PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.6.2020 klo 14:45

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidettiin 30.6.2020 Uudessakaupungissa, tehtiin seuraavat päätökset:

Tilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 kertynyt voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2019 perusteella jaetaan voittovaroista osinkoa 0,01 euroa osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 2. heinäkuuta ja osinko maksetaan 9. heinäkuuta 2020.

Yhtiökokous päätti kannattaa yhtiökokoukselle esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

Päätettiin valita Hannu Kottonen ja Jouko Peräaho jatkamaan hallituksen jäseninä sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Carl Johan Slotte. Hannu Kottonen ja Carl Johan Slotte ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 36.000 euroa. Muiden hallituksen jäsenten palkkiot ovat 22.000 euroa.  Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille ei makseta muita palkkioita (esim. kokouspalkkiota). Matka- ja vastaavat hallitustyön hoitamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan yhtiön normaalin käytännön mukaan. Yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa olevalle henkilölle ei makseta hallituksen jäsenyydestä tai puheenjohtajuudesta palkkiota.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Osmo Valovirran. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

Hallituksen päätös

Yhtiön hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 30.6.2020 valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Kottosen.

Uudessakaupungissa 30. päivänä kesäkuuta 2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus. 

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.