Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2011-29.2.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.4.2012 klo 13.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.9.2011 – 29.2.2012

Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2011 – 29.2.2012 oli 26,5 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 24,9 milj. euroa) ja liiketappio oli 2,9 milj. euroa (liiketappio 1,3 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 6 % vertailukaudesta, mutta liiketulos oli vertailukautta heikompi. Konsernin tilauskanta laski 6 % katsauskauden aikana ja oli katsauskauden päättyessä 21,1 milj. euroa. Vaahto Group -konsernin tuloksen arvioidaan kehittyvän paremmin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta koko tilikauden tuloksen uskotaan silti jäävän tappiolliseksi.

Vaahto Paper Technology

Katsauskauden liikevaihto oli 17,5 milj. euroa (17,4 milj. euroa) ja liiketappio 2,1 milj. euroa (liiketappio 0,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 0,4 % vertailukaudesta, mutta tulos oli selvästi vertailukautta heikompi johtuen projektiliiketoiminnan heikosta kannattavuudesta.

Katsauskaudella projektiliiketoiminnan merkittävin uusi tilaus oli Södra Cell Mönsteråsin sellutehtaan kuivatuskoneen modernisointi. Kauden kannattavuuteen vaikutti voimakkaasti InvestLesProm Groupille (ILP) Kaman paperitehtaalle Venäjälle vuonna 2008 saatu tilaus, joka asiakkaan viivästysten ja taloudellisten vaikeuksien johdosta on yhä aiheuttanut lisätyötä, hallinnointia ja kustannuksia.

Osana Vaahto Group -konsernin strategiatyötä tutkitaan projektiliiketoimintayksikön rakenteen selkeyttämismahdollisuuksia sekä kartoitetaan mahdollisia vaihtoehtoja yritysostoihin tai -myynteihin. Projektiliiketoimintaryhmä keskittyy tarjoamaan avaintuotteitaan, perälaatikoita ja kenkäpuristimia, sekä Eurooppaan että Aasiaan.

Yhtiö on tehnyt strategisen linjauksen keskittyä Vaahto Paper Technology -ryhmässä palveluliiketoimintaan, jossa nähdään mahdollisuuksia hyödyntää Vaahdon paperiteknologiaosaamista. Kasvua haetaan panostamalla tuotekehitykseen ja tuotevalikoiman laajentamiseen. Ryhmän tavoitteena on olla vahva pohjoismainen huolto-organisaatio.

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology -ryhmän katsauskauden liikevaihto oli 9,0 milj. euroa (7,5 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,8 milj. euroa (liiketappio 0,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 20 % vertailukaudesta, mutta tulos jäi lievästi vertailukautta heikommaksi. Tulosta heikensi säiliöliiketoiminnan heikko kannattavuus.

Ryhmän säiliöliiketoiminnan markkinatilanne on hintatasoltaan jatkunut kireänä, vaikkakin saatujen tilausten ja tarjousvaiheessa olevien säiliöprojektien määrä on ollut voimakkaassa kasvussa. Tilauskanta kaksinkertaistui katsauskauden aikana.

Vaahto Process Technology -ryhmän sekoitinliiketoiminnan markkinatilanne on jatkunut vahvana ja tilauskanta on pysynyt ennallaan. Sekoitinliiketoiminnan kannattavuus on ollut katsauskaudella lähes tavoitteiden mukainen ja näkymät tilikauden jälkimmäiselle puoliskolle ovat hyvät. Sekoitinliiketoiminta nähdään yhtenä konsernin strategisista painopistealueista.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Katsauskaudella konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on ollut Vaahto Paper Technology -ryhmän huoltoliiketoiminnan tuotevalikoiman laajentaminen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla. 

Investoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,5 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä Vaahto Paper Technology -ryhmän huoltoliiketoiminnan kone- ja laitehankinnoista sekä tietojärjestelmistä. 

Rahoitus

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -0,4 milj. euroa (-1,3 milj. euroa) ja investointien rahavirta oli -0,1 milj. euroa (7,7 milj. euroa). Katsauskaudella korollisten velkojen määrä pysyi 15,1 milj. eurossa. Konsernitaseen loppusumma oli 33,4 milj. euroa (35,8 milj. euroa).  Konsernin omavaraisuusaste oli 7,9 % (22,8 %). Konsernissa on käynnistetty toimenpiteet omavaraisuusasteen parantamiseksi.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskaudella 341 henkilöä (342 henkilöä).

Vaahto Group Plc Oyj:n talousjohtajaksi on nimitetty 1.2.2012 alkaen KTM Ari Viinikkala.

