Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2020

Plc Uutechnic Group Oyj Tilinpäätöstiedote 31.3.2021 9:00

Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2020

Tämä tiedote on tiivistelmä Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2020. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla www.utgmix.com.

VUOSI 2020 LYHYESTI
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tilikaudella 1.1.-31.12.2020 oli 17,0 milj. euroa (16,8 milj. euroa), ja liikevoitto oli -0,3 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Tilikauden tulos oli -1,7 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 1,2 milj. euroa. Vertailukelpoinen, ilman kertaluonteisia eriä oleva liikevoitto oli 1,0 milj. euroa. Konsernin jatkuvat toiminnot keräsivät tilikaudella 2020 uusia tilauksia 18,1 milj. euroa (16,3 milj. euroa) ja tilauskanta oli tilikauden päättyessä 7,4 milj. euroa (6,2 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa/osake (0,02 euroa/osake).

Heinä-joulukuu lyhyesti
Jatkuvien toimintojen liikevaihto heinä – joulukuussa 2020 oli 8,9 milj. euroa (9,0 milj. euroa) ja liiketappio -0,7 milj. euroa (liikevoitto 0,8 milj. euroa). Tilauskertymä oli 9,2 milj. euroa (6,7 milj. euroa) ja tilauskanta oli 7,4 milj. euroa (6.2 milj. euroa). Viimeisellä neljänneksellä liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 1,2 milj. euroa. Vertailukelpoinen, ilman kertaluonteisia eriä oleva liikevoitto oli 0,5 milj. euroa.

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot                           1-12 2020
12 kk
1-12 2019
12 kk
7-12 2020
6 kk
7-12 2019
6 kk
1-6 2020
6 kk
1-6 2019
6 kk
Liikevaihto 16 954 16 849 8 875 9 043 8 079 7 806
Liikevoitto/-tappio -288 881 -694 840 406 41
Liikevoitto/-tappio % -2 % 5 % -8 % 9 % 5,0 % 0,5 %
             
Tilauskanta katsauskauden lopussa 7 438 6 214 7 438 6 214 7 197 8 529
Tilauskertymä 18 140 16 273 9 156 6 658 8 984 9 615

Luvut ovat tuhansina euroina

Liiketoiminnan kuvaus
Tilikauden liikevaihto oli edellisvuotta korkeampi mutta liikevoitto oli edellisvuotta heikompi. Toisella vuosipuoliskolla liikevoittoon kirjattiin kertaluonteisia eriä 1,2 milj. euroa, ja ilman kertaluonteisia eriä kannattavuus oli hieman edellisvuotta parempi. Tilauskanta kasvoi kesäkuun lopusta, ja se ulottuu vuodelle 2022.

Koronapandemia ei merkittävästi vaikeuttanut konsernin yhtiöiden toimintaan. Tuotanto on ollut toiminnassa ja etätyöt ovat sujuneet perustoimintojen suhteen hyvin. Haasteena on ollut toimittajien heikentynyt toimitustäsmällisyys, mutta joustavan organisaation myötä oma toimitusvarmuus on saatu pysymään kohtuullisena. Matkustusrajoitteet ovat edelleen vaikeuttaneet suunniteltua uusasiakashankintaa ja sisäisiä kehityshankkeita. Pandemiaan varautuminen jatkuu.

Brändiuudistukseen liittyen uusien kotisivujen päivitystä jatkettiin ja digitaalinen markkinointiympäristö otettiin käyttöön.  Tilikauden jälkeen tapahtuneen omistajavaihdoksen myötä päätös tietojärjestelmähankkeen käyttöönotosta on peruttu. Tämän vuoksi tilinpäätöksessä 2020 tietojärjestelmäinvestointi, 0,5 milj. euroa, on kirjattu kuluksi. 

Tulevaisuuden näkymät
Maailmantalouden hiipumisesta huolimatta lähitulevaisuudessa ei ole nähtävissä selvää sekoitinmarkkinoiden pienenemistä. Toistaiseksi jatkuneen tasaisen tilaushankinnan ja hyvän tilauskannan perusteella lähitulevaisuuden näkymä on kohtalaisen hyvä.

