Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.8.2014 klo 10.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.–30.6.2014

Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.–30.6.2014 oli 8,8 miljoonaa euroa (15,7 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,2 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,3 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tilauskanta 30.6.2014 oli 9,7 miljoonaa euroa (16,4 milj. euroa). Liikevaihto ja tilauskanta jäivät vertailuluvuista haasteellisen markkinatilanteen jatkumisen vuoksi. Yleinen maailmantaloudellinen tilanne näkyi edelleen investointipäätösten lykkääntymisenä. Tilauskanta kasvoi kuitenkin kevään aikana ja tarjouskanta on pysynyt hyvällä tasolla.

Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liiketuloksen arvioitiin edellisessä johdon osavuotisessa selvityksessä muodostuvan positiiviseksi tilikauden 2014 osalta. Tulostavoitteesta jäätiin kuitenkin hieman ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiö päivitti arviotaan 31.7.2014 julkistetussa pörssitiedotteessaan. Johdon viimeisimmän näkemyksen mukaan konsernin jatkuvien liiketoimintojen liiketulos vuonna 2014 jää tappiolliseksi.

 

Liiketoiminnan raportointi

Helmikuussa 2014 Vaahto Group -konserni tiedotti luopuvansa kokonaan tappiollisesta Paper Technology -liiketoiminnasta ja keskittyvänsä jatkossa uuden strategian mukaisesti Process Technology -liiketoimintaan. Vaahto Paper Technology Oy:n Service -yksikkö luokiteltiin tilinpäätöksessä 2013 lopetettavaksi toiminnoksi. Lopetetuksi toiminnoksi luokiteltiin myös Vaahto Paper Technology Oy:n tilikaudella 2013 myydyn Projects-yksikön jäljelle jääneet osat.

Hallitus päätti 30.6.2014 osavuosikatsauksessa luokitella myös AP-Tela Oy:n lopetettavaksi toiminnoksi. Siten Vaahto Paper Technology -liiketoiminta on luokiteltu kokonaisuudessaan lopetettuihin toimintoihin. Vaahto Group -konserni raportoi liiketoimintansa jatkossa yhdessä segmentissä, joka koostuu Vaahto Process Technology -liiketoiminnasta.

Lopetettujen toimintojen tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa yhdellä rivillä jatkuvista toiminnoista erillään. Aikaisemmin konsernin yhteisiä hallintokuluja on allokoitu myös sittemmin lopetetuille toiminnoille. Kuluja ei kohdisteta lopetetuille toiminnoille, joten nämä kustannukset rasittavat pelkästään jatkuvia toimintoja. Jatkuvien toimintojen volyymin pienentyessä näiden kustannusten suhteellinen rasite jatkuville toiminnoille on kasvanut. Konsernilla on meneillään konsernin yhteisten kulujen sopeuttamisohjelma, joka koskee erityisesti konsernin tietohallintokuluja.

 

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology -liiketoiminta käsittää kokonaisuudessaan yhtiön jatkuvat liiketoiminnot. Liiketoiminnan liikevaihto 1.1.–30.6.2014 oli 8,8 miljoonaa euroa (15,7 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,2 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,3 milj. euroa).

Vaahto Process Technology -liiketoiminta jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Japrotek Vessels ja Stelzer Mixing Technology. Japrotek Vessels suunnittelee ja valmistaa vaativia prosessiteollisuuden säiliörakenteita sekä kokonaisia säiliö- ja sekoitinyhdistelmiä. Stelzer Mixing Technology keskittyy prosessiteollisuuden sekoitinjärjestelmiin ja niihin liittyvään huoltoliiketoimintaan.

Japrotek Vessels liiketoiminta-alueen vuosi alkoi kireässä markkinatilanteessa, joka piristyi hieman kevään kuluessa asiakkaiden alkaessa tehdä ostopäätöksiä projekteihinsa. Japrotek Vessels sai toukokuussa uusia tilauksia, joista merkittävin oli Valmet AB:lle Ruotsiin toimitettavat säiliöt ja keitin. Liiketoiminta-alueen tarjouskanta on edelleen hyvällä tasolla ja kasvoi kevään aikana. Merkkejä kysynnän heikkenemisestä ei ole havaittu, mutta osa asiakkaiden investointipäätöksistä venyi kuitenkin kesälomakauden jälkeiseen aikaan.

Stelzer Mixing Technology -liiketoiminta-alueen vuosi alkoi hyvin, mutta markkinatilanne kiristyi huhtikuussa. Liiketoiminta-alueen perinteinen tukijalka elintarviketeollisuus lykkäsi investointejaan ja Kiinan markkina-alue hiljeni. Ukrainan tilanne ja Venäjän ruplan heikkeneminen heijastuivat myös liiketoiminta-alueen tulokseen. Markkinatilanteen paranemisesta alkoi näkyä merkkejä vasta kesäkuun lopussa. Tarjouskanta on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla ja markkina-asema säilynyt ennallaan.

Helmikuisen päätöksen mukaisesti konserni keskittyy Process Technology -liiketoimintaan. Käytännön työ strategian jalkauttamiseksi on alkanut ja jatkuu vielä syksyn aikana. Japrotek Vessels keskittyy vielä voimakkaammin vaativiin prosessilaitekokonaisuuksiin, joissa säiliö- ja sekoitinyhdistelmiä täydentää asiakkaiden prosessien hallinnan osaaminen. Stelzer Mixing Technology keskittyy teollisuuden sekoitintuotteisiin ja hakee voimakasta kasvua uusilta markkina-alueilta sekä teollisuussegmenteiltä. Japrotek Vessels tukeutuu omassa liiketoiminnassaan Stelzer Mixing Technologyn sekoitinosaamiseen. Tuotannollista synergiaa saavutetaan sillä, että sekä Japrotek että Stelzer erikoistuvat kumpikin tiettyihin toisiaan täydentäviin tuotekategorioihin. Tällä pystytään sekä tehostamaan tuotantoa että saavuttamaan volyymin kasvua konsernin olemassa olevia resursseja hyödyntämällä.

 

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa) ja investointien rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Katsauskauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 12,2 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 19,3 miljoonaa euroa (23,6 milj. euroa).

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,2 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa).

Joulukuussa 2013 päättyneiden rahoitusneuvottelujen tuloksena konserni sai vuoden 2014 ajaksi lyhennysvapaata rahoituslainojen osalta. Rahoitussopimukseen liittyneet vuodelle 2014 annetut ehdot täyttyivät ensimmäisen neljänneksen aikana ja konserni sai lisäksi velkoja anteeksi 3,0 miljoonaa euroa. Velkojen anteeksiannosta kohdistui emoyhtiölle 2,7 miljoonaa euroa ja Vaahto Paper Technology Oy:lle 0,3 miljoonaa euroa. Konsernin rahoituksen uudelleenjärjestelemiseksi on päärahoittajien kanssa sovittu neuvottelut syksylle 2014.

 

Suunnattu osakeanti

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 10.3.2014 antaa suunnatulla osakeannilla enintään 2 000 000 uutta osaketta yhtiökokouksen 10.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla.

Osakeannissa merkintäoikeus oli 10 suurimmalla osakkeenomistajalla. Perusteena merkintäetuoikeudesta poikkeamisille oli osakeantipäätöksen mukaan yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Osakeannissa Hannu Laakkonen merkitsi 1 000 000 osaketta ja Mikko Laakkonen 1 000 000 osaketta. Kaikkien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 0,52 euroa. Osakkeiden merkintähinta määritettiin tarjouskilpailun perusteella.

Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ja osakkeiden tuottama äänimäärä on annin jälkeen 5 977 360. Uusien osakkeiden tuottama osuus koko osake- ja äänimäärästä on 33,5 %. Annetut osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Merkitsijät ovat antaneet yhtiölle sitoumuksen olla myymättä, siirtämättä, lahjoittamatta tai muuten luovuttamatta osakeannissa annettuja osakkeita 180 kalenteripäivän ajan niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Yhtiö hakee osakkeiden ottamista pörssilistalle viimeistään vuoden kuluessa niiden liikkeeseen laskemisesta. Hakemuksen yhteydessä yhtiö julkistaa arvopaperimarkkinalain ja Euroopan komission esiteasetuksen mukaisen listalleottoesitteen.

 

Oma pääoma

Konserni on 30.6.2014 luokitellut AP-Tela Oy:n lopetetuksi toiminnoksi. Myös aiemmin lopetetuiksi toiminnoiksi luokiteltujen liiketoimintojen realisointiprosessit ovat edenneet. Näihin liittyen konserni on täsmentänyt arvioitaan tase-erien arvostuksesta sekä lopetuksiin liittyvistä kustannuksista ja kirjannut niihin liittyen 1,8 miljoonan euron lisäkulun. Kulu raportoidaan lopetettujen toimintojen tuloksessa.

Tilinpäätöksessä 2013 emoyhtiö Vaahto Group Plc Oyj:n oma pääoma oli 4,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Tilikauden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä saatu osakepääoman lisäys sekä lainojen anteeksiannot vaikuttivat positiivisesti emoyhtiön omaan pääomaan. AP-Tela Oy:n lopetettaviin liiketoimintoihin luokittelun yhteydessä emoyhtiö teki AP-Telan osakkeista arvonalentumiskirjauksen, joka alensi emoyhtiön omaa pääomaa. Yhtiön oma pääoma 30.6.2014 oli 4,6 miljoonaa euroa negatiivinen.

 

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti 15.4.2014 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus on voimassa 31.5.2015 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

 

Riskit

Konsernin maksuvalmiustilanne on edelleen kireä ja sisältää merkittäviä riskejä. Käyttöpääoman riittävyyttä seurataan aktiivisesti kassavirtaennusteiden kautta. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että yhtiö saavuttaa tilikauden 2014 aikana johdon laatimien ennusteiden mukaiset tulos- ja kannattavuustavoitteet. Konsernin rahoituksen uudelleenjärjestelemiseksi on päärahoittajien kanssa sovittu neuvottelut syksylle 2014.

Rahoittajien kanssa sovitut rahoitusjärjestelyt, Paper Technology -liiketoiminnan suunnitellut divestoinnit sekä yhtiön hallituksen saama osakeantivaltuutus toteutuessaan tukevat konsernin rahoitusaseman ja maksuvalmiuden kehittämistä.

 

Henkilöstö ja konsernin johto

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskaudella 225 (275) henkilöä.

Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 16.1.2014 Vesa Alatalo. Toimitusjohtajana 15.1.2014 saakka oli Ari Viinikkala.

 

Arvio tilikaudesta 1.1.–31.12.2014

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Vaahto Group -konsernin tuotteiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Tilauskanta on kasvanut kevään aikana ja markkinoiden uskotaan olevan elpymässä, tosin hitaammin kuin vuoden alussa ennakoitiin.

Kireässä markkinatilanteessa konsernin liiketoiminnot ovat keskittyneet avainsegmentteihinsä, joissa asiakkaalle pystytään luomaan lisäarvoa vahvan prosessiosaamisen kautta. Asiakkaiden investointihalukkuus alkoi lisääntyä ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa, mikä vaikuttaa positiivisesti Vaahto Process Technology -liiketoimintaan. Liiketoiminnan tarjouskanta on kasvanut ja erityisesti Japrotek Vessels on saanut uusia tilauksia. Kehityksen odotetaan jatkuvan vakaana loppuvuoden aikana.

Konserni keskittyy uuden strategiansa mukaisesti prosessiteollisuuteen ja työ strategian jalkauttamisen osalta jatkuu. Keskittyminen näkyy toiminnassa selvemmin syksyn aikana. Myös toiminnan tehostamista jatketaan. Katsauskauden aikana konsernin kustannusrakennetta on tarkasteltu kriittisesti. Kustannusrakenteeseen tehtyjen muutosten oletetaan alkavan näkyä toisen vuosipuoliskon kuluessa. Vaahto Group -konsernin tilikauden 2014 jatkuvien liiketoimintojen liiketuloksen arvioidaan kuitenkin jäävän tappiolliseksi.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Alatalo jättää paikkansa 31.8.2014 ja siirtyy Oy SKF Ab:n toimitusjohtajaksi. Hallitus on valinnut yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.9.2014 alkaen DI Topi Karppasen. Karppanen on ollut Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010 alkaen.

 

 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 
1 000 EUR

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus

Tilinpäätös

 

1.1.-30.6.2014

1.1.-30.6.2013

1.4.-30.6.2014

1.4.-30.6.2013

1.1.-31.12.2013

 

6 kk

6 kk

3 kk

3 kk

12 kk

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

8 783

15 681

4 407

7 570

32 165

   

 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

47

-1 031

63

220

-1 524

Liiketoiminnan muut tuotot

189

3

1

2

22

Materiaalit ja palvelut

-3 213

-7 667

-1 796

-4 342

-16 617

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-4 011

-4 039

-2 046

-2 057

-7 911

Poistot

-128

-273

-41

-72

-393

Liiketoiminnan muut kulut

-1 909

-2 367

-914

-1 234

-4 313

LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO

-242

307

-326

87

1 428

     
                 
Rahoitustuotot

3 026

80

341

64

1 107

Rahoituskulut

-815

-503

-559

-279

-1 087

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA

1 969

-116

-545

-128

1 448

     
                 
Tuloverot

-67

-80

-23

-54

-586

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA

1 902

-195

-567

-182

862

     
LOPETETUT TOIMINNOT                
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista

-2 076

-1 912

-2 285

-729

-4 952

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

-174

-2 107

-2 852

-911

-4 090

     
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT                
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä

-5

-4

0

-3

-10

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, NETTO

-5

-4

0

-3

-10

     
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

-179

-2 112

-2 852

-914

-4 099

     
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot

0,38

-0,05

-0,11

-0,05

0,22

Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot

0,38

-0,05

-0,11

-0,05

0,22

Tulos/osake, laimentamaton, lopetetut toiminnot

-0,42

-0,48

-0,46

-0,18

-1,24

Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot

-0,42

-0,48

-0,46

-0,18

-1,24

Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos

-0,04

-0,53

-0,57

-0,23

-1,03

Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos

-0,04

-0,53

-0,57

-0,23

-1,03

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
-laimentamaton

4 977 360

3 977 360

4 977 360

3 977 360

3 977 360

-laimennettu

4 977 360

3 977 360

4 977 360

3 977 360

3 977 360

Konsernin tase, IFRS
1 000 EUR

Osavuosikatsaus

Tilinpäätös

30.6.2014

31.12.2013

 

 

VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet

30

60

Liikearvo

1 583

1 692

Aineelliset hyödykkeet

2 264

5 241

Osuudet osakkuusyhtiöissä

0

74

Myytävissä olevat sijoitukset

35

35

PITKÄAIKAISET VARAT

3 912

7 102

           
LYHYTAIKAISET VARAT                
Vaihto-omaisuus

2 640

2 788

Myyntisaamiset ja muut saamiset

4 160

6 992

Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta

216

1 727

Rahat ja pankkisaamiset

96

129

LYHYTAIKAISET VARAT

7 113

11 637

           
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT

8 291

4 886

           
VARAT

19 316

23 624

           
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA                
Osakepääoma

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot

6 060

5 063

Muuntoerot

51

48

Kertyneet voittovarat

-14 433

-14 251

OMA PÄÄOMA

-5 444

-6 262

           
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA                
Laskennallinen verovelka

632

649

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

5 287

11 763

Pitkäaikaiset varaukset

262

362

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

6 181

12 774

           
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA                
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

6 915

6 758

Ostovelat ja muut velat

6 555

7 787

Tuloverovelka

232

200

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

13 702

14 745

           
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT                
Myytävänä olevat korolliset velat

90

0

Myytävänä olevat korottomat velat

4 788

2 367

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT

4 878

2 367

           
OMA PÄÄOMA JA VELAT

19 316

23 624

           
Tunnusluvut, IFRS
1 000 EUR

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus

Tilinpäätös

1.1.-30.6.2014

1.1.-30.6.2013

1.1.-31.12.2013

6 kk

6 kk

12 kk

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot

-242

307

1 428

% liikevaihdosta

-2,8

2,0

-93,7

Voitto/tappio ennen veroja, jatkuvat toiminnot

1 969

-116

1 448

% liikevaihdosta

22,4

-0,7

101,4

Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista

-2 076

-1 912

-4 952

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta

-174

-2 107

-4 090

% liikevaihdosta

-0,7

-4,8

-6,8

Oman pääoman tuotto (ROE), %

neg

neg

neg

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

neg

neg

neg

Tulos / osake EUR

-0,04

-0,53

-1,03

Oma pääoma / osake EUR

neg

neg

neg

Omavaraisuusaste, %

neg

neg

neg

Nettovelkaantumisaste (gearing)

na

na

na

Bruttoinvestoinnit

181

166

869

Tilauskanta, jatkuvat toiminnot

9 693

16 361

5 793

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

225

275

256

Rahoituslaskelma, IFRS
1 000 EUR

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus

Tilinpäätös

1.1.-30.6.2014

1.1.-30.6.2013

1.1.-31.12.2013

6 kk

6 kk

12 kk

Tulos ennen veroja

-174

-2 134

-4 090

Oikaisut

80

340

1 383

Käyttöpääoman muutos

1 605

1 671

1 418

Rahoituserät ja verot

-671

-294

-1 070

Liiketoiminnan rahavirta

840

-417

-2 359

Käyttöomaisuusinvestoinnit

-181

-166

-869

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

0

1 188

1 188

Investointien rahavirta

-181

1 022

320

Maksullinen osakeanti

1 040

0

0

Korollisen vieraan pääoman lisäys

221

27

3 673

Korollisen vieraan pääoman vähennys

-1 953

-891

-1 904

Rahoituksen rahavirta

-692

-865

1 769

Rahavarojen muutos yhteensä

-33

-260

-271

Rahavarojen muutos lopetetuista toiminnoista

-488

522

235

Konsernin oman pääoman muutokset, IFRS
 
1 000 EUR
Oman pääoman muutos 1.1.-30.6.2014

Osake-pääoma

Ylikurssirahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Vararahasto

Muuntoerot

Voittovarat

Yhteensä

Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa

2 872

6

3 068

1 995

48

-14 251

-6 262

Laaja tulos
Tilikauden tulos

-174

-174

Muuntoerot

3

-8

-5

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

3

-182

-179

Liiketoimet omistajien kanssa              
Osakeanti

1 040

1 040

Transaktiomenot omasta pääomasta

-32

-32

Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista

6

6

Verokanta-muutoksen vaikutus

-17

-17

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0

0

997

0

0

0

997

Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa

2 872

6

4 065

1 995

51

-14 433

-5 444

Oman pääoman muutos 1.1.-30.6.2013

Osake-pääoma

Ylikurssirahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Vararahasto

Muunto-erot

Voittovarat

Yhteensä

Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa

2 872

6

3 068

1 995

56

-10 160

-2 163

Laaja tulos              
Tilikauden tulos

-2 107

-2 107

Muuntoerot

-1

-4

-4

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

-1

-2 111

-2 112

Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa

2 872

6

3 068

1 995

56

-12 271

-4 275

Vakuudet ja vastuut
1 000 EUR

Osavuosikatsaus

Tilinpäätös

 

30.6.2014

31.12.2013

Annetut vakuudet
 
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä, osakkeita tai talletuksia
Rahalaitos- ja eläkelainat

6 051

11 092

Muut lainat

2 000

3 350

Tililuotot

3 698

3 872

Yhteensä

11 749

18 313

 
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Muiden lainojen vakuutena on osakepantteja ja talletuksia. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.
 
Velkojen  ja pankkitakausten vakuudeksi annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset

2 543

2 543

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset

4 928

4 928

Yhteensä

7 471

7 471

 
Pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset
Pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset

8 235

8 235

Yhteensä

8 235

8 235

Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Talletukset

1 483

1 483

Yhteensä

1 483

1 483

 
Muut annetut vakuudet
 
Vaahto Group Plc Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä Vaahto Paper Technology Oy:n, Japrotek Oy Ab:n, AP-Tela Oy:n sekä Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.
 
Vastuusitoumukset ja muut vastuut
 
Pankkitakaukset
Pankkitakauslimiitit yhteensä

4 990

6 163

Pankkitakauslimiiteistä käytössä

4 652

4 598

 
Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut
Alle vuoden sisällä erääntyvät

185

266

1-5 vuoden sisällä erääntyvät

234

276

Yhteensä

418

542

Muut kuin rahoitusleasingsopimukset sisältävät pääasiassa lyhytaikaisia IT-laitteiden ja -ohjelmistojen leasingsopimuksia. Leasingsopimusten ehdot ovat tavanomaisia käyttöleasingsopimusten ehtoja.
IFRIC 4:n mukaiset järjestelyt
Konsernissa ei ole IFRIC 4:n tarkoittamia järjestelyjä.
Muut vuokrasopimukset
Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto- ja toimistorakennuksia erityyppisin purettavissa olevin vuokrasopimuksin.
Vuokravastuut
Alle vuoden sisällä erääntyvät

792

792

1-5 vuoden sisällä erääntyvät

3 166

3 166

Myöhemmin erääntyvät

1 885

1 885

Yhteensä

5 843

5 843

 
Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten vuosivuokrat ovat yhteensä 454 tuhatta euroa.
 
Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset

4 990

4 110

Lainojen vakuudeksi annetut takaukset

2 552

3 580

Takausvakuutusten vakuudeksi annetut takaukset

2 175

2 175

Vuokratakausten vakuudeksi annetut vastatakaukset

400

400

Muut vastuut

427

427

Yhteensä

10 544

10 692

Lopetetut toiminnot
 
1 000 EUR

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus

Tilinpäätös

1.1. – 30.6.2014

1.1. – 30.6.2013

1.1.-31.12.2013

6 kk

6 kk

12 kk

Lopetettujen toimintojen tulos
Liikevaihto

4 529

6 294

12 115

Muut tuotot

119

295

463

Operatiiviset kulut

-4 991

-7 918

-15 222

Arvonalentumiset, myyntivoitot – tappiot

-1 593

-171

-1 500

Poistot

-162

-518

-880

Voitto/tappio ennen veroja

-2 097

-2 018

-5 023

Verot

21

106

71

Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista

-2 076

-1 912

-4 952

Lopetettujen toimintojen rahavirrat      
Liiketoiminnan rahavirrat

-465

-615

-902

Investointien rahavirrat

0

1 188

1 188

Rahoituksen rahavirrat

-23

-52

-52

Rahavirrat yhteensä

-488

522

235

Myytävänä olevaksi luokiteltujen/lopetettujen toimintojen varat

30.6.2014

30.6.2013

31.12.2013

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

12

1

4

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

5 140

0

2 250

Vaihto-omaisuus

789

708

434

Saamiset

2 350

2 170

2 197

Varat yhteensä

8 291

2 878

4 886

Myytävänä olevaksi luokiteltujen/lopetettujen toimintojen velat

30.6.2014

30.6.2013

31.12.2013

Myytävät pitkäaikaiset velat, korolliset

43

0

0

Myytävät lyhytaikaiset velat, korolliset

47

0

0

Myytävät lyhytaikaiset velat, korottomat

4 788

1 348

2 367

Velat yhteensä

4 878

1 348

2 367

Luvut ovat tuhansina euroina ellei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
IAS 34:n edellyttämät liitetiedot
Laatimisperiaatteet
Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.
Maksetut osingot
Katsauskaudella Vaahto Group Plc Oyj ei ole maksanut osinkoja.

 

Lahdessa 22.8.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Vesa Alatalo

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

Puh. 040 726 8923

 

Vaahto Group -konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys, joka palvelee prosessiteollisuutta maailmanlaajuisesti.