PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2016

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.2.2017 klo 9:00

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2016

Uutechnic Group –konsernin liikevaihto tilikaudella 2016 oli 36,4 milj. euroa (8,9 milj. euroa) ja liiketulos 0,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Uutechnic Groupin tilauskanta tilikauden päättyessä oli 15,9 milj. euroa (11,7 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa/osake (0,03 euroa/osake).

Avainlukuja 2016
1-12
2015
1-12
2016
7-12
2015
7-12
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 36 377 8 859 19 435 7 178
Liikevoitto 881 1 186 -183 807
     % liikevaihdosta 2,4 13,4 -0,9 11,2
Voitto/tappio ennen veroja 190 810 -512 431
Tilikauden voitto/tappio, lopetetut toiminnot 245 -306
Tilikauden voitto/tappio 716 954 11 106
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,2 12,4 0,2 2,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,8 13,6 -0,1 3,2
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,01 0,03 0,00 0,00
Tilauskanta 31.12. 15 899 11 680 15 899 11 680

Tilikaudella 2015 tehty yritysjärjestely käsiteltiin konsernin IFRS tilinpäätöksessä ns. käänteisenä hankintana. Tämän vuoksi konsernin tilinpäätöksessä 31.12.2016 edellisen vuoden vertailulukuina esitetään luvut, joihin on yhdistelty Uutechnic Oy:n 12 kk:n luvut sekä muun konsernin (ent. Vaahto Group) luvut 2 kk:n ajalta. Soveltuvin osin vertailukelpoisina vuoden 2015 lukuina esitetään konsernin liiketoimintaa harjoittavien yksiköiden Uutechnic Oy:n, Japrotek Oy Ab:n, Stelzerin Rührtechnik Int. GmbH:n sekä AP-Tela Oy:n yhteenlaskettuja lukuja.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konserni tavoittelee kasvua orgaanisesti ja myös mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta.

Vuoden 2017 tärkeimpänä tavoitteena on konsernin kannattavuuden parantaminen. Hyvän tilauskannan perusteella arvioidaan konsernin liikevaihdon jatkavan kasvuaan ja liikevoiton kohenevan viime vuodesta varsinkin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Tärkeänä tavoitteena on myös kasvattaa sekoitinliiketoimintaa ja vahvistaa sen merkitystä konsernin menestystekijänä. Vuoden 2017 pääpaino sekoitinliiketoiminnassa on myyntiin ja markkinointiin panostaminen sekä toiminnan uudelleenjärjestämisen loppuunsaattaminen. Näillä toimilla pyritään kannattavuuden parantamiseen sekä luodaan pohjaa liikevaihdon oleelliselle kasvattamiselle.

 

LIIKETOIMINNAN RAPORTOINTI

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö on Nasdaq Helsinkiin listattu Plc Uutechnic Group Oyj, joka omistaa tytäryhtiöt 100 %:sti. Emoyhtiö vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Konsernin kaikki liiketoiminta raportoidaan yhdessä segmentissä.

 

Sekoitinliiketoiminta

Päättynyt tilikausi oli ensimmäinen uudella konsernirakenteella. Kesäkuun lopussa konserni tiedotti päätöksestään keskittää sekoitinliiketoimintansa Suomen osalta ja siirsi syyskuun alussa Jamix sekoittimien valmistuksen Pietarsaaresta Uutechnic Oy:n tehtaalle Uuteenkaupunkiin.  Sekoitinliiketoiminnan keskittämiseen liittyen myös konserniin kuulunut myyntiyhtiö Steva Oy fuusioitiin kesäkuun lopussa Uutechnic Oy:öön ja Stevan henkilöstö siirtyi Uutechnic Oy:n palvelukseen. Keskittämisellä selkeytettiin liiketoiminnan rakennetta Suomessa ja haettiin parempaa tuottavuutta.

Sekoitinliiketoiminnan uudelleenjärjestelyt Uutechnic Oy:n ja Stelzer GmbH:n välillä saatiin toden teolla käyntiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä jaettiin valmistuskapasiteettia yhtiöiden välillä loppuvuoden aikana. Integraation suunnittelua ja toteuttamista jatketaan tilikaudella 2017.

