Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2010-28.2.2011

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2011 klo 10.00

Vaahto GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.9.2010 – 28.2.2011

Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2010 – 28.2.2011 oli 24,9 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 18,2 milj. euroa) ja liiketappio oli 1,3 milj. euroa (liiketappio 3,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 37 % vertailukaudesta ja liiketulos oli vertailukautta parempi. Konsernin tilauskanta nousi 82 % katsauskauden aikana ja oli 28.2.2011 27,6 milj. euroa. Vaahto Group -konsernin tuloksen arvioidaan parantuvan edellisestä tilikaudesta ja koko tilikauden tuloksen olevan voitollinen.

Pulp & Paper Machinery

Pulp & Paper Machinery -ryhmän katsauskauden liikevaihto oli 17,4 milj. euroa (12,1 milj. euroa) ja liiketappio 0,6 milj. euroa (liiketappio 3,5 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 44 % vertailukaudesta ja tulos oli selvästi vertailukautta parempi.

Ryhmän tilauskanta nousi katsauskaudella huomattavasti. Projektiliiketoiminnassa katsauskauden merkittävimpiä tilauksia olivat neljän perälaatikon tilaus kiinalaisilta Dongguan Jianhui Paper Co. Ltd:ltä ja Dongguan Jinzhou Paper Co. Ltd:ltä, viiden perälaatikon tilaus kiinalaisen Vantage Dragon Ltd:n kahdelle uudelle ulkopakkauskartongin tuotantolinjalle sekä tilaus Fajar Paper:in kartonkikoneen modernisoinnista Indonesiassa. Lisäksi maalis-huhtikuussa katsauskauden päättymisen jälkeen Vaahto Pulp & Paper Machinery sai Suomesta tilaukset Stora Enso Imatran tehtaan sellunkuivatuskoneen modernisoinnista sekä Stora Enso Inkeroisten tehtaan kartonkikoneen uusinnasta.

Pulp & Paper Machinery -ryhmän palveluliiketoiminta jäi katsauskaudelle asetetuista tavoitteista. Tähän vaikutti ennustettua heikompi joulu-tammikuun myynti ja tulos. Katsauskauden loppua kohti markkinatilanne parantui ja palveluliiketoiminnan tilauskanta kääntyi selvään kasvuun.

Process Machinery

Process Machinery -ryhmän katsauskauden liikevaihto oli 7,5 milj. euroa (6,2 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,7 milj. euroa (liiketappio 0, 3 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 21 % vertailukaudesta, mutta tulos jäi silti vertailukautta heikommaksi. Tulosta heikensi säiliöliiketoiminnan heikko kannattavuus.

Ryhmän säiliöliiketoiminnan markkinatilanne on jatkunut heikkona. Tarjousvaiheessa olevien säiliöprojektien määrä on ollut kasvussa, mutta päätökseen menneiden projektien määrä on edelleen ollut vähäinen ja hintataso heikko.

Process Machinery -ryhmän sekoitinliiketoiminnan markkinatilanne on jatkunut vahvana ja tilauskanta kasvoi katsauskaudella. Sekoitinliiketoiminnan kannattavuus on ollut katsauskaudella tavoitteiden mukainen ja näkymät tilikauden jälkimmäiselle puoliskolle ovat hyvät.

Yhtiö on käynnistänyt toimenpideohjelman Process Machinery -ryhmän kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelma pitää sisällään toimintojen uudelleenjärjestelyjä sekä mahdollisia yritysjärjestelyjä.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Katsauskaudella konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on ollut Pulp & Paper Machinery -ryhmän paperi- ja kartonkikoneiden avainkomponenttien kilpailukyvyn parantaminen sekä huoltoliiketoiminnan tuotevalikoiman laajentaminen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla.

Investoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä Pulp & Paper Machinery -ryhmän huoltoliiketoiminnan kone- ja laitehankinnoista sekä tietojärjestelmistä. 

Rahoitus

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -1,3 milj. euroa (-14,2 milj. euroa) ja investointien rahavirta oli 7,7 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Katsauskaudella korolliset velat laskivat 5,4 milj. euroa ja olivat katsauskauden lopussa 12,7 milj. euroa.  Konsernitaseen loppusumma oli 35, 8 milj. euroa (36,9 milj. euroa).  Konsernin omavaraisuusaste oli 22,8 % (22,3 %).

Katsauskaudella konsernin rahoitusjärjestelyissä tapahtui merkittäviä muutoksia. Konsernin Tampereen ja Pietarsaaren kiinteistöt myytiin edellisen tilikauden aikana, mutta kauppahinnan maksu tapahtui katsauskauden aikana syyskuussa 2010 ja maksettu kauppahinta noin 8 milj. euroa käytettiin pääosin rahalaitos- ja eläkelainojen maksuun.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskaudella 342 henkilöä (376 henkilöä).

Osakelajien yhdistäminen yhtiöjärjestystä muuttamalla ja siihen liittyvä suunnattu maksuton osakeanti

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.12.2010 päätti yhtiön osakelajien yhdistämisestä yhtiöjärjestystä muuttamalla ja suunnatusta osakeannista yhtiön K-lajin osakkeen omistajille. Osakeannissa annetut uudet osakkeet, yhteensä 113.564 kappaletta, on rekisteröity kaupparekisteriin 17.12.2010, samoin kuin osakelajien yhdistäminen sekä yhtiöjärjestyksen muutokset. Osakeannin ja osakelajien yhdistämisen seurauksena Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 2.985.866 osaketta. Kaikilla osakkeilla on yksi ääni ja muutoinkin kaikilta osin yhtäläiset oikeudet. Osakeanti tai osakelajien yhdistäminen eivät vaikuttaneet yhtiön osakepääomaan.

Osakeantivaltuudet

Yhtiökokous 14.12.2010 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 300.000 osaketta. Osakkeita koskevan valtuutuksen enimmäismäärä vastaa suunnilleen kymmentä prosenttia kaikista yhtiön osakkeista A- ja K-lajien osakkeiden yhdistämisen jälkeen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Kansainväliset tilinpäätösstandardit

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukaisesti noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus -standardia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kansainvälinen markkinatilanne Vaahto Group -konsernin päätoimialoilla on voimistunut. Etenkin kysyntä Aasian ja Kiinan markkinoilla on kohtalaista ja lisäksi Euroopassa on tapahtunut markkinoiden piristymistä.

Katsauskaudella Vaahto Group -konsernin tilauskanta on kasvanut merkittävästi ja se mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan. Tilauskannassa olevien projektien tuloutus painottuu tilikauden jälkimmäiselle puoliskolle. Vaahto Group -konsernin tuloksen arvioidaan parantuvan edellisestä tilikaudesta ja tilikauden tuloksen olevan voitollinen.

Johdon osavuotinen selvitys

 Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.9.2010 – 31.8.2011 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla johdon osavuotisen selvityksen yhdeksän kuukauden toiminnan ajalta julkistettavan osavuosikatsauksen sijaan. Johdon osavuotinen selvitys julkistetaan 1.7.2011.

 

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2010-
28.2.2011
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009-
28.2.2010
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2009-
31.8.2010
12 kk

Liikevaihto

24 914

18 234

35 160

Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos

182

927

1 264

Valmistus omaan käyttöön

751

244

500

Liiketoiminnan muut tuotot

168

524

4 901

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista

2

9

17

Materiaalit ja palvelut

-12 052

-9 417

-17 548

Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut

-8 910

-8 570

-16 374

Poistot

-1 056

-1 246

-2 547

Liiketoiminnan muut kulut

-5 323

-4 423

-8 230

Liikevoitto tai -tappio

-1 325

-3 717

-2 857

Rahoitustuotot

287

32

91

Rahoituskulut

-402

-379

-1075

Tulos ennen veroja

-1 440

-4 064

-3 840

Tuloverot

500

893

812

Tilikauden tulos

-940

-3 171

-3 028

Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot

-6

-5

14

Muut laajan tuloksen erät, netto

-6

-5

14

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-946

-3 176

-3 014

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille

-998

-2 999

-2 910

Määräysvallattomille omistajille

59

-171

-118

Yhteensä

-940

-3 171

-3 028

Tilikauden laajan
tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille

-1 005

-3 004

-2 896

Määräysvallattomille omistajille

59

-171

-118

Yhteensä

-946

-3 176

-3 014

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
   
Tulos/osake, laimentamaton EUR

-0,34

-1,04

-1,01

Tulos/osake, laimennettu EUR

-0,34

-1,04

-1,01

Osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä (1000 kpl)

2 919

2 872

2 872

 
KONSERNIN TASE, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
28.2.2011

Osavuosi-
katsaus
28.2.2010

Tilin-
päätös
31.8.2010

Varat
Aineettomat hyödykkeet

1 309

2 086

1 642

Liikearvo

1 702

1 702

1 702

Aineelliset hyödykkeet

10 919

15 431

10 923

Osuudet osakkuusyhtiöissä

57

54

62

Myytävissä olevat sijoitukset

44

44

44

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset

11

12

11

Laskennallinen verosaaminen

2 752

2 233

2 172

Pitkäaikaiset varat yhteensä

16 795

21 562

16 557

Vaihto-omaisuus

5 303

4 850

5 241

Myyntisaamiset ja muut saamiset

12 067

10 224

16 685

Tuloverosaaminen

0

0

2

Rahat ja pankkisaamiset

1 601

217

560

Lyhytaikaiset varat

18 971

15 291

22 488

Varat yhteensä

35 765

36 853

39 045

Oma ja vieras pääoma
Osakepääoma

2 872

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

6

Muut rahastot

1 995

1 995

1 995

Muuntoerot

41

20

41

Kertyneet voittovarat

859

1 777

1 864

Emoyhtiön osakkeenomistajien
oman pääoman osuus

5 773

6 669

6 778

Määräysvallattomat omistajat

1 169

1 057

1 110

Oma pääoma

6 942

7 726

7 888

Laskennallinen verovelka

597

580

549

Pitkäaikainen korollinen
vieras pääoma

8 057

5 760

3 042

Pitkäaikaiset varaukset

245

268

245

Pitkäaikainen vieras pääoma

8 899

6 607

3 836

Lyhytaikainen korollinen
vieras pääoma

4 690

9 716

15 068

Lyhytaikainen koroton
vieras pääoma

15 151

12 672

12 072

Tuloverovelka

84

132

182

Lyhytaikainen vieras pääoma

19 925

22 520

27 322

Vieras pääoma yhteensä

28 823

29 127

31 157

Oma pääoma ja velat

35 765

36 853

39 045

TUNNUSLUVUT, IFRS

Osavuosi-
katsaus
1.9.2010-
28.2.2011
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009-
28.2.2010
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2009-
31.8.2010
12 kk

Liikevoitto tai -tappio 1000 EUR

-1 325

-3 717

-2 857

Liikevoitto tai -tappio % liikevaihdosta

-5,3

-20,4

-8,1

Oman pääoman tuotto %, 12 kk 1)

-25,4

-68,4

-32,2

Sijoitetun pääoman tuotto %, 12 kk 1)

-9,4

-31,1

-11,0

Tulos/osake EUR

-0,34

-1,04

-1,01

Oma pääoma/osake EUR

1,93

2,32

2,36

Omavaraisuusaste %

22,8

22,3

21,8

Nettovelkaantumisaste

160,6

197,5

222,5

Tilauskanta 1000 EUR

27 560

12 015

15 175

Bruttoinvestoinnit 1000 EUR

1 148

258

776

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

342

376

371

1)  Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto % on laskettu muuttamalla katsauskauden 1.9.2010 – 28.2.2011 tulos vastaamaan koko vuoden tulosta. Vertailukauden 1.9.2009 – 28.2.2010 tunnusluvut on korjattu vastaavasti.
RAHOITUSLASKELMA, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2010-
28.2.2011
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009-
28.2.2010
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2009-
31.8.2010
12 kk

Tulos ennen veroja

-1 440

-4 064

-3 840

Oikaisut

962

1 065

-1 336

Käyttöpääoman muutos

-670

-10 794

-9 815

Rahoituserät ja verot

-147

-456

-1 056

Liiketoiminnan rahavirta

-1 294

-14 249

-16 047

Käyttöomaisuusinvestoinnit

-1 148

-258

-776

Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot

8 846

457

479

Lainasaamisten takaisinmaksut

0

0

1

Investointien rahavirta

7 698

198

-295

Korollisen vieraan pääoman lisäys

2 902

3 199

6 410

Korollisen vieraan pääoman vähennys

-8 265

-1 331

-1 908

Rahoituksen rahavirta

-5 363

1 868

4 502

Rahavarojen muutos

1 041

-12 183

-11 840

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
1000 EUR
Oman pääoman muutos
1.9.2010 – 28.2.2011

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Voitto-
varat

Emoyhtiön omistajat

Määräys-vallattomat omistajat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma yhteensä
tilikauden alussa

2 872

6

1 995

41

1 864

6 778

1 110

7 888

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

-1 005

-1 005

59

-946

Oma pääoma yhteensä
tilikauden lopussa

2 872

6

1 995

41

859

5 773

1 169

6 942

Oman pääoman muutos
1.9.2009 – 28.2.2010

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Voitto-
varat

Emoyhtiön omistajat

Määräys-vallattomat omistajat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma yhteensä
tilikauden alussa

2 872

6

1 995

20

4 781

9 673

1 229

10 902

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

-3 004

-3 004

-171

-3 176

Oma pääoma yhteensä
tilikauden lopussa

2 872

6

1 995

20

1 777

6 669

1 057

7 726

Oman pääoman muutos
1.9.2009 – 31.8.2010

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Voitto-
varat

Emoyhtiön omistajat

Määräys-vallattomat omistajat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma yhteensä
tilikauden alussa

2 872

6

1 995

20

4 781

9 673

1 229

10 902

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

22

-2 917

-2 896

-118

-3 014

Oma pääoma yhteensä
tilikauden lopussa

2 872

6

1 995

41

1 864

6 778

1 110

7 888

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO, IFRS
LIIKEVAIHTO TOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2010-
28.2.2011
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009-
28.2.2010
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2009-
31.8.2010
12 kk

Pulp & Paper Machinery

17 438

12 148

21 501

Process Machinery

7 512

6 183

13 806

Segmenttien välinen liikevaihto

-36

-96

-146

Konserni yhteensä

24 914

18 234

35 160

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2010-
28.2.2011
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009-
28.2.2010
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2009-
31.8.2010
12 kk

Suomi

6 679

9 051

15 600

Muu Eurooppa

8 481

7 628

15 468

Pohjois-Amerikka

300

92

130

Aasia

9 358

982

2 813

Afrikka

63

128

468

Muut

33

353

681

Konserni yhteensä

24 914

18 234

35 160

LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO
TOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2010-
28.2.2011
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009-
28.2.2010
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2009-
31.8.2010
12 kk

Pulp & Paper Machinery

-578

-3 464

-4 795

Process Machinery

-740

-255

1 922

Segmenttien välinen liikevoitto
tai -tappio

-7

2

16

Konserni yhteensä

-1 325

-3 717

-2 857

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
TOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Osavuosi-
katsaus
1.9.2010-
28.2.2011
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2009-
28.2.2010
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2009-
31.8.2010
12 kk

Pulp & Paper Machinery

226

241

242

Process Machinery

116

135

129

Konserni yhteensä

342

376

371

 

Luvut ovat tuhansina euroina, ellei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

TAKAUTUVAT OIKAISUT

Konserni on takautuvasti oikaissut suojauslaskennan soveltamisen edellisessä osavuosikatsauksessa, koska suojauslaskennan dokumentaatio ei täyttänyt IAS 39:n vaatimuksia. Oikaisu lisäsi rahoitustuottoja ja paransi katsauskauden 1.9.2009 – 28.2.2010 tulosta noin 17 tuhatta euroa. Oikaisu muutti tulos/osake -tunnuslukua per 28.2.2010 -1,05 eurosta/osake -1,04 euroon/osake.

IAS 34:N EDELLYTTÄMÄT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.8.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

Maksetut osingot

Katsauskaudella Vaahto Group Plc Oyj ei ole maksanut osinkoja.

 

Lahdessa 8.4.2011

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Anssi Klinga

toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

Anssi Klinga

toimitusjohtaja

puh. 050 466 1470