät 31 28
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 72 23
Yhteensä 103 51
     
Muut vuokrasopimukset    
Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto- ja toimistorakennuksia erityyppisin purettavissa olevin vuokrasopimuksin.    
     
Vuokravastuut    
Alle vuoden sisällä erääntyvät 565 572
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 1 970 2 244
Myöhemmin erääntyvät 2 244 2 244
Yhteensä 4 778 5 060
     
Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset    
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset 498 784
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 11 500 11 500
Lainojen vakuudeksi annetut takaukset 3 714 2 590
Vuokratakausten vakuudeksi annetut vastatakaukset 165 165
Yhteensä 15 877 15 039

 

 

 

Uudessakaupungissa 27.7.2018

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.uutechnicgroup.fi

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Jatkuvien toimintojen tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin liiketoiminta, Process Solutions, jaetaan kahteen liiketoimintalinjaan. Mixing Technology liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik GmbH ja Uutechnic Oy. Tanks & Rolls liiketoimintalinjaan kuuluvat AP-Tela Oy ja myytäväksi liiketoiminnaksi luokiteltu Japrotek Oy Ab.