Vaahto Group -konsernin tilinpäätöksen pääkohdat tilikaudelta 1.9.2009 – 31.8.2010

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.11.2010 klo 10.30

VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN PÄÄKOHDAT TILIKAUDELTA 1.9.2009 – 31.8.2010

Vaahto Group –konsernin liikevaihto oli elokuussa 2010 päättyneellä tilikaudella 35,2  milj. euroa (75,7 milj. euroa) ja liiketappio 2,9 milj. euroa (liiketappio 2,3 milj. euroa). Heikossa markkinatilanteessa liikevaihto laski 54 % vertailukaudesta ja tilikausi jäi tappiolliseksi. Tilikauden loppua kohden konsernin tilauskanta kääntyi kasvuun ja liiketoiminnan kannattavuus parani. Tilikauden jälkimmäisen puoliskon tulos oli toteutettujen kiinteistökauppojen ja kohentuneen liiketoiminnan kannattavuuden myötä voitollinen.

 

Pulp & Paper Machinery

 

Pulp & Paper Machinery -ryhmän tilikauden liikevaihto oli 21,5 milj. euroa (52,1 milj. euroa) ja liiketappio 4,8 milj. euroa (liiketappio 2,4 milj. euroa). Heikossa markkinatilanteessa liikevaihto laski 59 % vertailukaudesta ja tulos oli tappiollinen. Tilikauden tulosta paransi Tampereen kiinteistön myynnistä saatu n. 2 milj. euron myyntivoitto. Tilikauden loppua kohden ryhmän tilauskanta kääntyi kasvuun ja kannattavuus parani.

 

Tilikaudella panostettiin merkittävästi Pulp & Paper Machinery –ryhmän palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Paperikoneiden huoltoliiketoiminnassa Vaahto Servicen tuotevalikoiman laajentuminen eteni tavoitteiden mukaisesti ja tämä on osaltaan edesauttanut tilauskannan huomattavaa kasvua. Nopeasti kiertävän Service -liiketoiminnan tilauskanta oli tilikauden lopussa nelinkertaistunut tilikauden alun tilanteesta ja siten palveluliiketoiminnan näkymät alkavalle tilikaudelle ovat hyvät.

 

Pulp & Paper Machinery –ryhmän projektiliiketoiminnan tilikauden merkittävin toimitusprojekti oli Metsä Tissuen Mäntän tehtaan uudistettu pehmopaperikone. Aikataulun haasteellisuudesta huolimatta projekti eteni suunniteltua nopeammin ja uudistettu kone käynnistyi huhtikuussa. Toimitus sisälsi uuden Crescent-formerin, perälaatikon ja rullaimen sekä lyhyen kierron ja puristimen uusinnan. Tuotantolinjan tehokkuus on uudistuksen myötä kasvanut sekä paperikoneen ja jalostuslinjojen paremman ajettavuuden että ajonopeuden kasvun ansiosta.

 

Pulp & Paper Machinery –ryhmän projektiliiketoiminnan tilauskanta kääntyi kasvuun tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla. Merkittävimpiä tilikauden lopun tilauksia olivat neljän perälaatikon tilaus kiinalaiselta Taishan Gypsum Co. Ltd.:ltä ja kenkäpuristintilaus indonesialaiselta Fajar Paper:ltä.

 

Tilikauden päättymisen jälkeen Vaahto Pulp & Paper Machineryn projektiliiketoiminta sai syyskuussa neljän perälaatikon tilauksen kiinalaisilta Dongguan Jianhui Paper Co. Ltd:ltä ja Dongguan Jinzhou Paper Co. Ltd:ltä sekä tilauksen Fajar Paper:in PM7 kartonkikoneen modernisoinnista Indonesiassa. Näiden tilikauden päättymisen jälkeen saatujen projektitilausten yhteenlaskettu arvo on noin 14 milj. euroa ja toimitukset tapahtuvat vuoden 2011 aikana.

