Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 28.8.2015 klo 8:45

VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.- 30.6.2015

 

Liiketoiminnan kehitys

 

Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1. – 30.6.2015 oli 10,0 milj. euroa (8,8 milj. euroa) ja jatkuvien toimintojen liiketappio 1,6 milj. euroa (liiketappio 0,2 milj. euroa).

 

Liikevaihto kasvoi 1,8 milj. vertailuvuoteen nähden johtuen tilikauden alun vertailukautta korkeammasta tilauskannasta, joka oli kuitenkin matalakatteista. Liiketulos laski 1,4 milj. euroa. Alhainen liiketulos johtui pitkään jatkuneesta markkinatilanteen haasteellisuudesta sekä siitä, että eräiden projektitoimitusten kustannukset muodostuivat ennakoitua suuremmiksi. Lisäksi liiketulosta heikentää se, että konsernin yleiskulut kohdistuvat aikaisempaa selvästi pienempään liiketoimintaan. Konsernin yleiskuluja ei kohdisteta lopetettuihin toimintoihin vaan ne rasittavat kokonaisuudessaan jatkuvia liiketoimintoja.  Toisaalta vertailukauden liiketulokseen vaikutti positiivisesti merkittävän projektin tuloutuminen alkuperäistä suunnitelmaa paremmalla katteella.

 

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta 30.6.2015 oli 10,7 milj. euroa (9,7 milj. euroa). Tilauskanta kasvoi vertailukauteen nähden 1,0 milj. euroa.

 

Helmikuussa Vaahto Group Plc Oyj tiedotti keskeisten rahoittajien kanssa sovitusta järjestelystä, jonka tarkoituksena on yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Sopimuksella yhtiön rahoittajat sitoutuivat antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3,9 milj. euroa, muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi 1,2 milj. euroa sekä myöntämään saatavilleen lyhennysvapaata 30.6.2016 saakka. Samassa yhteydessä Vaahto Group Plc Oyj toteutti suunnatun osakeannin ja laski liikkeeseen 10 000 000 uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

 

Osana rahoituksen vakauttamista Vaahto Group –konserni käynnisti toiminnan ja kustannusten sopeuttamisohjelman, jonka tavoitteena on alentaa yhtiön kustannuksia vuositasolla yli 0,8 milj. euroa. Sopeutusohjelma toteutetaan vuoden 2015 aikana ja siitä on arvioitu aiheutuvan n. 0,4 milj. euron kertaluontoiset sopeuttamiskustannukset. Sopeuttamisohjelma etenee suunnitellulla tavalla ja kustannussäästöjen vaikutus tulee painottumaan tilikauden 2015 loppupuolelle ja toteutumaan täysimääräisesti tilikauden 2016 alusta. Konsernin rahoitusasema jatkuu kuitenkin hyvin vaikeana, jota lisäksi kiristää projektitoimitusten haasteet, jotka ovat vaikuttaneet käyttöpääoman sitoutumiseen ennakoitua enemmän. Yhtiön parhaillaan käymistä yritys- ja rahoitusjärjestelyneuvotteluista kerrotaan kohdassa Katsauskauden jälkeiset tapahtumat.

 

Liiketoiminnan raportointi

 

Kuluvalla tilikaudella Vaahto Group –konsernissa on jatkettu hallituksen linjaamaa strategiaa, jonka mukaan konserni keskittyy Process Technology -liiketoimintaan.

 

AP-Tela Oy luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi tilikaudella 2014. Siten Vaahto Paper Technology -segmentin harjoittama liiketoiminta on kokonaisuudessaan myyty tai luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi. Vaahto Group -konserni raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä, joka koostuu Vaahto Process Technology -liiketoiminnasta.

 

AP-Telaan liittyvät myyntineuvottelut eivät ole toistaiseksi johtaneet tuloksiin ja Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus tulee arvioimaan tilannetta syksyn aikana.

 

Lopetettujen toimintojen tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa yhdellä rivillä jatkuvista toiminnoista erillään. Konsernin yhteisiä hallintokuluja ei kohdisteta lopetetuille toiminnoille, joten nämä kustannukset rasittavat pelkästään jatkuvia toimintoja. Jatkuvien toimintojen volyymin pienentyessä näiden kustannusten suhteellinen rasite jatkuville toiminnoille on kasvanut.

 

Vaahto Process Technology

 

Vaahto Process Technology -liiketoiminta käsittää kokonaisuudessaan yhtiön jatkuvat liiketoiminnot. Liiketoiminnan liikevaihto 1.1.– 30.6.2015 oli 10,0 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa) ja liiketappio oli 1,6 miljoonaa euroa (liiketappio 0,2 milj. euroa).

 

Vaahto Process Technology -liiketoiminta jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Japrotek Vessels ja Stelzer Mixing Technology.  Japrotek Vessels keskittyy vaativiin prosessilaitekokonaisuuksiin ja säiliö- ja sekoitinyhdistelmiin.  Stelzer Mixing Technology keskittyy erityisesti kemian- ja elintarviketeollisuuden sekoitintuotteisiin ja hakee voimakasta kasvua uusilta markkina-alueilta.

 

Vaahto Process Technologyn suurimman liiketoiminta-alueen, Japrotek Vesselsin, alkuvuoden 2015 tilauskertymä oli odotettua heikompaa ja työkuorman vähenemiseen varauduttiin käymällä yt-neuvottelut mahdollisista tulevista sopeutustoimista.  Raportointikauden lopussa tilauskertymä parani jonkin verran, mutta edelleen kuluvan tilikauden tilauskertymä kokonaisuudessaan on ennakoitua alhaisempi. Kuluneen vuosipuoliskon haastava markkinatilanne sekä eräiden projektitoimitusten kustannusylitykset rasittavat liiketoiminta-alueen likviditeettiä merkittävästi. Metsäteollisuuden investointinäkymillä odotetaan olevan positiivinen vaikutus liiketoiminta-alueen markkinatilanteeseen.

 

Stelzer Mixing Technology liiketoiminta-alueen alkuvuosi oli haastava ja työvoimaa sopeutettiin matalaan työkuormaan. Vuoden alussa tilauskertymä lähti kuitenkin kasvuun ja kesäkuun lopussa tilauskanta oli kaksinkertaistunut tilikauden alkuun verrattuna. Loppuvuoden haasteena on tulouttaa tilauskanta suunnitellusti ja säilyttää tilauskertymän positiivinen kehitys.

 

 

Rahoitus ja maksuvalmius

 

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -2,2 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa) ja investointien rahavirta oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa). Katsauskauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 8,4 miljoonaa euroa (18,4 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 14,8 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa).

 

16.2.2015 Vaahto Group Plc Oyj sopi keskeisten rahoittajiensa kanssa järjestelystä, jossa yhtiön rahoittajat sitoutuvat antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3,9 milj. euroa, muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi 1,2 milj. euroa sekä myöntämään saatavilleen lyhennysvapaata 30.6.2016 saakka. Samassa yhteydessä Vaahto Group Plc Oyj toteutti suunnatun osakeannin ja laski liikkeeseen 10 000 000 uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

 

Osana rahoituksen vakauttamista Vaahto Group –konserni käynnisti toiminnan ja kustannusten sopeuttamisohjelman, jonka tavoitteena on alentaa yhtiön kustannuksia vuositasolla yli 0,8 milj. euroa. Sopeutusohjelma toteutetaan vuoden 2015 aikana ja siitä arvioidaan aiheutuvan n. 0,4 milj. euron kertaluontoiset sopeuttamiskustannukset. Tavoiteltu yli 0,8 milj. euron kustannusten alentuma vaikuttaa toteutuessaan täysimääräisesti vuonna 2016.

 

Konsernin alkuvuoden heikko tulos ja markkinoiden haastavuus rasittaa merkittävästi konsernin likviditeettiä. Konsernin tytäryhtiön Japrotek Oy Ab:n alkuvuoden tilauskertymän tuotannossa on tapahtunut viiveitä ja tuotantoresurssit ovat olleet ylikuormittuneet tilikauden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tällä kehityksellä on ollut kiristävä vaikutus konsernin käyttöpääoman riittävyyteen ja se on lisännyt kustannuksia. Konsernin rahoitusasema on erittäin haastavana ja käyttöpääoma vaatii jatkuvaa seurantaa. Konsernin nykyinen käyttöpääoma riittää hallituksen tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2015 viimeiseen vuosineljännekseen saakka. Olemassa olevien rahoitussopimusten kovenanttiehdot ovat puolivuotistarkastelussa edelleen rikkoutuneet ja yhtiö tulee hakemaan rahoittajilta vahvistuksen, jonka mukaan rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille seuraamuksia. Yhtiöllä on meneillään sopimusneuvottelut merkittävistä yritys- ja rahoitusjärjestelyistä, joiden lopputuloksella on ratkaiseva merkitys Vaahto Group Plc Oyj:n taseasemalle ja tulevaisuudelle.

 

Henkilöstö

 

Konsernin jatkuvien toimintojen henkilöstön määrä 30.6.2015 oli keskimäärin 137 henkilöä (133 henkilöä).

 

Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 1.9.2014 -31.3.2015 on toiminut DI Topi Karppanen ja 1.4.2015 alkaen toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Kalle Rasinmäki.

 

 

Riskit ja toiminnan epävarmuustekijät

 

Konsernin maksuvalmiustilanne on haastava ja sisältää merkittäviä riskejä. Käyttöpääoman riittävyyttä seurataan aktiivisesti kassavirtaennusteiden kautta. Konsernin arvion mukaan nykyinen käyttöpääoma riittää tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2015 viimeiseen vuosineljännekseen saakka. Yhtiöllä on meneillään sopimusneuvottelut merkittävistä yritys- ja rahoitusjärjestelyistä, joiden lopputuloksella on ratkaiseva merkitys Vaahto Group Plc Oyj:n taseasemalle ja tulevaisuudelle.

 

Vaahto Group Plc Oyj:llä on käynnissä entisen toimitusjohtajan toimisuhteen päättämistä koskeva riita-asia liittyen päättyneen toimitusjohtajasopimuksen ehtoihin. Alioikeus on hyväksynyt päätöksellään entisen toimitusjohtajan nostaman kanteen yhtiötä vastaan. Päätöksen mukainen korvaussumma on kirjattu varauksena tilikaudella 2014. Yhtiö on valittanut päätöksestä ja valituksen käsittely on kesken.

 

 

Suunnattu osakeanti

 

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti 15.2.2015 pidetyssä kokouksessa suunnatusta osakeannista,  jossa yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 10.000.000 uutta osaketta. Osakeannissa Mikko Laakkonen merkitsi 3.000.000 osaketta, HML FINANCE OY merkitsi 3.000.000, Nemea Credit Opportunities Fund (a sub-fund of Nemea Alternative Investment Fund (SICAV) Ltd) merkitsi 3.000.000 ja Lombard International SA:n PCP 34443 merkitsi 1.000.000 osaketta. Kaikkien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 0,25 euroa. Sijoittajat merkitsivät kaikki heille tarjotut osakkeet.

 

Osakkeiden merkintähinta määritettiin yhtiön ja sijoittajien välisten neuvottelujen perusteella. Merkintähinnan määrittämisessä otettiin huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja vaihtoehtoiset rahoitusmahdollisuudet. Osakkeet maksettiin yhtiölle rahassa 18.2.2015.

 

Vaahto Group Plc Oyj julkaisi Finanssivalvonnan 7.8.2015 hyväksymän listalleottoesitteen liittyen edellä mainitun osakeantipäätöksen mukaisesti liikkeeseen laskettujen 10.000.000 uuden osakkeen ja 10.3.2014 tekemän osakeantipäätöksen mukaisesti liikkeeseen laskettujen 2.000.000 uuden osakkeen ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle. Kaupankäynti kyseisillä osakkeilla alkoi 12.8.2015.

 

 

Oma pääoma

 

Tilinpäätöksessä 2014 konsernin oma pääoma oli 8,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Tilikauden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä toteutuneella rahoittajien kanssa sovitulla järjestelyllä oli positiivinen vaikutus omaan pääomaan. Järjestelyssä lainoja annettiin anteeksi 3,9 milj. euroa, lainoja muunnettiin pääomalainaksi 1,2 milj. euroa ja uutta pääomaa saatiin suunnatulla osakeannilla 2,5 milj. euroa. 30.6.2015 konsernin oma pääoma oli 4,0 miljoonaa euroa negatiivinen.

 

Pääomalaina

Emoyhtiöllä on 1,175 milj. euroa osakeyhtiölain luvun 12 luvussa tarkoitettua pääomalainaa yhtiön rahoittajilta. Lainan vuotuinen korko on viisi prosenttia ja korko erääntyy maksettavaksi vuosittain. Laina erääntyy kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi viiden vuoden kuluttua lainan nostamisesta, vuonna 2020. Lainan pääoma ja kertynyt maksamaton korko voidaan maksaa takaisin vain noudattaen osakeyhtiölain säännöksiä.

 

Japrotek Oy Ab:n tilikauden 2015 ensimmäinen neljännes painui tappiolliseksi ja tappion myötä yhtiön oma pääoma muodostui negatiiviseksi. Syynä tappiolliseen tulokseen oli  eräiden projektitoimitusten ennakoitua suuremmat kustannukset sekä ensimmäisen vuosineljänneksen ennakoitua heikompi tilauskertymä. Yhtiössä käynnistettiin välittömät toimet toiminnan tehostamiseksi ja pidettiin yt-lain mukaiset neuvottelut toimenpiteistä yhtiön toimintojen sopeuttamiseksi heikentyneeseen kysyntä- ja markkinatilanteeseen. Neuvotteluissa päätettiin, että henkilöstön määrää sopeutetaan yhtiön taloustilanteen ja tilauskannan mukaisesti aikaisintaan elokuusta 2015 alkaen.

 

Osakeantivaltuutus

 

Yhtiökokous päätti 14.4.2015 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus on voimassa 31.5.2016 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

 

Arvio tilikaudesta 1.1. – 31.12.2015

 

Koska konsernin alkuvuoden tilauskertymä ja tuloskehitys ovat muodostuneet ennakoitua heikommaksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja lisäksi loppuvuoden ennustamiseen liittyy normaalia suurempaa epävarmuutta, konsernin johto arvioi konsernin jatkuvien toimintojen liiketuloksen muodostuvan vertailukautta heikommaksi.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 

Osana sopeuttamisohjelmaa Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön Lahden pääkonttorin toiminnot siirretään Pietarsaareen Japrotek Oy Ab:n tiloihin 30.8.2015 mennessä. Pääkonttorin toimintojen siirtokustannukset sisältyvät sopeuttamisohjelman arvioituihin kertakustannuksiin.

 

Yhtiöllä on meneillään sopimusneuvottelut merkittävistä yritys- ja rahoitusjärjestelyistä, joiden lopputuloksella on ratkaiseva merkitys Vaahto Group Plc Oyj:n taseasemalle ja tulevaisuudelle. Neuvottelut odotetaan saatavan päätökseen 2.9.2015 mennessä ja yhtiö tiedottaa neuvottelujen tuloksesta viipymättä.

 

Johdon osavuotinen selvitys

Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.1. – 31.12.2015 yhdeksän kuukauden ajalta johdon osavuotisen selvityksen 6.11.2015.

 

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS        
           
 

Osavuosi-
katsaus

Osavuosi-
katsaus

Osavuosi-
katsaus

Osavuosi-
katsaus

Tilinpäätös

1 000 EUR

1.1.-30.6.2015

1.1.-30.6.2014

1.4.-30.6.2015

1.4.-30.6.2014

1.1.-31.12.2014

 

6kk

6kk

3kk

3kk

12 kk

JATKUVAT TOIMINNOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

9 974

8 783

5 352

4 407

20 262

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

369

47

276

63

-523

Liiketoiminnan muut tuotot

90

189

0

1

111

Materiaalit ja palvelut

-6 115

-3 213

-3 276

-1 796

-9 621

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-4 174

-4 011

-2 127

-2 046

-7 499

Poistot

-114

-128

-56

-41

-259

Liiketoiminnan muut kulut

-1 633

-1 909

-851

-914

-3 929

           
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO

-1 603

-242

-683

-326

-1 457

         

0

Rahoitustuotot

3 960

3 026

7

341

3 036

Rahoituskulut

-512

-815

-159

-559

-1 152

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA

1 845

1 969

-834

-545

426

           
Tuloverot

49

-67

3

-23

77

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA

1 893

1 902

-831

-567

349

           
LOPETETUT TOIMINNOT          
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista

222

-2 076

101

-2 285

-3 658

           
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

2 116

-174

-730

-2 852

-3 309

           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT          
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä

0

-5

0

0

-5

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, NETTO

0

-5

0

0

-5

           
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

2 116

-179

-730

-2 852

-3 314

           
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:          
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot

0,17

0,38

-0,08

-0,11

0,06

Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot

0,17

0,38

-0,08

-0,11

0,06

Tulos/osake, laimentamaton, lopetetut toiminnot

0,02

-0,42

0,01

-0,46

-0,67

Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot

0,02

-0,42

0,01

-0,46

-0,67

Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos

0,19

-0,03

-0,07

-0,57

-0,60

Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos

0,19

-0,03

-0,07

-0,57

-0,60

           
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä          
-laimentamaton

11 060 233

4 977 360

11 060 233

4 977 360

5 484 209

-laimennettu

11 060 233

4 977 360

11 060 233

4 977 360

5 484 209

 

 

 

KONSERNIN TASE, IFRS    
     
1 000 EUR

30.6.2015

31.12.2014

 

 

 

VARAT    
     
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineettomat hyödykkeet

16

22

Liikearvo

1 583

1 583

Aineelliset hyödykkeet

2 590

2 751

Myytävissä olevat sijoitukset

25

25

PITKÄAIKAISET VARAT

4 214

4 382

     
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus

2 279

1 762

Myyntisaamiset ja muut saamiset

5 890

4 599

Rahat ja pankkisaamiset

222

544

LYHYTAIKAISET VARAT

8 390

6 904

     
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT

2 184

1 986

     
VARAT

14 788

13 272

     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
     
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot

8 432

6 060

Muuntoerot

51

51

Kertyneet voittovarat

-15 398

-17 568

OMA PÄÄOMA

-4 038

-8 579

     
     
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    
Pääomalainat

1 175

0

Laskennallinen verovelka

589

582

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

133

42

Pitkäaikaiset varaukset

425

432

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

2 322

1 056

     
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

7 022

12 558

Ostovelat ja muut velat

8 224

6 820

Tuloverovelka

0

232

Lyhytaikaiset varaukset

800

800

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

16 046

20 410

     
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT    
Myytävänä olevat korolliset velat

43

67

Myytävänä olevat korottomat velat

414

319

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT

457

386

     
OMA PÄÄOMA JA VELAT

14 788

13 272

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT        
         
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut        
 

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus

Tilinpäätös

 
 

1.1.-30.6.15

1.1.-30.6.14

1.1.-31.12.14

 
1 000 EUR

6kk

6 kk

12 kk

 
 

 

 

 

 
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot

9 974

8 783

20 262

 
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot

-1 603

-242

-1 457

 
% liikevaihdosta

-16,1

-2,8

-7,2

 
Voitto/tappio ennen veroja, jatkuvat toiminnot

1 845

1 969

426

 
% liikevaihdosta

185,0

224,2

21,0

 
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista

222

-2 076

-3 658

 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta

2 116

-174

-3 314

 
% liikevaihdosta

17,3

-1,3

-11,9

 
Oman pääoman tuotto (ROE), %

neg

neg

neg

 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

neg

neg

neg

 
Omavaraisuusaste, %

neg

neg

neg

 
Nettovelkaantumisaste (gearing)

na

na

na

 
Bruttoinvestoinnit

67

181

268

 
% liikevaihdosta

0,7

2,1

1,3

 
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot

10 688

9 693

9 305

 
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (jatkuvat toiminnot)

137

135

140

 
 

 

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS

       
               
1 000 EUR

Osake-pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Voittovarat

Yhteensä

Oman pääoman muutos 1.1.-30.6.2015              
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa

2 872

6

4 065

1 995

51

-17 568

-8 579

Laaja tulos              
Tilikauden tulos          

2 085

2 085

Muuntoerot        

0

0

0

Tilikauden laaja tulos yhteensä        

0

2 085

2 085

Liiketoimet omistajien kanssa              
Osakeanti    

2 500

     

2 500

Transaktiomenot omasta pääomasta    

-44

     

-44

Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista    

0

   

0

0

Verokanta-muutoksen vaikutus    

0

     

0

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä    

2 456

   

0

2 456

Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa

2 872

6

6 521

1 995

51

-15 483

-4 038

               
Oman pääoman muutos 1.1.-30.6.2014

Osake-pääoma

Ylikurssirahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Vararahasto

Muuntoerot

Voittovarat

Yhteensä

Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa

2 872

6

3 068

1 995

48

-14 251

-6 262

Laaja tulos              
Tilikauden tulos          

-174

-174

Muuntoerot        

3

-8

-5

Tilikauden laaja tulos yhteensä        

3

-182

-179

Liiketoimet omistajien kanssa              
Osakeanti    

1 040

     

1 040

Transaktiomenot omasta pääomasta    

-32

     

-32

Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista    

6

     

6

Verokanta-muutoksen vaikutus    

-17

     

-17

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä    

997

     

997

Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa

2 872

6

4 065

1 995

51

-14 433

-5 444

LOPETETUT TOIMINNOT        
 

 

 

 

 
 

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus

Tilinpäätös

 
1 000 EUR

1.1.-30.6.2015

1.1.-30.6.2014

1.1.-31.12.2014

 
 

6kk

6kk

12kk

 
Lopetettujen toimintojen tulos        
         
Liikevaihto

2 240

4 529

7 628

 
Muut tuotot

0

119

363

 
Operatiiviset kulut

-2 008

-4 991

-7 860

 
Arvonalentumiset, myyntivoitot – tappiot

0

-1 593

-3 581

 
Poistot

-36

-162

-281

 
Muut erät

30

0

0

 
Voitto/tappio ennen veroja

227

-2 097

-3 731

 
Verot

-5

21

74

 
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista

222

-2 076

-3 658

 
         
Lopetettujen toimintojen rahavirrat        
Liiketoiminnan rahavirrat

94

-2 256

-209

 
Investointien rahavirrat

0

0

766

 
Rahoituksen rahavirrat

-24

-23

-47

 
Rahavirrat yhteensä

70

-2 279

511

 
         
Myytävänä olevaksi luokiteltujen/lopetettujen toimintojen varat

30.6.2015

30.6.2014

31.12.2014

 
         
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

8

12

8

 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1 529

5 140

1 527

 
Vaihto-omaisuus

540

789

428

 
Saamiset

108

2 350

24

 
Varat yhteensä

2 184

8 291

1 986

 
         
       
Myytävänä olevaksi luokiteltujen/lopetettujen toimintojen velat

30.6.2015

30.6.2014

31.12.2014

 
         
Myytävät pitkäaikaiset velat, korolliset

0

43

0

 
Myytävät lyhytaikaiset velat, korolliset

43

47

67

 
Myytävät lyhytaikaiset velat, korottomat

414

4 788

319

 
Velat yhteensä

457

4 878

386

 
         
Vakuudet ja vastuut      
       
EUR      
 

30.6.2015

30.6.2014

 
Annetut vakuudet      
       
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä, osakkeita tai talletuksia  
Rahalaitos- ja eläkelainat

3 531

6 051

 
Muut lainat

2 000

2 000

 
Tililuotot

812

3 698

 
Yhteensä

6 343

11 749

 
       
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Muiden lainojen vakuutena on osakepantteja. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.  
       
Velkojen, pankkitakausten ja pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset      
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset

2 543

2 543

 
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset

3 582

13 163

 
Yhteensä

6 125

15 706

 
       
Muut omasta puolesta annetut vakuudet      
Talletukset

0

1 483

 
Yhteensä

0

1 483

 
       
Muut annetut vakuudet      
       
Vaahto Group Plc Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä Japrotek Oy Ab:n, AP-Tela Oy:n sekä Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.  
       
Vastuusitoumukset ja muut vastuut      
       
Pankkitakaukset      
Pankkitakauslimiitit yhteensä

4 874

4 990

 
Pankkitakauslimiiteistä käytössä

3 608

4 652

 
       
Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut      
Alle vuoden sisällä erääntyvät

127

185

 
1-5 vuoden sisällä erääntyvät

68

234

 
Yhteensä

195

418

 
       
Muut kuin rahoitusleasingsopimukset sisältävät pääasiassa lyhytaikaisia IT-laitteiden ja -ohjelmistojen leasingsopimuksia. Leasingsopimusten ehdot ovat tavanomaisia käyttöleasingsopimusten ehtoja.  
       
IFRIC 4:n mukaiset järjestelyt      
Konsernissa ei ole IFRIC 4:n tarkoittamia järjestelyjä.    
       
Muut vuokrasopimukset      
Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto- ja toimistorakennuksia erityyppisin purettavissa olevin vuokrasopimuksin.  
       
Vuokravastuut      
Alle vuoden sisällä erääntyvät

379

792

 
1-5 vuoden sisällä erääntyvät

1 547

3 166

 
Myöhemmin erääntyvät

0

1 885

 
Yhteensä

1 926

5 843

 
       
Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten vuosivuokrat ovat yhteensä 379 tuhatta euroa.  
       
Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset      
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset

15

   
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset

4 959

4 990

 
Lainojen vakuudeksi annetut takaukset

1 542

2 552

 
Takausvakuutusten vakuudeksi annetut takaukset

0

2 175

 
Vuokratakausten vakuudeksi annetut vastatakaukset

400

400

 
Muut vastuut

0

427

 
Yhteensä

6 916

10 544

 
       
       
Riita-asiat      
Yhtiöllä on käynnissä entisen toimitusjohtajan toimisuhteen päättämistä koskeva riita-asia liittyen päättyneen toimitusjohtajasopimuksen ehtoihin. Alioikeus on hyväksynyt päätöksellään entisen toimitusjohtajan nostaman kanteen yhtiötä vastaan. Päätöksen mukainen korvaussumma on kirjattu varauksena tilikaudella 2014. Yhtiö on valittanut päätöksestä ja valituksen käsittely on kesken.  

 

Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

IAS34:n edellyttämät liitetiedot

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

 

Maksetut osingot

Katsauskaudella Vaahto Group Plc Oyj ei ole maksanut osinkoja.

 

Lahdessa 28.8.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:
Sami Alatalo, hallituksen puheenjohtaja  +358 40 826 2066