Heti tilikauden päättymisen jälkeen konserni tiedotti vahvistavansa sekoitinliiketoimintaa strategiansa mukaisesti nimittämällä TkT, Jussi Vaarnon sekoitinliiketoiminnan vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 16.1.2017 alkaen. Samalla konserni tiedotti, että sen tavoitteena on kasvattaa sekoitinliiketoimintaa ja vahvistaa sen merkitystä menestystekijänä konsernille.

Tilikauden lopussa konserni tiedotti liuotusautoklaavin ja sekoittimien kokonaistoimituksesta Norilsk Nickel Harjavallan tehtaalle. Kysymyksessä oli ensimmäinen merkittävä Uutechnic Groupin strategian mukainen kokonaistoimitus, jossa Japrotek Oy Ab toimittaa liuotusautoklaavin ja Uutechnic Oy autoklaavisekoittimet.

Päättyneellä tilikaudella sekoitinliiketoiminnassa on panostettu vahvasti uusasiakashankintaan mm. tekemällä uusia kansainvälisiä edustussopimuksia Puolaan, Kiinaan, Singaporeen, Malesiaan ja Indonesiaan sekä osallistumalla kansainvälisiin messutapahtumiin. Tämän lisäksi on haettu uusia markkinoita mm. Latinalaisesta Amerikasta.

 

Säiliöliiketoiminta

Kulunut tilikausi oli Japrotek Oy Ab:n osalta isojen haasteiden ja mahdollisuuksien vuosi. Raskaasti tappiollinen liiketoiminta saatiin käännettyä kannattavaksi ja tilikauden tulos muodostui selvästi voitolliseksi kasvaneen liikevaihdon sekä useiden toteutettujen erilaisten toimenpiteiden ansioista. Myös tilikauden alussa asetetut kustannussäästötavoitteet saavutettiin.

Tuotannon automatisointi ja sekoitinvalmistuksen keskittäminen Uuteenkaupunkiin mahdollistivat säiliövalmistuksen prosessien selkeyttämisen ja virtaviivaistamisen. Kustannussäästöjä saatiin mm. alihankintaketjua tehostamalla ja laajentamalla. Suunnittelussa vahvistettiin omaa osaamista palkkaamalla lisää henkilökuntaa ja kustannusten pienentämiseksi aloitettiin suunnittelujärjestelmien kehitysprojekti. Yhteistyötä konsernin yhtiöiden välillä vahvistettiin sekä suunnittelussa että valmistuksessa.

Säiliöliiketoiminnassa haastavan alkuvuoden jälkeen tilauskanta parani ja konserni sai useita merkittäviä tilauksia. Osa toimituksista ulottuu aina vuoteen 2018 saakka.

 

Tela- ja putkiliiketoiminta

Päättyneellä tilikaudella AP-Telan Oy:n tilauskertymä oli historiallisen suuri. Yhtiössä investoitiin mm. sisäsorvauskapasiteetin lisäämiseen, tuotannon kuormituksen hallittavuuteen sekä hankittiin lisää käsittely- ja varastointitilaa.

Tilikauden suurin toimitus sisälsi 27:n kokoluokaltaan mittavan kuivatustelan suunnittelun ja valmistuksen. Toimitus tapahtui vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä. Projektin tulos muodostui tappiolliseksi, minkä lisäksi sen negatiiviset vaikutukset muihin projekteihin olivat merkittävät. Tämän vuoksi AP-Telan liiketulos painui selvästi negatiiviseksi. AP-Tela käynnisti tilikauden lopussa yt-neuvottelut toiminnan sopeuttamiseksi.

 

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA 

Uutechnic Groupin tilauskanta tilikauden päättyessä oli 15,9 milj. euroa (11,7 milj.euroa), joka oli 36,1 % suurempi kuin edellisen tilikauden päättyessä. Tilauskanta ulottuu vuoteen 2018 saakka.

 

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Uutechnic Groupin liikevaihto tilikaudella 2016 oli 36,4 milj. euroa (8,9 milj. euroa) ja liiketulos 0,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Vertailukelpoinen, liiketoiminnallisten yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto edellisellä tilikaudella oli 30,6 milj. euroa.

