PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.4.2019 klo 17:30

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidettiin 10.4.2019 Helsingissä, tehtiin seuraavat päätökset:

Tilikauden 1.1.-31.12.2018 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos siirretään voittovarojen tilille.

Päätettiin valita Sami Alatalo, Hannu Kottonen ja Jouko Peräaho jatkamaan hallituksen jäseninä. Hannu Kottonen on yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton. Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan toimi on puolipäiväinen ja siitä maksettava palkkio on 60.000 euroa. Muiden hallituksen jäsenten palkkiot ovat 22.000 euroa.  Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille ei makseta muita palkkioita (esim. kokouspalkkiota). Matka- ja vastaavat hallitustyön hoitamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan yhtiön normaalin käytännön mukaan. Yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa olevalle henkilölle ei makseta hallituksen jäsenyydestä tai puheenjohtajuudesta palkkiota.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Osmo Valovirran. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

 

Hallituksen päätös

Yhtiön hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 10.4.2019 valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Sami Alatalon.

 

Helsingissä 10. päivänä huhtikuuta 2019

 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

 

Hallitus

 

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH