Vaahto Group -konsernin tilinpäätöksen pääkohdat tilikaudelta 1.9.2007 – 31.8.2008

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2008 klo 10.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN PÄÄKOHDAT TILIKAUDELTA 1.9.2007 – 31.8.2008

Vaahto Group –konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 73,2 MEUR (88,2 MEUR) ja liikevoitto 0,6 MEUR (5,8 MEUR). Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa/osake. Yhtiön hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden.

Liiketoiminnan kehitys

Vaahto Group –konsernin liikevaihto oli elokuussa 2008 päättyneellä tilikaudella 73,2 milj. euroa (88,2 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,6 milj. euroa (5,8 milj. euroa). Konsernin liikevaihto laski 17% edellisestä tilikaudesta. Liikevaihdon laskun lisäksi tulosta heikensivät tilikaudelle ajoittuneiden  Pulp & Paper Machinery –ryhmän projektitoimitusten huono kannattavuus. Vaahto Group –konsernin tilauskanta parani tilikauden loppua kohti ja oli sen päättyessä 54,4 milj. euroa (42,9 milj. euroa).

Pulp & Paper Machinery

Pulp & Paper Machinery -ryhmän tilikauden liikevaihto oli 39,5 milj. euroa (54,2 milj. euroa) ja liiketappio 3,3 milj. euroa (liikevoitto 3,7 milj. euroa).  Ryhmän tulos jäi selvästi edellistä tilikautta heikommaksi ja oli tappiollinen. Tulosta heikensivät alentunut liikevaihto ja katsauskauden projektitoimitusten heikko kannattavuus.

Ryhmän telamyynti ja telahuoltoliiketoiminta sujuivat kohtalaisesti. Telahuoltoliiketoiminnan tuotevalikoiman laajeneminen on vahvistanut kilpailukykyä ja tukee  Pulp & Paper Machinery -ryhmän kokonaistoimituksia.

Markkinatilanne on jatkunut haasteellisena. Kotimaassa ja muualla Euroopassa metsäteollisuuden investointiaste on alhainen ja samoin Aasiassa markkinatilanne on kiristynyt huomattavasti. Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery -ryhmän myynti kuitenkin piristyi tilikauden loppua kohti. Merkittävimpiä tilauksia olivat mm. Kaman paperikoneen modernisointi Venäjälle ja monikerroskartonkikoneen päälaitteiden toimitus Jingxing Pinghun tehtaalle Kiinaan.

Edellisellä tilikaudella Shanghaihin perustetun tytäryhtiön toiminta on käynnistynyt hyvin ja se on vahvistanut ryhmän kilpailuasemaa Kiinan markkinoilla.

Vaahto Pulp & Paper Machinery -ryhmän tavoitteena on jatkaa asemansa vahvistamista yhtenä alan johtavista teknologia- ja palvelutoimittajista vaativilla kansainvälisillä paperi- ja kartonkikonemarkkinoilla.

Process Machinery

Process Machinery –ryhmän tilikauden liikevaihto oli  34,4 milj. euroa (34,1 milj. euroa) ja liikevoitto 4,0 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Kannattavuus parani sekä säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa.

Process Machinery –ryhmän myynti sujui katsauskaudella hyvin. Merkittävimpiä ryhmään kuuluvan Japrotek Oy Ab:n tilauksia tilikaudella olivat mm. imeytystornit Uhde GmbH:lle ja liuotusautoklaavi Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle. Samoin ryhmään kuuluvan saksalaisen Stelzer Rührtechnik International GmbH:n myynti sujui tilikaudella hyvin ja yhtiö sai merkittäviä tilauksia vahvan Keski-Euroopan kotimarkkina-alueensa lisäksi mm. Pohjois-Amerikasta ja Kiinasta.

Katsauskaudella Vaahto Oy teki sopimuksen Process Machinery –ryhmään kuuluvan spiraalilämmönvaihdintoiminnan myynnistä saksalaiselle HES Heat Exchanger System GmbH:lle. Kauppaan kuului spiraalilämmönvaihdinten tuotantolinja koneineen ja laitteineen sekä siihen liittyvät aineettomat oikeudet. Tuotantolinjan koneet ja laitteet siirtyivät ostajalle kevään 2008 aikana. Spiraalilämmönvaihdinten vuotuinen liikevaihto on vaihdellut 2-4 milj. euron välillä. Vaahto Oy kirjasi kaupasta 0,6 milj. euron myyntivoiton tilikauden viimeiselle neljännekselle.

Kannattavuus

Vaahto Group –konsernin tilikauden liikevoitto oli 0,6 milj. euroa, kun se edellisenä tilikautena oli 5,8 milj. euroa. Tilikauden liikevoitto oli 0,9% (6,6%) liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 0,3 milj. euroa (3,9 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 2,6% (25,8 %). Pääasiallisina syinä edellisestä tilikaudesta heikentyneeseen kannattavuuteen olivat  liikevaihdon lasku ja Pulp & Paper Machinery -ryhmän tilikaudelle ajoittuneiden projektitoimitusten heikko kannattavuus.

Rahoitus

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 milj. euroa (-5,8 milj. euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa) eli 1,0% (0,7%) liikevaihdosta. Tilikauden investointien rahavirta oli -4,0 milj. euroa (-1,1 milj. euroa). Korolliset velat kasvoivat 3,2 milj. euroa.

Konsernitaseen loppusumma oli 41,8 milj. euroa (52,2 milj. euroa) ja emoyhtiön 17,0 milj. euroa (11,1 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste nousi hieman ja oli 37,3% (35,5%).

Investoinnit

Konsernin tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 4,6 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Merkittävimpiä investointeja olivat Vaahto Group -konsernin uusi toiminnanohjausjärjestelmä, Vaahto Roll Service Oy:n (entinen AK-Tehdas Oy) polyuretaani- ja  komposiittilaitteet ja Japrotek Oy Ab:n vedenpuhdistuslaitteisto. Muuten investoinnit koostuivat lähinnä pienehköistä kone- ja laitehankinnoista sekä muista tietojärjestelmistä.

Tietojärjestelmät

Konsernin tietohallinnon ja tietojärjestelmien kehitystyötä vietiin eteenpäin keskitetyn mallin mukaisesti. Tilikaudella otettiin onnistuneesti käyttöön konsernilaajuinen SAP-toiminnanohjausjärjestelmä

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste oli  Pulp & Paper Machinery –ryhmän paperi- ja kartonkikoneiden avainkomponenttien sekä telahuollon kilpailukyvyn parantamisessa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 426 henkilöä (414  henkilöä) ja tilikauden lopussa 424 henkilöä (428).

Riskit ja toiminnan epävarmuustekijät

Vaahto Group –konsernin tuotteiden kysyntä on pitkälti riippuvaista maailmantalouden ja asiakasteollisuuksien suhdanteista ja kehityksestä. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan sopeuttamalla konsernin myyntitoimintaa erilaisten markkina-alueiden ja eri asiakasteollisuuksien suhdannetilanteiden mukaisesti.

Suuret projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan kyllin tarkasti, vaan kaupan tulos osoittautuu lopulta odotettua heikommaksi. Suuriin kauppoihin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan käyttämällä erilaisia laatujärjestelmiä, kannattavuusanalyysejä, toimintaohjeita sekä hyväksymismenettelyjä.

Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen sekä varmistaa konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin.

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Oma pääoma

Hallituksella ei ole valtuutusta osakeantiin tai vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeellelaskuun eikä valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

Hallinto

Yhtiökokouksen 14.12.2007 valitsemina Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Seppo Jaatinen, puheenjohtaja

Mikko Vaahto, varapuheenjohtaja

Martti Unkuri, jäsen

Antti Vaahto, jäsen

Toimitusjohtajana on toiminut koko tilikauden Antti Vaahto.

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Pauli Hirviniemi, KHT.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vaahto Group –konsernin kilpailukykyä on parannettu määrätietoisen tuotekehityksen  ja laajentuneen tuotevalikoiman ansiosta. Konsernin päätuotteiden markkinatilanne on kuitenkin erittäin haasteellinen. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa metsäteollisuus on vaikeuksissa ja investoi harkiten. Suurimmalla kasvavalla markkina-alueella Kiinassa paikalliset toimittajat vahvistuvat ja kilpailutilanne kiristyy. Lisäksi kansainvälinen rahoituskriisi on luonut markkinoille epävarmuutta ja siirtää investointipäätöksiä.

Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta on konsernin tilikauden alun tilauskanta edellisen tilikauden vastaavaa ajankohtaa korkeampi ja näin edellytykset liiketoiminnan kasvulle ovat olemassa.

Voitonjakoesitys

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 3.555.313,93 euroa, josta tilikauden tappio oli 176.360,06 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osaketta kohden eli yhteensä 287.230,20 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat ehdotetaan jätettäväksi voittovarojen tilille.

Yhtiökokous

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Sibeliustalossa Lahdessa 15.12.2008 klo 13.00.

Johdon osavuotinen selvitys

Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.9.2008-31.8.2009 ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta julkistettavan osavuosikatsauksen sijasta johdon osavuotisen selvityksen 16.1.2009.

 

         
VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT  
         
KONSERNIN

2007/08

%

2006/07

%

TULOSLASKELMA,

12 kk

liike-

12 kk

liike-

IFRS

vaih-

vaih-

1000 EUR

dosta

dosta

 

LIIKEVAIHTO

73 207

 

88 161

 
Valmiiden ja        
keskeneräisten        
tuotteiden        
varastojen muutos

92

 

696

 
Valmistus omaan        
käyttöön

693

 

377

 
Liiketoiminnan        
muut tuotot

688

 

303

 
Materiaalit ja        
palvelut

-39 404

 

-50 629

 
Työsuhde-        
etuuksista        
aiheutuneet kulut

-21 082

 

-20 241

 
Poistot

-2 220

 

-1 840

 
Liiketoiminnan        
muut kulut

-11 339

 

-11 015

 
LIIKEVOITTO

635

0,9

5 812

6,6

Rahoitustuotot        
ja -kulut

-726

 

-611

 
Osuus osakkuus-        
yhtiöiden tuloksista

14

 

24

 
TULOS ENNEN VEROJA

-77

-0,1

5 226

5,9

Tuloverot

-396

 

-1 313

 
TILIKAUDEN TULOS

320

0,4

3 913

4,4

         
Tilikauden tuloksen        
jakautuminen:        
Emoyhtiön osakkeen-        
omistajille

238

 

3 639

 
Vähemmistö-        
osakkaille

82

 

274

 
Yhteensä

320

 

3 913

 
         
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:        
Tulos/osake euroa        
-laimentamaton

0,08

 

1,27

 
-laimennettu

0,08

 

1,27

 
         
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1000 kpl):  
-laimentamaton

2 872

 

2 872

 
-laimennettu

2 872

 

2 872

 
         
KONSERNIN

31.8.08

 

31.8.07

 
TASE, IFRS        
1000 EUR        
         
VARAT        
PITKÄAIKAISET VARAT:        
Aineettomat        
hyödykkeet

3 127

 

621

 
Liikearvo

1 702

 

1 702

 
Sijoitus-        
kiinteistöt        
Aineelliset        
hyödykkeet

14 198

 

14 644

 
Osuudet osakkuus-        
yhtiöissä

39

 

24

 
Pitkäaikaiset        
myynti- ja muut        
saamiset

13

 

13

 
Muut pitkäaikaiset        
sijoitukset

44

 

44

 
Laskennallinen        
verosaaminen

471

 

120

 
PITKÄAIKAISET        
VARAT

19 594

 

17 169

 
         
LYHYTAIKAISET        
VARAT:        
Vaihto-omaisuus

8 508

 

8 188

 
Myyntisaamiset        
ja muut saamiset

12 392

 

25 276

 
Tuloverosaaminen

624

 

23

 
Rahoitus-        
arvopaperit

0

 

960

 
Rahat ja        
pankkisaamiset

730

 

574

 
LYHYTAIKAISET        
VARAT

22 253

 

35 021

 
VARAT YHTEENSÄ

41 847

 

52 190

 
         
KONSERNIN

31.8.08

 

31.8.07

 
TASE, IFRS        
1000 EUR        
         
OMA JA VIERAS        
PÄÄOMA        
OMA PÄÄOMA:        
Osakepääoma

2 872

 

2 872

 
Ylikurssirahasto

6

 

6

 
Muut rahastot

2 006

 

2 128

 
Kertyneet        
voittovarat

7 537

 

8 436

 
Emoyhtiön        
osakkeenomistajien        
oman pääoman osuus

12 421

 

13 442

 
Vähemmistöosuus

1 336

 

1 393

 
OMA PÄÄOMA

13 757

 

14 835

 
PITKÄAIKAINEN        
VIERAS PÄÄOMA:        
Laskennallinen        
verovelka

736

 

928

 
Pitkäaikainen        
korollinen        
vieras pääoma

7 378

 

4 923

 
Pitkäaikaiset        
varaukset

271

 

684

 
PITKÄAIKAINEN        
VIERAS PÄÄOMA

8 385

 

6 536

 
LYHYTAIKAINEN        
VIERAS PÄÄOMA:        
Lyhytaikainen        
korollinen        
vieras pääoma

7 087

 

6 331

 
Ostovelat        
ja muut velat

12 618

 

23 558

 
Tuloverovelka

1

 

931

 
LYHYTAIKAINEN        
VIERAS PÄÄOMA

19 705

 

30 819

 
OMA JA VIERAS        
PÄÄOMA

41 847

 

52 190

 
         
KONSERNIN TUNNUS-

2007/08

 

2006/07

 
LUVUT, IFRS        
         
Osakekohtainen oma        
pääoma, euroa

4,32

 

4,68

 
Osakekohtainen        
tulos, euroa

0,08

 

1,27

 
Omavaraisuusaste, %

37,3

 

35,5

 
Brutto-        
investoinnit, 1000 EUR

4 613

 

1 502

 
Henkilökunnan        
keskimääräinen        
lukumäärä

426

 

414

 
Tilauskanta        
tilikauden        
lopussa 1000 EUR

41 847

 

42 894

 
         
Tilauskannasta on vähennetty pitkäaikaishankkeiden  
tuotoiksi kirjattu määrä.      
         
VASTUUT

31.8.08

 

31.8.07

 
1000 EUR        
         
Pankkitakaukset:        
Pankkitakauslimiitit        
yhteensä

33 700

26 700

 
Pankkitakauslimiiteistä

 
käytössä

16 523

21 692

 
 

 
Muiden kuin        
rahoitusleasing-        
sopimusten vastuut:        
Alle vuoden sisällä        
erääntyvät

208

 

114

 
1-5 vuoden sisällä        
erääntyvät

242

 

272

 
Yhteensä

450

 

386

 
         
Muut omasta        
puolesta annetut        
vastuusitoumukset:        
Annetut takaukset

38

 

452

 
         
Johdannaissopimukset:        
         
Valuuttajohdannaisia käytetään valuuttakurssiriskeiltä
suojautumiseen. Valuuttatermiineillä suojataan myynti-
saamisia sekä tulevia saamisia. Korkojohdannaisia
käytetään suojautumiseen korkotason muutoksilta.  
         
Konserni käsittelee johdannaissopimukset IAS 39 Rahoitus-
instrumentit -standardin määräämällä tavalla. Johdannais-
sopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin hankinta-
menoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan
jälkeen johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon.
         
Johdannais-

Nimel-

Posit.

Negat.

Neto-

sopimusten

lis-

käypä

käypä

tettu

käyvät arvot

arvo

arvo

arvo

käypä

31.8.2008      

arvo

1000 EUR        
         
Koronvaihto-        
sopimukset

15 924

14

-140

-126

         
Johdannaissopimusten käyvät arvot määritetään käyttämällä
tilinpäätöspäivän markkinahintoja vastaavan pituisille
sopimuksille. Käyvät arvot vastaavat niitä hintoja, jotka
konserni saisi tai joutuisi maksamaan, jos se purkaisi
johdannaissopimuksen tilinpäätöspäivänä.
         
KONSERNIN

2007/08

 

2006/07

 
RAHAVIRTA-

12 kk

 

12 kk

 
LASKELMA, IFRS        
1000 EUR        
         
Liiketoiminnan        
rahavirta:        
Tulos ennen veroja

-77

 

5 226

 
Oikaisut

1 817

 

2 697

 
Käyttöpääoman muutos

336

 

-11 797

 
Rahoituserät        
ja verot

-840

 

-1 918

 
Liiketoiminnan        
rahavirta

1 236

 

-5 792

 
         
Investointien        
rahavirta:        
Käyttöomaisuus-        
investoinnit

-4 613

 

-1 502

 
Aineellisten ja        
aineettomien        
hyödykkeiden        
luovutustulot

650

 

405

 
Myönnetyt        
lainat

0

 

-11

 
Investointien        
rahavirta

-3 963

 

-1 108

 
         
Rahoituksen rahavirta:        
Lyhytaikaisten        
lainojen nostot

5 688

 

4 297

 
Lyhytaikaisten        
lainojen        
takaisinmaksut

-5 840

 

-1 792

 
Pitkäaikaisten        
lainojen nostot

4 878

 

2 247

 
Pitkäaikaisten        
lainojen        
takaisinmaksut

-1 515

 

-1 637

 
Maksetut osingot

-1 287

 

-671

 
Rahoituksen        
rahavirta

1 923

 

2 444

 
         
Rahavarojen muutos

-804

 

-4 457

 
         

Lahdessa 14.11.2008

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Antti Vaahto

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Antti Vaahto

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 040 8232835