PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, Suomi, 2017-03-30 16:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidettiin 30.3.2017 Helsingissä, tehtiin seuraavat päätökset:

Tilikauden 1.1.-31.12.2016 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

Päätettiin valita Sami Alatalo, Hannu Kottonen, Kristiina Lagerstedt ja Jouko Peräaho jatkamaan hallituksen jäseninä. Hannu Kottonen ja Kristiina Lagerstedt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 22 000 euroa. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille ei makseta muita palkkioita (esim. kokouspalkkiota). Yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa olevalle henkilölle ei makseta hallituksen jäsenyydestä tai puheenjohtajuudesta palkkiota.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Osmo Valovirran. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

Päätettiin, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty niiden 3 480 osakkeen osalta, jotka ovat yhtiön nimissä olevalla yhteisellä arvo-osuustilillä, joka on avattu niiden osakkeenomistajien lukuun, joiden oikeuden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole ilmoittautumisajan kuluessa vaadittu. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Päätöksen jälkeen yhtiön hallussa on omia osakkeita yhteensä 3 480 kappaletta.

Hallituksen päätökset

Yhtiön hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 30.3.2017 valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Sami Alatalon.

Hallitus päätti lisäksi mitätöidä yhtiön haltuun edellä mainitun yhtiökokouksen päätöksen perusteella tulleet 3 480 osaketta. Mitätöinnin rekisteröimisestä kaupparekisteriin tiedotetaan erikseen.

 

Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 2017

 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

         Lisätietoja:
         Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj
         +358 500 740 808