PLC UUTECNIC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2017

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.2.2018 klo 9:00

 

Uutechnic Group -konsernin liikevaihto tilikaudella 2017 oli 32,1 milj. euroa (36,4 milj. euroa) ja liikevoitto 0,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Uutechnic Groupin tilauskanta tilikauden päättyessä oli 12,5 milj. euroa (15,9 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa/osake (0,01 euroa/osake).


 

Avainlukuja 2017
1-12
2016
1-12
2017
7-12
2016
7-12
2017
1-6
2016
1-6
             
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 32 076 36 377 15 421 19 435 16 655 16 942
             
Liikevoitto 87 881 833 -183 -746 1 065
  % liikevaihdosta 0,3 2,4 5 -0,9 -4,5 6,3
Voitto/tappio ennen veroja -469 190 425 -512 -894 702
Tilikauden voitto/tappio -566 716 260 11 -826 705
             
Oman pääoman tuotto (ROE), % -5,6 7,2 2,7 0,2 -8,2 14,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -0,1 2,8 5,1 -2,6 -4,9 11,0
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,01 0,01 0,00 0,00 -0,01 0,01
             
Tilauskanta 31.12. 12 516 15 899 12 516 15 899 14 939 19 495TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konserni tavoittelee kasvua orgaanisesti ja myös mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta. Konsernin tavoitteena on kasvattaa edelleen sekoitinliiketoimintaa kehittämällä ja yhtenäistämällä myynti- ja toimitusprosessia sekä laajentumalla uusille markkinoille. Kasvumahdollisuuksia yritysjärjestelyillä selvitetään myös.

Vuoden 2018 tärkeimpänä tavoitteena on konsernin kannattavuuden parantaminen. Erityisesti huomiota tullaan kiinnittämään heikosti kannattavaan säiliöliiketoimintaan, jonka markkinassa on havaittavissa pieniä elpymisen merkkejä. Sekoitinliiketoiminnan tilauskanta on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna ja tela- ja putkiliiketoiminnan tilausvirta on ollut hyvä, joten näiden liiketoimintojen osalta lähtökohta tulevalle tilikaudelle on lupaava.

 

LIIKETOIMINNAN RAPORTOINTI

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Konsernin asiakasyritykset toimivat useilla toimialoilla, josta tärkeimmät ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö on Nasdaq Helsinkiin listattu Plc Uutechnic Group Oyj, joka omistaa tytäryhtiöt 100 %:sti. Emoyhtiö vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Konsernin kaikki liiketoiminta raportoidaan yhdessä segmentissä.

 

Sekoitinliiketoiminta

Sekoitinliiketoiminnan liikevaihto ja tulos kasvoivat merkittävästi lisääntyneen kysynnän vuoksi. Tilauskanta on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna.

Myynti kasvoi poikkeuksellisen tasaisesti kaikilla tärkeillä teollisuuden aloilla ilman sekoitinliiketoiminnalle tyypillisiä kausivaihteluita tai suurten projektien aiheuttamia piikkejä. Pääasiallisesti kasvu tuli entuudestaan vahvoilta markkina-alueilta ja asiakassuhteista, joita olemme rakentaneet pitkäjänteisesti.

Markkinoiden valtauksissa ja vahvistamisessa onnistuttiin erinomaisesti Puolassa ja Kiinan biokaasumarkkinoilla. Puolassa vahvistettiin erityisesti myyntiä elintarviketeollisuuteen sekä onnistuttiin saamaan ensimmäinen merkittävä tilaus metallurgiselta teollisuudelta. Vuonna 2016 saavutettu läpimurto Kiinan biokaasuteollisuudessa vahvistui usealla merkittävällä tilauksella.

Tavoitteena on kasvattaa edelleen sekoitinliiketoimintaa kehittämällä ja yhtenäistämällä myynti- ja toimitusprosessia sekä laajentumalla uusille markkinoille. Kasvumahdollisuuksia yritysjärjestelyillä selvitetään myös.

 

Säiliöliiketoiminta

Säiliöliiketoiminnan osalta vuosi 2017 oli erittäin haasteellinen. Uusia kauppoja saatiin oleellisesti edellisvuotta vähemmän ja toiminnan tulos oli raskaasti tappiollinen.

Japrotek Oy Ab kävi kesällä yt-neuvottelut, joiden tuloksena aloitettiin loppuvuonna tehostamistoimenpiteitä. Toiminnan tehokkuus ja projektinhallinta on saatu aikaisempaa paremmalle tasolle ja toimenpiteet jatkuvat edelleen. Tehostamistoimenpiteiden ja henkilöstövähennysten vaikutus näkyy täysimääräisenä vuonna 2018.

Aikaisemmin tiedotettu oikeusprosessi liittyen toimitetun projektin materiaalin laatuongelman aiheuttamiin ylimääräisiin kustannuksiin on edelleen kesken alioikeudessa Ruotsissa. Materiaalintoimittaja Harald Pihl AB:ta vastaan olevasta oikeusprosessista on tilinpäätöksessä huomioitu oikeusprosessin lopputuloksena todennäköisesti odotettavissa oleva korvaus.

 

Tela- ja putkiliiketoiminta

AP-Telan liikevaihto oli hyvällä tasolla, jääden kuitenkin merkittävästi edellisen vuoden ennätyksestä. Kannattavuus parani oleellisesti ja tulos oli selvästi positiivinen.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilauskertymä metsä- ja energiateollisuudesta oli erittäin hyvällä tasolla, mutta toista vuosipuoliskoa heikensi metsäteollisuuden investointipäätösten siirtyminen vuoden 2018 puolelle. Tilauskanta oli kuitenkin hieman edellistä vuotta parempi. 

AP-Telan suurimman asiakasryhmän, metsä- ja energiateollisuuden, kokonaistuotanto on säilynyt suurin piirtein edellisen vuoden tasolla. Paperintuotannon vähenemisen myötä kysyntä paperikoneen teloille väheni, mutta vastaavasti sellun ja kartongin tuotannossa kysyntä lisääntyi. Meri- ja offshore-asiakkaille valmistettavien erikoisputkien ja -rakenteiden kysyntä oli vähäistä johtuen pääasiassa alhaisesta öljyn ja kaasun hinnasta.

AP-Tela:n toimitusvarmuus on parantunut merkittävästi vuoden 2017 aikana käyttöönotetun kuormituksen seurantaohjelman myötä. Toimintaa on tehostettu myös lisäämällä materiaalien ja alihankinnan toimitusaikavalvontaa, joka on osaltaan parantanut kannattavuutta ja pääoman kiertoa.

 

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Tilikaudella 2017 uusia tilauksia saatiin 29,2 milj. euroa (40,5 milj. euroa), joka on 28 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uutechnic Groupin tilauskanta tilikauden päättyessä oli 12,5 milj. euroa (15,9 milj. euroa), joka oli 21,0 % pienempi kuin edellisen tilikauden päättyessä. Edellisvuotta alhaisempaan tilauskertymään ja tilauskantaan on vaikuttanut säiliöliiketoiminnan heikko tilauskertymä. Sen sijaan sekoitinliiketoiminnassa tilauksia on kertynyt erittäin hyvin ja tilauskanta on erittäin hyvällä tasolla ollen lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna.

 

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Uutechnic Groupin liikevaihto tilikaudella 2017 oli 32,1 milj. euroa (36,4 milj. euroa) ja liikevoitto 0,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa).

Liikevaihdosta Suomen osuus oli. 49 %, johon sisältyy myös ns. välillinen vienti. Muun Euroopan osuus liikevaihdosta oli 39 %, Aasian 11 % ja muiden maiden 1 %.

Konsernin heikkoon liikevoittoon vaikutti Säiliöliiketoiminnan tuloksen tappiollisuus, joka johtui heikosta tilauskertymästä sekä ennakoitua heikommin toteutuneista projekteista. Aikaisemmin tiedotettu oikeusprosessi, joka liittyy toimitetun projektin materiaalin laatuongelman aiheuttamiin ylimääräisiin kustannuksiin, on edelleen kesken alioikeudessa Ruotsissa materiaalintoimittaja Harald Pihl AB:ta vastaan. Tilinpäätöksessä on huomioitu oikeusprosessin lopputuloksena todennäköisesti odotettavissa oleva korvaus.

Konsernin tulosta heikensi myös päättyneellä tilikaudella realisoitunut, vuonna 2014 tehtyyn liiketoimintakauppaan liittynyt, kolmannelle osapuolelle annettu vuokratakaus 0,2 milj. euroa.

 

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS

Uutechnic Groupin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 20,3 milj. euroa (23,7 milj. euroa). Konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä oli 3,7 milj. euroa (5,1 milj. euroa), josta 1.0 milj. euroa oli pääomalainoja. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 0,3 milj. euroa (0,8 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 68,2 prosenttia (78,2 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste oli 31,4 prosenttia (30,9 prosenttia). Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli -0,1 prosenttia (2,8 prosenttia) ja oman pääoman tuotto -5,6 prosenttia (7,2 prosenttia).

Uutechnic Groupin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 11,3 milj. euroa (11,7 milj. euroa).

 

OMA PÄÄOMA

Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 9,9 milj. euroa (10,5 milj. euroa).

Vuonna 2015 tehtyyn rahoitusjärjestelyyn liittyi kahden osakkaan antamat yhteensä 2 milj. euron vakuudettomat pääomalainat. Lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvun mukaisia pääomalainoja, joiden pääoman lyhennys ja koron maksu voi tapahtua ainoastaan osakeyhtiölaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lainojen maksamattomalle pääomalle kertyy kiinteä 4 % vuotuinen korko. Lainaehtojen mukaan lainat maksetaan takaisin kertasuorituksena 31.12.2019, mutta yhtiöllä on kuitenkin oikeus lyhentää lainoja ennenaikaisesti. Osiin lainoista, yhteenlasketulta pääomaltaan 1 milj. euroa, liittyi erityinen vaihto-oikeus. Siltä osin kuin näistä lainoista oli 31.12.2017 maksamatta pääomaa, niin lainanantajilla on oikeus muuttaa 1 milj. euron pääoma kokonaan tai osittain yhtiön osakkeisiin arvolla 0,25 euroa. Vaihto-oikeus perustui yhtiön yhtiökokouksen 14.4.2015 antamaan osakeantivaltuutukseen. 12.12.2017 yhtiö maksoi pois edellä mainitun 1 milj. euron pääomalainan, jonka ehtoihin sisältyi erityinen vaihto-oikeus.

 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ INVESTOINNIT

Sekoitusteknologian osalta kehitystyön tuloksena on jätetty patenttihakemus, joka parantaa yhtiön asemaa erityisesti bioetanolin valmistusprosessiin liittyvissä projekteissa. Lisäksi konsernissa on edetty pilotointivaiheeseen yhdessä meille täysin uudelle markkina-alueelle tähtäävässä tuotteessa.

Olemassa olevien tuotteiden myynnin ja toimituksen tehostamiseksi sekä synergiaetujen saavuttamiseksi Sekoitinliiketoiminnassa on käynnistetty laaja tuotteistamisprojekti, jossa tuoterakenteet harmonisoidaan ja digitalisoidaan hallittaviksi moderneilla IT-työkaluilla.

Tilikaudella kuluksi kirjatut tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 0,2 milj. euroa (0 milj. euroa)

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,3 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Investoinnit olivat pääosin pienehköjä laitehankintoja.

 

HENKILÖSTÖ

Uutechnic Groupin henkilöstömäärä oli tilikauden päättyessä 178 (195). Toimihenkilöitä oli 82 (84) ja tuotannon työntekijöitä 96 (111). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 115 henkilöä ja Saksassa 63 henkilöä. Tuotannon työntekijöiden vähennykset kohdistuivat muuhun kuin sekoitinliiketoimintaan.

 

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Uutechnic Group ottaa kaikessa liiketoiminnassaan huomioon ympäristövaikutukset. Konsernin ympäristöpolitiikan tavoitteena on oman toiminnan sekä asiakkaiden prosessien kehittäminen ympäristönäkökulmat huomioon ottaen. Vastuullisuuden nähdään koskevan konsernin tuotteiden koko elinkaarta. Positiivisia ympäristövaikutuksia saavutetaan erityisesti energiatehokkuuden ja laadun parannuksina asiakkaiden tuotantoprosesseissa. Toimintaperiaatteenamme on hyödyntää tekniikoita, joilla minimoimme ympäristövaikutuksia. Käymme avointa vuoropuhelua ympäristökysymyksistä ja pyrimme optimoimaan energiankäyttöä ja vähentämään liiketoiminnan päästöjä.

 

OSAKKEET

Tilikauden alussa yhtiön osakemäärä oli 56 505 210 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous päätti 30.3.2017, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty niiden 3 480 osakkeen osalta, joiden oikeuden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole ilmoittautumisajan kuluessa vaadittu. Osakkeet siirtyivät yhtiön haltuun, jonka jälkeen ne 30.3.2017 tiedotetulla tavalla mitätöitiin. Mitätöinnistä johtuva osakemäärän muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin 13.4.2017, jonka jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 56 501 730 osaketta ja ääntä.

31.12.2017 Plc Uutechnic Group Oyj:llä oli 1 460 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä oli 4 483 597 osaketta. Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat yhteensä 11 103 800 yhtiön osaketta. Osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä oli 19,65 %. 

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuksia.

 

OSAKEANTIVALTUUTUS

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2017 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus oikeutti hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei ylimääräinen yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumosi kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

 

HALLITUS, YHTIÖN JOHTO SEKÄ TILINTARKASTAJAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2017 hallitukseen valittiin jatkamaan Sami Alatalo, Hannu Kottonen, Kristiina Lagerstedt ja Jouko Peräaho. Hannu Kottonen ja Kristiina Lagerstedt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut 8.3.2017 saakka Jouko Peräaho ja sen jälkeen Sami Alatalo.

Toimitusjohtajana on toiminut 8.3.2017 saakka Martti Heikkilä ja sen jälkeen Jouko Peräaho.

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan vuosikertomuksessa sekä konsernin Internet-sivuilla www.uutechnicgroup.fi.

 

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA

Uutechnic Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä, mikä muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

Konsernin hallituksen näkemyksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin:

 

 • Tappiollisen säiliöliiketoiminnan toiminnan kääntäminen tai pitäminen voitollisena edellyttää kilpailukyvyn parantamista ja riittävien liiketoimintavolyymien saavuttamista.
   
 • Konsernissa jatketaan toimintojen yhdistämisprosesseja ja tunnistettujen synergiaetujen toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi. On mahdollista että kaikkia tunnistettuja synergiaetuja ei saavuteta tai prosesseissa epäonnistutaan.    
   
 • Konsernin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Ei ole varmuutta siitä, että Konserni pystyy löytämään sopivia ostokohteita, hankkimaan kauppojen edellyttämää rahoitusta tai ostamaan yrityksiä tyydyttävin ehdoin.    
 • Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Suuriin projektitoimituksiin sisältyy riski siitä, että materiaali- ja alihankintatoimittajien laatu- ja toimitusongelmiin ei pystytä reagoimaan riittävän ajoissa, mutta projektien sopimuksissa esimerkiksi viivästymisistä tai suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla merkittäviä.
   
 • Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin. Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä.

 

Riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat mm. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävät toimenpiteet, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä toiminnan systemaattinen seuranta ja kehittäminen.

 

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön tilikauden voitto on 0,1 milj. euroa. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat 7,2 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

YHTIÖKOKOUS

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Scandic Hotelli Simonkentässä Helsingissä 12.4.2018 klo 13.00. Yhtiökokouskutsu julkaistaan viimeistään 19.3.2018

TILINPÄÄTÖKSEN JA VUOSIKERTOMUKSEN JULKISTAMINEN

Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 2017 perjantaina 9.3.2018.

 

UUTECHNIC GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT

Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma        
   1000 EUR    1.1.-31.12.2017   1.1.-31.12.2016
UUTECHNIC GROUP        
  LIIKEVAIHTO   32 076   36 377
  Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos   584   -170
  Valmistus omaan käyttöön   48   149
  Liiketoiminnan muut tuotot   259   162
  Materiaalit ja palvelut   -16 766   -19 397
  Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut   -11 032   -11 187
  Poistot   -543   -582
  Arvonalentumiset   -12   0
  Liiketoiminnan muut kulut   -4 526   -4 470
  LIIKEVOITTO   87,42   881
  Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset   -92   -456
  Rahoitustuotot   -11   6
  Rahoituskulut   -454   -242
  VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA   -469   190
  Tuloverot   -97   526
  Voitto/tappio jatkuvista toiminnoista   -566   716
UUTECHNIC GROUP        
  Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista   0   0,00
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO   -566   716
           
Muut laajan tuloksen erät:        
           
LAAJA TULOS YHTEENSÄ   -566   716
           
Voiton/tappion jakautuminen:        
  Emoyhtiön omistajille   -566                                  716
           
