Vaahto Group konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2008 – 28.2.2009

VAAHTO GROUP PLC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 17.4.2009 klo 10.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.9.2008 – 28.2.2009

Vaahto Group –konsernin katsauskauden liikevaihto oli 32,3 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 41,8 milj. euroa) ja liiketappio oli 2,8 milj. euroa (liikevoitto 0,2 milj. euroa). Konsernin liikevaihto laski 23% vertailukaudesta ja sen myötä liiketulos oli selvästi vertailukautta heikompi. Vaahto Group -konsernin tilauskanta laski katsauskauden aikana ollen sen alkaessa 54,4 milj. euroa ja päättyessä 43,2 milj. euroa.

Pulp & Paper Machinery

Pulp & Paper Machinery –ryhmän katsauskauden liikevaihto oli 18,7 milj. euroa (23,3 milj. euroa) ja liiketappio 3,5 milj. euroa (liiketappio 1,8 milj. euroa).  Liikevaihto laski 20% vertailukaudesta ja tulos oli tappiollinen. Alentuneen liikevaihdon lisäksi tulosta heikensi katsauskaudella tuloutuneiden projektien heikko kannattavuus.

Metsäteollisuuden investointiaste on maailmanlaajuisesti erittäin alhaisella tasolla ja Pulp & Paper -ryhmän markkinaympäristö on erittäin haasteellinen. Kovassa kilpailussa ryhmän merkittävimpiä uusia tilauksia olivat Stora Enso Inkeroisten kartonkikoneen uusinta sekä Stora Enso Imatran kartonkikoneen perälaatikkoprojekti.

Pulp & Paper Machinery –ryhmän tilauskanta laski katsauskaudella. Edellisen tilikauden lopulla saatujen suurten tilausten johdosta ryhmän katsausajankohdan lopun tilauskanta on kuitenkin huomattavasti korkeampi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Tilauskannassa olevien projektien tuloutukset ajoittuvat pääosin kuluvan tilikauden loppupuolelle.

Katsauskaudella on käynnistetty toimenpiteet ryhmään kuuluvan Vaahto Roll Service Oy:n sulautumisesta Vaahto Oy:öön. Tavoitteena on yksinkertaistaa konsernirakennetta, vähentää kustannuksia ja kehittää Vaahto Pulp & Paper Machinery -liiketoimintayksikön toimintaa.

Process Machinery

Process Machinery –ryhmän katsauskauden liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (18,5 milj. euroa) ja liikevoitto 0,7 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Liikevaihto laski 24% vertailukaudesta ja tulos jäi vertailukautta heikommaksi.

Process Machinery –ryhmän markkinatilanne on heikentynyt nopeasti ja tilauskanta on laskenut sekä säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa. Katsauskaudella ryhmän merkittävin kauppa oli Japrotek Oy Ab:n saama tilaus typpihappoabsorptiokolonnista Uhdelle Indonesiaan. Ryhmällä on edelleen  merkittävä määrä tarjousvaiheessa olevia asiakasprojekteja, mutta päätökset projektien toteutuksista ovat pitkittyneet vallitsevassa markkinatilanteessa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on Pulp & Paper Machinery -ryhmän paperi- ja kartonkikoneiden avainkomponenttien sekä telahuollon kilpailukyvyn parantamisessa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla.

Investoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 2,4 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Merkittävin investointi oli FPT-aarpora Vaahto Oy:lle. Muut investoinnit koostuivat lähinnä pienehköistä kone- ja laitehankinnoista sekä tietojärjestelmistä.

Rahoitus

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -1,7 milj. euroa (2,6  milj. euroa) ja investointien rahavirta oli -2,4 milj. euroa (-1,1 milj. euroa). Korolliset velat kasvoivat 6,7 milj. euroa.

Konsernitaseen loppusumma oli 46,7 milj. euroa (45,9 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste laski ja oli 25,1% (35,4%).

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskaudella 417 henkilöä (427 henkilöä).

Osakeantivaltuudet

Hallituksella ei ole valtuutusta osakeantiin tai vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeellelaskuun eikä valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

Kansainväliset tilinpäätösstandardit

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukaisesti noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kansainvälinen rahoituskriisi on luonut markkinoille huomattavaa epävarmuutta ja siirtänyt investointipäätöksiä. Markkinatilanne on siten erittäin haasteellinen ja Vaahto Group -konsernin tilauskanta on laskenut katsauskauden aikana. Konserniyhtiöissä on katsauskaudella käynnistetty toimenpiteet yhtiöiden toimintojen sopeuttamiseksi vallitsevaan kysyntä- ja markkinatilanteeseen.

Tilauskannassa olevien projektien tuloutukset ajoittuvat pääosin kuluvan tilikauden loppupuolelle. Tilikauden jälkimmäisen puoliskon tuloksen odotetaan olevan parempi kuin ensimmäisen puoliskon, mutta koko tilikauden liikevoitto tulee kuitenkin jäämään tappiolliseksi.

Johdon osavuotinen selvitys

Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.9.2008-31.8.2009 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla johdon osavuotisen selvityksen yhdeksän kuukauden toiminnan ajalta julkistettavan osavuosikatsauksen sijaan. Johdon osavuotinen selvitys julkistetaan 26.6.2009.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

1000 EUR

Osavuosi-katsaus

1.9.2008-

28.2.2009

6 kk

Osavuosi-katsaus

1.9.2007-

29.2.2008

6 kk

Tilin-

päätös

1.9.2007-

31.8.2008

12 kk

Liikevaihto

32 280

41 828

73 207

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

-1 085

245

92

Valmistus omaan käyttöön

566

264

693

Liiketoiminnan muut tuotot

35

61

688

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

25

14

14

Materiaalit ja palvelut

-17 369

-23 750

-39 404

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-10 962

-11 519

-21 082

Poistot

-1 467

-887

-2 220

Liiketoiminnan muut kulut

-4 781

-6 051

-11 339

Liikevoitto/-tappio

-2 758

204

649

Rahoitustuotot

54

78

70

Rahoituskulut

-540

-339

-796

Tulos ennen veroja

-3 244

-57

-77

Tuloverot

843

86

396

Tilikauden tulos

-2 401

29

320

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajille

-2 372

-19

238

Vähemmistöosakkaille

-28

47

82

Yhteensä

-2 401

29

320

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:    

Tulos/osake, laimentamaton EUR

-0,83

-0,01

0,08

Tulos/osake, laimennettu EUR

-0,83

-0,01

0,08

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1000 kpl)

2 872

2 872

2 872

 

KONSERNIN TASE, IFRS

1000 EUR

Osavuosi-

katsaus

28.2.2009

Osavuosi-

katsaus

29.2.2008

Tilin-

päätös

31.8.2008

Varat

Aineettomat hyödykkeet

2 441

651

3 127

Liikearvo

1 702

1 702

1 702

Aineelliset hyödykkeet

15 803

14 847

14 198

Osuudet osakkuusyhtiöissä

62

38

39

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset

13

13

13

Muut pitkäaikaiset sijoitukset

44

44

44

Laskennallinen verosaaminen

1 446

332

471

Pitkäaikaiset varat yhteensä

21 510

17 627

19 594

Vaihto-omaisuus

7 993

8 466

8 508

Myyntisaamiset ja muut saamiset

15 724

17 373

12 392

Tuloverosaaminen

1 017

100

624

Rahoitusarvopaperit

0

950

0

Rahat ja pankkisaamiset

440

1 405

730

Lyhytaikaiset varat

25 174

28 294

22 253

Varat yhteensä

46 684

45 921

41 847

Oma ja vieras pääoma

Osakepääoma

2 872

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

6

Muut rahastot

1 787

2 173

2 006

Kertyneet voittovarat

4 905

7 277

7 537

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus

9 570

12 328

12 421

Vähemmistöosuus

1 262

1 302

1 336

Oma pääoma

10 832

13 630

13 757

Laskennallinen verovelka

725

997

736

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

7 429

4 130

7 378

Pitkäaikaiset varaukset

271

394

271

Pitkäaikainen vieras pääoma

8 425

5 521

8 385

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

11 164

7 757

7 087

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

16 197

19 012

12 618

Tuloverovelka

67

1

1

Lyhytaikainen vieras pääoma

27 427

26 770

19 705

Vieras pääoma yhteensä

35 852

32 291

28 090

Oma ja vieras pääoma yhteensä

46 684

45 921

41 847

TUNNUSLUVUT, IFRS

Osavuosi-

katsaus

1.9.2008-

28.2.2009

Osavuosi-

katsaus

1.9.2007-

29.2.2008

Tilin-

päätös

1.9.2007-

31.8.2008

Liikevoitto/-tappio 1000 EUR

-2 758

204

649

Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta

-8,5

0,5

0,9

Oman pääoman tuotto %

-19,5

0,2

2,2

Sijoitetun pääoman tuotto %

-9,4

1,1

2,6

Tulos/osake EUR

-0,83

-0,01

0,08

Oma pääoma/osake EUR

3,33

4,25

4,32

Omavaraisuusaste %

25,1

35,4

37,3

Nettovelkaantumisaste

167,6

69,9

99,8

Tilauskanta 1000 EUR

43 194

33 464

54 384

Bruttoinvestoinnit 1000 EUR

2 385

1 120

4 613

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

417

427

426

RAHOITUSLASKELMA, IFRS

1000 EUR

Osavuosi-

katsaus

1.9.2008-

28.2.2009

6 kk

Osavuosi-

katsaus

1.9.2007-

29.2.2008

6 kk

Tilin-

päätös

1.9.2007-

31.8.2008

12 kk

Tulos ennen veroja

-3 244

-57

-77

Oikaisut

1 655

891

1 817

Käyttöpääoman muutos

434

2 073

337

Rahoituserät ja verot

-553

-318

-840

Liiketoiminnan rahavirta

-1 707

2 590

1 236

Käyttöomaisuusinvestoinnit

-2 385

-1 120

-4 613

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

7

5

650

Investointien rahavirta

-2 378

-1 115

-3 963

Korollisen vieraan pääoman lisäys

6 135

2 061

10 566

Korollisen vieraan pääoman vähennys

-2 007

-1 428

-7 355

Maksetut osingot

-333

-1 287

-1 287

Rahoituksen rahavirta

3 795

-654

1 923

Rahavarojen muutos

-290

-821

-804

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS

1000 EUR

Osake-

pääoma

ja

yli-

kurs-

sira-

hasto

Suo-

jaus-

inst-

ru-

ment-

tien

ra-

hasto

Muut rahas-

tot

Voitto-

varat

Vähem-

mistö-

osuus

Yhteen-

Osavuosikatsaus

1.9.2008 – 28.2.2009

Oma pääoma 1.9.2008

2878

-93

2100

7537

1336

13758

Rahavirran suojaukset: omaan pääomaan tilikaudella siirretty määrä

-292

-292

Laskennallisen veron osuus

76

76

Muuntoeron muutos

25

25

Siirrot erien välillä

-3

3

0

Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot

-216

-3

28

-191

Tilikauden tulos  

-2372

-28

-2401

Kokonaisvoitot ja -tappiot  

-216

-3

-2344

-28

-2592

Osingonjako  

-287

-46

-333

Oma pääoma yhteensä

28.2.2009

2878

-310

2097

4905

1262

10832

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS

1000 EUR

Osake-

pääoma

ja

yli-

kurs-

sira-

hasto

Suo-

jaus-

inst-

ru-

ment-

tien

ra-

hasto

Muut rahas-

tot

Voitto-

varat

Vähem-

mistö-

osuus

Yhteen-

Osavuosikatsaus

1.9.2007 – 29.2.2008

Oma pääoma 1.9.2007

2878

22

2106

8438

1393

14835

Rahavirran suojaukset: omaan pääomaan tilikaudella siirretty määrä

49

49

Muuntoeron muutos

5

5

Siirrot erien välillä

-3

3

0

Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot

49

-3

8

53

Tilikauden tulos  

-19

47

29

Kokonaisvoitot ja -tappiot  

49

-3

-11

47

82

Osingonjako  

-1149

-183

-1287

Oma pääoma yhteensä

29.2.2008

2878

70

2103

7277

1302

13630

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS

1000 EUR

Osake-

pää-

oma

ja

yli-

kurs-

sira-

hasto

Suo-

jaus-

inst-

ru-

ment-

tien

ra-

hasto

Muut rahas-

tot

Voitto-

varat

Vähem-

mistö-

osuus

Yhteen-

Tilinpäätös

1.9.2007 – 31.8.2008

Oma pääoma 1.9.2007

2878

22

2106

8438

1393

14835

Rahavirran suojaukset: omaan pääomaan tilikaudella siirretty määrä

-148

-148

Laskennallisen veron osuus

33

33

Muuntoeron muutos

5

5

Siirrot erien välillä

-6

6

0

Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot

-115

-6

11

-110

Tilikauden tulos  

238

82

320

Kokonaisvoitot ja -tappiot  

-6

249

82

210

Osingonjako  

-1149

-138

-1287

Oma pääoma yhteensä

31.8.2008

2878

-93

2100

7537

1336

13757

SEGMENTTI-INFORMAATIO, IFRS

Vaahto Group –konsernin liiketoiminta raportoidaan kahtena liiketoimintasegmenttinä: Pulp & Paper Machinery ja Process Machinery.

 

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-

SEGMENTEITTÄIN, IFRS

1000 EUR

Osavuosi-

katsaus

1.9.2008-

28.2.2009

6 kk

Osavuosi-

katsaus

1.9.2007-

29.2.2008

6 kk

Tilin-

päätös

1.9.2007-

31.8.2008

12 kk

Pulp & Paper Machinery

18 748

23 336

39 549

Process Machinery

14 155

18 493

34 406

Segmenttien välinen liikevaihto

-623

-1

-748

Konserni yhteensä

32 280

41 828

73 207

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-

SEGMENTEITTÄIN, IFRS

1000 EUR

Osavuosi-

katsaus

1.9.2008-

28.2.2009

6 kk

Osavuosi-

katsaus

1.9.2007-

29.2.2008

6 kk

Tilin-

päätös

1.9.2007-

31.8.2008

12 kk

Pulp & Paper Machinery

-3 450

-1 778

-3 330

Process Machinery

684

1 976

3 982

Muut

-1

-2

-2

Segmenttien välinen liikevoitto

9

7

0

Konserni yhteensä

-2 758

204

649

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN LIIKETOIMINTA-SEGMENTEITTÄIN

Osavuosi-

katsaus

1.9.2008-

28.2.2009

6 kk

Osavuosi-

katsaus

1.9.2007-

29.2.2008

6 kk

Tilin-

päätös

1.9.2007-

31.8.2008

12 kk

Pulp & Paper Machinery

269

252

249

Process Machinery

148

175

177

Konserni yhteensä

417

427

426

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, IFRS

1000 EUR

Osavuosi-

katsaus

1.9.2008-

28.2.2009

6 kk

Osavuosi-

katsaus

1.9.2007-

29.2.2008

6 kk

Tilin-

päätös

1.9.2007-

31.8.2008

12 kk

Suomi

12 012

14 234

28 859

Muu Eurooppa

16 170

19 964

30 182

Pohjois-Amerikka

252

2 919

3 837

Aasia

3 839

4 589

9 881

Afrikka

0

120

120

Muut

7

1

328

Konserni yhteensä

32 280

41 828

73 207

Luvut ovat tuhansina euroina ellei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

IAS 34:N EDELLYTTÄMÄT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.8.2008 päättyneeltä tilikaudelta.

Maksetut osingot

Katsauskaudella Vaahto Group Plc Oyj on maksanut osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden (sekä A- että K-osakkeille) eli yhteensä 287.230,20 euroa.

Lahdessa 17.4.2009

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Antti Vaahto

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 040 8232835