Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2007 – 29.2.2008

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.4.2008 klo 10.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.9.2007 – 29.2.2008

Vaahto Group –konsernin katsauskauden liikevaihto oli 41,8 milj. euroa (37,6 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 11,2 % vertailukaudesta.  Liikevaihdon kasvusta huolimatta Vaahto Group –konsernin tulos heikkeni vertailukaudesta. Pääsyy alentuneeseen tulokseen oli katsauskaudelle ajoittuneiden Pulp & Paper Machinery -ryhmän projektitoimitusten heikko kannattavuus. Vaahto Group -konsernin tilauskanta laski katsauskauden aikana ollen sen alkaessa 42,9 milj. euroa ja päättyessä 33,5 milj. euroa.

Pulp & Paper Machinery

Pulp & Paper Machinery –ryhmän katsauskauden liikevaihto oli 23,3 milj. euroa (23,3 milj. euroa)  ja liiketappio 1,8 milj. euroa (liikevoitto 0,8 milj. euroa).  Ryhmän tulos jäi selvästi vertailukautta heikommaksi ja oli tappiollinen. Tulosta heikensivät katsauskaudelle ajoittuneiden projektitoimitusten heikko kannattavuus sekä katsauskauden jälkimmäisen puoliskon alhainen liikevaihto.

Pulp & Paper Machinery –ryhmän markkinatilanne on jatkunut haasteellisena. Kotimaassa ja muualla Euroopassa metsäteollisuuden investointiaste on alhainen ja Aasiassa kilpailutilanne on kiristynyt. Kohtalaisen merkittävästä tarjouskannasta huolimatta ryhmän katsauskauden myynti jäi alhaiseksi ja tilauskanta laski.

Edellisellä tilikaudella Shanghaihin perustetun tytäryhtiön toiminta on käynnistynyt hyvin ja sen uskotaan vahvistavan Vaahto Pulp & Paper Machinery –ryhmän kilpailuasemaa Kiinan markkinoilla.

Process Machinery

Process Machinery –ryhmän katsauskauden liikevaihto oli  18,5 milj. euroa (14,3 milj. euroa)  ja  liikevoitto 2,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa).   Liikevaihto kasvoi sekä säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa ja kummassakin tuoteryhmässä kannattavuus oli selvästi vertailukautta parempi.

Process Machinery –ryhmän myynti sujui katsauskaudella hyvin. Merkittävimpiä ryhmään kuuluvan Japrotek Oy Ab:n tilauksia katsauskaudella olivat imeytystorni Uhde GmbH:lle Saksaan ja liuotusautoklaavi Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle kotimaahan. Samoin ryhmään kuuluvan saksalaisen Stelzer Rührtechnik International GmbH:n myynti sujui katsauskaudella hyvin ja yhtiö sai merkittäviä tilauksia vahvan Keski-Euroopan kotimarkkina-alueensa lisäksi mm. Pohjois-Amerikasta ja Kiinasta.

Katsauskaudella Vaahto Oy teki sopimuksen Process Machinery –ryhmään kuuluvan spiraalilämmönvaihdintoiminnan myynnistä saksalaiselle HES Heat Exchanger System GmbH:lle. Kauppaan kuuluu spiraalilämmönvaihdinten tuotantolinja koneineen ja laitteineen sekä siihen liittyvät aineettomat oikeudet. Sopimuksen mukaan Vaahto Oy vastaa olemassa olevan tilauskannan valmistamisesta ja toimittamisesta. Tuotantolinjan koneet ja laitteet siirtyvät ostajalle kevään 2008 aikana. Spiraalilämmönvaihdinten vuotuinen liikevaihto on vaihdellut 2-4 milj. euron välillä. Vaahto Oy:n odotetaan kirjaavan kaupasta lievän myyntivoiton tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla.

Process Machinery –ryhmän markkinatilanne on jatkunut erinomaisena ja tilauskanta on hyvä sekä  säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on  Pulp & Paper Machinery -ryhmän paperi- ja kartonkikoneiden avainkomponenttien sekä telahuollon kilpailukyvyn parantamisessa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Merkittävimpiä investointeja olivat Vaahto Roll Service Oy:n polyuretaani- ja komposiittilaitteet ja Japrotek Oy Ab:n vedenpuhdistuslaitteisto. Muut investoinnit olivat lähinnä pieniä kone- ja laitehankintoja.

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius pysyi tyydyttävänä. Nettorahoituskulut olivat 0,3  milj. euroa (0,3 milj. euroa) eli 0,6 % liikevaihdosta. Omavaraisuusaste parani hieman vertailukaudesta ja oli 35,4% (34,5 %).

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskaudella 427 henkilöä (408 henkilöä).

Osakeantivaltuudet

Hallituksella ei ole valtuutusta osakeantiin tai vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeellelaskuun eikä valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

Kansainväliset tilinpäätösstandardit

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukaisesti noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vaahto Group -konsernin tilauskanta on laskenut katsauskauden aikana ja tilikauden liikevaihdon ennustetaan jäävän edellistä tilikautta alhaisemmaksi. Tämä asettaa selkeitä haasteita tuloskehitykselle jäljellä olevalla tilikaudella.

Johdon osavuotinen selvitys

Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.9.2007-31.8.2008 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla johdon osavuotisen selvityksen yhdeksän kuukauden toiminnan ajalta julkistettavan osavuosikatsauksen sijaan. Johdon osavuotinen selvitys julkistetaan 27.6.2008.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2007-
29.2.2008
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2006-
28.2.2007
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2006-
31.8.2007
12 kk

   

Liikevaihto

41 528

37 612

88 161

Valmiiden ja
keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

245

1 438

696

Valmistus omaan käyttöön

264

251

377

Liiketoiminnan
muut tuotot

61

30

303

Materiaalit ja palvelut

-23 750

-21 807

-50 629

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-11 519

-10 405

-20 241

Poistot

-887

-905

-1 840

Liiketoiminnan
muut kulut

-6 051

-5 205

-11 015

Liikevoitto

190

1 007

5 812

Rahoitustuotot ja -kulut

-261

-278

-611

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

14

0

24

Tulos ennen veroja

-57

729

5 226

Tuloverot

86

-184

-1 313

Tilikauden tulos

29

545

3 913

     

Tilikauden tuloksen jakautuminen:    

Emoyhtiön osakkeenomistajille

-19

355

3 639

Vähemmistöosakkaille

47

190

274

Yhteensä

29

545

3 913

   

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:

Tulos/osake,
laimentamaton EUR

-0,01

0,12

1,27

Tulos/osake,
laimennettu EUR

-0,01

0,12

1,27

Osakkeiden
keskimääräinen
lukumäärä (1000 kpl)

2 872

2 872

2 872

   

KONSERNIN TASE, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
29.2.2008

Osavuosi-
katsaus
28.2.2007

Tilin-
päätös
31.8.2007

   

 
Varat  

   

Aineettomat hyödykkeet

651

654

621

Liikearvo

1 702

1 702

1 702

Sijoituskiinteistöt

0

299

0

Aineelliset hyödykkeet

14 847

14 878

14 644

Osuudet
osakkuusyhtiöissä

38

0

24

Pitkäaikaiset myynti-
ja muut saamiset

13

14

13

Muut pitkäaikaiset sijoitukset

44

46

44

Laskennallinen
verosaaminen

332

13

120

Pitkäaikaiset
varat yhteensä

17 627

17 608

17 169

     

Vaihto-omaisuus

8 466

9 025

8 188

Myyntisaamiset ja muut saamiset

17 373

16 689

25 276

Tuloverosaaminen

100

16

23

Rahoitusarvopaperit

950

0

960

Rahat ja pankkisaamiset

1 405

1 302

574

Lyhytaikaiset varat

28 293

27 031

35 021

     

Varat yhteensä

45 921

44 639

52 190

   

Oma ja vieras pääoma  

   

Osakepääoma

2 872

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

6

Muut rahastot

2 173

2 113

2 128

Kertyneet voittovarat

7 277

5 256

8 436

Emoyhtiön
osakkeenomistajien
oman pääoman osuus

12 328

10 247

13 442

Vähemmistöosuus

1 302

1 308

1 393

Oma pääoma

13 630

11 555

14 835

     

Laskennallinen
verovelka

997

880

928

Pitkäaikainen
korollinen vieras
pääoma

4 130

3 623

4 923

Pitkäaikaiset
varaukset

394

250

684

Pitkäaikainen
vieras pääoma

5 521

4 754

6 536

     

Lyhytaikainen
korollinen
vieras pääoma

7 757

4 848

6 331

Lyhytaikainen
koroton
vieras pääoma

19 013

23 482

24 489

Lyhytaikainen
vieras pääoma

26 770

28 330

30 819

     

Vieras pääoma

yhteensä

32 291

33 084

52 190

     

Oma ja vieras
pääoma yhteensä

45 921

44 639

67 025

   

TUNNUSLUVUT, IFRS

Osavuosi-
katsaus
1.9.2007-
29.2.2008

Osavuosi-
katsaus
1.9.2006-
28.2.2007

Tilin-
päätös
1.9.2006-
31.8.2007

   

Tulos/osake EUR

-0,01

0,12

1,27

Oma pääoma/osake EUR

4,25

3,57

4,68

Omavaraisuusaste %

35,4

34,5

35,5

Tilauskanta 1000 EUR

33 464

54 697

42 894

Bruttoinvestoinnit
1000 EUR

1 120

800

1 502

Henkilöstön
keskimääräinen
lukumäärä

427

408

414

   

RAHOITUSLASKELMA, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2006-
28.2.2007
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2005-
28.2.2006
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2005-
31.8.2006
12 kk

   

Tulos ennen veroja

-57

729

5 226

Oikaisut

891

1 175

2 698

Käyttöpääoman muutos

2 073

-5 046

-11 797

Rahoituserät ja verot

-318

-398

-1 917

Liiketoiminnan
rahavirta

2 590

-3 539

5 792

     

Käyttöomaisuus-
investoinnit

-1 120

-800

-1 502

Aineellisten ja
aineettomien
hyödykkeiden
luovutustulot

5

0

405

Myönnetyt lainat

0

-11

-11

Investointien
rahavirta

-1 115

-811

-1 109

     

Korollisen vieraan
pääoman lisäys

2 061

1 380

6 544

Korollisen vieraan
pääoman vähennys

-1 428

-1 048

-3 429

Maksetut osingot

-1 287

-671

-671

Rahoituksen rahavirta

-654

-339

2 444

     

Rahavarojen muutos

-821

-4 689

-4 457

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
1000 EUR

Osake-
pää-
oma

Yli-
kurs-
sira-
hasto

Suo-
jaus-
inst-
ru-
ment-
tien
ra-
hasto

Muut rahas-
tot

Voitto-
varat

Vähem-
mistö-
osuus

Yhteen-

Osavuosi-
katsaus
1.9.2007 –
29.2.2008

   
 

   
Oma pääoma 1.9.2007

2872

6

22

2106

8438

1393

14835

Rahavirran suojaukset:
omaan pääomaan
tilikaudella
siirretty määrä

49

 

49

Muuntoeron
muutos

5

 

5

Siirrot erien välillä

-3

3

 

0

Omaan pääomaan
suoraan

kirjatut
nettovoitot
ja -tappiot

49

-3

8

 

53

Tilikauden
tulos

 

-19

47

29

Kokonaisvoitot
ja -tappiot

49

-3

-11

47

82

Osingonjako

 

-1149

-138

-1287

Oma pääoma yhteensä
29.2.2008

2872

6

70

2103

7277

1302

13630

     

   
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
1000 EUR

Osake-
pääoma

Yli-
kurs-
sira-
hasto

Suo-
jaus-
inst-
ru-
ment-
tien
ra-
hasto

Muut rahas-
tot

Voitto-
varat

Vähem-
mistö-
osuus

Yhteen-

Osavuosi-
katsaus
1.9.2006 –
28.2.2007

   
 

   
Oma pääoma 1.9.2006

2872

6

6

2112

5479

1215

11689

Rahavirran suojaukset:
omaan pääomaan
tilikaudella
siirretty määrä

-1

 

-1

Muuntoeron
muutos

-7

 

-7

Siirrot erien välillä

-3

3

 

0

Omaan pääomaan suoraan
kirjatut nettovoitot
ja -tappiot

-1

-3

-4

 

-8

Tilikauden
tulos

 

355

190

545

Kokonaisvoitot
ja -tappiot

-1

-3

352

190

537

Osingonjako

 

-574

-97

-671

Oma pääoma yhteensä
28.2.2007

2872

6

4

2109

5256

1308

11555

         

   
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
1000 EUR

Osake-
pääoma

Yli-
kurs-
sira-
hasto

Suo-
jaus-
inst-
ru-
ment-
tien
ra-
hasto

Muut rahas-
tot

Voitto-
varat

Vähem-
mistö-
osuus

Yhteen-

Tilinpäätös
1.9.2006 –
31.8.2007

   
 

   
Oma pääoma 1.9.2006

2872

6

6

2112

5479

1215

11689

Rahavirran suojaukset:
omaan pääomaan tilikaudella siirretty määrä

16

 

16

Arvonkorotuksen purku

-106

 

-106

Muuntoeron
muutos

-7

 

-7

Siirrot erien välillä

-6

6

 

0

Omaan pääomaan suoraan
kirjatut nettovoitot
ja -tappiot

16

-6

-106

 

97

Tilikauden
tulos
 

 

3639

274

3913

Kokonaisvoitot
ja -tappiot
 

16

-6

3532

274

3816

Osingonjako  

 

-574

-97

-671

Oma pääoma yhteensä
31.8.2007

2872

6

22

2106

8437

1393

14835

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO, IFRS      
       
Vaahto Group -konsernin liiketoiminta raportoidaan kahtena
liiketoimintasegmenttinä: Pulp & Paper Machinery ja  
Process Machinery.      
       
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2007-
29.2.2008
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2006-
28.2.2007
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2006-
31.8.2007
12 kk

   

 
Pulp & Paper Machinery

23 336

23 295

54 156

Process Machinery

18 493

14 323

34 050

Segmenttien välinen liikevaihto

-1

-7

-45

Konserni yhteensä

41 828

37 612

88 161

   

 
   

 
LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2007-
29.2.2008
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2006-
28.2.2007
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2006-
31.8.2007
12 kk

   

 
Pulp & Paper Machinery

-1 778

816

3 721

Process Machinery

1 976

220

1 992

Muut

-2

-22

113

Segmenttien välinen liikevoitto

-6

-7

-14

Konserni yhteensä

190

1 007

5 812

   

 
   

 
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN

Osavuosi-
katsaus
1.9.2007-
29.2.2008
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2006-
28.2.2007
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2006-
31.8.2007
12 kk

   

 
Pulp & Paper Machinery

252

238

243

Process Machinery

175

170

171

Konserni yhteensä

427

408

414

   

 
   

 
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2007-
29.2.2008
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2006-
28.2.2007
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2006-
31.8.2007
12 kk

   

 
Suomi

14 234

10 656

26 361

Muu Eurooppa

19 964

16 772

40 525

Pohjois-Amerikka

2 919

135

3 718

Aasia

4 589

8 779

14 125

Afrikka

120

0

197

Muut

1

1 270

3 235

Konserni yhteensä

41 828

37 612

88 161

 

Luvut ovat tuhansina euroina ellei muuta ole mainittu.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

IAS 34:N EDELLYTTÄMÄT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.8.2007 päättyneeltä tilikaudelta.

Maksetut osingot

Katsauskaudella Vaahto Group Plc Oyj on maksanut osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden (sekä A- että K-osakkeille) eli yhteensä 1.148.920,80 euroa.

Lahdessa 18.4.2008

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Antti Vaahto

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Antti Vaahto

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 040 8232835