Liikevaihdosta Suomen osuus oli n. 48 %, johon sisältyy myös ns. välillinen vienti. Muun Euroopan osuus liikevaihdosta oli n. 40 %, Aasian 9 %, Etelä-Amerikan 2 % ja Pohjois-Amerikan 2 %.

Konsernin ennakoitua heikompaan liiketulokseen vaikutti AP-Tela Oy:n yhden merkittävän projektin tuloksen tappiollisuus sekä kyseisen projektin vaikutukset muuhun valmistukseen. Uuden tuotteen valmistamiseen liittyvistä haasteista huolimatta projekti toimitettiin asiakkaalle sovitusti. AP-Telaa lukuun ottamatta muut konsernin yhtiöt tekivät positiivisen liiketuloksen.

Konsernissa edellisellä tilikaudella aloitetut toiminnan tehostamisohjelmat, joiden yhteenlaskettuna tavoitteena vuositasolla oli 1,5 milj. euron säästöt vuoteen 2015 verrattuna, toteutuivat suunnitelmien mukaan. Prosessien läpikäymistä ja yksinkertaistamista jatketaan konsernissa edelleen.

 

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS

Uutechnic Groupin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 23,7 milj. euroa (22,2 milj. euroa). Konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä oli 5,1 milj. euroa (5,5 milj. euroa), josta 2.0 milj. euroa oli pääomalainoja. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 0,8 milj. euroa (1,4 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 78,2 prosenttia (68,0 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste (net gearing) oli 30,9 prosenttia (50,5 prosenttia). Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli 2,8 prosenttia (13,6 prosenttia) ja oman pääoman tuotto 7,2 prosenttia (12,4 prosenttia).

Uutechnic Groupin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 11,7 milj. euroa (11,1 milj. euroa).

 

OMA PÄÄOMA

Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 10,5 milj. euroa (9,5 milj. euroa).

Kahden osakkaan antamat lainat yhteensä 2 milj. euroa muunnettiin vuonna 2015 rahoitusjärjestelyn yhteydessä vakuudettomiksi pääomalainoiksi. Lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvun mukaisia pääomalainoja, joiden pääoman lyhennys ja koron maksu voi tapahtua ainoastaan osakeyhtiölaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lainaehtojen mukaan lainat maksetaan takaisin kertasuorituksena 31.12.2019. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus lyhentää lainoja ennenaikaisesti. Lainojen maksamattomalle pääomalle kertyy kiinteä 4 % vuotuinen korko. Osiin lainoista, yhteenlasketulta pääomaltaan 1 milj. euroa, liittyy erityinen vaihto-oikeus. Siltä osin kuin näistä lainoista on 31.12.2017 maksamatta pääomaa, niin lainanantajilla on oikeus muuttaa 1 milj. euron pääoma kokonaan tai osittain yhtiön osakkeisiin arvolla 0,25 euroa. Vaihto-oikeus perustuu yhtiön yhtiökokouksen 14.4.2015 antamaan osakeantivaltuutukseen.

 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ INVESTOINNIT

Konsernin tutkimus ja tuotekehitystoiminta painottui räätälöityjen asiakasratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kustannukset on käsitelty vuosikuluna.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,0 milj. euroa (0,04 milj. euroa). Investoinnit olivat pääosin laitehankintoja sekä käsittely- ja varastointitilaa.

 

HENKILÖSTÖ

Uutechnic Groupin henkilöstömäärä oli tilikauden päättyessä 195 (179). Toimihenkilöitä oli 84 (75) ja tuotannon työntekijöitä 111 (104). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 131 henkilöä ja Saksassa 64.

 

OSAKEANTIVALTUUTUS

Varsinainen yhtiökokous 28.4.2016 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 uuden osakkeen tai osakkeeseen oikeuttavan erityisen oikeuden annista, josta enintään 1.000.000 osaketta voidaan suunnata konsernin henkilöstölle ja yhtiön hallitukselle.

 

OSAKEANNIT

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus päätti 6.6.2016 järjestää suunnatun osakeannin, jossa konsernin henkilökunnalle ja hallitukselle merkittäviksi tarjottiin enintään 1.000.000 yhtiön uutta osaketta, jakautuen siten, että henkilökunnalle merkittäväksi tarjottiin enintään 800.000 osaketta ja hallitukselle enintään 200.000 osaketta. Osakeannin merkintäaika päättyi 12.8.2016, ja yhtiön hallitus hyväksyi kokonaisuudessaan 542 000 uuden osakkeen merkinnän. Osakekohtainen merkintähinta oli 0,50 euroa. Osakeannissa merkityt uudet osakkeet edustivat noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sekä niiden tuottamista äänistä. Yhtiön hallituksen jäsenet merkitsivät hallitukselle merkittäväksi suunnatut osakkeet täysimääräisesti.

 

HALLITUS, YHTIÖN JOHTO SEKÄ TILINTARKASTAJAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2016 hallitukseen valittiin jatkamaan Sami Alatalo (vara pj.) ja Jouko Peräaho (pj.) sekä uusiksi jäseniksi Hannu Kottonen ja Kristiina Lagerstedt. Valitut uudet jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Toimitusjohtajana on toiminut 1.12.2015 alkaen Martti Heikkilä.

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan vuosikertomuksessa sekä konsernin Internet-sivuilla www.uutechnicgroup.fi.

 

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA

Uutechnic Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä, mikä muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin:

  • Konsernin historiassa aiemmin tappiollisesti toimineiden yksiköiden kääntäminen tai pitäminen voitollisena edellyttää edelleen kilpailukyvyn parantamista sekä riittävien liiketoimintavolyymien saavuttamista.
  • Konsernissa jatketaan toimintojen yhdistämisprosesseja ja tunnistettujen synergiaetujen toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi. On mahdollista että kaikkia tunnistettuja synergiaetuja ei saavuteta tai prosesseissa epäonnistutaan.
  • Konsernin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Ei ole varmuutta siitä, että Konserni pystyy löytämään sopivia ostokohteita, hankkimaan kauppojen edellyttämää rahoitusta tai ostamaan yrityksiä tyydyttävin ehdoin.
  • Yritysjärjestelyn yhteydessä maksettu kauppasumma ja sen perusteella syntynyt liikearvo sisältää riskejä. Yhtiön liikearvon testaamiseksi tekemät laskelmat perustuvat johdon laatimiin taloudellisiin ennusteisiin ja olettamuksiin.
  • Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Laajojen projektien sopimuksissa esimerkiksi viivästymisistä tai suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla merkittäviä.
  • Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin. Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä.

Riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat mm. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävät toimenpiteet, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä toiminnan systemaattinen seuranta ja kehittäminen.

 

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 2.1.2017 että Nordea Pankki Suomi Oyj:n fuusiossa emoyhtiönsä Nordea Bank AB (publ) kanssa Plc Uutechnic Group Oyj:lle tarjottava markkinatakaustoiminto siirtyy Nordea Bank AB (publ) nimiin.

2.1.2017 tiedotettiin myös, että Uutechnic Group vahvistaa osaamistaan strategiansa mukaisesti nimittämällä TkT, Jussi Vaarnon sekoitinliiketoiminnan vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 16.1.2017 alkaen. Uutechnic Groupin tavoitteena on kasvattaa sekoitinliiketoimintaa ja vahvistaa sen merkitystä menestystekijänä konsernille.

19.1.2017 tiedotettiin, että Uutechnic Groupiin kuuluvan AP-Tela Oy:n YT-lain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen perusteena olivat toiminnan uudelleen järjestelyt sekä taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Neuvottelut koskivat yhtiön koko henkilöstöä. Neuvotteluissa päätettiin, että henkilöstön määrää sopeutetaan yhtiön taloustilanteen ja tilauskannan mukaisesti. Irtisanottavien määrä on 3 henkilöä ja lomautus enimmillään 90 päivää.

 

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön tilikauden voitto on 0,5 milj. euroa. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat 7,2 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

 

YHTIÖKOKOUS

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Scandic Park Hotellissa Helsingissä 30.3.2017 klo 13.00.

 

 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KOKONAISUUDESSAAN

UutechnicGroup_Tilinpaatostiedote_2016

 

Uudessakaupungissa  27.2.2017

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, hallituksen puheenjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740808

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.