Vaahto Group -konsernin tilinpäätöksen pääkohdat tilikaudelta 1.9.2008 – 31.8.2009

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.11.2009 klo 10.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN PÄÄKOHDAT TILIKAUDELTA 1.9.2008 – 31.8.2009

Vaahto Group –konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 75,7 MEUR (73,2 MEUR) ja liiketappio 2,3 MEUR (liikevoitto 0,6 MEUR). Osakekohtainen tulos oli -0,81 euroa/osake. Yhtiön hallitus ehdottaa, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Liiketoiminnan kehitys

Vaahto Group –konsernin liikevaihto oli elokuussa 2009 päättyneellä tilikaudella 75,7 milj. euroa (73,2 milj. euroa) ja liiketappio 2,3 milj. euroa (liikevoitto 0,6 milj. euroa). Tilikauden liiketappio syntyi tilikauden ensimmäisellä puoliskolla, jolloin liikevaihto jäi selvästi edellisestä tilikaudesta. Tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla tuloskehitys parani jaksolle ajoittuneiden toimitusprojektien tuloutumisen sekä kustannusten sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta. Tilikauden lopulle ajoittuneiden projektitoimitusten myötä Vaahto Group –konsernin tilauskanta laski selvästi tilikauden viimeisinä kuukausina ja oli sen päättyessä 17,1 milj. euroa (54,4 milj. euroa).

Pulp & Paper Machinery

Pulp & Paper Machinery -ryhmän tilikauden liikevaihto oli 52,1 milj. euroa (39,5 milj. euroa) ja liiketappio 2,4 milj. euroa (liiketappio 3,3 milj. euroa). Ryhmän tilikauden tappio syntyi tilikauden ensimmäisellä puoliskolla. Tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi tilikauden lopulle ajoittuneiden toimitusprojektien tuloutuksien ansiosta. Lisäksi tuloskehitystä paransivat toteutetut kustannusten sopeuttamistoimenpiteet. Ryhmän tilikauden jälkimmäisen puoliskon tulos oli lievästi voitollinen.

Tilikaudella metsäteollisuuden investointiaste on ollut maailmanlaajuisesti erittäin alhaisella tasolla. Vaikeassa markkinatilanteessa Pulp & Paper Machinery -ryhmän merkittävimpiä tilikauden aikana saatuja uusia tilauksia olivat Metsä Tissue Mäntän tehtaan pehmopaperikoneen uusinta, Stora Enso Inkeroisten kartonkitehtaan uusinta sekä Stora Enso Imatran tehtaan perälaatikkoprojekti. Lisäksi ryhmä sai lisätilauksen Kaman paperitehtaalta Venäjältä. Lisätilaus liittyy elokuussa 2008 tehtyyn sopimukseen paperikoneen modernisoinnista, jossa sanomalehtipaperikone muutetaan LWC-paperituotantoon.

Tilikaudella toteutettiin ryhmään kuuluvan Vaahto Roll Service Oy:n sulautuminen Vaahto Oy:öön. Toimenpiteellä yksinkertaistettiin konsernirakennetta, vähennettiin kustannuksia ja selkeytettiin Vaahto Pulp & Paper Machinery -ryhmän toimintaa. Sulautumisen jälkeen Vaahto Pulp & Paper Machinery –ryhmällä on kaksi liiketoiminnallista tulosyksikköä, Vaahto Projects ja Vaahto Service.

Vaahto Pulp & Paper Machinery -ryhmän tavoitteena on jatkaa asemansa vahvistamista yhtenä alan johtavista teknologia- ja palvelutoimittajista vaativilla kansainvälisillä paperi- ja kartonkikonemarkkinoilla. Yhtenä tavoitteen mukaisena toimenpiteenä on tuotantoyksikön perustaminen Kiinaan, mistä emoyhtiön hallitus on tehnyt tilikauden päättymisen jälkeen päätöksen. Tavoitteena on, että valmistus Kiinassa käynnistyy vuoden 2010 aikana.

Process Machinery

Process Machinery –ryhmän tilikauden liikevaihto oli  24,7 milj. euroa (34,4 milj. euroa) ja liikevoitto 0,1 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Liikevaihto laski 28,3 % edellisestä tilikaudesta ja tulos jäi selvästi edellistä tilikautta heikommaksi.

Process Machinery –ryhmän markkinatilanne on ollut tilikaudella erittäin heikko ja tilauskanta laski sekä säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa. Tilikauden loppupuolella on ollut havaittavissa markkinoiden lievää piristymistä ja tarjousvaiheessa olevien projektien määrä on ollut kasvussa.

Kannattavuus

Vaahto Group –konsernin tilikauden liiketulos oli 2,3 milj. euroa tappiollinen, kun se edellisenä tilikautena oli 0,6 milj. euroa voitollinen. Tilikauden liiketappio oli 3,1% (liikevoitto 0,9%) liikevaihdosta. Pääasiallisena syynä edellistä tilikautta heikompaan tulokseen oli Process Machinery -ryhmän voimakkaasti laskenut liikevaihto ja kannattavuus. Lisäksi tulosta heikensi Pulp & Paper –ryhmän heikko tulos tilikauden ensimmäisellä puoliskolla.

Rahoitus

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 16,5 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa) eli 1,2 % (1,0 %) liikevaihdosta. Tilikauden investointien rahavirta oli -3,6 milj. euroa (-4,0 milj. euroa). Korolliset velat laskivat 0,9 milj. euroa.

Konsernitaseen loppusumma oli 50,1 milj. euroa (41,8 milj. euroa) ja emoyhtiön 23,0 milj. euroa (17,0 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste laski ja oli 23,2 % (37,3 %). Konsernin nettovelkaantumisaste (gearing) parani ja oli 11,1 % (99,8 %).

Taseen kasvu johtuu pääosin siitä, että merkittävän projektin osalta toimituksen mukainen maksusuoritus saatiin tilikauden lopussa, mutta suoritukset toimittajille on maksettu pääosin alkaneen tilikauden puolella. Tämä heijastuu myös rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirtaan sekä tunnuslukuihin.

Investoinnit

Konsernin tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 3,7 milj. euroa (4,6 milj. euroa). Merkittävimpiä investointeja olivat Vaahto Oy:n aarporahankinta sekä AP-Tela Oy:n toimistorakennus. Muuten investoinnit koostuivat lähinnä pienehköistä kone- ja laitehankinnoista.

Tietojärjestelmät

Konsernin tietohallinnon ja tietojärjestelmien kehitystyötä vietiin eteenpäin keskitetyn mallin mukaisesti.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste oli Pulp & Paper Machinery –ryhmän paperi- ja kartonkikoneiden avainkomponenttien sekä telahuollon kilpailukyvyn parantamisessa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 410 henkilöä (426 henkilöä) ja tilikauden lopussa 392 henkilöä (424).

Riskit ja toiminnan epävarmuustekijät

Vaahto Group –konsernin tuotteiden kysyntä on pitkälti riippuvaista maailmantalouden ja asiakasteollisuuksien suhdanteista ja kehityksestä. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan sopeuttamalla konsernin myyntitoimintaa erilaisten markkina-alueiden ja eri asiakasteollisuuksien suhdannetilanteiden mukaisesti.

Suuret projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan kyllin tarkasti, vaan kaupan tulos osoittautuu lopulta odotettua heikommaksi. Suuriin kauppoihin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan käyttämällä erilaisia laatujärjestelmiä, kannattavuusanalyysejä, toimintaohjeita sekä hyväksymismenettelyjä.

Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen sekä varmistaa konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin.

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Oma pääoma

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeita koskevat tiedot on esitetty tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 24. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot.

Hallituksella ei ole valtuutusta osakeantiin tai vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeellelaskuun eikä valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

Hallinto

Yhtiökokouksen 15.12.2008 valitsemina Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Seppo Jaatinen, puheenjohtaja

Mikko Vaahto, varapuheenjohtaja

Martti Unkuri, jäsen

Antti Vaahto, jäsen

Toimitusjohtajina ovat toimineet Antti Vaahto 30.4.2009 saakka ja Anssi Klinga 1.5.2009 alkaen.

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Panu Juonala, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2008. Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu konsernin Internet-sivuilla.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kansainvälinen rahoituskriisi loi markkinoille huomattavaa epävarmuutta ja siirsi investointipäätöksiä. Viime aikoina on ollut havaittavissa piristymistä Aasian ja etenkin Kiinan markkinoilla. Toisaalta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa markkinatilanne on edelleen sangen vaikea ja varsinkin metsäteollisuus investoi harkiten. Kansainvälisen markkinatilanteen odotetaan kuitenkin paranevan seuraavan tilikauden aikana.

Vaahto Group –konsernin tilauskanta laski katsauskauden aikana ja lähtökohdat uudelle tilikaudelle ovat vaikeat. Päättyneellä tilikaudella konsernissa toteutettiin mittavat toimenpiteet toimintojen sopeuttamiseksi heikompaan kysyntä- ja markkinatilanteeseen.

Heikosta tilauskannasta johtuen alkaneen tilikauden ensimmäinen vuosipuolisko tulee olemaan haasteellinen. Kansainvälisen markkinatilanteen piristymisen myötä Vaahto Group –konsernin tuloskehityksen odotetaan paranevan tilikauden loppua kohti ja koko tilikauden liikevoiton kääntyvän lievästi voitolliseksi.

Voitonjakoesitys

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 3.553.365,18 euroa, josta tilikauden voitto on 285.281,45 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja voittovarat jätetään voittovarojen tilille.

Yhtiökokous

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Sibeliustalossa Lahdessa 16.12.2009 klo 13.00.

Johdon osavuotinen selvitys

Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.9.2009 – 31.8.2010 ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta julkistettavan osavuosikatsauksen sijasta johdon osavuotisen selvityksen 15.1.2010.

 

VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT
KONSERNIN

2008/09

%

2007/08

%

TULOSLASKELMA,

12 kk

liike-

12 kk

liike-

IFRS

vaih-

vaih-

1000 EUR

dosta

dosta

LIIKEVAIHTO

75 694

73 207

Valmiiden ja
keskeneräisten
tuotteiden
varastojen muutos

-3 109

92

Valmistus omaan
käyttöön

834

693

Liiketoiminnan
muut tuotot

401

688

Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksista

13

14

Materiaalit ja
palvelut

-43 503

-39 404

Työsuhde-
etuuksista
aiheutuneet kulut

-19 708

-21 082

Poistot

-2 423

-2 220

Liiketoiminnan
muut kulut

-10 520

-11 339

LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO

-2 320

-3,1

649

0,9

Rahoitustuotot
ja -kulut

-915

-726

TULOS ENNEN VEROJA

-3 235

-4,3

-77

-0,1

Tuloverot

857

396

TILIKAUDEN TULOS

-2 378

-3,1

320

0,4

Tilikauden tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeen-
omistajille

-2 316

238

Vähemmistö-
osakkaille

-62

82

Yhteensä

-2 378

320

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Tulos/osake euroa
-laimentamaton

-0,81

0,08

-laimennettu

-0,81

0,08

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1000 kpl):
-laimentamaton

2 872

2 872

-laimennettu

2 872

2 872

KONSERNIN

31.8.09

31.8.08

TASE, IFRS
1000 EUR
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT:
Aineettomat
hyödykkeet

2 495

3 127

Liikearvo

1 702

1 702

Aineelliset
hyödykkeet

16 012

14 198

Osuudet osakkuus-
yhtiöissä

50

39

Pitkäaikaiset
myynti- ja muut
saamiset

12

13

Muut pitkäaikaiset
sijoitukset

44

44

Laskennallinen
verosaaminen

1 225

471

PITKÄAIKAISET
VARAT

21 540

19 594

LYHYTAIKAISET
VARAT:
Vaihto-omaisuus

4 627

8 508

Myyntisaamiset
ja muut saamiset

11 519

12 392

Tuloverosaaminen

0

624

Rahat ja
pankkisaamiset

12 400

730

LYHYTAIKAISET
VARAT

28 546

22 253

VARAT YHTEENSÄ

50 086

41 847

KONSERNIN

31.8.09

31.8.08

TASE, IFRS
1000 EUR
OMA PÄÄOMA
JA VELAT
OMA PÄÄOMA:
Osakepääoma

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

Muut rahastot

1 835

2 006

Kertyneet
voittovarat

4 960

7 537

Emoyhtiön
osakkeenomistajien
oman pääoman osuus

9 673

12 421

Vähemmistöosuus

1 229

1 336

OMA PÄÄOMA

10 902

13 757

PITKÄAIKAINEN
VIERAS PÄÄOMA:
Laskennallinen
verovelka

528

736

Pitkäaikainen
korollinen
vieras pääoma

6 928

7 378

Pitkäaikaiset
varaukset

355

271

PITKÄAIKAINEN
VIERAS PÄÄOMA

7 812

8 385

LYHYTAIKAINEN
VIERAS PÄÄOMA:
Lyhytaikainen
korollinen
vieras pääoma

6 679

7 087

Ostovelat
ja muut velat

24 628

12 618

Tuloverovelka

65

1

LYHYTAIKAINEN
VIERAS PÄÄOMA

31 372

19 705

OMA PÄÄOMA
JA VELAT

50 086

41 847

KONSERNIN TUNNUS-

2008/09

2007/08

LUVUT, IFRS
Osakekohtainen oma
pääoma, euroa

3,37

4,32

Osakekohtainen
tulos, euroa

-0,81

0,08

Omavaraisuusaste, %

23,2

37,3

Brutto-
investoinnit, 1000 EUR

3 656

4 613

Henkilökunnan
keskimääräinen
lukumäärä

410

426

Tilauskanta
tilikauden
lopussa 1000 EUR

17 098

54 384

 
Tilauskannasta on vähennetty pitkäaikaishankkeiden
tuotoiksi kirjattu määrä.
VASTUUT

31.8.09

31.8.08

1000 EUR
Pankkitakaukset:
Pankkitakauslimiitit
yhteensä

33 700

33 700

Pankkitakaus-
limiiteistä käytössä

18 038

16 523

Muiden kuin
rahoitusleasing-
sopimusten vastuut:
Alle vuoden sisällä
erääntyvät

516

208

1-5 vuoden sisällä
erääntyvät

801

242

Yhteensä

1 317

450

Muut omasta
puolesta annetut
vastuusitoumukset:
Asiakkaille annetut
takaukset

1 603

38

Pankkitakauslimiittien
vakuudeksi annetut
takaukset

31 000

31 000

Lainojen vakuudeksi
annetut takaukset

1 040

1 300

Johdannaissopimukset:
Valuuttajohdannaisia käytetään valuuttakurssiriskeiltä
suojautumiseen. Valuuttatermiineillä suojataan myynti-
saamisia sekä tulevia saamisia. Korkojohdannaisia
käytetään suojautumiseen korkotason muutoksilta.
Konserni käsittelee johdannaissopimukset IAS 39 Rahoitus-
instrumentit -standardin määräämällä tavalla. Johdannais-
sopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin hankinta-
menoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan
jälkeen johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon.
Johdannais-

Nimel-

Posit.

Negat.

Neto-

sopimusten

lis-

käypä

käypä

tettu

käyvät arvot

arvo

arvo

arvo

käypä

31.8.2009

arvo

1000 EUR
Koronvaihto-
sopimukset

5 380

0

-349

-349

Johdannaissopimusten käyvät arvot määritetään käyttämällä
tilinpäätöspäivän markkinahintoja vastaavan pituisille
sopimuksille. Käyvät arvot vastaavat niitä hintoja, jotka
konserni saisi tai joutuisi maksamaan, jos se purkaisi
johdannaissopimuksen tilinpäätöspäivänä.
KONSERNIN

2008/09

2007/08

RAHAVIRTA-

12 kk

12 kk

LASKELMA, IFRS
1000 EUR
Liiketoiminnan
rahavirta:
Tulos ennen veroja

-3 235

-77

Oikaisut

3 199

1 817

Käyttöpääoman muutos

17 453

336

Rahoituserät
ja verot

-960

-840

Liiketoiminnan
rahavirta

16 456

1 236

Investointien
rahavirta:
Käyttöomaisuus-
investoinnit

-3 656

-4 613

Aineellisten ja
aineettomien
hyödykkeiden
luovutustulot

61

650

Lainasaamisten
takaisinmaksut

1

0

Investointien
rahavirta

-3 595

-3 963

Rahoituksen rahavirta:
Lyhytaikaisten
lainojen nostot

5 000

5 688

Lyhytaikaisten
lainojen
takaisinmaksut

-5 000

-5 840

Pitkäaikaisten
lainojen nostot

2 349

4 878

Pitkäaikaisten
lainojen
takaisinmaksut

-3 207

-1 515

Maksetut osingot

-333

-1 287

Rahoituksen
rahavirta

-1 191

1 923

Rahavarojen muutos

11 670

-804

Lahdessa 13.11.2009

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 4661470