Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1. – 16.5.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ                  PÖRSSITIEDOTE             16.5.2014     klo 10.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. – 16.5.2014

Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto ajalta 1.1. – 31.3.2014 oli 5,4 milj. euroa (9,6 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tilauskanta 31.3.2014 oli 6,5 milj. euroa, (17,6 milj. euroa). Liikevaihto ja tilauskanta jäivät vertailuluvuista johtuen haasteellisesta markkinatilanteesta sekä asiakkaiden investointipäätösten lykkääntymisestä. Markkinatilanteen parantumisesta on jo kuitenkin merkkejä. Japrotek Vessels sai toukokuun alussa uusia tilauksia, joista merkittävin Valmet AB:lle Ruotsiin toimitettavat säiliöt ja keitin.

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology -ryhmän liikevaihto ajalta 1.1. – 31.3.2014 oli 4,4 milj. euroa (8,1 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (liikevoitto 0,3 milj. euroa).

Vaahto Process Technology – ryhmä jakaantuu kahteen erilliseen liiketoiminta-alueeseen: Japrotek Vessels ja Stelzer Mixing technology. Japrotek Vessels suunnittelee ja valmistaa vaativia prosessiteollisuuden säiliörakenteita sekä kokonaisia säiliö- ja sekoitinyhdistelmiä. Stelzer Mixing Technology puolestaan keskittyy prosessiteollisuuden sekoitinjärjestelmiin ja niihin liittyvään huoltoliiketoimintaan.

Japrotek Vessels liiketoiminta-alueen markkinatilanne jatkui kireänä vuoden alussa. Tarjouskanta on hyvällä tasolla mutta asiakasyritysten investointipäätösten viivästyminen näkyy tilauskannassa. Markkinoiden piristymisestä on kuitenkin jo merkkejä ilmassa ja yritysten investointipäätökset ovat hieman lisääntyneet.

Stelzer Mixing technology liiketoiminta-alueen markkinatilanne on säilynyt hyvänä ja tilauskanta jatkoi kasvuaan ensimmäisen kvartaalin aikana.

Helmikuussa 2014 Vaahto Group -konserni tiedotti vahvistavansa strategiaansa, jonka mukaisesti yhtiö keskittyy Process Technology -liiketoimintaan.

Vaahto Paper Technology

Vaahto Paper Technology -ryhmän jatkuvien toimintojen liikevaihto ajalta 1.1. – 31.3.2014 oli 1,0 milj. euroa (1,5 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,1 milj. euroa (liiketappio 0,2 milj. euroa). Pääsyynä Vaahto Paper Technology -ryhmän tappiolliseen tulokseen oli toiminnan alhainen taso.

Helmikuussa 2014 Vaahto Group -konserni tiedotti luopuvansa kokonaan tappiollisesta Paper Technology -liiketoiminnasta ja että hallitus selvittää vaihtoehtoja liiketoiminnasta luopumiseksi, ensisijaisena vaihtoehtona on liiketoimintojen myyminen. Vaahto Paper Technology Oy:n Service -yksikkö luokiteltiin tilinpäätöksessä 2013 lopetettavaksi toiminnoksi. Lopetetuksi toiminnoksi on luokiteltu myös Vaahto Paper Technology Oy:n tilikaudella 2013 myydyn Projects -yksikön jäljelle jääneet osat. AP-Tela Oy on luokiteltu Vaahto Paper Technology -ryhmän jatkuviin toimintoihin.

Suunnattu osakeanti

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 10.3.2014 antaa suunnatulla osakeannilla enintään 2.000.000 uutta osaketta yhtiökokouksen 10.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla.

Osakeannissa merkintäoikeus oli 10 suurimmalla osakkeenomistajalla. Perusteena merkintäetuoikeudesta poikkeamisille oli osakeantipäätöksen mukaan yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Osakeannissa Hannu Laakkonen merkitsi 1.000.000 osaketta ja Mikko Laakkonen 1.000.000 osaketta. Kaikkien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 0,52 euroa. Osakkeiden merkintähinta määritettiin tarjouskilpailun perusteella.

Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ja osakkeiden tuottama äänimäärä on annin jälkeen 5.977.360. Uusien osakkeiden tuottama osuus koko osake- ja äänimäärästä on 33,5 %. Annetut osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Merkitsijät ovat antaneet yhtiölle sitoumuksen olla myymättä, siirtämättä, lahjoittamatta tai muuten luovuttamatta osakeannissa annettuja osakkeita 180 kalenteripäivän ajan niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Yhtiö tulee hakemaan osakkeiden ottamista pörssilistalle viimeistään vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskemisesta. Hakemuksen yhteydessä yhtiö tulee julkistamaan arvopaperimarkkinalain ja Euroopan komission esiteasetuksen mukaisen listalleottoesitteen

Rahoitus ja maksuvalmius

Joulukuussa 2013 päättyneiden rahoitusneuvottelujen tuloksena konserni sai vuoden 2014 lyhennysvapaata rahoituslainojen osalta.

Rahoitussopimukseen liittyneet vuodelle 2014 annetut ehdot ovat täyttyneet ensimmäisen neljänneksen aikana: Konserni sai suunnatulla osakeannilla uutta osakepääomaa 1,0 milj. euroa, joten rahoittajat antoivat anteeksi 1,0 milj. euron velat. Myös rahoitussopimuksessa mainitut tietyt projektisopimukseen liittyneet edellytykset täyttyivät, ja yhtiö sai rahoittajilta anteeksi 2,0 milj. euron velat. Yhteensä konserni sai velkoja anteeksi 3,0 milj. euroa. Velkojen anteeksianto kohdistui emoyhtiölle 2,7 milj. euroa ja Vaahto Paper Technology Oy:lle 0,3 milj.euroa.

Konsernin rahoituksen uudelleenjärjestelemiseksi on päärahoittajien kanssa sovittu neuvottelut syksylle 2014.

Oma pääoma

Tilinpäätökseen 2013 tehdyn tytäryhtiö Vaahto Paper Technology Oy:n pääomalainojen alaskirjauksen vuoksi emoyhtiö Vaahto Group Plc Oyj:n oma pääoma oli 4,3 milj. euroa negatiivinen. Tilikauden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä saatu osakepääoman lisäys sekä lainojen anteeksiannot vaikuttivat positiivisesti emoyhtiön omaan pääomaan, mutta oma pääoma 31.3.2014 jäi vielä 0,8 milj. euroa negatiiviseksi.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti 15.4.2014 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.  Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10.000.000 osaketta mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet.

Valtuutus on voimassa 31.5.2015 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

Konsernin johto

Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 16.1.2014 Vesa Alatalo. Toimitusjohtajana 15.1.2014 sakka oli Ari Viinikkala.

Arvio tilikaudesta 1.1. – 31.12.2014

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Vaahto Group -konsernin tuotteiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Vaahto Paper Technology -toimialan markkinatilanne jatkuu epävarmana. Vaahto Process Technology -toimialan markkinatilanteen odotetaan kehittyvän vakaammin.

Konsernin maksuvalmiustilanne on kireä ja sisältää merkittäviä riskejä. Rahoittajien kanssa sovitut rahoitusjärjestelyt, Paper Technology -liiketoiminnan suunnitellut divestoinnit sekä yhtiön hallituksen saama osakeantivaltuutus toteutuessaan vahvistavat kokonaisuutena konsernin strategiaa keskittyä Processs Technology -liiketoimintaan sekä tukevat konsernin rahoitusaseman ja maksuvalmiuden kehittämistä.

Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että yhtiö saavuttaa tilikauden 2014 aikana johdon laatimien ennusteiden mukaiset tulos- ja kannattavuustavoitteet, kykenee hankkimaan lisärahoitusta, vahvistamaan omaa pääomaa ja neuvottelemaan muutoksia vieraan pääoman maksuehtoihin. Konsernin rahoituksen uudelleenjärjestelemiseksi on päärahoittajien kanssa sovittu neuvottelut syksylle 2014.

Vaahto Group -konsernin tilikauden 2014 liiketuloksen arvioidaan muodostuvan jatkuvien toimintojen osalta positiiviseksi.

Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2014

Vaahto Group -konserni julkaisee 22.8.2014 osavuosikatsauksen kuuden kuukauden toiminnan ajalta 1.1. – 30.6.2014.

 

Lahdessa 16.5.2014

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Vesa Alatalo

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 040 726 8923

 

Vaahto Group –konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys, joka palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta.