Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.-6.11.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 klo 11:00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1.- 6.11.2015

 

Liiketoiminnan kehitys

Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1. – 30.9.2015 oli 18,6 milj. euroa (16,9 milj. euroa) ja jatkuvien toimintojen liiketappio -1,2 milj. euroa (liiketappio -0,9 milj. euroa).

 

Liikevaihto kasvoi 1,7 milj. euroa vertailuvuoteen nähden johtuen vertailuvuotta suuremmasta tilauskannasta. Liiketulos laski 0,3 milj. euroa. Alhainen liiketulos johtui pitkään jatkuneesta markkinatilanteen haasteellisuudesta, työkuorman jakautumisesta epätasaisesti sekä siitä, että eräiden projektitoimitusten kustannukset muodostuivat ennakoitua suuremmiksi. Toisaalta vertailukaudella liiketulokseen vaikutti positiivisesti merkittävän projektin tuloutuminen alkuperäistä suunnitelmaa paremmalla katteella.

 

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta 30.9.2015 oli 14,2 milj. euroa (12,8 milj. euroa). Tilauskanta kasvoi vertailukauteen nähden 1,4 milj. euroa.

 

Konsernin jatkuvissa liiketoiminnoissa on huomioitu myös AP-Tela Oy, joka aikaisemmin on ollut luokiteltuna lopetettuihin liiketoimintoihin ja vertailuluvut on muutettu vastaavasti.

 

 

Yritys- ja rahoitusjärjestely Uutechnicin kanssa

 

3.9.2015 yhtiö tiedotti aiesopimuksesta liittyen yritys- ja rahoitusjärjestelyyn Uutechnic Oy:n kanssa, jossa enemmistö Vaahto Groupi Plc Oyj:n osakekannasta siirtyisi Uutechnicin nykyisille omistajille ja Uutechnicin liiketoiminta yhdistyisi Vaahto Groupiin. Järjestely oli ehdollinen muun muassa keskeisten rahoittajien sitoutumiselle sekä viimeisimpänä yhtiökokousten päätöksille. Järjestelyyn liittyvistä rahoitussopimuksista yhtiö tiedotti 28.10.2015. Sopimus sisälsi velkaleikkauksia, velkojen jälleenrahoittamisia sekä uusia käyttöpääomarahoitusvaroja. 29.10.2015 Vaahto Group Plc Oyj ja Uutechnic Oy sekä yhtiöiden pääomistajat allekirjoittivat sopimuksen yritysjärjestelystä ja 30.10.2015 molempien yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät lopullisesti järjestelyn. Samassa yhteydessä Vaahto Group Plc Oyj:n nimi päätettiin muuttaa Plc Uutechnic Group Oyj:ksi ja yhtiön kotipaikka Uuteenkaupunkiin.

 

Yritysjärjestelyn myötä Vaahto Group ja Uutechnic Oy:n liiketoiminta yhdistetään osakevaihdolla siten, että Uutechnic Oy:stä jakautuvan liiketoimintayhtiön osakkeet järjestelyssä luovuttavat osakkeenomistajat saavat vastikkeena omistukseensa suunnattuna antina 24 000 000 Vaahto Groupin uutta osaketta. Järjestelyyn liittyy myös merkintäetuoikeusanti ja suunnattu anti joissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä 15 985 850 Vaahto Groupin uutta osaketta.

 

Finanssivalvonta myönsi 20.10.2015 yritysjärjestelyssä muodostuvan yhtiön pääomistajille luvan poiketa Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden tarjousvelvollisuudesta. Poikkeusluvan voimaantulon edellytyksenä oli, että yhtiön yhtiökokouksessa järjestelyä kannattavat järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä. Yhtiökokouksessa 30.10.2015 ehto täyttyi ja lupa astui voimaan.

 

 

Uusi hallitus

 

Ylimääräinen yhtiökokous 30.10.2015 valitsi Vaahto Groupin hallitukseen Jouko Peräahon ja Timo Lindströmin siitä pois jääneiden Mikko Kilpisen ja Topi Karppasen tilalle. Hallitus valitsi Jouko Peräahon puheenjohtajakseen ja Sami Alatalon varapuheenjohtajaksi.