 

Vaahto Pulp & Paper Machinery -ryhmän tavoitteena on jatkaa asemansa vahvistamista yhtenä alan johtavista teknologia- ja palvelutoimittajista kansainvälisillä paperi- ja kartonkikonemarkkinoilla. Yhtenä tavoitteen mukaisena toimenpiteenä on tuotantoyksikön perustaminen Kiinaan, mistä emoyhtiön hallitus teki päätöksen tilikauden aikana. Vallitsevasta taloustilanteesta johtuen projektin toteutusaikataulu on kuitenkin viivästynyt.

 

Process Machinery

 

Process Machinery –ryhmän tilikauden liikevaihto oli 13,8 milj. euroa (24,7 milj. euroa) ja liikevoitto 1,9 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Haasteellisessa markkinatilanteessa liikevaihto laski 44 % edellisestä tilikaudesta. Tilikauden tulosta paransivat Pietarsaaren kiinteistön ja LVI-liiketoiminnan myynneistä saadut yhteensä noin 2,6 milj. euron myyntivoitot.

 

Process Machinery –ryhmän säiliöliiketoiminnan markkinatilanne oli tilikaudella erittäin heikko. Tilikauden loppua kohden tarjousvaiheessa olevien projektien määrä on ollut selvässä kasvussa ja näkymät alkavalle tilikaudelle ovat parantuneet huomattavasti.

 

Process Machinery –ryhmän sekoitinliiketoiminnan markkinatilanne on piristynyt ja tilauskanta kasvoi huomattavasti tilikauden aikana. Näkymät alkaneelle tilikaudelle ovat hyvät.

 

Kannattavuus

 

Vaahto Group –konsernin tilikauden liikevaihto oli 35,2 milj. euroa (75,7 milj. euroa) ja liiketappio 2,9 milj. euroa (liiketappio 2,3 milj. euroa). Tilikauden liikevaihto laski 54 % edellisestä tilikaudesta. Tilikauden liiketappio oli 8,1 % (liiketappio 3,1 %) liikevaihdosta. Pääasiallisina syinä tappiolliseen tulokseen olivat liikevaihdon voimakas lasku sekä Pulp & Paper –ryhmän projektien heikko kannattavuus. Tilikauden tulosta paransivat konsernin Tampereen ja Pietarsaaren kiinteistöjen sekä LVI-liiketoiminnan myynneistä saadut yhteensä n. 4,6 milj. euron myyntivoitot.

 

Rahoitus

 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -16,0 milj. euroa (16,5 milj. euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,0 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Tilikauden investointien rahavirta oli -0,3 milj. euroa (-3,6 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 21,8 % (23,2 %).

 

Konsernitaseen loppusumma oli 39,0 milj. euroa (50,1 milj. euroa). Taseen lasku edellisestä tilikaudesta johtuu pääosin siitä, että merkittävän projektin osalta toimituksen mukainen maksusuoritus saatiin edellisen tilikauden lopussa, mutta suoritukset toimittajille on maksettu nyt päättyneen tilikauden puolella. Tämä heijastuu rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirtaan sekä tunnuslukuihin.

 

Tilikauden päättymisen jälkeen konsernin rahoitusjärjestelyissä tapahtui merkittäviä muutoksia. Konsernin Tampereen ja Pietarsaaren kiinteistöt myytiin tilikauden aikana, mutta kauppahinnan maksu tapahtui tilikauden päättymisen jälkeen syyskuussa 2010 ja maksettu kauppahinta noin 8 milj. euroa käytettiin pääosin rahalaitos- ja eläkelainojen maksuun.  Näillä toimenpiteillä taseen loppusumma laskee ja omavaraisuusaste paranee. Rahoitusjärjestelyjen jälkeen konsernin korollinen vieras pääoma sisältää pääosin pitkäaikaista rahalaitoslainaa. Konsernin käyttöpääomarahoitustarve on varmistettu riittävillä rahoitusinstrumenteilla.

 

Investoinnit

 

Konsernin tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,8 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä pienehköistä kone- ja laitehankinnoista.

 

Tietojärjestelmät

 

Konsernin tietohallinnon ja tietojärjestelmien kehitystyötä vietiin eteenpäin keskitetyn mallin mukaisesti.

 

Tutkimus- ja kehitystoiminta

 

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste oli Pulp & Paper Machinery –ryhmän palveluliiketoiminnan tuotevalikoiman laajentamisessa sekä paperi- ja kartonkikoneiden avainkomponenttien kilpailukyvyn parantamisessa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla.

 

Henkilöstö

 

Konsernin henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 371 henkilöä (410 henkilöä).

 

Riskit ja toiminnan epävarmuustekijät

 

Vaahto Group –konsernin tuotteiden kysyntä on pitkälti riippuvaista maailmantalouden ja asiakasteollisuuksien suhdanteista ja kehityksestä. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan sopeuttamalla konsernin myyntitoimintaa erilaisten markkina-alueiden ja eri asiakasteollisuuksien suhdannetilanteiden mukaisesti.

 

Suuret projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan kyllin tarkasti, vaan kaupan tulos osoittautuu lopulta odotettua heikommaksi. Suuriin kauppoihin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan käyttämällä erilaisia laatujärjestelmiä, kannattavuusanalyysejä, toimintaohjeita sekä hyväksymismenettelyjä.

 

Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen sekä varmistaa konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin.

 

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

 

Oma pääoma

 

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeita koskevat tiedot on esitetty tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 24. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot.

 

Hallituksella ei ole valtuutusta osakeantiin tai vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeellelaskuun eikä valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

 

Hallinto

 

Varsinainen yhtiökokous 16.12.2009 valitsi Vaahto Group Plc Oyj:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

 

Seppo Jaatinen

Heikki Marttinen

Martti Unkuri

Antti Vaahto

Mikko Vaahto

 

Hallitus valitsi 16.12.2009 puheenjohtajaksi Seppo Jaatisen ja varapuheenjohtajaksi Antti Vaahdon.

 

Heikki Marttinen on eronnut hallituksesta 23.1.2010.

 

Ylimääräinen yhtiökokous 4.6.2010 valitsi hallitukseen entisten jäsenten lisäksi Rainer Häggblomin ja Reijo Järvisen.

 

Hallitus valitsi 4.6.2010 puheenjohtajaksi Seppo Jaatisen ja varapuheenjohtajaksi Rainer Häggblomin.

 

Toimitusjohtajana on koko tilikauden 2009-2010 toiminut Anssi Klinga.

 

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Panu Juonala, KHT.

 

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu konsernin Internet-sivuilla.

 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

 

Kansainvälinen markkinatilanne Vaahto Group –konsernin päätoimialoilla on kuluvan vuoden aikana selvästi voimistunut. Etenkin kysyntä Aasian ja Kiinan markkinoilla on vahvaa ja lisäksi Euroopassa on selviä piristymisen merkkejä.

 

Päättyneen tilikauden lopulla Vaahto Group -konsernin tilauskanta kääntyi kasvuun. Vaahto Pulp & Paper  Machinery –ryhmässä sekä palvelu- että projektiliiketoiminnan tilauskannat mahdollistavat kannattavan liiketoiminnan. Samoin Vaahto Process Machinery –ryhmän markkinanäkymät ovat selvästi piristyneet ja tilauskanta on jo kääntynyt lievään nousuun.

 

Alkavalla tilikaudella Vaahto Group –konsernin tuloksen arvioidaan parantuvan merkittävästi edellisestä tilikaudesta ja tilikauden tuloksen olevan voitollinen.

 

Voitonjakoesitys

 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 3.475.392,45 euroa, josta tilikauden tappio on 77.972,73 euroa.

 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja voittovarat jätetään voittovarojen tilille.

 

Yhtiökokous

 

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Sibeliustalossa Lahdessa 14.12.2010 klo 13.00.

 

Johdon osavuotinen selvitys

 

Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.9.2009 – 31.8.2010 ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta julkistettavan osavuosikatsauksen sijasta johdon osavuotisen selvityksen 14.1.2011.

 

 

VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT
KONSERNIN

2009/10

%

2008/09

%

LAAJA TULOSLASKELMA,

12 kk

liike-

12 kk

liike-

IFRS

vaih-

vaih-

1000 EUR

dosta

dosta

LIIKEVAIHTO

35 160

75 694

Valmiiden ja
keskeneräisten
tuotteiden
varastojen muutos

1 264

-3 109

Valmistus omaan
käyttöön

500

834

Liiketoiminnan
muut tuotot

4 901

401

Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksista

17

13

Materiaalit ja
palvelut

-17 548

-43 503

Työsuhde-
etuuksista
aiheutuneet kulut

-16 374

-19 708

Poistot

-2 547

-2 423

Liiketoiminnan
muut kulut

-8 230

-10 520

LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO

-2 857

-8,1

-2 320

-3,1

Rahoitustuotot
ja -kulut

-984

-1 138

TULOS ENNEN VEROJA

-3 840

-10,9

-3 458

-4,6

Tuloverot

812

915

TILIKAUDEN TULOS

-3 028

-8,6

-2 543

-3,4

MUUT LAAJAN
TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot
ulkomaisista
yksiköistä

14

21

Muut laajan tuloksen
erät, netto

14

21

TILIKAUDEN LAAJA
TULOS YHTEENSÄ

-3 014

-2 522

Tilikauden tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeen-
omistajille

-2 910

-2 481

Vähemmistö-
osakkaille

-118

-62

Yhteensä

-3 028

-2 543

Tilikauden laajan
tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeen-
omistajille

-2 896

-2 460

Vähemmistö-
osakkaille

-118

-62

Yhteensä

-3 014

-2 522

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Tulos/osake euroa
-laimentamaton

-1,01

-0,86

-laimennettu

-1,01

-0,86

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1000 kpl):
-laimentamaton

2 872

2 872

-laimennettu

2 872

2 872

KONSERNIN

31.8.10

31.8.09

TASE, IFRS
1000 EUR
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT:
Aineettomat
hyödykkeet

1 642

2 495

Liikearvo

1 702

1 702

Aineelliset
hyödykkeet

10 923

16 012

Osuudet osakkuus-
yhtiöissä

62

50

Myytävissä
olevat sijoitukset

44

44

Pitkäaikaiset
myynti- ja
muut saamiset

11

12

Laskennallinen
verosaaminen

2 172

1 225

PITKÄAIKAISET
VARAT

16 557

21 540

LYHYTAIKAISET
VARAT:
Vaihto-omaisuus

5 241

4 406

Myyntisaamiset
ja muut saamiset

14 732

6 693

Saamiset
pitkäaikais-
hankkeista
asiakkailta

1 953

5 046

Tuloverosaaminen

2

0

Rahat ja
pankkisaamiset

560

12 400

LYHYTAIKAISET
VARAT

22 488

28 546

VARAT YHTEENSÄ

39 045

50 086

KONSERNIN

31.8.10

31.8.09

TASE, IFRS
1000 EUR
OMA PÄÄOMA
JA VELAT
OMA PÄÄOMA:
Osakepääoma

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

Vararahasto

1 995

1 995

Muuntoerot

41

20

Kertyneet
voittovarat

1 864

4 781

Emoyhtiön
osakkeenomistajien
oman pääoman osuus

6 778

9 673

Vähemmistöosuus

1 110

1 229

OMA PÄÄOMA

7 888

10 902

PITKÄAIKAINEN
VIERAS PÄÄOMA:
Laskennallinen
verovelka

549

528

Pitkäaikainen
korollinen
vieras pääoma

3 042

6 928

Pitkäaikaiset
varaukset

245

355

PITKÄAIKAINEN
VIERAS PÄÄOMA

3 836

7 812

LYHYTAIKAINEN
VIERAS PÄÄOMA:
Lyhytaikainen
korollinen
vieras pääoma

15 068

6 679

Ostovelat
ja muut velat

12 072

24 628

Tuloverovelka

182

65

LYHYTAIKAINEN
VIERAS PÄÄOMA

27 321

31 372

OMA PÄÄOMA
JA VELAT

39 045

50 086

KONSERNIN TUNNUS-

2009/10

2008/09

LUVUT, IFRS
Osakekohtainen oma
pääoma, euroa

2,36

3,37

Osakekohtainen
tulos, euroa

-1,01

-0,86

Omavaraisuusaste, %

21,8

23,2

Brutto-
investoinnit, 1000 EUR

776

3 656

Henkilökunnan
keskimääräinen
lukumäärä

371

410

Tilauskanta
tilikauden
lopussa 1000 EUR

15 175

17 098

Tilauskannasta on vähennetty pitkäaikaishankkeiden
tuotoiksi kirjattu määrä.
VASTUUT

31.8.10

31.8.09

1000 EUR
Pankkitakaukset:
Pankkitakauslimiitit
yhteensä

25 000

33 700

Pankkitakaus-
limiiteistä käytössä

5 720

18 038

Muiden kuin
rahoitusleasing-
sopimusten vastuut:
Alle vuoden sisällä
erääntyvät

220

251

1-5 vuoden sisällä
erääntyvät

287

425

Yhteensä

508

675

Muut omasta
puolesta annetut
vastuusitoumukset:
Asiakkaille annetut
takaukset

660

1 603

Pankkitakauslimiittien
vakuudeksi annetut
takaukset

17 600

31 000

Lainojen vakuudeksi
annetut takaukset

2 910

1 040

Johdannaissopimukset:
Valuuttajohdannaisia käytetään valuuttakurssiriskeiltä
suojautumiseen. Valuuttatermiineillä suojataan myynti-
saamisia sekä tulevia saamisia. Korkojohdannaisia
käytetään suojautumiseen korkotason muutoksilta.
Konserni käsittelee johdannaissopimukset IAS 39 Rahoitus-
instrumentit -standardin määräämällä tavalla. Johdannais-
sopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin hankinta-
menoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan
jälkeen johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon.
Johdannais-

Nimel-

Posit.

Negat.

Neto-

sopimusten

lis-

käypä

käypä

tettu

käyvät arvot

arvo

arvo

arvo

käypä

31.8.2010

arvo

1000 EUR
Valuuttatermiini-
sopimukset

199

0

-14

-14

Valuuttaoptio-
sopimukset

1 315

0

-89

-89

Koronvaihto-
sopimukset

4 930

0

-288

-288

Johdannaissopimusten käyvät arvot määritetään käyttämällä
tilinpäätöspäivän markkinahintoja vastaavan pituisille
sopimuksille. Käyvät arvot vastaavat niitä hintoja, jotka
konserni saisi tai joutuisi maksamaan, jos se purkaisi
johdannaissopimuksen tilinpäätöspäivänä.
KONSERNIN

2009/10

2008/09

RAHAVIRTA-

12 kk

12 kk

LASKELMA, IFRS
1000 EUR
Liiketoiminnan
rahavirta:
Tulos ennen veroja

-3 840

-3 235

Oikaisut

-1 337

3 199

Käyttöpääoman muutos

-9 815

17 453

Rahoituserät
ja verot

-1 055

-960

Liiketoiminnan
rahavirta

-16 047

16 456

Investointien
rahavirta:
Käyttöomaisuus-
investoinnit

-776

-3 656

Aineellisten ja
aineettomien
hyödykkeiden
luovutustulot

479

61

Lainasaamisten
takaisinmaksut

1

1

Investointien
rahavirta

-295

-3 595

Rahoituksen rahavirta:
Lyhytaikaisten
lainojen nostot

6 172

5 000

Lyhytaikaisten
lainojen
takaisinmaksut

-869

-5 000

Pitkäaikaisten
lainojen nostot

238

2 349

Pitkäaikaisten
lainojen
takaisinmaksut

-1 039

-3 207

Maksetut osingot

0

-333

Rahoituksen
rahavirta

4 502

-1 191

Rahavarojen muutos

-11 840

11 670

 

 

 

 

Lahdessa 11.11.2010

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

 

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 4661470