Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.9.2011-29.6.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ                  PÖRSSITIEDOTE             29.6.2012     klo 14.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.9.2011 – 29.6.2012

Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2011–31.5.2012 oli 38,6 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 40,4 milj. euroa) ja liiketappio oli 4,4 milj. euroa (liiketappio 0,6 milj. euroa). Liikevaihto laski 4,5 % vertailukaudesta ja liiketulos jäi selvästi vertailukautta heikommaksi.  Konsernin tilauskanta 31.5.2012 oli 17,9 milj. euroa, kun se oli katsauskauden alkaessa 1.9.2011 22,4 milj. euroa.

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012 valitsi hallitukseen entisten jäsenten lisäksi uuden jäsenen, Sami Alatalon. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi yhtiöjärjestyksen muutoksen, jolla yhtiön normaaliksi tilikaudeksi muutetaan 1.1. – 31.12. Tästä johtuen kuluvan tilikauden pituudeksi tulee kuusitoista (16) kuukautta (1.9.2011 – 31.12.2012).

Vaahto Paper Technology  

Vaahto Paper Technology -ryhmän liikevaihto ajalta 1.9.2011 – 31.5.2012 oli 24,7 milj. euroa (28,8 milj. euroa) ja liiketappio oli 3,5 milj. euroa (liikevoitto 0,4 milj. euroa). Liikevaihto laski 14,5 % vertailukaudesta ja tulos jäi vertailukautta heikommaksi. Pääsyynä Vaahto Paper Technology -ryhmän tappiolliseen tulokseen oli katsauskaudella tuloutettujen projektien heikko kannattavuus.

Katsauskaudella projektiliiketoiminnan merkittävin uusi tilaus oli Södra Cell Mönsteråsin sellutehtaan kuivatuskoneen modernisointi. Projektiliiketoiminnan markkinatilanteessa on ollut havaittavissa selvää kiristymistä. Huoltoliiketoiminnan markkinatilanne on jatkunut toistaiseksi kohtalaisena.

Katsauskaudella selkeytettiin Vaahto Paper Technology -ryhmän organisaatiota ja liiketoimintamallia. Toimenpiteillä vahvistettiin erityisesti ryhmän myynti- ja tuotekehitystoimintoja sekä lisättiin kustannustehokkuutta yhdistämällä päällekkäisiä toimintoja.

Yhtiö on tehnyt strategisen linjauksen keskittyä Vaahto Paper Technology -ryhmässä palveluliiketoimintaan, jossa tavoitteena on olla vahva pohjoismainen huolto-organisaatio. Huoltoliiketoiminnassa on käynnistetty tehostamisohjelma, jonka vaikutusten uskotaan alkavan näkyä jatketun tilikauden loppukuukausina.

Vaahto Process Technology  

Vaahto Process Technology -ryhmän liikevaihto ajalta 1.9.2011 – 31.5.2012 oli 14,0 milj. euroa (11,6 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,9 milj. euroa (liiketappio 1,0 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 20,9 % vertailukaudesta ja tulos oli vertailukautta lievästi parempi. Tulosta heikensi säiliöliiketoiminnan katsauskauden toimitusprojektien heikko kannattavuus.

Vaahto Process Technology -ryhmän markkinatilanne on jatkunut kohtalaisena ja ryhmän tilauskanta kasvoi katsauskauden aikana. Ryhmän sekoitinliiketoiminta nähdään yhtenä konsernin strategisista painopistealueista.

Suunnattu osakeanti ja osakevaihtosopimus

Yhtiön hallitus päätti 19.4.2012 antaa 600.000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen joukolle valikoituja sijoittajia. Sijoittajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella osakkeen merkintähinnaksi päätettiin 3,50 euroa osakkeelta, joten kokonaismerkintähinnaksi muodostui 2.100.000 euroa.

Yhtiön hallitus päätti myös 19.4.2012 allekirjoitetun yhtiön tytäryhtiötä AP-Tela Oy:tä koskevan osakevaihtosopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen mukaisesta suunnatusta osakeannista AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkaille osakevaihdon toteuttamiseksi. Osakevaihdon jälkeen konsernin omistusosuus AP-Tela Oy:stä on 100 %.

Arvio tilikaudesta 1.9.2011 – 31.12.2012 

Kansainvälisen taloustilanteen kehityksessä on ollut huolestuttavia piirteitä ja myös Vaahto Group -konsernin päätoimialojen markkinatilanne on yhä kiristynyt. Vaahto Group -konsernin jatketun tilikauden liiketuloksen arvioidaan olevan tappiollinen ja heikompi kuin aikaisempi ennuste kahdentoista (12) kuukauden tilikaudelle. Yhtiön rahoitusaseman varmistamiseksi neuvotellaan pitkäaikaisen rahoituksen järjestelyistä. Konsernin tervehdyttämiseksi hallitus kartoittaa myös mahdollisuuksia rakenteellisiin järjestelyihin. Vaikeasti ennustettavasta markkinatilanteesta johtuen tilikauden tuloksen arvioimiseen sisältyy yhä huomattavaa epävarmuutta.

Osavuosikatsaus ajalta 1.9.2011 – 31.8.2012 

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012 päätti, että yhtiön normaaliksi tilikaudeksi muutetaan 1.1. – 31.12. Yhtiön kuluva tilikausi 1.9.2011 – 31.8.2012 pidennetään kuuteentoista (16) kuukauteen päättymään 31.12.2012. Vaahto Group -konserni julkaisee osavuosikatsauksen kahdentoista kuukauden toiminnan ajalta 10.10.2012.

Lahdessa 29.6.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Ari Viinikkala

vt. toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 0400-127664

Vaahto Group -konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys ja palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla.