Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.-14.11.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 14.11.2014 klo 10.30

VAAHTO GROUP -KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1.–14.11.2014

Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.–30.9.2014 oli 14,1 miljoonaa euroa (23,8 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,8 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,7 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tilauskanta 30.9.2014 oli 11,2 miljoonaa euroa (11,7 milj. euroa).

Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski vertailukauteen nähden. Markkinatilanteen haasteellisuudesta huolimatta tilauskanta on kuitenkin kasvanut vuoden aikana, ollen syyskuun 2014 lopussa lähes samalla tasolla vertailukauteen nähden. Tilauskantaa on kasvattanut etenkin vuoden kolmannella neljänneksellä saadut uudet merkittävät tilaukset.

Liiketulosta alentaa kulujen kohdistamiset liittyen jatkuvien ja lopetettujen toimintojen luokitteluihin. Konsernin yleiskuluja ei kohdisteta lopetettuihin toimintoihin vaan ne rasittavat kokonaisuudessaan jatkuvia liiketoimintoja.

Liiketoiminnan raportointi

Helmikuussa 2014 Vaahto Group -konserni tiedotti luopuvansa kokonaan tappiollisesta Paper Technology -liiketoiminnasta ja keskittyvänsä jatkossa uuden strategian mukaisesti Process Technology -liiketoimintaan.

Vaahto Group -konserni tiedotti 3.9.2014 Vaahto Paper Technology Oy:n lopetetuksi toiminnoksi luokitellun Service-liiketoiminnan myymisestä. Liiketoiminnan kauppa toteutui 26.9.2014. Kaupassa siirtyi Vaahto Paper Technology Oy:n palveluksessa toimivat 47 henkilöä Tampereella. Service-liiketoiminnan myynnillä konserni toteutti hallituksen linjaamaa uutta strategiaa.

Osavuosikatsauksessa 30.6.2014 myös AP-Tela Oy luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi. Siten Vaahto Paper Technology -segmentin harjoittama liiketoiminta on kokonaisuudessaan myyty tai luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi. Vaahto Group -konserni raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä, joka koostuu Vaahto Process Technology -liiketoiminnasta.

Lopetettujen toimintojen tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa yhdellä rivillä jatkuvista toiminnoista erillään. Aikaisemmin konsernin yhteisiä hallintokuluja on allokoitu myös sittemmin lopetetuille toiminnoille. Kuluja ei kohdisteta lopetetuille toiminnoille, joten nämä kustannukset rasittavat pelkästään jatkuvia toimintoja. Jatkuvien toimintojen volyymin pienentyessä näiden kustannusten suhteellinen rasite jatkuville toiminnoille on kasvanut. Konsernilla on meneillään konsernin yhteisten kulujen sopeuttamisohjelma.

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology -liiketoiminta käsittää kokonaisuudessaan yhtiön jatkuvat liiketoiminnot. Liiketoiminnan liikevaihto 1.1.–30.9.2014 oli 14,1 miljoonaa euroa (23,8 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,8 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,7 milj. euroa).

Vaahto Process Technology -liiketoiminta jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Japrotek Vessels ja Stelzer Mixing Technology. Japrotek Vessels suunnittelee ja valmistaa vaativia prosessiteollisuuden säiliörakenteita sekä kokonaisia säiliö- ja sekoitinyhdistelmiä. Stelzer Mixing Technology keskittyy prosessiteollisuuden sekoitinjärjestelmiin ja niihin liittyvään huoltoliiketoimintaan.

Japrotek Vessels liiketoiminta-alueen markkinatilanteen paranemisesta alkoi näkyä merkkejä katsauskaudella. Tilauskanta on kasvanut vuoden aikana ja tarjouskanta on hyvällä tasolla. Vuosi piristyi etenkin alkusyksystä asiakkaiden alkaessa tehdä ostopäätöksiä projekteihinsa. Japrotek Vessels sai syyskuussa uusia tilauksia, joista merkittävimmät ovat liuotusautoklaavin toimitus suomalaiselle asiakkaalle ja kiteytyslaitoksen toimitus Kemiralle Brasiliaan. Kyseessä ovat vaativat prosessilaitekokonaisuudet, joissa Japrotekin titaanin käsittelyyn liittyvä erityisosaaminen ja asiakkaan prosessien hallinta ovat vahvimmillaan. Molemmat tilaukset toimitetaan asiakkaille kesän 2015 aikana. Tilaukset vahvistavat liiketoiminta-alueen tilauskantaa ja turvaavat Japrotekin Pietarsaaren tehtaan työllisyystilannetta.

Stelzer Mixing Technology -liiketoiminta-alueelle tärkeiden markkina-alueiden investointipäätösten määrä oli edelleen alhaisella tasolla vuoden kolmannella kvartaalilla. Etenkin elintarviketeollisuudessa investointipäätöksiä lykättiin edelleen, mutta kemianteollisuuden tilaukset säilyivät tyydyttävällä tasolla. Tilanteen paranemisesta alkoi näkyä merkkejä vasta syyskuussa, jolloin tilausten määrä hieman kasvoi. Markkinatilanne Kiinassa on säilynyt muuttumattomana jatkuen edelleen haasteellisena. Liiketoiminta-alueen tilanteen odotetaan kuitenkin paranevan lähitulevaisuudessa, koska investointeja uusiin tuotantolaitoksiin on jo julkistettu.

Helmikuisen päätöksen mukaisesti konserni keskittyy Process Technology -liiketoimintaan. Käytännön työ strategian jalkauttamiseksi on alkanut ja jatkuu vielä edelleen loppuvuonna. Japrotek Vessels keskittyy vielä voimakkaammin vaativiin prosessilaitekokonaisuuksiin, joissa säiliö- ja sekoitinyhdistelmiä täydentää asiakkaiden prosessien hallinnan osaaminen. Stelzer Mixing Technology keskittyy teollisuuden sekoitintuotteisiin ja hakee voimakasta kasvua uusilta markkina-alueilta sekä teollisuussegmenteiltä. Japrotek Vessels tukeutuu omassa liiketoiminnassaan myös Stelzer Mixing Technologyn sekoitinosaamiseen. Tuotannollista synergiaa saavutetaan sillä, että sekä Japrotek että Stelzer erikoistuvat kumpikin tiettyihin toisiaan täydentäviin tuotekategorioihin. Tällä pystytään sekä tehostamaan tuotantoa että saavuttamaan volyymin kasvua konsernin olemassa olevia resursseja hyödyntämällä.

Suunnattu osakeanti

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 10.3.2014 antaa suunnatulla osakeannilla enintään 2 000 000 uutta osaketta yhtiökokouksen 10.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla.

Osakeannissa merkintäoikeus oli 10 suurimmalla osakkeenomistajalla. Perusteena merkintäetuoikeudesta poikkeamisille oli osakeantipäätöksen mukaan yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Osakeannissa Hannu Laakkonen merkitsi 1 000 000 osaketta ja Mikko Laakkonen 1 000 000 osaketta. Kaikkien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 0,52 euroa. Osakkeiden merkintähinta määritettiin tarjouskilpailun perusteella.

Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ja osakkeiden tuottama äänimäärä on annin jälkeen 5 977 360. Uusien osakkeiden tuottama osuus koko osake- ja äänimäärästä on 33,5 %. Annetut osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Merkitsijät ovat antaneet yhtiölle sitoumuksen olla myymättä, siirtämättä, lahjoittamatta tai muuten luovuttamatta osakeannissa annettuja osakkeita 180 kalenteripäivän ajan niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Yhtiö hakee osakkeiden ottamista pörssilistalle viimeistään vuoden kuluessa niiden liikkeeseen laskemisesta. Hakemuksen yhteydessä yhtiö julkistaa arvopaperimarkkinalain ja Euroopan komission esiteasetuksen mukaisen listalleottoesitteen.