Osakeantivaltuudet

Vaahto Group Plc Oyj:n yhtiökokous 12.12.2011 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 1.000.000 osaketta. Osakkeita koskevan valtuutuksen enimmäismäärä vastaa suunnilleen 33 % kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa 31.12.2012 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

Kansainväliset tilinpäätösstandardit

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukaisesti noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus -standardia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yleinen epävarmuus talouden kehityksestä sekä erittäin haastava markkinatilanne Vaahto Group -konsernin päätoimialoilla jatkuu ja tekee ennustamisen vaikeaksi. Uusien strategialinjausten uskotaan parantavan konsernin kilpailukykyä, mutta tulosten odotetaan näkyvän vasta jälkimmäisen vuosipuoliskon lopulla. Tästä johtuen Vaahto Group -konsernin koko tilikauden tuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi.

Johdon osavuotinen selvitys

Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.9.2011 – 31.8.2012 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla johdon osavuotisen selvityksen yhdeksän kuukauden toiminnan ajalta julkistettavan osavuosikatsauksen sijaan. Johdon osavuotinen selvitys julkistetaan 29.6.2012.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Vaahto Groupin hallitus on nimittänyt konsernin talousjohtajan Ari Viinikkalan konsernin vt. toimitusjohtajaksi 4.4.2012 alkaen. Edellinen toimitusjohtaja Anssi Klinga on irtisanoutunut ja siirtyy toisen työnantajan palvelukseen.

 

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
29.2.2012
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2010-
28.2.2011
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Liikevaihto

26 494

24 914

55 318

Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos

-285

182

547

Valmistus omaan käyttöön

343

751

1 183

Liiketoiminnan muut tuotot

56

168

390

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista

14

2

-4

Materiaalit ja palvelut

-13 289

-12 052

-28 614

Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut

-9 954

-8 910

-17 586

Poistot

-1 002

-1 056

-2 115

Liiketoiminnan muut kulut

-5 301

-5 323

-10 424

Liikevoitto tai -tappio

-2 925

-1 325

-1 304

Rahoitustuotot

10

287

320

Rahoituskulut

-420

-402

-963

Tulos ennen veroja

-3 335

-1 440

-1 946

Tuloverot

-156

500

-172

Tilikauden tulos

-3 491

-940

-2 118

Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot

-8

-6

-1

Muut laajan tuloksen erät, netto

-8

-6

-1

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-3 500

-946

-2 120

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille

-3 476

-998

-2 225

Määräysvallattomille omistajille

-16

59

107

Yhteensä

-3 491

-940

-2 118

Tilikauden laajan
tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille

-3 484

-1 005

-2 226

Määräysvallattomille omistajille

-16

59

107

Yhteensä

-3 500

-946

-2 120

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
   
Tulos/osake, laimentamaton EUR

-1,16

-0,34

-0,75

Tulos/osake, laimennettu EUR

-1,16

-0,34

-0,75

Osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä (1000 kpl)

2 987

2 919

2 953

KONSERNIN TASE, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
29.2.2012

Osavuosi-
katsaus
28.2.2011

Tilin-
päätös
31.8.2011

Varat
Aineettomat hyödykkeet

810

1 309

1 030

Liikearvo

1 702

1 702

1 702

Aineelliset hyödykkeet

10 658

10 919

10 907

Osuudet osakkuusyhtiöissä

70

57

57

Myytävissä olevat sijoitukset

44

44

44

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset

10

11

11

Laskennallinen verosaaminen

2 140

2 752

2 274

Pitkäaikaiset varat

15 434

16 795

16 026

Vaihto-omaisuus

5 385

5 303

5 601

Myyntisaamiset ja muut saamiset

12 283

12 067

14 124

Tuloverosaaminen

2

0

0

Rahat ja pankkisaamiset

283

1 601

775

Lyhytaikaiset varat

17 953

18 970

20 500

Varat yhteensä

33 387

35 765

36 525

Oma pääoma ja velat
Osakepääoma

2 872

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

6

Muut rahastot

1 995

1 995

1 995

Muuntoerot

36

41

29

Kertyneet voittovarat

-3 825

859

-351

Emoyhtiön osakkeenomistajien
oman pääoman osuus

1 083

5 773

4 552

Määräysvallattomat omistajat

1 202

1 169

1 217

Oma pääoma

2 285

6 942

5 768

Laskennallinen verovelka

639

597

624

Pitkäaikainen korollinen
vieras pääoma

5 681

8 057

6 831

Pitkäaikaiset varaukset

273

245

273

Pitkäaikainen vieras pääoma

6 593

8 899

7 728

Lyhytaikainen korollinen
vieras pääoma

9 394

4 690

8 269

Ostovelat ja muut velat

14 929

15 151

14 573

Tuloverovelka

186

84

186

Lyhytaikainen vieras pääoma

24 509

19 925

23 028

Vieras pääoma yhteensä

31 102

28 823

30 757

Oma pääoma ja velat yhteensä

33 387

35 765

36 525

TUNNUSLUVUT, IFRS

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
29.2.2012
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2010-
28.2.2011
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Liikevoitto tai -tappio 1000 EUR

-2 925

-1 325

-1 304

Liikevoitto tai -tappio % liikevaihdosta

-11,0

-5,3

-2,4

Oman pääoman tuotto %, 12 kk 1)

-173,4

-25,4

-31,0

Sijoitetun pääoman tuotto %, 12 kk 1)

-30,5

-9,4

-4,2

Osakekohtainen tulos EUR

-1,16

-0,34

-0,75

Osakekohtainen oma pääoma EUR

0,36

1,93

1,52

Omavaraisuusaste %

7,9

22,8

17,8

Nettovelkaantumisaste

647,4

160,6

248,3

Tilauskanta 1000 EUR

21 136

27 560

22 401

Bruttoinvestoinnit 1000 EUR

532

1 148

1 876

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

341

342

348

1)  Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto % on laskettu muuttamalla katsauskauden 1.9.2011 – 29.2.2012 tulos vastaamaan koko vuoden tulosta.
RAHOITUSLASKELMA, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
29.2.2012
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2010-
28.2.2011
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Tulos ennen veroja

-3 335

-1 440

-1 946

Oikaisut

1 393

962

2 429

Käyttöpääoman muutos

2 000

-670

-3 470

Rahoituserät ja verot

-417

-147

-843

Liiketoiminnan rahavirta

-359

-1 294

-3 831

Käyttöomaisuusinvestoinnit

-532

-1 148

-1 879

Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot

423

8 846

8 934

Lainasaamisten takaisinmaksut

0

0

1

Investointien rahavirta

-108

7 698

7 055

Korollisen vieraan pääoman lisäys

1 175

2 902

5 329

Korollisen vieraan pääoman vähennys

-1 200

-8 265

-8 338

Rahoituksen rahavirta

-25

-5 363

-3 009

Rahavarojen muutos

-492

1 041

215

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
1000 EUR
Oman pääoman muutos
1.9.2011 – 29.2.2012

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Voitto-
varat

Emo-yhtiön omistajat

Määräys-vallat-tomat omistajat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma yhteensä
tilikauden alussa

2 872

6

1 995

29

-351

4 552

1 217

5 768

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

6

-3 474

-3 468

-15

-3 483

Oma pääoma yhteensä
tilikauden lopussa

2 872

6

1 995

36

-3 825

1 084

1 202

2 285

Oman pääoman muutos
1.9.2010 – 28.2.2011

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Voitto-
varat

Emo-yhtiön omistajat

Määräys-vallat-tomat omistajat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma yhteensä
tilikauden alussa

2 872

6

1 995

41

1 864

6 778

1 110

7 888

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

-1 005

-1 005

59

-946

Oma pääoma yhteensä
tilikauden lopussa

2 872

6

1 995

41

859

5 773

1 169

6 942

Oman pääoman muutos
1.9.2010 – 31.8.2011

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Voitto-
varat

Emo-yhtiön omistajat

Määräys-vallat-tomat omistajat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma yhteensä
tilikauden alussa

2 872

6

1 995

41

1 864

6 778

1 110

7 888

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

-12

-2 214

-2 226

107

-2 120

Oma pääoma yhteensä
tilikauden lopussa

2 872

6

1 995

29

-351

4 552

1 217

5 768

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO, IFRS
LIIKEVAIHTO TOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
29.2.2012
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2010-
28.2.2011
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Vaahto Paper Technology

17 505

17 438

39 653

Vaahto Process Technology

9 038

7 512

15 707

Segmenttien välinen liikevaihto

-50

-36

-42

Konserni yhteensä

26 494

24 914

55 318

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
29.2.2012
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2010-
28.2.2011
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Suomi

13 263

6 679

14 176

Muu Eurooppa

9 672

8 481

16 828

Aasia

3 108

9 358

23 096

Afrikka

368

63

425

Pohjois-Amerikka

83

300

436

Muut

0

33

356

Konserni yhteensä

26 494

24 914

55 318

LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO
TOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
29.2.2012
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2010-
28.2.2011
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Vaahto Paper Technology

-2 089

-578

-102

Vaahto Process Technology

-850

-740

-1 202

Segmenttien välinen liikevoitto
tai -tappio

14

-7

0

Konserni yhteensä

-2 925

-1 325

-1 304

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
TOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
29.2.2012
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2010-
28.2.2011
6 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Vaahto Paper Technology

219

226

223

Vaahto Process Technology

122

116

125

Konserni yhteensä

341

342

348

 

Luvut ovat tuhansina euroina, ellei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

IAS 34:N EDELLYTTÄMÄT LIITETIEDOT   

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.8.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

Maksetut osingot

Katsauskaudella Vaahto Group Plc Oyj ei ole maksanut osinkoja.

 

Lahdessa 12.4.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Ari Viinikkala

vt. toimitusjohtaja

puh. 0400-127664