Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys 1.1.-13.5.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 13.5.2015 klo 9:00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. –  13.5.2015

Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.–31.3.2015 oli 4,6 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,1 milj. euroa). Tilikauden tulos ennen veroja ensimmäiseltä neljännekseltä oli 2,7 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tilauskanta 31.3.2015 oli 8,6 milj. euroa (5,6 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi hieman vertailukauteen nähden, mutta liiketulos jäi vertailukaudesta ollen negatiivinen. Syynä negatiiviseen liiketulokseen oli odotettua heikommin toteutuneet toimitusprojektit. Liiketulosta heikentää myös se, että lopetettuihin toimintoihin liittyvät konsernin yleiskulut kohdistetaan kokonaisuudessaan jatkuviin toimintoihin. Konsernissa on käynnistetty kustannusten sopeutusohjelma, jonka tavoitteena on alentaa kustannuksia vuositasolla yli 0,8 milj. euroa. Markkinatilanne jatkuu haasteellisena ja Vaahto Group Plc Oyj tiedotti 8.5.2015 aloittavansa tytäryhtiö Japrotek Oy Ab:ssa yt-neuvottelut toimintojen sopeuttamiseksi heikentyneeseen kysyntä- ja markkinatilanteeseen.

 

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology -liiketoiminta käsittää kokonaisuudessaan konsernin jatkuvat liiketoiminnot. Liiketoiminnan liikevaihto 1.1.–31.3.2015 oli 4,6 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,1 milj. euroa).

 

Vaahto Process Technology -liiketoiminta jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Japrotek Vessels ja Stelzer Mixing Technology. Japrotek Vessels suunnittelee ja valmistaa vaativia prosessiteollisuuden säiliörakenteita sekä kokonaisia säiliö- ja sekoitinyhdistelmiä. Stelzer Mixing Technology keskittyy prosessiteollisuuden sekoitinjärjestelmiin ja niihin liittyvään huoltoliiketoimintaan.

 

Japrotek Vessels liiketoiminta-alueen alkuvuoden 2015 tilauskertymä oli odotettua heikompaa investointipäätösten siirtyessä eteenpäin. Tilauskanta on kuitenkin kasvanut vertailukauteen nähden. Metsäteollisuuden investointinäkymillä odotetaan olevan positiivinen vaikutus liiketoiminta-alueen markkinatilanteeseen ja huhtikuun lopussa saatiin suurehko tilaus pohjoismaiselta asiakkaalta esivalmisteina toimitettavista säiliöistä.

 

Stelzer Mixing Technology liiketoiminta-alueen ensimmäisen neljänneksen tuotanto ei ollut odotetulla tasolla johtuen hankintapäätösten siirtymisestä syksyllä 2014. Joulukuusta 2014 alkaen markkinatilanne on ollut positiivisempi. Alkuvuoden tilauskertymä on ollut odotettua parempi ja erityisesti markkina-alueet, josta edellisenä vuonna ei ole saatu tilauksia, ovat aktivoituneet.

Rahoitus ja maksuvalmius

16.2.2015 Vaahto Group Plc Oyj tiedotti keskeisten rahoittajien kanssa sovitusta järjestelystä, jonka tarkoituksena on yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Sopimuksella yhtiön rahoittajat sitoutuivat antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3,9 milj. euroa, muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi 1,2 milj. euroa sekä myöntämään saatavilleen lyhennysvapaata 30.6.2016 saakka.

 

Osana rahoituksen vakauttamista Vaahto Group –konserni käynnisti toiminnan ja kustannusten sopeutusohjelman, jonka tavoitteena on alentaa yhtiön kustannuksia vuositasolla yli 0,8 milj. euroa. Sopeutusohjelma toteutetaan vuoden 2015 aikana ja siitä arvioidaan aiheutuvan n. 0,4 milj. euron kertaluontoiset sopeuttamiskustannukset.

Alkuvuoden heikko tulos ja markkinoiden haastavuus rasittaa yhtiön likviditeettiä. Konsernin rahoitusasema jatkuu haastavana.

Suunnattu osakeanti

Rahoittajien kanssa sovitun järjestelyn yhteydessä yhtiön hallitus päätti 15.2.2015 osakeannista, jossa yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 10.000.000 uutta osaketta. Osakeannissa Mikko Laakkonen merkitsi 3.000.000 osaketta, HML FINANCE OY merkitsi 3.000.000, Nemea Credit Opportunities Fund (a sub-fund of Nemea Alternative Investment Fund (SICAV) Ltd) merkitsi 3.000.000 ja Lombard International SA:n PCP 34443 merkitsi 1.000.000 osaketta. Kaikkien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 0,25 euroa.

 

Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 31.3.2015. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen seurauksena Vaahto Group Plc Oyj:n osake- ja äänimäärä on 31.3.2015 alkaen yhteensä 15.977.360 osaketta ja ääntä.

Yhtiö on jättänyt hakemuksen listaamattomien osakkeiden ottamisesta pörssilistalle 30.3.2015. Hakemusprosessin yhteydessä yhtiö tulee julkistamaan arvopaperimarkkinalain ja Finanssivalvonnan vaatimusten mukaisen listalleottoesitteen.

Oma pääoma

Tilinpäätöksessä 2014 konsernin oma pääoma oli 8,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Tilikauden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä toteutuneella rahoittajien kanssa sovitulla järjestelyllä oli positiivinen vaikutus omaan pääomaan. Järjestelyssä lainoja annettiin anteeksi 3,9 milj. euroa, lainoja muunnettiin pääomalainaksi 1,2 milj. euroa ja uutta pääomaa saatiin suunnatulla osakeannilla 2,5 milj. euroa. 31.3.2015 konsernin oma pääoma oli kuitenkin edelleen negatiivinen.

 

Japrotek Oy Ab:n tilikauden 2015 ensimmäinen neljännes painui tappiolliseksi ja tappion myötä yhtiön oma pääoma muodostui negatiiviseksi. Syynä tappiolliseen tulokseen on ollut eräiden projektitoimitusten ennakoitua suuremmat kustannukset sekä ensimmäisen vuosineljänneksen ennakoitua heikompi tilauskertymä. Yhtiössä tullaan käynnistämään välittömät toimet toiminnan tehostamiseksi ja Japrotek Oy Ab:ssa aloitettavista yt-neuvotteluista on tiedotettu.

 

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti 14.4.2015 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus on voimassa 31.5.2016 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

 

Henkilöstö ja konsernin johto

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskaudella 176 (228) henkilöä.

Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 1.9.2014 -31.3.2015 on toiminut DI Topi Karppanen ja 1.4.2015 alkaen toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Kalle Rasinmäki.

 

Arvio tilikaudesta 1.1.–31.12.2015

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Vaahto Group- konsernin tuotteiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Japrotek Vessels liiketoiminta-alueen markkinatilanne jatkuu edelleen haasteellisena eikä tilauskannan kehitys ole ollut odotusten mukainen. Stelzer Mixing Technology liiketoiminta-alueen tilauskanta on parantunut vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana ja markkinatilanteen ennakoidaan jatkuvan hyvänä.

 

Konsernissa toteutettava toiminnan ja kustannusten sopeuttamisohjelma etenee suunnitellulla tavalla ja kustannussäästöjen vaikutus tulee painottumaan tilikauden 2015 loppupuolelle ja toteutumaan täysimääräisesti tilikauden 2016 alusta. Konsernin rahoitusasema jatkuu haastavana.

 

Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2015

Vaahto Group -konserni julkaisee 28.8.2015 osavuosikatsauksen kuuden kuukauden toiminnan ajalta 1.1. – 30.6.2015.

 

 

 

Lahdessa 13.5.2015

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Sami Alatalo, hallituksen puheenjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj, p. +358 40 826 2066

Kalle Rasinmäki, toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj, p. +358 40 566 4250