Näkymät sekoitinmarkkinoiden suhteen ovat edelleen epävarmat koronapandemian vaikutuksen vuoksi.  Keskipitkällä aikajänteellä sekoitinmarkkinoiden kasvun ei kuitenkaan oleteta yltävän aikaisempiin pitkäaikaisiin ennustuksiin, koska pandemian aiheuttama epävarmuus ja työvoimaan liittyvät haasteet hidastuttavat ja lykkäävät suuria teollisuusinvestointeja. Myös markkinaosuuden kasvattaminen uudessa toimintaympäristössä on haastavaa, ja uusien myynti- ja markkinointikeinojen tehokkuutta ei voida vielä arvioida.

Julkinen ostotarjous Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeista
Joulukuussa 2020 Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että SPX Flow Technology Germany GmbH, yhdysvaltalaisen SPX FLOW, Inc.:in välillisesti kokonaan omistama saksalainen osakeyhtiö, ja Plc Uutechnic Group Oyj allekirjoittivat 7.12.2020 yhdistymissopimuksen, jonka mukaan SPX Flow teki vapaaehtoisen UTG:n hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista UTG:n liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista 0,60 euron hintaan. Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 15.12.2020 ja päättyi 12.1.2021.

18.1.2021 SPX Flow tiedotti, että ostotarjouksessa tarjottuja UTG:n osakkeita koskevien toteutuskauppojen myötä se oli saanut haltuunsa noin 97,94 % UTG:n kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Samassa yhteydessä SPX Flow ilmoitti osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisen lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymisestä, ja että se tulee mahdollisimman pian saattamaan vireille osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn kaikkien sellaisten UTG:n liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien osakkeiden lunastamiseksi, jotka ovat jäljellä olevien vähemmistöosakkeenomistajien omistuksessa. SPX Flow tulee myös tarjousasiakirjassa todetun mukaan huolehtimaan, että UTG hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin pian kuin se on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti sallittua ja käytännössä mahdollista.

Japrotekiin liittyvät asiat yhdistymissopimuksessa:
Liittyen UTG:n vähemmistöomistukseen Japrotek Oy Ab:ssa,UTG on yhdessä tiettyjen muiden osapuolien kanssa sopinut järjestelystä, joka on ehdollinen Tarjouksentekijän ilmoitukselle siitä, että Ostotarjouksen edellytykset ovat täyttyneet tai niistä on luovuttu ja jotka täytetään Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä, sisältäen (a) kaikkien UTG:n omistamien Japrotekin osakkeiden luovutuksen, jotka muodostavat yhteensä noin 19 % kaikista Japrotekin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, sekä UTG:n Japrotekille myöntämien tiettyjen pääomalainojen saamisten luovutuksen, (b) UTG:n Uurec Holding Oy:lle myöntämän takauksen, jolla UTG on taannut Japrotekin ja Uurec Holding Oy:n välisen vuokrasopimuksen mukaiset Japrotekin velvoitteet, vapauttaminen Uurec Holding Oy:n toimesta, ja (c) UTG:n omistamien Japrotekin osakkeiden ostajan UTG:lle antaman takauksen kaikista UTG:n kahdesta Turun Seudun Osuuspankille annetusta vastatakauksesta syntyvistä vastuista.

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA
Emoyhtiön tilikauden tappio oli -1,1 milj. euroa. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat 7,0 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa.

YHTIÖKOKOUS
Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.6.2021.

Uudessakaupungissa 31.3.2021

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Dominic Hill, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +44 (0) 161 249 1444

www.utgmix.com

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. ”Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemianteollisuus; muovit ja polymeerit; elintarviketeollisuus; metallurgia ja teollisuusmineraalit; bioenergia; lannoiteteollisuus; biokemia ja lääketeollisuus; ympäristöteknologia sekä paperi- ja selluteollisuus.

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. 

Liite