Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2009 – 28.2.2010

VAAHTO GROUP PLC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 9.4.2010 klo 10.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.9.2009 – 28.2.2010

Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2009 – 28.2.2010 oli 18,2 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 32, 3 milj. euroa) ja liiketappio oli 3,7 milj. euroa (liiketappio 2,8 milj. euroa). Liikevaihto laski 44 % vertailukaudesta ja sen myötä liiketulos oli vertailukautta heikompi. Vaahto Group -konsernin tilauskanta laski 30 % katsauskauden aikana ollen sen alkaessa 17,1 milj. euroa ja päättyessä 12,0 milj. euroa.

 

Pulp & Paper Machinery

 

Pulp & Paper Machinery -ryhmän katsauskauden liikevaihto oli 12,1 milj. euroa (18,7 milj. euroa) ja liiketappio 3,5 milj. euroa (liiketappio 3,5 milj. euroa).  Liikevaihto laski 35 % vertailukaudesta ja tulos oli tappiollinen.

 

Pulp & Paper Machinery -ryhmän Projects –liiketoiminnassa on katsauskaudella ollut havaittavissa markkinoiden piristymistä ja merkittävien tarjousvaiheessa olevien projektien määrä on ollut kasvussa. Katsauskauden päättymisen jälkeen Vaahto Pulp & Paper Machinery sai perälaatikkotilauksen kiinalaiselta Taishan Gypsum Co. Ltd.:ltä.

 

Pulp & Paper Machinery -ryhmän Service -liiketoiminnassa markkinatilanne on parantunut ja tilauskanta kääntyi katsauskaudella kasvuun. Paperikoneiden huoltoliiketoiminnassa tuotevalikoiman laajentuminen eteni katsauskaudella tavoitteiden mukaisesti ja tämä on osaltaan edesauttanut Vaahto Service -liiketoiminnan tilauskannan kasvua.

 

Katsauskaudella emoyhtiön hallitus teki päätöksen Pulp & Paper Machinery -ryhmän tuotantoyksikön perustamisesta Kiinaan. Tavoitteena on valmistusyksikön toiminnan käynnistyminen tilikauden 2010 – 2011 aikana.

 

Process Machinery

 

Process Machinery -ryhmän katsauskauden liikevaihto oli 6,2 milj. euroa (14,2 milj. euroa) ja liiketappio 0,3 milj. euroa (liikevoitto 0,7 milj. euroa).  Liikevaihto laski 56 % vertailukaudesta ja tulos oli tappiollinen.

 

Katsauskaudella Vaahto Oy teki sopimuksen Process Machinery -ryhmään kuuluvan LVI-liiketoiminnan myynnistä Kavika Oy:lle. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Process Machinery –ryhmän tilikauden 2009 – 2010 liikevaihtoon. Katsauskaudella Vaahto Oy kirjasi kaupasta lievän myyntivoiton.

 

Process Machinery -ryhmän markkinatilanne on edelleen heikko. Katsauskaudella on ollut kuitenkin havaittavissa markkinoiden lievää paranemista ja Process Machinery -ryhmän tilauskanta kasvoi katsauskaudella hieman sekä säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa. Ryhmän vahva kilpailukyky energia- ja ympäristösektoreilla on auttanut tilauskannan kääntymistä kasvuun heikossa markkinatilanteessa.

 

Tutkimus- ja kehitystoiminta

 

Katsauskaudella konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on ollut Pulp & Paper Machinery -ryhmän paperi- ja kartonkikoneiden avainkomponenttien kilpailukyvyn parantaminen sekä huoltoliiketoiminnan tuotevalikoiman laajentaminen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla.

 

Investoinnit

 

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,3 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä pienehköistä kone- ja laitehankinnoista sekä tietojärjestelmistä.

 

Rahoitus

 

Korolliset velat vähentyivät 3,1 milj. euroa vertailukaudesta. Konsernitaseen loppusumma oli 36,9 milj. euroa (50,1 milj. euroa edellisen tilikauden lopussa). Konsernin omavaraisuusaste laski ja oli 22,3 % (23,2 % edellisen tilikauden lopussa).

 

Taseen lasku katsauskaudella johtuu pääosin siitä, että merkittävän projektin osalta toimituksen mukainen maksusuoritus saatiin edellisen tilikauden lopussa, mutta suoritukset toimittajille on maksettu pääosin kuluvan tilikauden aikana. Tämä heijastuu myös rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirtaan sekä tunnuslukuihin.

 

Henkilöstö

 

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskaudella 376 henkilöä (417 henkilöä).

 

Osakeantivaltuudet

 

Hallituksella ei ole valtuutusta osakeantiin tai vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeellelaskuun eikä valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

 

Kansainväliset tilinpäätösstandardit

 

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukaisesti noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus -standardia.

 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

 

Kansainvälinen markkinatilanne on jatkunut pääosin heikkona, vaikka selvää markkinatilanteen parantumista on ollut jo havaittavissa. Katsauskaudella Vaahto Group -konsernissa on toteutettu merkittäviä toimenpiteitä kilpailukyvyn parantamiseksi ja näiden toimenpiteiden sekä markkinatilanteen paranemisen myötä konsernin tilauskannan odotetaan kääntyvän kasvuun.

 

Vaahto Group -konsernin tilauskanta laski voimakkaasti edellisen tilikauden aikana ja näin lähtökohta kuluvalle tilikaudelle oli erittäin haasteellinen. Toteutetuista sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta tilikauden ensimmäinen puolisko oli selvästi tappiollinen. Vaahto Group -konsernin tuloskehityksen odotetaan paranevan tilikauden loppua kohti, mutta koko tilikauden tulos tulee silti jäämään selvästi tappiolliseksi.

 

Johdon osavuotinen selvitys

 

Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.9.2009 – 31.8.2010 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla johdon osavuotisen selvityksen yhdeksän kuukauden toiminnan ajalta julkistettavan osavuosikatsauksen sijaan. Johdon osavuotinen selvitys julkistetaan 2.7.2010.

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009-
28.2.2010
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2008-
28.2.2009
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2008-
31.8.2009
12 kk

Liikevaihto

18 234

32 280

75 694

Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos

927

-1 085

-3 109

Valmistus omaan käyttöön

244

566

834

Liiketoiminnan muut tuotot

524

35

401

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

9

25

13

Materiaalit ja palvelut

-9 417

-17 369

-43 503

Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut

-8 570

-10 962

-19 708

Poistot

-1 246

-1 467

-2 423

Liiketoiminnan muut kulut

-4 423

-4 781

-10 520

Liikevoitto tai -tappio

-3 717

-2 758

-2 320

Rahoitustuotot

10

54

86

Rahoituskulut

-379

-540

-1001

Tulos ennen veroja

-4 086

-3 244

-3 235

Tuloverot

899

843

857

Tilikauden tulos

-3 187

-2 401

-2 378

Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot

-5

25

21

Rahavirran suojaukset

23

-292

-223

Muihin laajan tuloksen
eriin liittyvät verot

-6

76

58

Tilikauden muut laajan
tuloksen erät verojen
jälkeen

12

-191

-144

Tilikauden laaja tulos
yhteensä

-3 176

-2 592

-2 522

Tilikauden tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille

-3 016

-2 372

-2 316

Vähemmistöosakkaille

-171

-28

-62

Yhteensä

-3 187

-2 401

-2 378

Tilikauden laajan
tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille

-3 004

-2 564

-2 460

Vähemmistöosakkaille

-171

-28

-62

Yhteensä

-3 176

-2 592

-2 522

Emoyhtiön osakkeen-
omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
   
Tulos/osake,
laimentamaton EUR

-1,05

-0,83

-0,81

Tulos/osake,
laimennettu EUR

-1,05

-0,83

-0,81

Osakkeiden
keskimääräinen
lukumäärä (1000 kpl)

2 872

2 872

2 872

KONSERNIN TASE, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
28.2.2010

Osavuosi-
katsaus
28.2.2009

Tilin-
päätös
31.8.2009

Varat
Aineettomat hyödykkeet

2 086

2 441

2 495

Liikearvo

1 702

1 702

1 702

Aineelliset hyödykkeet

15 431

15 803

16 012

Osuudet
osakkuusyhtiöissä

54

62

50

Pitkäaikaiset myynti-
ja muut saamiset

12

13

12

Muut pitkäaikaiset
sijoitukset

44

44

44

Laskennallinen
verosaaminen

2 233

1 446

1 225

Pitkäaikaiset
varat yhteensä

21 562

21 510

21 540

Vaihto-omaisuus

4 850

7 993

4 627

Myyntisaamiset ja
muut saamiset

10 224

15 724

11 519

Tuloverosaaminen

0

1 017

0

Rahat ja pankkisaamiset

217

440

12 400

Lyhytaikaiset varat

15 291

25 174

28 546

Varat yhteensä

36 853

46 684

50 086

Oma ja vieras pääoma
Osakepääoma

2 872

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

6

Muut rahastot

1 849

1 787

1 835

Muuntoerot

20

40

20

Kertyneet voittovarat

1 923

4 865

4 941

Emoyhtiön
osakkeenomistajien
oman pääoman osuus

6 669

9 570

9 673

Vähemmistöosuus

1 057

1 262

1 229

Oma pääoma

7 726

10 832

10 902

Laskennallinen
verovelka

580

725

528

Pitkäaikainen korollinen
vieras pääoma

5 760

7 429

6 928

Pitkäaikaiset varaukset

268

271

355

Pitkäaikainen
vieras pääoma

6 607

8 425

7 812

Lyhytaikainen korollinen
vieras pääoma

9 716

11 164

6 679

Lyhytaikainen koroton
vieras pääoma

12 672

16 197

24 628

Tuloverovelka

132

67

65

Lyhytaikainen vieras
pääoma

22 520

27 427

31 372

Vieras pääoma yhteensä

29 127

35 852

39 184

Oma pääoma ja velat

36 853

46 684

50 086

TUNNUSLUVUT, IFRS

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009-
28.2.2010

Osavuosi-
katsaus
1.9.2008-
28.2.2009

Tilin-
päätös
1.9.2008-
31.8.2009

Liikevoitto tai -tappio 1000 EUR

-3 717

-2 758

-2 320

Liikevoitto tai -tappio % liikevaihdosta

-20,4

-8,5

-3,1

Oman pääoman tuotto %

-34,2

-19,5

-19,3

Sijoitetun pääoman
tuotto %

-15,6

-9,4

-8,5

Tulos/osake EUR

-1,05

-0,83

-0,81

Oma pääoma/osake EUR

2,32

3,33

3,37

Omavaraisuusaste %

22,3

25,1

23,2

Nettovelkaantumisaste

197,5

167,6

11,1

Tilauskanta 1000 EUR

12 015

43 194

17 098

Bruttoinvestoinnit 1000 EUR

258

2 385

3 656

Henkilöstön keski-
määräinen lukumäärä

376

417

410

RAHOITUSLASKELMA, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009-
28.2.2010
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2008-
28.2.2009
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2008-
31.8.2009
12 kk

Tulos ennen veroja

-4 086

-3 244

-3 235

Oikaisut

1 065

1 947

3 422

Käyttöpääoman muutos

-10 794

142

17 229

Rahoituserät ja verot

-434

-553

-961

Liiketoiminnan rahavirta

-14 249

-1 707

16 456

Käyttöomaisuusinvestoinnit

-258

-2 385

-3 656

Aineellisten ja
aineettomien hyödykkeiden
luovutustulot

457

7

61

Lainasaamisten takaisinmaksut

0

0

1

Investointien rahavirta

198

-2 378

-3 595

Korollisen vieraan
pääoman lisäys

3 199

6 135

7 349

Korollisen vieraan
pääoman vähennys

-1 331

-2 007

-8 207

Maksetut osingot

0

-333

-333

Rahoituksen rahavirta

1 868

3 795

-1 191

Rahavarojen muutos

-12 183

-290

11 670

 

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
1000 EUR

Osake-
pääoma
ja
yli-
kurs-
sira-
hasto

Suo-
jaus-
inst-
ru-
ment-
tien
ra-
hasto

Muut rahas-
tot

Voitto-
varat

Vähem-
mistö-
osuus

Yhteen-

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009 –
28.2.2010

Oma pääoma 1.9.2009

2878

-258

2093

4960

1229

10902

Rahavirran suojaukset:
omaan pääomaan
tilikaudella
siirretty määrä

23

23

Laskennallisen
veron osuus

-6

-6

Muuntoeron
muutos

-5

-5

Siirrot erien välillä

-3

3

0

Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot
ja -tappiot

0

17

-3

-2

0

12

Tilikauden
tulos
 

-3016

-171

-3187

Kokonaisvoitot
ja -tappiot

0

17

-3

-3018

-171

-3175

Osingonjako  

0

Oma pääoma yhteensä
28.2.2010

2878

-242

2090

1942

1057

7726

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
1000 EUR

Osake-
pääoma
ja
yli-
kurs-
sira-
hasto

Suo-
jaus-
inst-
ru-
ment-
tien
ra-
hasto

Muut rahas-
tot

Voitto-
varat

Vähem-
mistö-
osuus

Yhteen-

Osavuosi-
katsaus
1.9.2008 –
28.2.2009

Oma pääoma 1.9.2008

2878

-93

2100

7537

1336

13757

Rahavirran suojaukset:
omaan pääomaan
tilikaudella
siirretty määrä

-292

-292

Laskennallisen
veron osuus

76

76

Muuntoeron
muutos

25

25

Siirrot erien välillä

-3

3

0

Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot
ja -tappiot

-216

-3

28

-191

Tilikauden
tulos
 

-2372

-28

-2401

Kokonaisvoitot
ja -tappiot
 

-216

-3

-2344

-28

-2592

Osingonjako  

-287

-46

-333

Oma pääoma yhteensä
28.2.2009

2878

-310

2097

4905

1262

10832

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
1000 EUR

Osake-
pää-
oma
ja
yli-
kurs-
sira-
hasto

Suo-
jaus-
inst-
ru-
ment-
tien
ra-
hasto

Muut rahas-
tot

Voitto-
varat

Vähem-
mistö-
osuus

Yhteen-

Tilinpäätös
1.9.2008 –
31.8.2009

Oma pääoma 1.9.2008

2878

-93

2100

7537

1336

13757

Rahavirran suojaukset:
omaan pääomaan tilikaudella siirretty määrä

-223

-223

Laskennallisen
veron osuus

58

58

Muuntoeron
muutos

21

21

Siirrot erien välillä

-6

6

0

Omaan pääomaan suoraan
kirjatut nettovoitot
ja -tappiot

-165

-6

27

-144

Tilikauden
tulos
 

-2316

-62

-2378

Kokonaisvoitot
ja -tappiot
 

-165

-6

-2289

-62

-2522

Osingonjako  

-287

-46

-333

Oma pääoma yhteensä
31.8.2009

2878

-258

2093

4960

1229

10902

 

 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO, IFRS

 

Tilikaudella 2009-2010 konsernissa on otettu käyttöön IFRS 8 Toimintasegmentit –standardi. Toimintasegmentit on määritelty uuden standardin mukaisesti. Vaahto Group –konsernin liiketoiminta raportoidaan kahtena toimintasegmenttinä: Pulp & Paper Machinery ja Process Machinery. Toimintasegmentit vastaavat aikaisemman IAS 14 Segmenttiraportointi –standardin mukaan määritettyjä liiketoimintasegmenttejä.

 

LIIKEVAIHTO TOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009-
28.2.2010
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2008-
28.2.2009
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2008-
31.8.2009
12 kk

Pulp & Paper Machinery

12 148

18 748

52 092

Process Machinery

6 183

14 155

24 655

Segmenttien välinen liikevaihto

-96

-623

-1 053

Konserni yhteensä

18 234

32 280

75 694

LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO TOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009-
28.2.2010
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2008-
28.2.2009
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2008-
31.8.2009
12 kk

Pulp & Paper Machinery

-3 464

-3 450

-2 369

Process Machinery

-255

684

50

Muut

0

-1

-1

Segmenttien välinen liikevoitto tai -tappio

2

9

-1

Konserni yhteensä

-3 717

-2 758

-2 320

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN TOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009-
28.2.2010
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2008-
28.2.2009
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2008-
31.8.2009
12 kk

Pulp & Paper Machinery

241

269

263

Process Machinery

135

148

147

Konserni yhteensä

376

417

410

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009-
28.2.2010
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2008-
28.2.2009
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2008-
31.8.2009
12 kk

Suomi

9 051

12 012

22 267

Muu Eurooppa

7 628

16 170

45 208

Pohjois-Amerikka

92

252

299

Aasia

982

3 839

6 513

Afrikka

128

0

0

Muut

353

7

1 407

Konserni yhteensä

18 234

32 280

75 694

 

Luvut ovat tuhansina euroina, ellei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

IAS 34:N EDELLYTTÄMÄT LIITETIEDOT

 

Laatimisperiaatteet

 

Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.8.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

 

Maksetut osingot

 

Katsauskaudella Vaahto Group Plc Oyj ei ole maksanut osinkoja.

 

Lahdessa 9.4.2010

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Anssi Klinga

toimitusjohtaja

Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 4661470