Oma pääoma

Tilinpäätöksessä 2013 emoyhtiö Vaahto Group Plc Oyj:n oma pääoma oli 4,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Tilikauden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä saatu osakepääoman lisäys sekä lainojen anteeksiannot vaikuttivat positiivisesti emoyhtiön omaan pääomaan. AP-Tela Oy:n lopetettaviin liiketoimintoihin luokittelun 30.6.2014 yhteydessä emoyhtiö teki AP-Telan osakkeista arvonalentumiskirjauksen, joka alensi emoyhtiön omaa pääomaa. Omaa pääomaa alensi myös kirjattu lisäkulu liittyen lopetuksista aiheutuviin kustannuksiin. Yhtiön oma pääoma 30.9.2014 oli negatiivinen.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti 15.4.2014 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus on voimassa 31.5.2015 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

Rahoitus ja maksuvalmius

Joulukuussa 2013 päättyneiden rahoitusneuvottelujen tuloksena konserni sai vuoden 2014 ajaksi lyhennysvapaata rahoituslainojen osalta. Rahoitussopimukseen liittyneet vuodelle 2014 annetut ehdot täyttyivät ensimmäisen neljänneksen aikana ja konserni sai lisäksi velkoja anteeksi 3,0 miljoonaa euroa. Velkojen anteeksiannosta kohdistui emoyhtiölle 2,7 miljoonaa euroa ja Vaahto Paper Technology Oy:lle 0,3 miljoonaa euroa.

Vaahto Group Plc Oyj tiedotti 29.10.2014 hakevansa tytäryhtiö Vapate Oy:n (entinen Vaahto Paper Technology Oy) konkurssiin. Vapate Oy:n hallitus on todennut, että yhtiön velat ovat varoja suuremmat, eikä yhtiö kykene enää suoriutumaan velvoitteistaan. Vapate Oy:n lainat erääntyvät konkurssissa. Emoyhtiö on antanut niistä takauksia eri rahoittajille. Rahoittajien kanssa on käynnistetty neuvottelut emoyhtiön takausvastuiden järjestelemiseksi siten, että konsernin jatkuvat liiketoiminnot eivät takausten vuoksi vaarannu.

Konsernin maksuvalmiustilanne on edelleen kireä ja sisältää merkittäviä riskejä. Käyttöpääoman riittävyyttä seurataan aktiivisesti kassavirtaennusteiden kautta. Rahoittajien kanssa sovittavat järjestelyt sekä yhtiön hallituksen saama osakeantivaltuutus toteutuessaan tukevat konsernin rahoitusaseman ja maksuvalmiuden kehittämistä.

Henkilöstö ja konsernin johto

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskaudella 225 (265) henkilöä.

Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Alatalo jätti paikkansa 31.8.2014. Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana on 1.9.2014 alkaen toiminut DI Topi Karppanen. Karppanen on ollut Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010 alkaen.

Arvio tilikaudesta 1.1.–31.12.2014

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Vaahto Group -konsernin tuotteiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Markkinoiden elpymisestä on saatu merkkejä investointipäätösten lisäännyttyä kesän jälkeen, mikä näkyy tilauskannan kasvuna etenkin Japrotek Vessels -liiketoiminta-alueella. Markkinatilanteen parantuminen on hidasta ja tilanne jatkuu edelleen haasteellisena. Tilauskannan odotetaan kuitenkin jatkavan kasvuaan myös loppuvuonna.

Konserni keskittyy uuden strategiansa mukaisesti prosessiteollisuuteen ja työ strategian jalkauttamisen osalta jatkuu. Service-liiketoiminnan myynti syyskuussa 2014 toteutti osaltaan hallituksen linjaamaa strategiaa ja keskittyminen tulee näkymään toiminnassa edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myös toiminnan tehostamista jatketaan. Katsauskauden aikana konsernin kustannusrakenteen tarkastelua on jatkettu, mutta säästötoimenpiteiden vaikutukset näkyvät odotettua hitaammin pääasiassa vasta vuoden 2015 puolella. Vaahto Group -konsernin tilikauden 2014 jatkuvien liiketoimintojen liiketuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi.

 

 

Lahdessa 14.11.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Topi Karppanen

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

Puh. 040 500 1957

 

Vaahto Group -konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys, joka palvelee prosessiteollisuutta maailmanlaajuisesti.