Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1-9-2011-31.8.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ  OSAVUOSIKATSAUS                  10.10.2012     klo 11.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.9.2011 – 31.8.2012

Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2011 – 31.8.2012 oli 48,3 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 55,3 milj. euroa) ja liiketappio oli 4,8 milj. euroa (liiketappio 1,3 milj. euroa). Liikevaihto laski 13 % vertailukaudesta, ja liiketulos oli vertailukautta heikompi. Konsernin tilauskanta nousi 15 % katsauskauden aikana ja oli 31.8.2012 25,7 milj. euroa.

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012 hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutoksen, jolla yhtiön normaaliksi tilikaudeksi muutetaan 1.1. – 31.12. Tästä johtuen kuluvan tilikauden pituudeksi tulee kuusitoista (16) kuukautta (1.9.2011 – 31.12.2012).

Vaahto Paper Technology 

Katsauskauden liikevaihto oli 29,0 milj. euroa (39,7 milj. euroa) ja liiketappio 4,4 milj. euroa (liiketappio 0,1 milj. euroa). Liikevaihto laski merkittävästi (27 %) vertailukaudesta, ja yhdessä projektiliiketoiminnan heikon kannattavuuden kanssa se aiheutti selvästi vertailukautta heikomman tuloksen.

Katsauskaudella projektiliiketoiminnan merkittävin uusi tilaus oli Södra Cell Mönsteråsin sellutehtaan kuivatuskoneen modernisointi. Projektiliiketoiminnan markkinatilanteessa on ollut havaittavissa selvää kiristymistä. Huoltoliiketoiminnan markkinatilanne on jatkunut toistaiseksi kohtalaisena.

Katsauskaudella selkeytettiin Vaahto Paper Technology -ryhmän organisaatiota ja liiketoimintamallia. Toimenpiteillä vahvistettiin erityisesti ryhmän myynti- ja tuotekehitystoimintoja sekä lisättiin kustannustehokkuutta yhdistämällä päällekkäisiä toimintoja.

Osana Vaahto Group -konsernin strategiatyötä tutkitaan projektiliiketoimintayksikön rakenteen selkeyttämismahdollisuuksia sekä kartoitetaan mahdollisia vaihtoehtoja yritysostoihin tai -myynteihin.

Yhtiö on tehnyt strategisen linjauksen keskittyä Vaahto Paper Technology -ryhmässä palveluliiketoimintaan, jossa nähdään mahdollisuuksia hyödyntää Vaahdon paperiteknologiaosaamista. Huoltoliiketoiminnassa on käynnistetty tehostamisohjelma, jonka vaikutusten uskotaan alkavan näkyä jatketun tilikauden loppukuukausina.

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology -ryhmän katsauskauden liikevaihto oli 19,4 milj. euroa (15,7 milj. euroa) ja liiketappio oli 0,5 milj. euroa (liiketappio 1,2 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 24 % vertailukaudesta. Liiketulos parani, mutta jäi vielä tappiolliseksi. Tulokseen vaikutti säiliöliiketoiminnan heikko kannattavuus tilikauden ensimmäisen puolen vuoden ajalta.

Ryhmän säiliöliiketoiminnan markkinatilanne on hintatasoltaan jatkunut kireänä, mutta saatujen tilausten ja tarjousvaiheessa olevien säiliöprojektien määrä on ollut yhä voimakkaassa kasvussa. Japrotek Oy Ab sai elokuussa 2012 merkittävän tilauksen etelä-afrikkalaiselta Sasol Technology (Pty) Limited’ltä kahdeksan suuren säiliörakenteen suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta.

Vaahto Process Technology -ryhmän sekoitinliiketoiminnan markkinatilanne on jatkunut vahvana ja tilauskanta pysynyt ennallaan. Sekoitinliiketoiminnan kannattavuus on ollut katsauskaudella lähes tavoitteiden mukainen. Sekoitinliiketoiminta nähdään osana konsernin strategista painopistealuetta.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Katsauskaudella konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on ollut Vaahto Paper Technology -ryhmän huoltoliiketoiminnan tuotevalikoiman laajentaminen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla. 

Investoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,1 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä Vaahto Paper Technology -ryhmän huoltoliiketoiminnan kone- ja laitehankinnoista. 

Rahoitus ja verot

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -2,9 milj. euroa (-3,8 milj. euroa) ja investointien rahavirta oli -0,7 milj. euroa (7,1 milj. euroa). Katsauskauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 17,2 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 28,8 milj. euroa (36,5 milj. euroa).  Konsernin omavaraisuusaste oli 0,3 % (17,8 %). Konsernissa on käynnistetty toimenpiteet rahoitusaseman ja omavaraisuusasteen parantamiseksi. Rahalaitoslainoihin liittyvät konsernin omavaraisuusasteeseen sidotut takaisinmaksukovenanttiehdot ovat välitilinpäätöksessä 31.8.2012 rikkoutuneet ja tämän vuoksi ko. pitkäaikaiset lainat on konsernitaseessa esitetty lyhytaikaisessa pääomassa. Rahoitusneuvottelut ko. rahoittajan kanssa ovat toistaiseksi kesken.

Tilikaudella 2011 – 2012 on kirjattu yhteensä 1,4 milj. euroa arvonalennuksia vahvistetuista tappioista kirjatuista laskennallisista verosaamisista.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskaudella 336 henkilöä (349 henkilöä).

Vaahto Group Plc Oyj:n vt. toimitusjohtajaksi on nimitetty 4.4.2012 alkaen KTM Ari Viinikkala.

Suunnattu osakeanti ja osakevaihtosopimus

Yhtiön hallitus päätti 19.4.2012 antaa 600.000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen joukolle valikoituja sijoittajia. Sijoittajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella osakkeen merkintähinnaksi päätettiin 3,50 euroa osakkeelta, joten kokonaismerkintähinnaksi muodostui 2.100.000 euroa.

Yhtiön hallitus päätti myös 19.4.2012 allekirjoitetun yhtiön tytäryhtiötä AP-Tela Oy:tä koskevan osakevaihtosopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen mukaisesta suunnatusta osakeannista AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkaille osakevaihdon toteuttamiseksi. Osakevaihdon jälkeen konsernin omistusosuus AP-Tela Oy:stä on 100 %.

Ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012 valitsi hallitukseen entisten jäsenten lisäksi uuden jäsenen, Sami Alatalon. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi yhtiöjärjestyksen muutoksen, jolla yhtiön normaaliksi tilikaudeksi muutetaan 1.1. – 31.12. Tästä johtuen kuluvan tilikauden pituudeksi tulee kuusitoista (16) kuukautta (1.9.2011 – 31.12.2012).

Kansainväliset tilinpäätösstandardit

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukaisesti noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus -standardia. 

Arvio tilikaudesta 1.9.2011 – 31.12.2012 

Kansainvälisen taloustilanteen kehityksessä on ollut huolestuttavia piirteitä ja myös Vaahto Group -konsernin päätoimialojen markkinatilanne on yhä kiristynyt. Vaahto Group -konsernin liiketuloksen arvioidaan jatketun tilikauden jäljellä olevien kuukausien aikana paranevan, mutta olevan edelleen tappiollinen. Koko tilikauden tuloksen arvioidaan näin olevan heikompi kuin tähän saakka toteutunut kahdentoista kuukauden tulos. Vaikeasti ennustettavasta markkinatilanteesta johtuen tilikauden tuloksen arvioimiseen sisältyy yhä huomattavaa epävarmuutta.

Yhtiön rahoitusaseman varmistamiseksi neuvotellaan pitkäaikaisen rahoituksen järjestelyistä sekä selvitetään mahdollisuus järjestää osakeanti. Konsernin tervehdyttämiseksi hallitus kartoittaa myös mahdollisuuksia rakenteellisiin järjestelyihin.

Osavuosikatsaus ajalta 1.9.2011 – 30.11.2012  

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012 päätti, että yhtiön normaaliksi tilikaudeksi muutetaan 1.1. – 31.12. Yhtiön kuluva tilikausi 1.9.2011 – 31.8.2012 pidennetään kuuteentoista (16) kuukauteen päättymään 31.12.2012. Vaahto Group -konserni julkaisee seuraavan osavuosikatsauksen viidentoista kuukauden toiminnan ajalta 10.1.2013.

 

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.3.2012-
31.8.2012
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.3.2011-
31.8.2011
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
31.8.2012
12 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Liikevaihto

21 765

30 404

48 259

55 318

Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos

-260

365

-545

547

Valmistus omaan käyttöön

333

432

677

1 183

Liiketoiminnan muut tuotot

0

222

56

390

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

2

-5

16

-4

Materiaalit ja palvelut

-10 187

-16 561

-23 476

-28 614

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-7 974

-8 675

-17 928

-17 586

Poistot

-1 051

-1 059

-2 053

-2 115

Liiketoiminnan muut kulut

-4 544

-5 101

-9 845

-10 424

Liikevoitto tai -tappio

-1 915

22

-4 839

-1 304

Rahoitustuotot

22

33

31

320

Rahoituskulut

-534

-561

-954

-963

Tulos ennen veroja

-2 428

-506

-5 762

-1 946

Tuloverot

-1 659

-672

-1 816

-172

Tilikauden tulos

-4 087

-1 178

-7 578

-2 118

Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot

30

5

38

-1

Muut laajan tuloksen erät, netto

30

5

38

-1

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-4 057

-1 173

-7 540

-2 120

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille

-4 103

-1 226

-7 578

-2 225

Määräysvallattomille omistajille

16

48

0

107

Yhteensä

-4 087

-1 178

-7 578

-2 118

Tilikauden laajan
tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille

-4 072

-1 221

-7 540

-2 226

Määräysvallattomille omistajille

16

48

0

107

Yhteensä

-4 057

-1 173

-7 540

-2 120

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
   
Tulos/osake, laimentamaton EUR

-1,13

-0,41

-2,29

-0,75

Tulos/osake, laimennettu EUR

-1,13

-0,41

-2,29

-0,75

Osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä (1000 kpl)

3 639

2 986

3 313

2 953

KONSERNIN TASE, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-katsaus 31.8.2012

Tilin-
päätös
31.8.2011

Varat
Aineettomat hyödykkeet

532

1 030

Liikearvo

1 720

1 702

Aineelliset hyödykkeet

10 462

10 907

Osuudet osakkuusyhtiöissä

74

57

Myytävissä olevat sijoitukset

43

44

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset

10

11

Laskennallinen verosaaminen

773

2 274

Pitkäaikaiset varat

13 614

16 026

Vaihto-omaisuus

4 632

5 601

Myyntisaamiset ja muut saamiset

9 550

14 124

Tuloverosaaminen

15

0

Rahat ja pankkisaamiset

954

775

Lyhytaikaiset varat

15 151

20 500

Varat yhteensä

28 765

36 525

Oma pääoma ja velat
Osakepääoma

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

Muut rahastot

4 925

1 995

Muuntoerot

56

29

Kertyneet voittovarat

-7 813

-351

Emoyhtiön osakkeenomistajien
oman pääoman osuus

47

4 552

Määräysvallattomat omistajat

0

1 217

Oma pääoma

47

5 768

Laskennallinen verovelka

675

624

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

4 235

6 831

Pitkäaikaiset varaukset

322

273

Pitkäaikainen vieras pääoma

5 232

7 728

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

12 930

8 269

Ostovelat ja muut velat

10 210

14 573

Tuloverovelka

347

186

Lyhytaikainen vieras pääoma

23 486

23 028

Vieras pääoma yhteensä

28 718

30 757

Oma pääoma ja velat yhteensä

28 765

36 525

TUNNUSLUVUT, IFRS

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
31.8.2012
12 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Liikevoitto tai -tappio 1000 EUR

-4 839

-1 304

Liikevoitto tai -tappio % liikevaihdosta

-10,0

-2,4

Oman pääoman tuotto %

-260,6

-31,0

Sijoitetun pääoman tuotto %

-25,3

-4,2

Osakekohtainen tulos EUR

-2,29

-0,75

Osakekohtainen oma pääoma EUR

0,01

1,52

Omavaraisuusaste %

0,3

17,8

Nettovelkaantumisaste %

34 406,6

248,3

Tilauskanta 1000 EUR

25 663

22 401

Bruttoinvestoinnit 1000 EUR

1 105

1 879

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

336

348

RAHOITUSLASKELMA, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
31.8.2012
12 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Tulos ennen veroja

-5 762

-1 946

Oikaisut

3 048

2 429

Käyttöpääoman muutos

919

-3 470

Rahoituserät ja verot

-1 096

-843

Liiketoiminnan rahavirta

-2 891

-3 831

Käyttöomaisuusinvestoinnit

-1 105

-1 879

Konsernirakenteen muutoksesta
aiheutuvat lisäykset

-18

0

Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot

399

8 934

Lainasaamisten takaisinmaksut

1

1

Investointien rahavirta

-723

7 055

Maksullinen osakeanti

1 728

0

Korollisen vieraan pääoman lisäys

4 166

5 329

Korollisen vieraan pääoman vähennys

-2 101

-8 338

Rahoituksen rahavirta

3 793

-3 009

Rahavarojen muutos

179

215

 

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
1000 EUR
Oman pääoman muutos
1.9.2011 – 31.8.2012

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Voitto-
varat

Emo-yhtiön omistajat

Määräys-vallat-tomat omistajat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma yhteensä
tilikauden alussa

2 872

6

0

1 995

29

-351

4 552

1 217

5 768

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

27

-7 567

-7 540

0

-7 540

Liiketoimet omistajien kanssa:
Osakeanti

0

0

2 100

0

0

0

2 100

0

2 100

Transaktio-menot omasta pääomasta

0

0

-372

0

0

0

-372

0

-372

Tytäryhtiö-omistuksen lisäys

0

0

1 112

0

0

105

1 217

0

1 217

Tytäryhtiö-omistuksen vähennys

0

0

0

0

0

0

0

-1 217

-1 217

Laskennal-listen verojen osuus kauden muutoksista

0

0

91

0

0

0

91

0

91

Oma pääoma yhteensä
tilikauden lopussa

2 872

6

2 931

1 995

56

-7 813

47

0

47

Oman pääoman muutos
1.9.2010 – 31.8.2011

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Voitto-
varat

Emo-yhtiön omistajat

Määräys-vallat-tomat omistajat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma yhteensä
tilikauden alussa

2 872

6

0

1 995

41

1 864

6 778

1 110

7 888

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

-12

-2 214

-2 226

107

-2 120

Oma pääoma yhteensä
tilikauden lopussa

2 872

6

0

1 995

29

-351

4 552

1 217

5 768

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO, IFRS
LIIKEVAIHTO TOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.3.2012-
31.8.2012
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.3.2011-
31.8.2011
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
31.8.2012
12 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Vaahto Paper Technology

11 461

22 214

28 966

39 653

Vaahto Process Technology

10 361

8 196

19 399

15 707

Segmenttien välinen liikevaihto

-56

-6

-106

-42

Konserni yhteensä

21 765

30 404

48 259

55 318

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.3.2012-
31.8.2012
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.3.2011-
31.8.2011
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
31.8.2012
12 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Suomi

7 352

7 497

20 614

14 176

Muu Eurooppa

11 674

8 346

21 346

16 828

Aasia

2 512

13 737

5 620

23 096

Afrikka

-221

363

147

425

Pohjois-Amerikka

55

137

138

436

Muut

393

324

393

356

Konserni yhteensä

21 765

30 404

48 259

55 318

LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO
TOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN, IFRS
1000 EUR

Osavuosi-
katsaus
1.3.2012-
31.8.2012
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.3.2011-
31.8.2011
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
31.8.2012
12 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Vaahto Paper Technology

-2 263

476

-4 352

-102

Vaahto Process Technology

363

-461

-486

-1 202

Segmenttien välinen liikevoitto
tai -tappio

-15

7

-2

0

Konserni yhteensä

-1 915

22

-4 839

-1 304

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
TOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Osavuosi-
katsaus
1.3.2012-
31.8.2012
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.3.2011-
31.8.2011
6 kk

Osavuosi-
katsaus
1.9.2011-
31.8.2012
12 kk

Tilin-
päätös
1.9.2010-
31.8.2011
12 kk

Vaahto Paper Technology

210

220

215

223

Vaahto Process Technology

121

134

121

125

Konserni yhteensä

331

354

336

348

Luvut ovat tuhansina euroina, ellei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
IAS 34:N EDELLYTTÄMÄT LIITETIEDOT
Laatimisperiaatteet
Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.8.2011 päättyneeltä tilikaudelta.
Maksetut osingot
Katsauskaudella Vaahto Group Plc Oyj ei ole maksanut osinkoja.

 

Lahdessa 10.10.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Ari Viinikkala

Vaahto Group Plc Oyj

vt. toimitusjohtaja

puh. 0400-127664

Vaahto Group -konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys ja palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla.