Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

VAAHTO GROUP PLC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.8.2013           klo 11.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. – 30.06.2013

Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto ajalta 1.1.–30.06.2013 oli 20,6 milj. euroa (16,1 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,2 milj. euroa (liiketappio 2,3 milj. euroa). Liikevaihto oli 28 % suurempi kuin vertailukaudella ja liiketulos selkeästi parempi. Konsernin jatkuvien toimintojen tilauskanta säilyi hyvällä tasolla ja oli 18,6 milj. euroa (9,2 milj. euroa).

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012 hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutoksen, jolla yhtiön normaaliksi tilikaudeksi muutettiin vuoden 2013 alusta 1.1.–31.12. (1.9.-31.8.). Tästä johtuen katsauskauden vertailuluvut on esitetty nykyistä tilikautta vastaavasti (1.1.–30.6.2012).

Vaahto Groupin 16.1.2013 ja 27.3.2013 tiedottama järjestely Vaahto Paper Technology -ryhmän projektiliiketoiminnan sekä palveluliiketoimintaan kuuluvien varaosa- ja pienprojektiliike-toimintojen myynnistä saksalaiselle Gebr. Bellmer GmbH Maschinenfabrik:lle toteutui 15.4.2013. Kauppaan liittyvät varat ja velat esitetään taseessa myytävänä olevina pitkäaikaisina omaisuuserinä ja niihin liittyvinä velkoina. Tuloslaskelmassa projektiliiketoiminta esitetään yhdellä rivillä lopetettuna toimintona. Myös tuloslaskelman vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.

Vaahto Paper Technology

Vaahto Paper Technology –ryhmän jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 5,0 milj. euroa (6,1 milj. euroa) ja liiketappio 1,5 milj. euroa (liiketappio 1,9 milj. euroa). Liikevaihto laski 18 % vertailukaudesta ja liiketulos parani lievästi jääden kuitenkin tappiolliseksi. Pääsyy tappiolliseen toimintaan on ryhmän alhainen tilauskertymä.

Vaahto Paper Technology –ryhmän projektiliiketoiminnan sekä palveluliiketoimintaan kuuluvien varaosa- ja pienprojektiliiketoimintojen myynti saksalaiselle Gebr. Bellmer GmbH Machinenfabrik:lle toteutui 15.4.2013. Liiketoimintakaupassa Bellmerille siirtyi kaupantekohetkellä kesken olevat projektit. Päättyneet projektit, joiden takuuaika on vielä voimassa, jäivät Vaahto Paper Technology Oy:lle. Näiden projektien loppuunsaattamiseen liittyvät vastuu ja velat esitetään tuloslaskelmassa lopetettuna toimintona ja taseessa myytävänä olevina varoina ja velkoina. Lopetettujen toimintojen liiketappio oli 1,4 milj. euroa (liiketappio 1,1 milj. euroa), johon sisältyy sekä yrityskauppa että lopetetun liiketoiminnan kustannukset. Kauppahinta ei ole vielä lopullinen vaan siihen sisältyy osin siirtyviä eriä.

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology -ryhmän liikevaihto oli 15,7 milj. euroa (10,1 milj. euroa) ja liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (liiketappio 0,5 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 55% vertailukaudesta. Liiketulos parani ja oli 8,2% liikevaihdosta. Syyt hyvään kehitykseen löytyvät vahvana pysyneestä tilauskertymästä sekä tilauskannan odotusten mukaisesta realisoitumisesta.

Vaahto Process Technology -ryhmän markkinatilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia ja kysyntä on yhä jatkunut kohtalaisena.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Katsauskaudella konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on ollut Vaahto Paper Technology -ryhmän huoltoliiketoiminnan tuotevalikoiman laajentaminen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla.

Investoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,2 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä Vaahto Paper Technology -ryhmän huoltoliiketoiminnan kone- ja laitehankinnoista.

Rahoitus ja verot

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -0,7 milj. euroa ja investointien rahavirta oli 1,0 milj. euroa. Katsauskauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 16,5 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 24,0 milj. euroa.  Konsernin omavaraisuusaste oli -20,9%.  Rahalaitoslainoihin liittyvät konsernin omavaraisuusasteeseen sidotut takaisinmaksu-kovenanttiehdot olivat välitilinpäätöksessä 30.6.2013 rikkoutuneet. Konserni on saanut rahoittajalta sitoumuksen, jonka mukaan kovenanttiehtojen rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille seuraamuksia. Konsernissa on käynnistetty toimenpiteet rahoitusaseman ja omavaraisuusasteen parantamiseksi.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskaudella 275 henkilöä.

