SPX Flow Technology Germany GmbH:n kaikista Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeista tekemän vapaaehtoisen yhtiön hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen lopullinen tulos; SPX Flow Technology Germany GmbH toteuttaa ostotarjouksen

Plc Uutechnic Group Oyj Pörssitiedote                                 15.1.2021 klo 14:05 EET

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. KATSO LISÄTIETOJA ALLA KOHDASTA ”TÄRKEITÄ TIETOJA”.

SPX Flow Technology Germany GmbH:n kaikista Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeista tekemän vapaaehtoisen Plc Uutechnic Group Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen lopullinen tulos; SPX Flow Technology Germany GmbH toteuttaa ostotarjouksen

Kuten aikaisemmin julkistettu, SPX Flow Technology Germany GmbH (”Tarjouksentekijä”), Yhdysvaltain Delawaren osavaltiossa perustetun osakeyhtiön SPX FLOW, Inc.:in (”SPX FLOW”) välillisesti kokonaan omistama saksalainen osakeyhtiö, ja Plc Uutechnic Group Oyj (”UTG”) ovat 7.12.2020 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä on tehnyt vapaaehtoisen UTG:n hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista UTG:n liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole UTG:n tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Osakkeet” tai kukin erikseen ”Osake”) (”Ostotarjous”). Tarjouksentekijä on 15.12.2020 julkaissut Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”).

Tarjousasiakirjan mukainen Ostotarjouksen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkoi 15.12.2020 klo 9.00 (Suomen aikaa) ja se päättyi 12.1.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Tarjottava vastike on 0,60 euroa käteisenä jokaisesta UTG:n Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Tarjousvastike”).

Ostotarjouksen toteutuminen on Tarjousasiakirjassa esitetyn mukaisesti ehdollinen muun muassa sille, että Tarjouksentekijä saa omistukseensa enemmän kuin 90 % UTG:n liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (”Vähimmäishyväksyntäehto”).

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on Tarjousajan aikana pätevästi hyväksytty (eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu) edustavat 97.94 % kaikista UTG:n liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista Osakkeista ja äänistä. Koska Ostotarjouksen lopullinen tulos ylittää Vähimmäishyväksyntäehdon ja kaikki muut Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden kauppa kaikkien niiden osakkeenomistajien osalta, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen Tarjousaikana toteutetaan arviolta 18.1.2021 ja kyseiset toteutuskaupat selvitetään sekä Tarjousvastike maksetaan Tarjousasiakirjan ehtojen mukaisesti arviolta samana päivänä. Maksun vastaanottamisen todellinen ajankohta riippuu rahasiirtojen aikataulusta rahoituslaitosten välillä.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki UTG:n liikkeeseen laskemat ja ulkona olevat Osakkeet ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sekä huolehtia, että UTG hakee Osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta. Koska Tarjouksentekijän omistus tulee ylittämään Ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen Osakkeiden kauppojen selvittämisen jälkeen 90 % kaikista UTG:n Osakkeista ja äänistä, Tarjouksentekijä aikoo käynnistää jäljellä olevia UTG:n Osakkeita koskevan osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn.

Kuten Tarjousasiakirjassa on todettu, Tarjouksentekijä voi hankkia UTG:n Osakkeita myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä tai muutoin Ostotarjouksen ulkopuolella.

Japrotek

Liittyen UTG:n vähemmistöomistukseen Japrotek Oy Ab:ssa (”Japrotek”), UTG on yhdessä tiettyjen muiden osapuolien kanssa sopinut järjestelystä, joka on ehdollinen Tarjouksentekijän ilmoitukselle siitä, että Ostotarjouksen edellytykset ovat täyttyneet tai niistä on luovuttu ja jotka täytetään Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä, sisältäen (a) kaikkien UTG:n omistamien Japrotekin osakkeiden luovutuksen, jotka muodostavat yhteensä noin 19 % kaikista Japrotekin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, sekä UTG:n Japrotekille myöntämien tiettyjen pääomalainojen saamisten luovutuksen, (b) UTG:n Uurec Holding Oy:lle myöntämän takauksen, jolla UTG on taannut Japrotekin ja Uurec Holding Oy:n välisen vuokrasopimuksen mukaiset Japrotekin velvoitteet, vapauttaminen Uurec Holding Oy:n toimesta, ja (c) UTG:n omistamien Japrotekin osakkeiden ostajan UTG:lle antaman takauksen kaikista UTG:n kahdesta Turun Seudun Osuuspankille annetusta vastatakauksesta syntyvistä vastuista.

Neuvonantajat

KPMG Oy Ab toimii Ostotarjouksessa Tarjouksentekijän ja SPX FLOW:n taloudellisena neuvonantajana. Ostotarjouksen järjestäjänä toimii Evli Pankki Oyj. Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy ja Bryan Cave Leighton Paisner LLP toimivat Tarjouksentekijän ja SPX FLOW:n oikeudellisina neuvonantajina Ostotarjoukseen liittyen.

Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii UTG:n oikeudellisena neuvonantajana Ostotarjoukseen liittyen.

Uusikaupunki 15.1.2021

Plc Uutechnic Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Hannu Kottonen, hallituksen puheenjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 50 053 2235
Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 50 074 0808

Tietoa SPX FLOW:sta

Charlotteen, Pohjois-Carolinaan, sijoittautunut SPX FLOW Inc. (NYSE: FLOW) innovoi asiakkaiden kanssa auttaakseen ja parantaakseen maailmaa suunnittelemalla, toimittamalla ja tarjoamalla arvokkaita prosessiratkaisuja meidän monipuolisten yhteisöjen kestävän kasvun ytimessä. Yhtiön tuotevalikoima on keskittynyt prosessitekniikoihin, jotka suorittavat sekoittamista, nesteenkäsittelyä, erottamista, lämpöenergian siirtämistä sekä muita toimintoja, jotka ovat olennaisia prosesseille, joita suoritetaan monilla erilaisilla terveys- ja teollisuusmarkkinoilla. SPX FLOW:lla oli vuonna 2019 noin 1,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin vuotuinen liikevaihto ja sillä on toimintaa yli 30 maassa ja myyntiä yli 100 maassa. Lisää tietoa SPX FLOW:sta heidän nettisivuilta www.spxflow.com.

Tietoa UTG:sta

UTG Mixing Group on maailmanlaajuinen teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusratkaisuja asiakaslähtöisesti sekä vähentäen elinkaarikustannuksia. Sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääkeala. UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

TÄRKEITÄ TIETOJA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ OSAKKEITA HYVÄKSYTÄ HANKITTAVAKSI HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI SEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ TAI VAATISI MINKÄÄN MUUN KUIN TARJOUSASIAKIRJASSA NIMENOMAISESTI MAINITUN VIRANOMAISEN REKISTERÖINTIÄ, HYVÄKSYNTÄÄ TAI MUITA TOIMIA. TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA TAI MUUTA MATERIAALIA EI JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI HONGKONGISTA. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) (”FSMA”) ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSA KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN JA MUIDEN OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EI RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY TIEDOTE, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ (PROSENTTIMÄÄRÄÄN SISÄLTYEN YHTIÖN ÄÄNIOIKEUDELLISET OSAKKEET, JOTKA JO OVAT YHTIÖN ÄÄNIOIKEUDELLISIA OSAKKEITA HANKKIVAN YHTIÖN HALLUSSA) VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN ((FINANCIAL PROMOTION ORDER) ORDER 2005) ARTIKLAN 62 MUKAISESTI.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja, että UTG:tä eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä UTG ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S Securities and Exchange Commission, ”SEC”). Ostotarjous tehdään UTG:n Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille UTG:n osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien Tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan UTG:n muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous tehdään UTG:n, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti on huomattava, että Tarjousasiakirjaan sisällytetty tilinpäätös ja taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

UTG:n osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja UTG ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltojen ulkopuolella. UTG:n osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai UTG:tä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän, UTG:n ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti ”Tier II” -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa peruutusoikeutta, ehdoista luopumista, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt ja välittäjät (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain, soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa sellaisia osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan arvioida kohtuudella tavoittavan UTG:n osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa UTG:n arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään Tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.