 

Liiketoiminnan raportointi

 

Kuluvalla tilikaudella Vaahto Group –konsernissa on jatkettu hallituksen linjaamaa strategiaa, jonka mukaan konserni keskittyy Process Technology -liiketoimintaan.

 

AP-Tela Oy luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi tilikaudella 2014. Yritysjärjestelyyn Uutechnicin kanssa liittyen AP-Tela on nyt luokiteltu takaisin jatkuviin liiketoimintoihin.

Vaahto Group -konserni raportoi liiketoimintansa, mukaan lukien AP-Tela, yhdessä segmentissä joka koostuu Vaahto Process Technology -liiketoiminnasta.

 

 

Vaahto Process Technology

 

Vaahto Process Technology -liiketoiminta jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Japrotek Vessels ja Stelzer Mixing Technology.  Jatkossa myös AP-Tela on osa Vaahto Process Technology –liiketoimintaa. Japrotek Vessels keskittyy vaativiin prosessilaitekokonaisuuksiin sekä säiliö- ja sekoitinyhdistelmiin.  Stelzer Mixing Technology keskittyy erityisesti kemian- ja elintarviketeollisuuden sekoitintuotteisiin ja hakee voimakasta kasvua uusilta markkina-alueilta. AP-Tela on raskas tilauskonepaja.

 

Vaahto Process Technologyn suurimman liiketoiminta-alueen, Japrotek Vesselsin, alkuvuoden 2015 tilauskertymä oli odotettua heikompaa ja työkuorman vähenemiseen varauduttiin käymällä yt-neuvottelut mahdollisista sopeutustoimista. Syyskuun alussa Japrotek sai merkittävän tilauksen Metsä Fibreltä liittyen Äänekosken biotuotetehtaan rakentamiseen. Tilaus sisältää valkaisureaktorin suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen. Kuluneen vuoden haastava markkinatilanne, työkuorman epätasainen jakautuminen sekä eräiden projektitoimitusten kustannusylitykset ovat kuitenkin rasittaneet liiketoiminta-alueen kannattavuutta merkittävästi.

 

Stelzer Mixing Technology liiketoiminta-alueen alkuvuosi oli haastava ja työvoimaa sopeutettiin matalaan työkuormaan. Vuoden alussa tilauskertymä lähti kuitenkin kasvuun ollen syyskuun lopussa hyvällä tasolla. Loppuvuoden haasteena on tulouttaa tilauskanta suunnitellusti ja säilyttää tilauskertymän positiivinen kehitys.

 

 

Rahoitus ja maksuvalmius

 

16.2.2015 Vaahto Group Plc Oyj sopi keskeisten rahoittajiensa kanssa järjestelystä, jossa yhtiön rahoittajat sitoutuvat antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä n. 3,9 milj. euroa, muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi n. 1,2 milj. euroa sekä myöntämään saatavilleen lyhennysvapaata 30.6.2016 saakka. Samassa yhteydessä Vaahto Group Plc Oyj toteutti suunnatun osakeannin ja laski liikkeeseen 10 000 000 uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

 

Osana rahoituksen vakauttamista Vaahto Group –konserni käynnisti alkuvuodesta toiminnan ja kustannusten sopeuttamisohjelman, jonka tavoitteena on alentaa yhtiön kustannuksia vuositasolla yli 0,8 milj. euroa. Sopeutusohjelma toteutetaan vuoden 2015 aikana ja siitä arvioidaan aiheutuvan n. 0,4 milj. euron kertaluontoiset sopeuttamiskustannukset. Tavoiteltu kustannusten alentuma vaikuttaa toteutuessaan täysimääräisesti vuonna 2016.

 

3.9.2015 yhtiö tiedotti aiesopimuksesta liittyen yritys- ja rahoitusjärjestelyyn Uutechnic Oy:n kanssa, jossa enemmistö Vaahto Groupista Plc Oyj:n osakekannasta siirtyisi Uutechnicin nykyisille omistajille ja Uutechnicin liiketoiminta yhdistyisi Vaahto Groupiin. Järjestely oli ehdollinen muun muassa keskeisten rahoittajien sitoutumiselle sekä viimeisimpänä yhtiökokousten päätöksille

 

Konsernin emoyhtiön ja Japrotekin keskeisimmillä nykyisillä rahoittajilla on velkakirja- ja pääomalainasaatavia yhteensä n. 5,4 milj. euroa. 28.10.2015 tiedotetun rahoitusjärjestelyn mukaan nykyiset rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan anteeksi sekä luopumaan kyseisten velkakirja- ja pääomalainojen pääomista 2,0 milj. kertasuoritusta vastaan. Uudelta rahoittajataholta on saatu sitova rahoitustarjous, jonka puitteissa edellä mainittu 2,0 milj. euron kertasuoritus sekä muiden saatavien jälleenrahoitus on mahdollinen. Rahoitustarjous sisältää uusia käyttöpääomavaroja, jotka edelleen vahvistavat konsernin rahoitusasemaa. Rahoitusjärjestelyn yhteydessä lisäksi Mikko ja Hannu Laakkoselta saadut lainat Vaahto Groupille pääomaltaan yhteensä 2,0 miljoonaa euroa muutetaan pääomalainoiksi.

 

 

Lisäksi yritysjärjestelyyn liittyy Vaahto Groupin pääomittaminen osakeannein siten, että Vaahto Groupin vanhoille osakkeenomistajille tarjotaan merkittäväksi merkintäetuoikeusantina 9 985 850 uutta Vaahto Groupin osaketta arvolla 0,25 euroa. Vaahto Groupin pääomistajat Mikko Laakkonen ja Hannu Laakkonen ovat sitoutuneet merkitsemään annin omalta sekä merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta. Lisäksi Uutechnicin omistajille tai heidän nimeämilleen tahoille tarjotaan suunnattunaantina merkittäväksi 6 000 000 uutta Vaahto Groupin osaketta arvolla 0,25 euroa, jonka määrän Uutechnicin omistajat ovat sitoutuneet merkitsemään. Näillä anneilla Vaahto Groupiin kerätään n. 4,0 milj. euroa uutta pääomaa.

 

Käyttöpääoman riittävyyttä seurataan aktiivisesti kassavirtaennusteiden kautta. Konsernin johdon arvion mukaan saavutettu yritys- ja rahoitusjärjestely parantaa konsernin rahoitusasemaa merkittävästi.

 

 

 

Henkilöstö

 

Konsernin jatkuvien toimintojen henkilöstön määrä 30.9.2015 oli keskimäärin 171 henkilöä.

 

Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 1.9.2014 -31.3.2015 on toiminut DI Topi Karppanen ja 1.4.2015 alkaen toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Kalle Rasinmäki.

 

5.11.2015 yhtiö tiedotti toimitusjohtajan vaihtumisesta. Uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.12.2015 DI Martti Heikkilä.

 

 

Riskit ja toiminnan epävarmuustekijät

 

Riskit ja toiminnan epävarmuustekijät liittyvät tilauskannan kehitykseen, suurten projektitoimitusten hallintaan sekä kannattavuuteen erityisesti Japrotek Vessels –liiketoiminta-alueella. Lisäksi yritysjärjestelyyn liittyvä toimintojen onnistunut yhdistäminen vaatii määrätietoista yhteistyötä koko organisaatiolta.

Vaahto Group Plc Oyj:n entisen toimitusjohtajan toimisuhteen päättämistä koskeva riita-asia liittyen päättyneen toimitusjohtajasopimuksen ehtoihin on ratkaistu hovioikeudessa toimitusjohtajan hyväksi. Päätöksen mukainen korvaus, joka oli kirjattu kuluksi jo vuodella 2014, on maksettu lokakuussa 2015.

 

 

Osakeannit

 

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti 15.2.2015 pidetyssä kokouksessa suunnatusta osakeannista,  jossa yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 10.000.000 uutta osaketta. Osakeannissa Mikko Laakkonen merkitsi 3.000.000 osaketta, HML FINANCE OY merkitsi 3.000.000, Nemea Credit Opportunities Fund (a sub-fund of Nemea Alternative Investment Fund (SICAV) Ltd) merkitsi 3.000.000 ja Lombard International SA:n PCP 34443 merkitsi 1.000.000 osaketta. Kaikkien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 0,25 euroa. Sijoittajat merkitsivät kaikki heille tarjotut osakkeet. Osakkeiden merkintähinta määritettiin yhtiön ja sijoittajien välisten neuvottelujen perusteella. Merkintähinnan määrittämisessä otettiin huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja vaihtoehtoiset rahoitusmahdollisuudet. Osakkeet maksettiin yhtiölle rahassa 18.2.2015.

