Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2011-30.11.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.1.2013 klo 10.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.9.2011 – 30.11.2012

Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2011 – 30.11.2012 oli 57,2 milj. euroa (vertailujaksolla 1.9.2010 – 31.8.2011 55,3 milj. euroa) ja liiketappio oli 5,7 milj. euroa (liiketappio 1,3 milj. euroa). Liikevaihto oli 3 % suurempi kuin vertailukaudella, mutta liiketulos oli vertailukautta heikompi. Konsernin tilauskanta nousi 13 % katsauskauden aikana ja oli 30.11.2012 25,4 milj. euroa. Vertailukauden pituus on 12 kuukautta, kun katsauskauden pituus on 15 kuukautta.

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012 hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutoksen, jolla yhtiön normaaliksi tilikaudeksi muutetaan 1.1. – 31.12. Tästä johtuen kuluvan tilikauden pituudeksi tulee kuusitoista (16) kuukautta (1.9.2011 – 31.12.2012).

Vaahto Paper Technology

Katsauskauden liikevaihto oli 34,4 milj. euroa (vertailujaksolla 39,7 milj. euroa) ja liiketappio 5,0 milj. euroa (liiketappio 0,1 milj. euroa). Liikevaihto laski 13 % vertailukaudesta (12 kuukautta), ja yhdessä projektiliiketoiminnan heikon kannattavuuden kanssa se aiheutti selvästi vertailukautta heikomman tuloksen.

Projektiliiketoiminnan markkinatilanne on erittäin haastava, mihin vaikuttaa myös yhtiön rahoitusasema. Huoltoliiketoiminnan markkinatilanteessa on ollut havaittavissa kiristymistä.

Osana Vaahto Group -konsernin strategiatyötä tutkitaan projektiliiketoimintayksikön rakenteen selkeyttämismahdollisuuksia sekä kartoitetaan mahdollisia vaihtoehtoja yritysostoihin tai  -myynteihin.

Yhtiö on tehnyt strategisen linjauksen keskittyä Vaahto Paper Technology -ryhmässä palveluliiketoimintaan, jossa nähdään mahdollisuuksia hyödyntää Vaahdon paperiteknologiaosaamista.

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology -ryhmän katsauskauden liikevaihto oli 22,9 milj. euroa (vertailukaudella 15,7 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,7 milj. euroa (liiketappio 1,2 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 46 % vertailukaudesta (12 kuukautta). Liiketulos parani, mutta jäi vielä tappiolliseksi. Tulokseen vaikutti säiliöliiketoiminnan heikko kannattavuus tilikauden ensimmäisen puolen vuoden ajalta.

Ryhmän säiliöliiketoiminnan markkinatilanne on hintatasoltaan jatkunut kireänä, mutta saatujen tilausten ja tarjousvaiheessa olevien säiliöprojektien määrä on ollut yhä voimakkaassa kasvussa. Japrotek Oy Ab sai elokuussa 2012 merkittävän tilauksen etelä-afrikkalaiselta Sasol Technology (Pty) Limited’ltä kahdeksan suuren säiliörakenteen suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta.

Vaahto Process Technology -ryhmän sekoitinliiketoiminnan markkinatilanne on jatkunut vahvana ja tilauskanta selvästi kasvanut. Sekoitinliiketoiminnan kannattavuus on ollut katsauskaudella lähes tavoitteiden mukainen. Sekoitinliiketoiminta nähdään osana konsernin strategista painopistealuetta.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Katsauskaudella konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on ollut Vaahto Paper Technology -ryhmän huoltoliiketoiminnan tuotevalikoiman laajentaminen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla. 

Investoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,3 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä Vaahto Paper Technology -ryhmän huoltoliiketoiminnan kone- ja laitehankinnoista.

Ympäristöasiat

Vaahto Paper Technology Oy on marraskuussa 2012 saanut korkeimmalta hallinto-oikeudelta päätöksen, jonka mukaan yhtiön valitus Hämeen ympäristökeskuksen päätöksestä on hylätty. Yhtiön valitus koski ympäristökeskuksen päätöstä olla pidentämättä määräaikaa ympäristöluvan mukaiselle toimenpiteelle yhtiön Hollolassa sijaitsevan tehtaan piha-alueen hulevesien käsittelyä koskien. Ympäristöluvan edellyttämä Hollolan tehdaskiinteistön piha-alueen pinnoittaminen ja hulevesiviemäröinti tullaan toteuttamaan vuoden 2013 aikana. 

Rahoitus ja verot

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -3,2 milj. euroa (-3,8 milj. euroa) ja investointien rahavirta oli -0,9 milj. euroa (7,1 milj. euroa). Katsauskauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 17,6 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 29,9 milj. euroa (36,5 milj. euroa).  Konsernin omavaraisuusaste oli -3,9 % (17,8 %). Konsernissa on käynnistetty toimenpiteet rahoitusaseman ja omavaraisuusasteen parantamiseksi. Rahalaitoslainoihin liittyvät konsernin omavaraisuusasteeseen sidotut takaisinmaksukovenanttiehdot olivat välitilinpäätöksessä 31.8.2012 rikkoutuneet ja tämän vuoksi ko. pitkäaikaiset lainat oli konsernitaseessa esitetty lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa. Rahoitusneuvottelut ko. rahoittajan kanssa on nyt saatu päätökseen ja konserni on saanut rahoittajalta sitoumuksen, jonka mukaan kovenanttiehtojen rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille seuraamuksia.

Tilikaudella 2011-2012 on kirjattu yhteensä 1,4 milj. euroa arvonalennuksia vahvistetuista tappioista kirjatuista laskennallisista verosaamisista.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskaudella 334 henkilöä (348 henkilöä).

Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 30.11.2012 alkaen KTM Ari Viinikkala. Ari Viinikkala on toiminut Vaahto Group Plc Oyj:n vt. toimitusjohtajana 4.4.2012 alkaen.

Suunnattu osakeanti ja osakevaihtosopimus

Yhtiön hallitus päätti 19.4.2012 antaa 600.000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen joukolle valikoituja sijoittajia. Sijoittajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella osakkeen merkintähinnaksi päätettiin 3,50 euroa osakkeelta, joten kokonaismerkintähinnaksi muodostui 2.100.000 euroa.

Yhtiön hallitus päätti myös 19.4.2012 allekirjoitetun yhtiön tytäryhtiötä AP-Tela Oy:tä koskevan osakevaihtosopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen mukaisesta suunnatusta osakeannista AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkaille osakevaihdon toteuttamiseksi. Osakevaihdon jälkeen konsernin omistusosuus AP-Tela Oy:stä on 100 %.

Yhtiön hallitus päätti 2.12.2012 antaa 73.892 kappaletta yhtiön uusia osakkeita merkittäväksi Mikko Laakkoselle. Osakkeen merkintähinnaksi päätettiin 2,03 euroa osakkeelta, joka oli yhtiön osakkeen päätöskurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä Helsingin pörssissä 30.11.2012. Kokonaismerkintähinnaksi muodostui 150.000,76 euroa.

Ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012 valitsi hallitukseen entisten jäsenten lisäksi uuden jäsenen, Sami Alatalon. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi yhtiöjärjestyksen muutoksen, jolla yhtiön normaaliksi tilikaudeksi muutetaan 1.1. – 31.12. Tästä johtuen kuluvan tilikauden pituudeksi tulee kuusitoista (16) kuukautta (1.9.2011 – 31.12.2012).

Kansainväliset tilinpäätösstandardit

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukaisesti noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus -standardia. 

Arvio tilikaudesta 1.9.2011 – 31.12.2012 

Kansainvälisen taloustilanteen kehityksessä on ollut huolestuttavia piirteitä ja myös Vaahto Group -konsernin päätoimialojen markkinatilanne on yhä kireä. Vaahto Group -konsernin liiketuloksen arvioidaan olevan jatketun tilikauden viimeisen kuukauden osalta tappiollinen. Koko tilikauden tuloksen arvioidaan näin olevan heikompi kuin tähän saakka toteutunut viidentoista kuukauden tulos.

 

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA, IFRS
1000 EUR
 

Osavuosi-
katsaus
1.9.2012-
30.11.2012
3 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
30.11.2011
3 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
30.11.2012
15 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Liikevaihto

8 968

14 253

57 227

55 318

Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos

1 579

-286

1 034

547

Valmistus omaan käyttöön

153

107

830

1 183

Liiketoiminnan muut tuotot

43

12

99

390

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

0

0

16

-4

Materiaalit ja palvelut

-4 254

-6 799

-27 730

-28 614

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-4 490

-4 999

-22 418

-17 586

Poistot

-539

-501

-2 592

-2 115

Liiketoiminnan muut kulut

-2 304

-2 579

-12 149

-10 424

Liikevoitto tai -tappio

-845

-791

-5 684

-1 304

Rahoitustuotot

32

10

63

320

Rahoituskulut

-243

-192

-1 198

-963

Tulos ennen veroja

-1 056

-974

-6 818

-1 946

Tuloverot

-29

-56

-1 845

-172

Tilikauden tulos

-1 085

-1 030

-8 663

-2 118

Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot

0

8

38

-1

Muut laajan tuloksen erät, netto

0

8

38

-1

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-1 085

-1 022

-8 625

-2 120

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille

-1 085

-1 070

-8 663

-2 225

Määräysvallattomille omistajille

0

40

0

107

Yhteensä

-1 085

-1 030

-8 663

-2 118

Tilikauden laajan
tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille

-1 085

-1 062

-8 625

-2 226

Määräysvallattomille omistajille

0

40

0

107

Yhteensä

-1 085

-1 022

-8 625

-2 120

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
   
Tulos/osake, laimentamaton EUR

-0,24

-0,36

-2,53

-0,75

Tulos/osake, laimennettu EUR

-0,24

-0,36

-2,53

-0,75

Osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä (1000 kpl)

3 903

2 986

3 431

2 953

 

KONSERNIN TASE, IFRS
1000 EUR

 

Osavuosi-katsaus 30.11.2012

Tilin-

 

päätös

31.8.2011

Varat
Aineettomat hyödykkeet

378

1 030

Liikearvo

1 720

1 702

Aineelliset hyödykkeet

10 252

10 907

Osuudet osakkuusyhtiöissä

74

57

Myytävissä olevat sijoitukset

43

44

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset

3

11

Laskennallinen verosaaminen

773

2 274

Pitkäaikaiset varat

13 243

16 026

Vaihto-omaisuus

6 211

5 601

Myyntisaamiset ja muut saamiset

9 498

14 124

Tuloverosaaminen

0

0

Rahat ja pankkisaamiset

934

775

Lyhytaikaiset varat

16 643

20 500

Varat yhteensä

29 886

36 525

Oma pääoma ja velat
Osakepääoma

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

Muut rahastot

4 925

1 995

Muuntoerot

56

29

Kertyneet voittovarat

-8 898

-351

Emoyhtiön osakkeenomistajien
oman pääoman osuus

-1 038

4 552

Määräysvallattomat omistajat

0

1 217

Oma pääoma

-1 038

5 768

Laskennallinen verovelka

703

624

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

8 066

6 831

Pitkäaikaiset varaukset

322

273

Pitkäaikainen vieras pääoma

9 091

7 728

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

9 576

8 269

Ostovelat ja muut velat

11 910

14 573

Tuloverovelka

347

186

Lyhytaikainen vieras pääoma

21 833

23 028

Vieras pääoma yhteensä

30 924

30 757

Oma pääoma ja velat yhteensä

29 886

36 525

TUNNUSLUVUT, IFRS

Osavuosi-
katsaus

1.9.2011-
30.11.2012

15 kk

Tilin-

päätös

1.9.2010-
31.8.2011

12 kk

Liikevoitto tai -tappio 1000 EUR

-5 684

-1 304

Liikevoitto tai -tappio % liikevaihdosta

-9,9

-2,4

Oman pääoman tuotto % 1)

-293,02

-31,0

Sijoitetun pääoman tuotto % 1)

-24,0

-4,2

Osakekohtainen tulos EUR

-2,53

-0,75

Osakekohtainen oma pääoma EUR

0,00

1,52

Omavaraisuusaste %

-3,9

17,8

Nettovelkaantumisaste %

-1 609,6

248,3

Tilauskanta 1000 EUR

25 357

22 401

Bruttoinvestoinnit 1000 EUR

1 282

1 879

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

334

348

1)  Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto % on laskettu muuttamalla katsauskauden 1.9.2011 – 30.11.2012 tulos vastaamaan 12 kuukauden tulosta.
RAHOITUSLASKELMA, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
30.11.2012
15 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Tulos ennen veroja

-6 818

-1 946

Oikaisut

3 756

2 429

Käyttöpääoman muutos

1 153

-3 470

Rahoituserät ja verot

-1 307

-843

Liiketoiminnan rahavirta

-3 216

-3 831

Käyttöomaisuusinvestoinnit

-1 282

-1 879

Konsernirakenteen muutoksesta
aiheutuvat lisäykset

-18

0

Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot

399

8 934

Lainasaamisten takaisinmaksut

8

1

Investointien rahavirta

-893

7 055

Maksullinen osakeanti

1 728

0

Korollisen vieraan pääoman lisäys

6 204

5 329

Korollisen vieraan pääoman vähennys

-3 663

-8 338

Rahoituksen rahavirta

4 269

-3 009

Rahavarojen muutos

160

215

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS

1000 EUR
Oman pääoman muutos
1.9.2011 – 30.11.2012

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Sijoitetun vapaan oman pää-oman rahasto

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Voitto-
varat

Emoyhtiön omistajat

Määräys-vallattomat omis-tajat

Oma pääoma yh-teensä

Oma pääoma yhteensä
tilikauden alussa

2 872

6

0

1 995

29

-351

4 552

1 217

5 768

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

27

-8 652

-8 625

0

-8 625

Liiketoimet omistajien kanssa:
Osakeanti

0

0

2 100

0

0

0

2 100

0

2 100

Transaktio-menot omasta pääomasta

0

0

-372

0

0

0

-372

0

-372

Tytäryhtiö-omistuksen lisäys

0

0

1 112

0

0

105

1 217

0

1 217

Tytäryhtiö-omistuksen vähennys

0

0

0

0

0

0

0

-1 217

-1 217

Laskennal-listen verojen osuus kauden muutoksista

0

0

91

0

0

0

91

0

91

Oma pääoma yhteensä
tilikauden lopussa

2 872

6

2 931

1 995

56

-8 898

-1 038

0

-1 038

 

 

Oman pääoman muutos
1.9.2010 – 31.8.2011

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Sijoitetun vapaan oman pää-oman rahasto

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Voitto-
varat

Emoyhtiön omistajat

Määräys-vallattomat omistajat

Oma pääoma yh-teensä

Oma pääoma yhteensä
tilikauden alussa

2 872

6

0

1 995

41

1 864

6 778

1 110

7 888

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

-12

-2 214

-2 226

107

-2 120

Oma pääoma yhteensä
tilikauden lopussa

2 872

6

0

1 995

29

-351

4 552

1 217

5 768

SEGMENTTI-INFORMAATIO, IFRS
LIIKEVAIHTO TOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2012-
30.11.2012
3 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
30.11.2011
3 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
30.11.2012
15 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Vaahto Paper Technology

5 443

9 009

34 409

39 653

Vaahto Process Technology

3 539

5 293

22 938

15 707

Segmenttien välinen liikevaihto

-14

-49

-120

-42

Konserni yhteensä

8 968

14 253

57 227

55 318

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2012-
30.11.2012
3 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
30.11.2011
3 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
30.11.2012
15 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Suomi

3 150

6 260

23 764

14 176

Muu Eurooppa

5 427

5 484

26 773

16 828

Aasia

-60

2 282

5 560

23 096

Afrikka

0

131

147

425

Pohjois-Amerikka

87

55

225

436

Muut

364

42

757

356

Konserni yhteensä

8 968

14 253

57 227

55 318

LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO
TOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2012-
30.11.2012
3 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
30.11.2011
3 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
30.11.2012
15 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Vaahto Paper Technology

-665

-693

-5 017

-102

Vaahto Process Technology

-179

-98

-665

-1 202

Segmenttien välinen liikevoitto
tai -tappio

-1

0

-2

0

Konserni yhteensä

-845

-791

-5 684

-1 304

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
TOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Osavuosi-
katsaus
1.9.2012-
30.11.2012
3 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
30.11.2011
3 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
30.11.2012
15 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Vaahto Paper Technology

202

222

212

223

Vaahto Process Technology

125

122

122

125

Konserni yhteensä

326

344

334

348

Luvut ovat tuhansina euroina, ellei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

IAS 34:N EDELLYTTÄMÄT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.8.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

Maksetut osingot

Katsauskaudella Vaahto Group Plc Oyj ei ole maksanut osinkoja.

Lahdessa 10.1.2013

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Ari Viinikkala

Vaahto Group Plc Oyj

toimitusjohtaja

puh. 0400-127664

 

Vaahto Group -konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys ja palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla.