PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2016

Helsinki, Suomi, 2017-02-27 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — PLC UUTECHNIC GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.2.2017 klo 9:00

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2016

  Uutechnic Group -konsernin liikevaihto tilikaudella 2016 oli 36,4 milj. euroa (8,9 milj. euroa) ja liiketulos 0,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Uutechnic Groupin tilauskanta tilikauden päättyessä oli 15,9 milj. euroa (11,7 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa/osake (0,03 euroa/osake).

 

Avainlukuja 2016
1-12
2015
1-12
2016
7-12
2015
7-12
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 36 377 8 859 19 435 7 178
         
Liikevoitto 881 1 186 -183 807
  % liikevaihdosta 2,4 13,4 -0,9 11,2
Voitto/tappio ennen veroja 190 810 -512 431
Tilikauden voitto/tappio, lopetetut toiminnot   245   -306
Tilikauden voitto/tappio 716 954 11 106
         
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,2 12,4 0,2 2,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,8 13,6 -0,1 3,2
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,01 0,03 0,00 0,00
         
Tilauskanta 31.12. 15 899 11 680 15 899 11 680

Tilikaudella 2015 tehty yritysjärjestely käsiteltiin konsernin IFRS tilinpäätöksessä ns. käänteisenä hankintana. Tämän vuoksi konsernin tilinpäätöksessä 31.12.2016 edellisen vuoden vertailulukuina esitetään luvut, joihin on yhdistelty Uutechnic Oy:n 12 kk:n luvut sekä muun konsernin (ent. Vaahto Group) luvut 2 kk:n ajalta. Soveltuvin osin vertailukelpoisina vuoden 2015 lukuina esitetään konsernin liiketoimintaa harjoittavien yksiköiden Uutechnic Oy:n, Japrotek Oy Ab:n, Stelzerin Rührtechnik Int. GmbH:n sekä AP-Tela Oy:n yhteenlaskettuja lukuja.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konserni tavoittelee kasvua orgaanisesti ja myös mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta.

Vuoden 2017 tärkeimpänä tavoitteena on konsernin kannattavuuden parantaminen. Hyvän tilauskannan perusteella arvioidaan konsernin liikevaihdon jatkavan kasvuaan ja liikevoiton kohenevan viime vuodesta varsinkin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Tärkeänä tavoitteena on myös kasvattaa sekoitinliiketoimintaa ja vahvistaa sen merkitystä konsernin menestystekijänä. Vuoden 2017 pääpaino sekoitinliiketoiminnassa on myyntiin ja markkinointiin panostaminen sekä toiminnan uudelleenjärjestämisen loppuunsaattaminen. Näillä toimilla pyritään kannattavuuden parantamiseen sekä luodaan pohjaa liikevaihdon oleelliselle kasvattamiselle.

 

LIIKETOIMINNAN RAPORTOINTI

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö on Nasdaq Helsinkiin listattu Plc Uutechnic Group Oyj, joka omistaa tytäryhtiöt 100 %:sti. Emoyhtiö vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Konsernin kaikki liiketoiminta raportoidaan yhdessä segmentissä.

 

Sekoitinliiketoiminta

Päättynyt tilikausi oli ensimmäinen uudella konsernirakenteella. Kesäkuun lopussa konserni tiedotti päätöksestään keskittää sekoitinliiketoimintansa Suomen osalta ja siirsi syyskuun alussa Jamix sekoittimien valmistuksen Pietarsaaresta Uutechnic Oy:n tehtaalle Uuteenkaupunkiin.  Sekoitinliiketoiminnan keskittämiseen liittyen myös konserniin kuulunut myyntiyhtiö Steva Oy fuusioitiin kesäkuun lopussa Uutechnic Oy:öön ja Stevan henkilöstö siirtyi Uutechnic Oy:n palvelukseen. Keskittämisellä selkeytettiin liiketoiminnan rakennetta Suomessa ja haettiin parempaa tuottavuutta.

Sekoitinliiketoiminnan uudelleenjärjestelyt Uutechnic Oy:n ja Stelzer GmbH:n välillä saatiin toden teolla käyntiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä jaettiin valmistuskapasiteettia yhtiöiden välillä loppuvuoden aikana. Integraation suunnittelua ja toteuttamista jatketaan tilikaudella 2017.

Heti tilikauden päättymisen jälkeen konserni tiedotti vahvistavansa sekoitinliiketoimintaa strategiansa mukaisesti nimittämällä TkT, Jussi Vaarnon sekoitinliiketoiminnan vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 16.1.2017 alkaen. Samalla konserni tiedotti, että sen tavoitteena on kasvattaa sekoitinliiketoimintaa ja vahvistaa sen merkitystä menestystekijänä konsernille.

Tilikauden lopussa konserni tiedotti liuotusautoklaavin ja sekoittimien kokonaistoimituksesta Norilsk Nickel Harjavallan tehtaalle. Kysymyksessä oli ensimmäinen merkittävä Uutechnic Groupin strategian mukainen kokonaistoimitus, jossa Japrotek Oy Ab toimittaa liuotusautoklaavin ja Uutechnic Oy autoklaavisekoittimet.

Päättyneellä tilikaudella sekoitinliiketoiminnassa on panostettu vahvasti uusasiakashankintaan mm. tekemällä uusia kansainvälisiä edustussopimuksia Puolaan, Kiinaan, Singaporeen, Malesiaan ja Indonesiaan sekä osallistumalla kansainvälisiin messutapahtumiin. Tämän lisäksi on haettu uusia markkinoita mm. Latinalaisesta Amerikasta.

 

Säiliöliiketoiminta

Kulunut tilikausi oli Japrotek Oy Ab:n osalta isojen haasteiden ja mahdollisuuksien vuosi. Raskaasti tappiollinen liiketoiminta saatiin käännettyä kannattavaksi ja tilikauden tulos muodostui selvästi voitolliseksi kasvaneen liikevaihdon sekä useiden toteutettujen erilaisten toimenpiteiden ansioista. Myös tilikauden alussa asetetut kustannussäästötavoitteet saavutettiin.

Tuotannon automatisointi ja sekoitinvalmistuksen keskittäminen Uuteenkaupunkiin mahdollistivat säiliövalmistuksen prosessien selkeyttämisen ja virtaviivaistamisen. Kustannussäästöjä saatiin mm. alihankintaketjua tehostamalla ja laajentamalla. Suunnittelussa vahvistettiin omaa osaamista palkkaamalla lisää henkilökuntaa ja kustannusten pienentämiseksi aloitettiin suunnittelujärjestelmien kehitysprojekti. Yhteistyötä konsernin yhtiöiden välillä vahvistettiin sekä suunnittelussa että valmistuksessa.

Säiliöliiketoiminnassa haastavan alkuvuoden jälkeen tilauskanta parani ja konserni sai useita merkittäviä tilauksia. Osa toimituksista ulottuu aina vuoteen 2018 saakka.

 

Tela- ja putkiliiketoiminta

Päättyneellä tilikaudella AP-Telan Oy:n tilauskertymä oli historiallisen suuri. Yhtiössä investoitiin mm. sisäsorvauskapasiteetin lisäämiseen, tuotannon kuormituksen hallittavuuteen sekä hankittiin lisää käsittely- ja varastointitilaa.

Tilikauden suurin toimitus sisälsi 27:n kokoluokaltaan mittavan kuivatustelan suunnittelun ja valmistuksen. Toimitus tapahtui vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä. Projektin tulos muodostui tappiolliseksi, minkä lisäksi sen negatiiviset vaikutukset muihin projekteihin olivat merkittävät. Tämän vuoksi AP-Telan liiketulos painui selvästi negatiiviseksi. AP-Tela käynnisti tilikauden lopussa yt-neuvottelut toiminnan sopeuttamiseksi.

 

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA 

Uutechnic Groupin tilauskanta tilikauden päättyessä oli 15,9 milj. euroa (11,7 milj.euroa), joka oli 36,1 % suurempi kuin edellisen tilikauden päättyessä. Tilauskanta ulottuu vuoteen 2018 saakka.

 

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Uutechnic Groupin liikevaihto tilikaudella 2016 oli 36,4 milj. euroa (8,9 milj. euroa) ja liiketulos 0,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Vertailukelpoinen, liiketoiminnallisten yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto edellisellä tilikaudella oli 30,6 milj. euroa.

Liikevaihdosta Suomen osuus oli n. 48 %, johon sisältyy myös ns. välillinen vienti. Muun Euroopan osuus liikevaihdosta oli n. 40 %, Aasian 9 %, Etelä-Amerikan 2 % ja Pohjois-Amerikan 2 %.

Konsernin ennakoitua heikompaan liiketulokseen vaikutti AP-Tela Oy:n yhden merkittävän projektin tuloksen tappiollisuus sekä kyseisen projektin vaikutukset muuhun valmistukseen. Uuden tuotteen valmistamiseen liittyvistä haasteista huolimatta projekti toimitettiin asiakkaalle sovitusti. AP-Telaa lukuun ottamatta muut konsernin yhtiöt tekivät positiivisen liiketuloksen.

Konsernissa edellisellä tilikaudella aloitetut toiminnan tehostamisohjelmat, joiden yhteenlaskettuna tavoitteena vuositasolla oli 1,5 milj. euron säästöt vuoteen 2015 verrattuna, toteutuivat suunnitelmien mukaan. Prosessien läpikäymistä ja yksinkertaistamista jatketaan konsernissa edelleen.

 

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS

Uutechnic Groupin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 23,7 milj. euroa (22,2 milj. euroa). Konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä oli 5,1 milj. euroa (5,5 milj. euroa), josta 2.0 milj. euroa oli pääomalainoja. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 0,8 milj. euroa (1,4 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 78,2 prosenttia (68,0 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste (net gearing) oli 30,9 prosenttia (50,5 prosenttia). Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli 2,8 prosenttia (13,6 prosenttia) ja oman pääoman tuotto 7,2 prosenttia (12,4 prosenttia).

Uutechnic Groupin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 11,7 milj. euroa (11,1 milj. euroa).

 

OMA PÄÄOMA

Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 10,5 milj. euroa (9,5 milj. euroa).

Kahden osakkaan antamat lainat yhteensä 2 milj. euroa muunnettiin vuonna 2015 rahoitusjärjestelyn yhteydessä vakuudettomiksi pääomalainoiksi. Lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvun mukaisia pääomalainoja, joiden pääoman lyhennys ja koron maksu voi tapahtua ainoastaan osakeyhtiölaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lainaehtojen mukaan lainat maksetaan takaisin kertasuorituksena 31.12.2019. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus lyhentää lainoja ennenaikaisesti. Lainojen maksamattomalle pääomalle kertyy kiinteä 4 % vuotuinen korko. Osiin lainoista, yhteenlasketulta pääomaltaan 1 milj. euroa, liittyy erityinen vaihto-oikeus. Siltä osin kuin näistä lainoista on 31.12.2017 maksamatta pääomaa, niin lainanantajilla on oikeus muuttaa 1 milj. euron pääoma kokonaan tai osittain yhtiön osakkeisiin arvolla 0,25 euroa. Vaihto-oikeus perustuu yhtiön yhtiökokouksen 14.4.2015 antamaan osakeantivaltuutukseen.

 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ INVESTOINNIT

Konsernin tutkimus ja tuotekehitystoiminta painottui räätälöityjen asiakasratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kustannukset on käsitelty vuosikuluna.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,0 milj. euroa (0,04 milj. euroa). Investoinnit olivat pääosin laitehankintoja sekä käsittely- ja varastointitilaa.

 

HENKILÖSTÖ

Uutechnic Groupin henkilöstömäärä oli tilikauden päättyessä 195 (179). Toimihenkilöitä oli 84 (75) ja tuotannon työntekijöitä 111 (104). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 131 henkilöä ja Saksassa 64.

 

OSAKEANTIVALTUUTUS

Varsinainen yhtiökokous 28.4.2016 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 uuden osakkeen tai osakkeeseen oikeuttavan erityisen oikeuden annista, josta enintään 1.000.000 osaketta voidaan suunnata konsernin henkilöstölle ja yhtiön hallitukselle.

 

OSAKEANNIT

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus päätti 6.6.2016 järjestää suunnatun osakeannin, jossa konsernin henkilökunnalle ja hallitukselle merkittäviksi tarjottiin enintään 1.000.000 yhtiön uutta osaketta, jakautuen siten, että henkilökunnalle merkittäväksi tarjottiin enintään 800.000 osaketta ja hallitukselle enintään 200.000 osaketta. Osakeannin merkintäaika päättyi 12.8.2016, ja yhtiön hallitus hyväksyi kokonaisuudessaan 542 000 uuden osakkeen merkinnän. Osakekohtainen merkintähinta oli 0,50 euroa. Osakeannissa merkityt uudet osakkeet edustivat noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sekä niiden tuottamista äänistä. Yhtiön hallituksen jäsenet merkitsivät hallitukselle merkittäväksi suunnatut osakkeet täysimääräisesti.

 

HALLITUS, YHTIÖN JOHTO SEKÄ TILINTARKASTAJAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2016 hallitukseen valittiin jatkamaan Sami Alatalo (vara pj.) ja Jouko Peräaho (pj.) sekä uusiksi jäseniksi Hannu Kottonen ja Kristiina Lagerstedt. Valitut uudet jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Toimitusjohtajana on toiminut 1.12.2015 alkaen Martti Heikkilä.

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan vuosikertomuksessa sekä konsernin Internet-sivuilla www.uutechnicgroup.fi.

 

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA

Uutechnic Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä, mikä muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

 

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin:

 

  • Konsernin historiassa aiemmin tappiollisesti toimineiden yksiköiden kääntäminen tai pitäminen voitollisena edellyttää edelleen kilpailukyvyn parantamista sekä riittävien liiketoimintavolyymien saavuttamista.

 

  • Konsernissa jatketaan toimintojen yhdistämisprosesseja ja tunnistettujen synergiaetujen toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi. On mahdollista että kaikkia tunnistettuja synergiaetuja ei saavuteta tai prosesseissa epäonnistutaan.    

 

  • Konsernin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Ei ole varmuutta siitä, että Konserni pystyy löytämään sopivia ostokohteita, hankkimaan kauppojen edellyttämää rahoitusta tai ostamaan yrityksiä tyydyttävin ehdoin.     

 

  • Yritysjärjestelyn yhteydessä maksettu kauppasumma ja sen perusteella syntynyt liikearvo sisältää riskejä. Yhtiön liikearvon testaamiseksi tekemät laskelmat perustuvat johdon laatimiin taloudellisiin ennusteisiin ja olettamuksiin.

 

  • Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Laajojen projektien sopimuksissa esimerkiksi viivästymisistä tai suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla merkittäviä.

 

  • Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin. Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä.

 

Riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat mm. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävät toimenpiteet, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä toiminnan systemaattinen seuranta ja kehittäminen.

 

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 2.1.2017 että Nordea Pankki Suomi Oyj:n fuusiossa emoyhtiönsä Nordea Bank AB (publ) kanssa Plc Uutechnic Group Oyj:lle tarjottava markkinatakaustoiminto siirtyy Nordea Bank AB (publ) nimiin.

2.1.2017 tiedotettiin myös, että Uutechnic Group vahvistaa osaamistaan strategiansa mukaisesti nimittämällä TkT, Jussi Vaarnon sekoitinliiketoiminnan vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 16.1.2017 alkaen. Uutechnic Groupin tavoitteena on kasvattaa sekoitinliiketoimintaa ja vahvistaa sen merkitystä menestystekijänä konsernille.

19.1.2017 tiedotettiin, että Uutechnic Groupiin kuuluvan AP-Tela Oy:n YT-lain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen perusteena olivat toiminnan uudelleen järjestelyt sekä taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Neuvottelut koskivat yhtiön koko henkilöstöä. Neuvotteluissa päätettiin, että henkilöstön määrää sopeutetaan yhtiön taloustilanteen ja tilauskannan mukaisesti. Irtisanottavien määrä on 3 henkilöä ja lomautus enimmillään 90 päivää.

 

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön tilikauden voitto on 0,5 milj. euroa. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat 7,2 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

YHTIÖKOKOUS

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Scandic Park Hotellissa Helsingissä 30.3.2017 klo 13.00.

 

 

 

UUTECHNIC GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT

Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tilikaudella 2015 tehty yritysjärjestely käsiteltiin konsernin IFRS tilinpäätöksessä ns. käänteisenä hankintana. Tämän vuoksi vertailulukuina esitetään luvut, joihin on yhdistelty Uutechnic Oy:n 12 kk:n luvut sekä muun konsernin (entinen Vaahto Group) luvut 2 kk:n ajalta.

 

Konsernin laaja tuloslaskelma        
   1000 EUR    1.1.2016-31.12.2016   1.1.2015-31.12.2015
UUTECHNIC GROUP        
  LIIKEVAIHTO   36 377   8 859
  Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos   -170   -477
  Valmistus omaan käyttöön   149    
  Liiketoiminnan muut tuotot   162   34
  Materiaalit ja palvelut   -19 397   -3 522
  Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut   -11 187   -2 481
  Poistot   -582   -137
  Liiketoiminnan muut kulut   -4 470   -1 089
  LIIKEVOITTO   881   1 186
  Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset   -456   -76
  Rahoitustuotot   6    
  Rahoituskulut   -242   -300
  VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA   190   810
  Tuloverot   526   -102
  Voitto/tappio jatkuvista toiminnoista   716   709
UUTECHNIC GROUP        
  Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista   0   245
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO   716   954
           
           
Muut laajan tuloksen erät:        
           
  Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi        
  Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä   0   33
      0   33
           
LAAJA TULOS YHTEENSÄ   716   987
           
Voiton/tappion jakautuminen:        
  Emoyhtiön omistajille   716   709
  Määräysvallattomille omistajille   0   0
      716   709
Laajan tuloksen jakautuminen:        
  Emoyhtiön omistajille   716   709
  Määräysvallattomille omistajille   0   0
      716   709
           
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
  laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot   0,01   0,02
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot 0,01   0,02
  laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), lopetetut toiminnot   0,00   0,01
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainentulos (euroa), lopetetut toiminnot 0,00   0,01
  laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto   0,01   0,03
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,01   0,03
           
           
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä        
  Laimentamaton-EPS (FAS ja IFRS) jakaja, ulkona olevat tilikauden aikana 56 148 248   29 516 938
  Laimennettu-EPS (FAS ja IFRS) jakaja, ulkona olevat tilikauden aikana   56 148 248   29 516 938

 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma          
   1000 EUR    1.1.-31.12.2016
12kk
1.7.-31.12.2016
6kk
1.1.-30.6.2016
6kk
1.1.-31.12.2015
12kk
UUTECHNIC GROUP          
  LIIKEVAIHTO   36 377 19 435 16 942 8 859
  Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos   -170 -1 294 1 124 -477
  Valmistus omaan käyttöön   149 -533 682  
  Liiketoiminnan muut tuotot   162 102 60 34
  Materiaalit ja palvelut   -19 397 -9 800 -9 597 -3 522
  Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut   -11 187 -5 629 -5 558 -2 481
  Poistot   -582 -307 -274 -137
  Liiketoiminnan muut kulut   -4 470 -2 156 -2 314 -1 089
  LIIKEVOITTO   881 -183 1 065 1 186
             
  Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset   -456 -228 -228 -76
  Rahoitustuotot   6 6 0  
  Rahoituskulut   -242 -107 -135 -300
  VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA   190 -512 702 810
             
  Tuloverot   526 523 3 -102
  Voitto/tappio jatkuvista toiminnoista   716 11 705 709
             
  Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista   0 0 0 245
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO   716 11 705 954

 

Konsernitase        
   1000 EUR    31.12.2016   31.12.2015
           
VARAT        
PITKÄAIKAISET VARAT        
  Aineettomat hyödykkeet   1 918   2 262
  Liikearvo   3 534   3 534
  Aineelliset hyödykkeet   5 612   5 295
  Myytävissä olevat sijoitukset   25   25
  Laskennallinen verosaaminen   621    
  PITKÄAIKAISET VARAT   11 710   11 115
           
LYHYTAIKAISET VARAT        
  Vaihto-omaisuus   2 728   2 684
  Myyntisaamiset ja muut saamiset   5 000   7 478
  Lyhytaikaiset osatuloutussaamiset   2 304   223
  Tuloverosaaminen   54   0
  Rahavarat   1 909   679
  LYHYTAIKAISET VARAT   11 995   11 063
           
VARAT   23 705   22 179
           
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Emoyhtiön omistajat        
  Osakepääoma   2 872   2 872
  Ylikurssirahasto   6   6
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   6 376   6 120
  Muuntoerot   33   33
  Kertyneet voittovarat   1 188   472
  Emoyhtiön omistajat   10 475   9 504
           
Määräysvallattomat omistajat   0   0
OMA PÄÄOMA   10 475   9 504
           
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
  Laskennallinen verovelka   425   525
  Pääomalainat   2 000   2 000
  Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   1 609   2 000
  Pitkäaikaiset varaukset   274   263
  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   4 308   4 788
           
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
  Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   1 536   1 482
  Ostovelat ja muut velat   7 342   6 360
  Tuloverovelka   44   10
  Lyhytaikaiset varaukset   0   35
  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   8 921   7 887
           
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT   23 705   22 179

 

 

 

Konsernin rahavirtalaskelma, epäsuora      
   1000 EUR  1.1.2016-31.12.2016   1.1.2015-31.12.2015
         
Liiketoiminnan rahavirta      
  Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista 716   709
  Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista     245
  Poistot ja arvonalentumiset 582   151
  Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 456   76
  Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -841   -499
  Rahoitustuotot ja -kulut 236   91
  Tuloverot 195   163
Rahavirta ennen kättöpääoman muutosta 1 343   936
Käyttöpääoman muutos      
  Vaihto-omaisuuden lisäys / vähennys -44   297
  Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys -1 158   755
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys / vähennys 934   -602
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 076   1 385
  Maksetut korot liiketoiminnasta -161   -49
  Saadut osingot liiketoiminnasta 1    
  Saadut korot liiketoiminnasta 4   246
  Muut rahoituserät liiketoiminnasta 1    
  Maksetut verot liiketoiminnasta -98   -176
Liiketoiminnan rahavirta 822   1 406
         
Investointien rahavirta      
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 011   -42
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0   25
Investointien rahavirta -1 011   -16
         
Rahoituksen rahavirta      
  Maksullinen osakeanti 1 756   0
  Maksetut osingot     -700
  Lyhytaikaisten lainojen nostot 18   0
  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -435   -2 750
  Pitkäaikaisten lainojen nostot 79   2 000
Rahoituksen rahavirta 1 419   -1 450
         
Laskelman mukainen rahavarojen muutos 1 230   -61
         
  Rahavarat, avaava tase 679   587
  Hankinnan yhteydessä siirtyneet rahavarat     438
  Jakautumisen yhteydessä siirtyneet rahavarat     -286
  Rahavarat tilikauden lopussa  1 909   679
Taseen mukainen rahavarojen muutos 1 230   -61

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista              
         
     1000 EUR  Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Yhteensä Oma pääoma yhteensä
                   
OMA PÄÄOMA 1.1.2016 2 872 6 6 120 33 472 9 504 9 504
                   
Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 120 33 472 9 504 9 504
Laaja tulos                
  Tilikauden voitto/tappio         716 716 716
LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0 0 0 0 716 716 716
Liiketoimet omistajien kanssa              
  Osakeanti 0 0 271 0 0 271 271
  Rahastoanti 0 0 0 0 0 0 0
  Transaktiomenot oposta (listautumis- ja osakeantimenot) 0 0 -15 0 0 -15 -15
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 256 0 0 256 256
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset              
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2016 2 872 6 6 376 33 1 188 10 475 10 475
                   
         
     1000 EUR  Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Yhteensä Oma pääoma yhteensä
                   
OMA PÄÄOMA 1.1.2015 17 0 0 0 5 872 5 889 5 889
Oikaistu oma pääoma 17 0 0 0 5 872 5 889 5 889
Laaja tulos                
  Tilikauden voitto/tappio         954   0
    Muuntoerot       33      
LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0 0 0 33 954 0 0
Liiketoimet omistajien kanssa              
  Osingonjako         -700 -700 -700
  Osakeanti     1 500   0 1 500 1 500
  Osakevaihto     7 680   0 7 680 7 680
  Transaktiomenot oposta (listautumis- ja osakeantimenot)     -159   0 -159 -159
  Käänteisen hankinnan kirjaukset 2 855 6 -2 901     -40 -40
  Jakautumisessa siirtyvät erät         -5 654 -5 654  
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 2 855 6 6 120 0 -6 354 2 627 8 281
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset              
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2015 2 872 6 6 120 33 472 9 504 9 504

 

 

Konsernin tunnusluvut    
     
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2016 2015
  IFRS IFRS
LIIKEVAIHTO 36 377 8 859
Liikevaihdon muutos, % 311 286
     
LIIKEVOITTO 881 1 186
  % liikevaihdosta 2,4 13,4
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 190 810
  % liikevaihdosta 0,5 9,1
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 716 245
  % liikevaihdosta 2,0 2,8
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta 716 987
  % liikevaihdosta 2,0 11,1
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,2 12,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,8 13,6
     
Omavaraisuusaste, % 78,2 68,0
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 30,9 50,5
Current Ratio 1,3 1,4
     
Bruttoinvestoinnit 1 011 41
  % liikevaihdosta 2,8 0,5
Tilauskanta, ulkoinen 15 899 11 680
Taseen loppusumma  23 705 22 179
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 195 179
     
Osakekohtaiset tunnusluvut 2016 2015
  IFRS IFRS
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,01 0,03
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,19 0,17
Osakekohtainen osinko, euroa *) 0 0
Hinta/voitto-suhde (P/E) 39,2 12,3
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, kpl 56 505 210 55 963 210
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl 56 148 248 29 516 938
     
     
Osakkeen kurssikehitys EUR 2016 2015
  12kk 12kk
A-Osake    
– ylin kurssi 0,74 0,76
– alin kurssi 0,33 0,25
– keskikurssi 0,52 0,42
– tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 0,50 0,40
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 28,1 10,4
Osakkeiden vaihto kpl tilikauden aikana 14 587 446 5 604 336
Osakkeiden vaihto, % 25,8 21,6
Osakkeenomistajien lukumäärä 1 485 1 073
     
*) hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle    

 

Uudessakaupungissa  27.2.2017

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

         Lisätietoja:
         Jouko Peräaho, hallituksen puheenjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj
         +358 500 740808