 

Vaahto Group Plc Oyj julkaisi Finanssivalvonnan 7.8.2015 hyväksymän listalleottoesitteen liittyen edellä mainitun osakeantipäätöksen mukaisesti liikkeeseen laskettujen 10.000.000 uuden osakkeen ja 10.3.2014 tekemän osakeantipäätöksen mukaisesti liikkeeseen laskettujen 2.000.000 uuden osakkeen ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle. Kaupankäynti kyseisillä osakkeilla alkoi 12.8.2015.

 

30.10.2015 Vaahto Group –konsernin ylimääräinen yhtiökokous päätti yritys- ja rahoitusjärjestelyyn liittyvistä merkintäetuoikeusannista ja suunnatusta osakeannista. Merkintäetuoikeusannissa Vaahto Groupin vanhoille osakkeenomistajille tarjotaan merkittäväksi 9 985 850 uutta Vaahto Groupin osaketta osakekohtaisella arvolla 0,25 euroa. Vaahto Groupin pääomistajat Mikko Laakkonen ja Hannu Laakkonen ovat sitoutuneet  merkitsemään annin omalta sekä merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta. Suunnatussa osakeannissa Uutechnicin omistajille tai heidän nimeämilleen tahoille tarjotaan merkittäväksi 6 000 000 uutta Vaahto Groupin osaketta osakekohtaisella arvolla 0,25 euroa, jonka määrän Uutechnicin omistajat ovat sitoutuneet  merkitsemään. Lisäksi Uutechnicista jakautuvan liiketoimintayhtiön osakkaille tarjotaan merkittäväksi 24 000 000 uutta Vaahto Groupin osaketta osakekohtaisella arvolla 0,25 euroa vastikkeena Uutechnicista jakautuneen liiketoimintayhtiön osakkeista.

 

Osakeantivaltuutus

 

Yhtiökokous päätti 14.4.2015 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus on voimassa 31.5.2016 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

 

Oma pääoma

 

Tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä toteutuneella rahoittajien kanssa sovitulla järjestelyllä lainoja annettiin anteeksi 3,9 milj. euroa, lainoja muunnettiin pääomalainaksi 1,2 milj. euroa ja uutta pääomaa saatiin suunnatulla osakeannilla 2,5 milj. euroa. 30.6.2015 konsernin oma pääoma oli -4,0 miljoonaa euroa.

 

Lokakuussa päätettyyn yritysjärjestelyyn liittyvillä osakeanneilla, lainojen anteeksiannolla sekä omistajien lainasaatavien muuntamisella pääomalainaksi tulee olemaan positiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan. Lainojen anteeksiannolla on positiivinen vaikutus myös Japrotekin omaan pääomaan.

 

Arvio tilikaudesta 1.1. – 31.12.2015

 

Yhtiön johto pitää osavuosikatsauksessa ajalta 1.1. – 30.6.2015 annetun arvion ennallaan.

Vaahto Groupin ja Uutechnic Oy:n yhdistyminen konsernin IFRS-raportoinnissa muodostaa ns. käänteisen hankinnan. Uutechnicin omistajien saadessa enemmistön yhdistetyn konsernin osakkeista ja äänistä sekä hallituksesta, konsernitilinpäätöstä laadittaessa Uutechnic Oy katsotaan hankkivaksi osapuoleksi. Tästä syystä Vaahto Group –konsernin raportointi nykymuodossaan päättyy yritys- ja rahoitussopimuksen voimaantuloon 30.10.2015.

 

Tilinpäätöksessä 31.12.2015 uuteen kokonaisuuteen tullaan yhdistelemään Uutechnic Oy 1.1.2014 (vertailuluvut) lähtien sekä nykyinen Vaahto Group –konserni  tilikauden 2015 kahden viimeisen kuukauden osalta. Uutechnicin jakautumisessa yhdistymisen ulkopuolelle jäävät toiminnot ja niihin liittyvät tase-erät esitetään lopetettuina toimintoina tuloslaskelmassa ja jakautumisessa poistuvina erinä taseessa.

 

Helsingissä 6.11.2015

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Sami Alatalo, hallituksen varapuheenjohtaja +358 40 826 2066