Laajan tuloksen jakautuminen:        
  Emoyhtiön omistajille   -566                                  716
           
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:        
  laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot   -0,01   0,01
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot   -0,01   0,01
  laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto   -0,01   0,01
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto   -0,01   0,01
           
           
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä        
  Laimentamaton-EPS (FAS ja IFRS) jakaja, ulkona olevat tilikauden aikana   56 502 890   56 148 248
  Laimennettu-EPS (FAS ja IFRS) jakaja, ulkona olevat tilikauden aikana   56 502 890   56 148 248


 

Konsernitase        
   1000 EUR    31.12.2017   31.12.2016
           
VARAT        
PITKÄAIKAISET VARAT        
  Aineettomat hyödykkeet   1 975   1 918
  Liikearvo   3 534   3 534
  Aineelliset hyödykkeet   5 124   5 612
  Myytävissä olevat sijoitukset       25
  Laskennallinen verosaaminen   621   621
  PITKÄAIKAISET VARAT   11 254   11 710
           
LYHYTAIKAISET VARAT        
  Vaihto-omaisuus   3 728   2 728
  Myyntisaamiset ja muut saamiset   4 757   5 000
  Lyhytaikaiset osatuloutussaamiset       2 304
  Tuloverosaaminen       54
  Rahavarat   608   1 909
  LYHYTAIKAISET VARAT   9 093   11 995
           
VARAT   20 347   23 705
           
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Emoyhtiön omistajat        
  Osakepääoma   2 872   2 872
  Ylikurssirahasto   6   6
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   6 376   6 376
  Muuntoerot       33
  Kertyneet voittovarat   655   1 188
  Emoyhtiön omistajat   9 909   10 475
           
OMA PÄÄOMA   9 909   10 475
           
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
  Laskennallinen verovelka   404   425
  Pääomalainat   1 000   2 000
  Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   1 168   1 609
  Pitkäaikaiset varaukset   254   274
  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   2 825   4 308
           
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
  Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   1 552   1 536
  Ostovelat ja muut velat   5 876   7 342
  Saadut ennakot   52    
  Tuloverovelka   132   44
  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   7 612   8 921
           
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT   20 347   23 705 

Konsernin rahavirtalaskelma, epäsuora        
   1000 EUR    1.1.-31.12.2017   1.1.-31.12.2016
           
Liiketoiminnan rahavirta        
  Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista   -566   716
  Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista   0   0
  Poistot ja arvonalentumiset   543   582
  Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset   92   456
  Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot   -19   0
  Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua   227   -841
  Rahoitustuotot ja -kulut   201   236
  Tuloverot   97   195
Rahavirta ennen kättöpääoman muutosta   575   1 343
Käyttöpääoman muutos        
  Vaihto-omaisuuden lisäys / vähennys   -1 001   -44
  Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys   2 654   -1 158
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys / vähennys   -1 607   934
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   621   1 076
  Maksetut korot liiketoiminnasta   -213   -161
  Saadut osingot liiketoiminnasta   2   1
  Saadut korot liiketoiminnasta   3   5
  Maksetut verot liiketoiminnasta   -98   -98
Liiketoiminnan rahavirta   316   822
           
Investointien rahavirta        
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin   -277   -1 011
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot   60   0
  Luovutustulot muista sijoituksista   24   0
Investointien rahavirta   -193   -1 011
           
Rahoituksen rahavirta        
  Maksullinen osakeanti   0   1 756
  Lyhytaikaisten lainojen nostot   16   18
  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   0   -435
  Pitkäaikaisten lainojen nostot   0   79
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -441   0
  Pääomalainojen takaisinmaksut   -1 000   0
Rahoituksen rahavirta   -1 425   1 419
           
Laskelman mukainen rahavarojen muutos   -1 301   1 230
           
  Rahavarat, avaava tase   1 909   679
  Rahavarat tilikauden lopussa    608   1 909
Taseen mukainen rahavarojen muutos   -1 301   1 230


 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista        
      Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
    1000 EUR Osake po Ylik. rahasto SVOP rahasto Muuntoerot Ed tilikausien voitto (tappio) Oma po yht
                 
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 2 872 6 6 376 33 1 188 10 475
            -33 33  
Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 376 0 1 221 10 475
Laaja tulos              
  Tilikauden voitto/tappio 0 0 0 0 -566 -566
LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0 0 0 0 -566 -566
Liiketoimet omistajien kanssa            
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0 0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset            
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2017 2 872 6 6 376 0 655 9 909
                 
                 
                 
      Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
    1000 EUR Osake po Ylik. rahasto SVOP rahasto Muuntoerot Ed tilikausien voitto (tappio) Oma po yht
                 
OMA PÄÄOMA 1.1.2016 2 872 6 6 120 33 472 9 504
                 
Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 120 33 472 9 504
Laaja tulos              
  Tilikauden voitto/tappio 0 0 0 0 716 716
LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0 0 0 0 716 716
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Osakeanti     271     271
  Transaktiomenot oposta (listautumis- ja osakeantimenot) -15     -15
  Muut muutokset     0     0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 256 0 0 256
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset            
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2016 2 872 6 6 376 33 1 188 10 475

 


 

Konsernin tunnusluvut    
     
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2017 2016
  IFRS IFRS
LIIKEVAIHTO 32 076 36 377
Liikevaihdon muutos, % -12 311
     
LIIKEVOITTO 87 881
  % liikevaihdosta 0,3 2,4
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -469 190
  % liikevaihdosta -1,5 0,5
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -566 716
  % liikevaihdosta -1,8 2,0
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta -566 716
  % liikevaihdosta -1,8 2,0
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % -5,6 7,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -0,1 2,8
     
Omavaraisuusaste, % 68,2 78,2
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 31,4 30,9
Current Ratio 1,2 1,3
     
Bruttoinvestoinnit 277 1 011
  % liikevaihdosta 0,9 2,8
Tilauskanta, ulkoinen 12 516 15 899
Taseen loppusumma  20 347 23 705
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 178 195
     
Osakekohtaiset tunnusluvut 2017 2016
  IFRS IFRS
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,01 0,01
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,18 0,19
Osakekohtainen osinko, euroa *) 0,00 0,00
Hinta/voitto-suhde (P/E) -34,9 39,2
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, kpl 56 501 730 56 505 210
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl 56 502 890 56 148 248
     
     
Osakkeen kurssikehitys EUR 2017 2016
     
A-Osake    
– ylin kurssi 0,53 0,74
– alin kurssi 0,35 0,33
– keskikurssi 0,45 0,52
– tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 0,35 0,50
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 19,9 28,1
Osakkeiden vaihto kpl tilikauden aikana 7 209 125 14 587 446
Osakkeiden vaihto, % 12,76 25,8
Osakkeenomistajien lukumäärä 1 460 1 485
     
*) hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle    


 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT        
             
Oman pääoman Tilikauden voitto/tappio x 100
tuotto-% (ROE) = Oma pääoma (keskiarvo)
             
Sijoitetun pääoman Voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
tuotto-% (ROI) = Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskiarvo)
             
Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma x 100
  Taseen loppusumma – saadut ennakot
             
Current ratio = Lyhytaikaiset varat  
  Lyhytaikainen vieras pääoma  
             
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) = Korolliset velat – rahavarat x 100
  Oma pääoma
             
  Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat  
             
Osakekohtainen tulos, euroa = Tilikauden voitto/tappio  
  Tilikauden keskim. osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä  
             
Osakekohtainen oma pääoma, Oma pääoma  
euroa = Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
             
Osakekohtainen osinko, euroa = Tilikauden osingonjako  
  Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
             
Osinko tuloksesta prosentteina = Osakekohtainen osinko x 100
  Osakekohtainen tulos
             
Efektiivinen osinkotuotto Osakekohtainen osinko x 100
prosentteina = Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
             
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi  
  Osakekohtainen tulos  
     
Osakkeen keskikurssi = Osakkeiden euromääräinen kokonaisvaihto  
  Vaihdettujen osakkeiden keskim. lukumäärä tilikauden aikana  
             
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x  
  tilikauden viimeinen kaupantekokurssi    
             
Osakkeiden vaihdon kehitys = Tilikauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä ja  
  sen prosentuaalinen osuus osakesarjan kaikkien osakkeiden  
  lukumäärästä        
Uudessakaupungissa 28.2.2018

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

 

Konsernin liiketoiminta, Process Solutions, jaetaan kahteen liiketoimintalinjaan. Mixing Technology liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik GmbH ja Uutechnic Oy. Tanks & Rolls liiketoimintalinjaan kuuluvat Japrotek Oy Ab ja AP-Tela Oy.