Vaahto Paper Technology –ryhmän projektiliiketoimintakaupan yhteydessä 15.4.2013 liiketoiminnan palveluksessa olleet 72 henkilöä siirtyivät Gebr. Bellmer GmbH Machinenfabrik:n palvelukseen.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti 10.4.2013 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 2.000.000 osketta. Osakkeita koskevan ehdotetun valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Riita-asiat

Vaahto Paper Technology Oy:llä on menossa patenttiloukkauskiista erään toisen laitetoimittajan kanssa. Käräjäoikeus on ratkaissut asian Vaahto Paper Technology Oy:n eduksi, mutta hovioikeus on kesäkuussa 2013 kumonnut käräjäoikeuden päätöksen. Vaahto Paper Technology Oy tulee hakemaan valituslupaa KKO:hon. Konsernin arvion mukaan Vaahto Paper Technology Oy:lle ei aiheudu kiistasta muita kuin asianajokustannuksia eikä konsernitilinpäätös sisällä tästä varauksia.

 

Vaahto Paper Technology Oy:llä on menossa kiista laitetoimituksesta asiakkaan kanssa. Asian käsittely tapahtuu sopimuksen mukaisesti Singaporen välimiesoikeudessa ja asian käsittely on siellä toistaiseksi kesken. Konsernin arvion mukaan Vaahto Paper Technology Oy:lle ei aiheudu kiistasta muita kuin asianajokustannuksia eikä konsernitilinpäätös sisällä tästä varauksia.

Riskit

Konsernin maksuvalmiustilanne on kireä ja sisältää merkittäviä riskejä. Rahoituksen riittävyys edellyttää johdon suunnitelmien toteutumista sekä onnistumista lyhytaikaisen rahoituksen maksuohjelmien uudelleenjärjestelyssä ja lisärahoituksen hankkimisessa. Hallituksella on meneillään neuvottelut rahoittajien kanssa maksusuunnitelmien ja rahoituksen uudelleenjärjestelemiseksi.

Kansainväliset tilinpäätösstandardit

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukaisesti noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus -standardia.

Arvio tilikaudesta 1.1. – 31.12.2013 

Kansainvälisen taloustilanteen kehityksessä ei ole merkkejä tilanteen parantumisesta ja myös Vaahto Group -konsernin päätoimialojen markkinatilanne on kireä. Vaahto Group -konsernin liiketuloksen arvioidaan kuitenkin parantuvan merkittävästi edellisestä tilikaudesta ja muodostuvan jatkuvien toimintojen osalta positiiviseksi.

 

 

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.1. –
30.6.2013
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.1. –
30.6.2012
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2011 –
31.12.2012
16 kk

Liikevaihto

20 630

16 075

40 908

Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos

-1 196

-288

1 385

Valmistus omaan käyttöön

82

268

788

Liiketoiminnan muut tuotot

66

3

96

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

0

14

25

Materiaalit ja palvelut

-9 278

-6 888

-19 459

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-6 352

-7 124

-17 194

Poistot

-635

-797

-2 188

Liikearvon alentuminen

0

0

-28

Liiketoiminnan muut kulut

-3 499

-3 597

-9 229

Liikevoitto tai -tappio

-183

-2 335

-4 895

Rahoitustuotot

80

7

62

Rahoituskulut

-523

-476

-1270

Tulos ennen veroja

-625

-2 804

-6 103

Tuloverot

-69

-266

-2 226

Tilikauden tulos

-694

-3 070

-8 329

Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista

-1 413

-1 104

-1 597

Tilikauden voitto/tappio

-2 107

-4 174

-9 926

Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä

-4

8

38

Muut laajan tuloksen erät, netto

-4

8

38

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-2 112

-4 166

-9 888

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
   
Tulos/osake laimentamaton, jatkuvat toiminnot EUR

-0,17

-0,89

-2,40

Tulos/osake laimennettu, jatkuvat toiminnot EUR

-0,17

-0,89

-2,40

Tulos/osake laimentamaton, lopetetut toiminnot EUR

-0,36

-0,32

-0,46

Tulos/osake laimennettu, lopetetut toiminnot EUR

-0,36

-0,32

-0,46

Tulos/osake laimentamaton, tilikauden tulos EUR

-0,53

-1,21

-2,86

Tulos/osake laimennettu, tilikauden tulos EUR

-0,53

-1,21

-2,86

Osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, kpl

3 977 360

3 444 667

3 463 206

KONSERNIN TASE, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-katsaus 30.6.2013

Tilin
päätös

31.12.2012

Varat
Aineettomat hyödykkeet

82

233

Liikearvo

1 692

1 692

Aineelliset hyödykkeet

7 277

7 596

Osuudet osakkuusyhtiöissä

79

83

Myytävissä olevat sijoitukset

43

43

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset

3

3

Laskennallinen verosaaminen

270

271

Pitkäaikaiset varat

9 445

9 921

Vaihto-omaisuus

4 758

5 783

Myyntisaamiset ja muut saamiset

6 047

6 776

Rahat ja pankkisaamiset 1)

890

1 449

Lyhytaikaiset varat

11 695

14 007

Lopetetut toiminnot/myytävänä olevat varat

2 878

6 557

Varat yhteensä

24 018

30 484

Oma pääoma ja velat
Osakepääoma

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

Muut rahastot

5 063

5 063

Muuntoerot

56

56

Kertyneet voittovarat

-12 271

-10 160

Oma pääoma

-4 275

-2 163

Laskennallinen verovelka

641

699

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

3 060

3 608

Pitkäaikaiset varaukset

445

395

Pitkäaikainen vieras pääoma

4 146

4 701

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

13 471

14 045

Ostovelat ja muut velat

9 327

10 662

Tuloverovelka

0

264

Lyhytaikainen vieras pääoma

22 798

24 971

Lopetetut toiminnot/myytävänä olevat korolliset velat

0

573

Lopetetut toiminnot/myytävänä olevat korottomat velat

1 348

2 402

Oma pääoma ja velat yhteensä

24 018

30 484

1) Rahat ja pankkisaamiset sisältää lainan vakuudeksi annetun talletuksen 0,8 tuhatta euroa
TUNNUSLUVUT, IFRS

Osavuosi-
katsaus

1.1. –
30.6.2013

6kk

Osavuosi-
katsaus


1.1. –
30.6.2012


6kk

Tilin
päätös


1.9.2011-
31.12.2012


16 kk

Liikevoitto tai -tappio, jatkuvat toiminnot  1000 EUR

-183

-2 335

-4 895

 % liikevaihdosta

-0,9

-14,5

-12,0

Voitto/tappio ennen veroja, jatkuvat toiminnot 1000 EUR

-625

-2 804

-6 103

 % liikevaihdosta

-3,0

-17,4

14,9

Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista  1000 EUR

-1 413

-1 104

-1 597

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta  1000 EUR

-2 107

-4 174

-9 926

 % liikevaihdosta

-10,2

-26,0

-24,3

Oman pääoman tuotto % 1)

-131,0

-276,4

-413,0

Sijoitetun pääoman tuotto % 1)

-22,6

-37,6

-26,4

Tulos / osake EUR 2)

-0,53

-1,21

-2,15

Oma pääoma / osake EUR

-1,07

0,47

-0,50

Omavaraisuusaste %   3)

-20,9

6,5

-7,9

Nettovelkaantumisaste %  3)

-365,9

827,4

-749,1

Bruttoinvestoinnit 1000 EUR

166

558

1 289

Tilauskanta, jatkuvat toiminnot  1000 EUR

18 608

9 156

20 547

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

275

335

333

1)  Oman pääoman tuotto % ja sijoitetun pääoman tuotto % on laskettu muuttamalla katsauskauden tulos vastaamaan 12 kuukauden tulosta. Lukuihin sisältyy myös lopetettujen toimintojen tulos. Vertailukauden luvut on laskettu vastaavasti.
2) Osakekohtaiseen tulokseen sisältyy myös lopetettujen toimintojen tulos. Kaudelta 1.9.2011 – 31.12.2012 osakekohtainen tulos on laskettu muuttamalla katsauskausien tulos vastaamaan 12 kuukauden tulosta
3)  Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste sisältää kaudella 1.1.-30.6.2012 myös lopetettujen toimintojen tase-eriä. Negatiivinen nettovelkaantumisaste johtuu negatiivisesta oman pääoman määrästä.
RAHOITUSLASKELMA, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.1. –
30.6.2013
6kk

Osavuosi-
katsaus
1.1. –
30.6.2012
6kk

Tilin-
päätös
1.9.2011-
31.12.2012
12 kk

Tulos ennen veroja

-2 134

-3 851

-9 926

Oikaisut

340

1 500

6 344

Käyttöpääoman muutos

1 372

-632

1 636

Rahoituserät ja verot

-294

-585

-1 388

Liiketoiminnan rahavirta

-716

-3 568

-3 333

Käyttöomaisuusinvestoinnit

-166

-558

-1 289

Konsernirakenteen muutoksesta
aiheutuvat lisäykset

0

-18

-18

Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot

1 188

0

319

Lainasaamisten takaisinmaksut

0

8

Investointien rahavirta

1 022

-576

-980

Maksullinen osakeanti

0

1728

1 861

Korollisen vieraan pääoman lisäys

27

3968

5 946

Korollisen vieraan pääoman vähennys

-891

-1054

-2 821

Rahoituksen rahavirta

-865

4 642

4 987

Rahavarojen muutos

-558

499

674

 

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
1000 EUR
Oman pääoman muutos
1.1. – 30.6.2013

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Sijoi-tetun vapaan oman pää-oman rahasto

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Voitto-
varat

Yhteensä

Määräys-vallat-tomat omis-tajat

Yhteensä

Oma pääoma yhteensä
tilikauden alussa

2 872

6

3 068

1 995

56

-10160

-2 163

0

-2 163

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

-1

-2 111

-2 112

0

-2 112

Oma pääoma yhteensä
tilikauden lopussa

2 872

6

3 068

1 995

56

-12271

-4 275

0

-4 275

Oman pääoman muutos
1.1. – 30.6.2012

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Sijoi-tetun vapaan oman pää-oman rahasto

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Voitto-
varat

Yhteensä

Määräys-vallat-tomat omis-tajat

Yhteensä

Oma pääoma yhteensä
tilikauden alussa

2 872

6

0

1 995

36

-1 848

3 060

0

3 060

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

0

-4 148

-4 148

0

-4 148

Liiketoimiet omistajien kanssa:
Osakeanti

0

0

2 100

0

0

0

2 100

0

2 100

Transaktiomenot omasta pääomasta

0

0

-372

0

0

0

-372

0

-372

Tytäryhtiöomistuksen lisäys

0

0

1 112

0

0

0

1 112

0

1 112

Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista

0

0

91

0

0

0

91

0

91

Liiketoimiet omistajien kanssa yhteensä

0

0

2 931

0

0

0

2 931

0

2 931

Oma pääoma yhteensä
tilikauden lopussa

2 872

6

2 931

1 995

36

-5 996

1 843

0

1 843

Oman pääoman muutos
1.9.2011 – 31.12.2012

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Sijoi-tetun vapaan oman pää-oman rahasto

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Voitto-
varat

Yhteensä

Määräys-vallat-tomat omis-tajat

Yhteensä

Oma pääoma yhteensä
tilikauden alussa

2 872

6

0

1 995

29

-351

4 552

1 217

5 768

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

27

-9 915

-9 888

0

-9 888

Liiketoimiet omistajien kanssa:
Osakeanti

0

0

2 250

0

0

0

2 250

0

2 250

Transaktiomenot omasta pääomasta

0

0

-389

0

0

0

-389

0

-389

Tytäryhtiöomistuksen lisäys

0

0

1 112

0

0

105

1 217

0

1 217

Tytäryhtiöomistuksen vähennys

0

0

0

0

0

0

0

-1 217

-1 217

Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista

0

0

95

0

0

0

95

0

95

Liiketoimiet omistajien kanssa yhteensä

0

0

3 068

0

0

105

3 174

-1 217

1 957

Oma pääoma yhteensä
tilikauden lopussa

2 872

6

3 068

1 995

56

-10160

-2 163

0

-2 163

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO, IFRS
TOIMINTASEGMENTEITTÄIN
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.1.-
30.6.2013
6kk

Osavuosi-
katsaus
1.1.-
30.6.2012
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2011
31.12.2012
16 kk

Vaahto Paper Technology

5 015

6 081

16 939

Vaahto Process Technology

15 681

10 051

24 079

Segmenttien välinen liikevaihto

-67

-57

-110

Konserni yhteensä

20 630

16 075

40 908

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Vaahto Paper Technology

0

14

25

Vaahto Process Technology

0

0

0

Konserni yhteensä

0

14

25

Liikevoitto / -tappio
Vaahto Paper Technology

-1 469

-1 865

-4 320

Vaahto Process Technology

1 286

-483

-690

Segmenttien välinen liikevoitto /-tappio

0

14

0

Konserni yhteensä

-183

-2 335

-4 920

Segmentin tulos
Vaahto Paper Technology

-1 469

-1 851

-4 205

Vaahto Process Technology

1 286

-483

-690

Konserni yhteensä

-183

-2 335

-4 895

Kohdistamattomat
Rahoitustuotot ja -kulut

-443

-470

-1 208

Verot

-69

-266

-2 226

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista

-694

-3 070

-8 329

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista

-1 413

-1 140

-1 597

Konsernin tilikauden tulos

-2 107

-4 174

-9 926

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN,

IFRS    1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.1.-
30.6.2013
6kk

Tilin-
päätös
1.9.2011
31.12.2012
16 kk

Suomi

6 141

17 879

Muu Eurooppa

6 181

18 618

Aasia

50

3 146

Afrikka

1 265

147

Pohjois-Amerikka

6 944

225

Muut

48

893

Konserni yhteensä

20 630

40 908

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
TOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Osavuosi-
katsaus
1.1.-
30.6.2013
6kk

Osavuosi-
katsaus
1.1.-
30.6.2012
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2011
31.12.2012
16 kk

Vaahto Paper Technology, jatkuvat toiminnot

148

123

142

Vaahto Process Technology, lopetetut toiminnot

128

121

122

Lopetetut toiminnot

91

69

Konserni yhteensä

276

335

333

 

LOPETETUT TOIMINNOT

1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.1.-
30.6.2013
6kk

Osavuosi-
katsaus
1.1.-
30.6.2012
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2011
31.12.2012
16 kk

Tuotot

2 931

8 991

19 786

Kulut

-4 440

-10 037

-21 342

Voitto/tappio ennen veroja

-1 509

-1 046

-1 556

Verot

95

-58

-41

Voitto/tappio verojen jälkeen

-1 414

-1 104

-1 597

Kauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista

-1 414

-1 104

-1 597

Vaahto Projects -yksikön rahavirrat
Liiketoiminnan rahavirrat

-615

-1 203

Investointien rahavirrat

1 188

-169

rahoituksen rahavirrat

-52

-265

Rahavirrat yhteensä

521

-1 637

Vaahto Projects -yksikön lopetettujen toimintojen varat
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

0

93

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

0

2 549

Vaihto-omaisuus

708

1 548

Saamiset

2 170

2 367

Varat yhteensä

2 878

6 557

Myytävänä olevaksi luokitellut varat sisältävät yhteensä 590 tuhatta euroa projektin lisätöihin liittyviä Vaahto Paper Technology Oy:n myyntisaatavia, jotka asiakas on riitauttanut. Asian käsittely on meneillään välimiesoikeudessa. Saataviin liittyy epävarmuutta.
Vaahto Projects -yksikön myytävänä olevaksi luokiteltuihin varoihinliittyvät /  lopetettujen toimintojen velat
Rahoitusleasingvelat

574

Ostovelat ja muut velat

1 348

2 401

Velat yhteensä

1 348

2 975

Luvut ovat tuhansina euroina, ellei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
IAS 34:N EDELLYTTÄMÄT LIITETIEDOT
Laatimisperiaatteet
Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.
Maksetut osingot
Katsauskaudella Vaahto Group Plc Oyj ei ole maksanut osinkoja.

Lahdessa 23.8.2013

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Ari Viinikkala

Vaahto Group Plc Oyj

toimitusjohtaja

puh. 0400-127664

 

Vaahto Group -konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys ja palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla.