Vaahto Group -konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013

VAAHTO GROUP PLC OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.2.2014 klo 09:30

VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.- 31.12.2013

Liiketoiminnan kehitys

Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli joulukuussa 2013 päättyneellä tilikaudella 36,5 milj. euroa (30,4 milj. euroa) ja jatkuvien toimintojen liikevoitto 1,0 milj. euroa (liiketappio -4,1 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 60 % vuotuiseksi muutetusta vertailukaudesta ja liiketulos oli vertailukautta selkeästi parempi. Kannattavuuden paraneminen johtui kustannussäästöistä sekä kasvaneista toimitusvolyymeista. Konsernin tilauskanta oli tilikauden päättyessä 6,4 milj. euroa (20,1 milj. euroa). Katsauskauden pituus on 12 kuukautta, kun vertailukauden pituus on 16 kuukautta.

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä vuoden 2013 alusta Vaahto Group – konsernin tilikausi muutettiin 1.1.-31.12. Aikaisemmat tilikaudet ovat olleet 1.9.-31.8. Siirtymäkautena tilikautta jatkettiin siten, että tilikausi 1.9.2011-31.12.2012 oli kuudentoista kuukauden mittainen. Tämän vuoksi tilikauden 2013 tilinpäätöksessä edellisen vuoden vertailuluvut ovat kuudentoista kuukauden ajalta.

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology – ryhmän tilikauden liikevaihto oli 32,2 milj. euroa (24,0 milj. euroa) ja liikevoitto 2,6 milj. euroa (liiketappio -0,7 milj. euroa).

Vaahto Process Technology – ryhmän säiliöliiketoiminnan markkinatilanne oli tilikauden alussa hyvä, mutta kiristyi jonkin verran tilikauden loppua kohden. Japrotek Oy Ab toimitti merkittävän tilauksen Etelä-Afrikkaan Sasol Technologylle. Toimituksesta pääosa tuloutui tilikaudelle 2013. Toimitus sisälsi kahdeksan suuren säiliörakenteen suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen. Projektin odotetaan valmistuvan tilikauden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Japrotek Oy Ab:n säiliöliiketoiminnan markkinatilanne jatkuu kireänä, mutta tilikaudelle 2014 tarjouskanta on hyvä ja jatkotoimituksia nykyisille asiakkaille on sovittu.

Vaahto Process Technology – ryhmän sekoitinliiketoiminnan markkinatilanne oli hyvä ja tilauskanta jatkoi kasvuaan tilikauden aikana. Stelzer Rührtechnik International GmbH toimitti joulukuussa 2013 historiansa suurimman tilauksen aasialaiselle kemianteollisuuden yritykselle. Tilaus sisälsi yhteensä 1200 kW:n sekoittimet korkean teknologian polymeerituotantoon. Toimituksen laajuuteen kuului haastavaa prosessiosaamista ja tuotekehitystä. Sekoittimet valmistettiin Stelzerin Warburgin tehtaalla Saksassa.

Sekoitinliiketoiminnan kannattavuus on ollut tilikaudella lähes tavoitteiden mukainen ja näkymät alkaneelle tilikaudelle ovat hyvät.

Vaahto Paper Technology

Vaahto Paper Technology -ryhmän tilikauden jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 4,4 milj. euroa (6,4 milj. euroa) ja liiketappio -0,8 milj. euroa (liiketappio -3,4 milj. euroa). Vaahto Paper Technology -ryhmän tilikauden tulos oli erittäin heikko.

Lopetettujen toimintojen tilikauden liiketappio oli -4,5 milj. euroa (liiketappio -2,3 milj. euroa). Liiketappioon sisältyy sekä liiketoimintakaupan että lopetettujen toimintojen kustannukset. Liiketoimintakaupan kauppahinta ei ole vielä lopullinen, vaan siihen sisältyy myöhemmin täsmentyviä eriä.

Konserni luokitteli 2012 tilinpäätöksessä Vaahto Paper Technology – ryhmän projektiliiketoiminnan sekä palveluliiketoimintaan kuuluvien varaosa- ja pienprojektiliiketoiminnat lopetetuksi toiminnoksi. Tämä liiketoiminta myytiin huhtikuussa 2013 Gebr. Bellmer GmbH Machinenfabrik:lle. Liiketoimintakaupassa siirtyivät kaupantekohetkellä kesken olevat projektit. Päättyneet projektit, joiden takuuaika on vielä voimassa, jäivät Vaahto Paper Technology Oy:lle. Näiden projektien loppuunsaattamiseen liittyvät vastuut ja velvoitteisiin liittyvät arviot esitetään taseessa luokiteltuna myytäviin toimintoihin.

Vaahto Group – konserni suunnittelee luopuvansa kokonaan tappiollisesta Paper Technology – liiketoiminnasta. Hallitus selvittää vaihtoehtoja Paper Technology -liiketoiminnasta luopumiseksi, ensisijaisena vaihtoehtona on liiketoimintojen myyminen. Vaahto Paper Technology Oy:n Service – tulosyksikkö on luokiteltu tilinpäätöksessä käsiteltäväksi tuloslaskelmassa lopetettuna toimintona ja taseessa myytävänä olevina varoina ja velkoina. Paper Technology – ryhmään kuuluva AP-Tela Oy esitetään jatkuvissa liiketoiminnoissa.

Lopetettujen toimintojen tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa yhdellä rivillä jatkuvista toiminnoista erillään.

Rahoitus ja maksuvalmius

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -2,4 milj. euroa (-4,4 milj. euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,0 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Tilikauden investointien rahavirta oli 0,3 milj. euroa (-1,0 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 23,6 milj. euroa (30,5 milj. euroa).

Rahalaitoslainoihin liittyy konsernin omavaraisuusasteeseen liittyviä kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot ovat tilinpäätöksessä 31.12.2013 rikkoutuneet, mutta konserni on tilikauden 2013 lopussa saanut ko. rahoittajalta vahvistuksen, jonka mukaan rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille seuraamuksia.

Vaahto Groupin rahoitusneuvottelut päättyivät 18.12.2013. Sopimuksen mukaan konserniyhtiöt saavat lyhennysvapaata vuoden 2014 ajalta rahalaitoslainojen osalta. Vaahto Groupin tietyiltä osakkeenomistajilta saaman 2,0 milj. euron lisärahoituksen ohella samassa yhteydessä konsernin rahoittajat antoivat anteeksi lainasaataviaan yhteensä 1 milj. euron arvosta: Emoyhtiölle 0,83 milj. euroa ja Vaahto Paper Technology Oy:lle 0,17 milj. euroa. Nämä on esitetty tilinpäätöksessä rahoituserissä.

Lisäksi sovittiin, että konsernin rahoittajat antavat anteeksi yhteensä 2 milj. euron lainat edellyttäen, että rahoitussopimuksen tietyt edellytykset täyttyvät. Yhtiö pitää mainittujen lainan anteeksiannon ehtona olevien edellytysten täyttymistä todennäköisenä vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta velvollisuus lainan anteeksiantoon ehdon täyttyessä sitoo rahoittajia myös ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Edelleen rahoitusjärjestely sisältää rahoittajilta sitoumuksen antaa anteeksi 1 milj. euron lainat mikäli yhtiö saa hankittua uutta omaa pääomaa osakeannilla vähintään 1 milj. euron verran. Saavutettu rahoitusjärjestely, tuleva kolmen miljoonan euron ehdollinen lainojen anteeksianto, Paper Technology -liiketoiminnan suunnitellut divestoinnit sekä yhtiön hallituksen suunnittelema osakeantiesitys toteutuessaan selkeyttävät kokonaisuutena konsernin uuden strategian mukaista liiketoiminnan suuntaa sekä tukevat konsernin rahoitusasemaa ja maksuvalmiutta.

Konsernin maksuvalmiustilanne on kuitenkin edelleen kireä ja rahoituksen riittävyys edellyttää johdon suunnitelmien toteutumista ja kannattavuuden parantumista.

Investoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,9 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Pääosan investoinneista muodosti Hollolan tehdaskiinteistön piha-alueen asfaltointi, 0,6 milj. euroa. Muut investoinnit koostuivat lähinnä Vaahto Paper Technology -ryhmän huoltoliiketoiminnan kone- ja laitehankinnoista.

Ympäristöasiat

Päättyneellä tilikaudella on toteutettu ympäristöluvan vaatimusten edellyttämät toimenpiteet Hollolassa sijaitsevan tehtaan piha-alueen hulevesien käsittelyä koskien.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste oli Vaahto Paper Technology -ryhmän palveluliiketoiminnan tuotevalikoiman laajentamisessa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskaudella 256 henkilöä (333 henkilöä), josta jatkuvien liiketoimintojen palveluksessa oli 181 henkilöä. Projects – yksikön liiketoimintakaupassa 15.4.2013 Bellmerille siirtyi liiketoiminnan palveluksessa toimineet 56 henkilöä Hollolassa ja 16 henkilöä Tampereella.

Riskit ja toiminnan epävarmuustekijät

Vaahto Group – konsernin tuotteiden kysyntä on pitkälti riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan sopeuttamalla konsernin myyntitoimintaa erilaisten markkina-alueiden ja eri asiakastoimialojen suhdannetilanteiden mukaisesti.

Suuret projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan kyllin tarkasti, vaan kaupan tulos osoittautuu lopulta odotettua heikommaksi. Suuriin kauppoihin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan käyttämällä erilaisia laatujärjestelmiä, kannattavuusanalyysejä, toimintaohjeita sekä hyväksymismenettelyjä.

Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen sekä varmistaa konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin.

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä riskeistä merkittävimmät kohdistuvat Vaahto Group -konsernin maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen, rahoittajien asettamien ehtojen täyttämiseen, kannattavuutta koskevien kehittämistoimenpiteiden riittävyyteen sekä yhtiön asiakkaiden markkinatilanteen ja kysynnän kehittymiseen.

Käyttöpääoman riittävyyden arviointia varten Vaahto Group- konsernille on laadittu helmikuun 2015 loppuun ulottuva kassavirtaennuste. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Vaahto Groupin käyttöpääoma tulee riittämään yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli konsernin kannattavuudelle asetetut tavoitteet saavutetaan. Käyttöpääomatilanne tulee kuitenkin olemaan kireä ja sen riittävyyttä seurataan aktiivisesti.

Rahoituksen uudelleenjärjestelemiseksi on päärahoittajien kanssa sovittu neuvottelut syksylle 2014.

Oma pääoma

Tilinpäätökseen 31.12.2013 emoyhtiö Vaahto Group Plc Oyj on tehnyt 11,1 milj. euron alaskirjauksen tytäryhtiölleen Vaahto Paper Technology Oy:lle antamistaan pääomalainoista. Kirjauksen jälkeen Vaahto Group Plc Oyj:n oma pääoma on -4,3 milj. euroa negatiivinen. Tappiollisuuden vuoksi myös Vaahto Paper Technology Oy:n oma pääoma on tilinpäätöksessä negatiivinen. Omien pääomien negatiivisuudesta on tehty asianmukaiset kaupparekisterimerkinnät.

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus on tilikauden päättymisen jälkeen tiedottanut, että rahoitusaseman vahvistamiseksi Vaahto Group suunnittelee järjestävänsä osakeannin vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Samoin hallitus selvittää vaihtoehtoja Paper Technology -liiketoiminnasta luopumiseksi, ensisijaisena vaihtoehtona on liiketoimintojen myyminen. Tehtyjä ja suunniteltuja rahoitusjärjestelyjä on kuvattu kappaleessa Rahoitus ja Maksuvalmius.

Varsinainen yhtiökokous 10.4.2013 valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien osakkeiden määrä voi olla enintään 2.000.000 osaketta. Valtuutus on voimassa 31.5.2014 saakka.

Hallituksella ei ole valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeellelaskuun eikä valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

Laskennalliset verovelat ja -saamiset

Tilikaudella 2013 on kirjattu yhteensä 0,3 milj. euroa arvonalennuksia vahvistetuista tappioista ja hyllypoistoista kirjatuista laskennallisista verosaamisista. Kirjauksen jälkeen konsernilla ei ole laskennallisia verosaamisia.

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous 10.4.2013 valitsi Vaahto Group Plc Oyj:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Reijo Järvinen, puheenjohtaja

Sami Alatalo, varapuheenjohtaja

Topi Karppanen, jäsen

Mikko Vaahto, jäsen

 

Toimitusjohtajana on toiminut Ari Viinikkala.

Tilikauden päättymisen jälkeen 16.1.2014 toimitusjohtajaksi on nimitetty Vesa Alatalo.

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Panu Juonala, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu konsernin Internet-sivuilla.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Vaahto Group- konsernin tuotteiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan.

Vaahto Paper Technology -toimialan markkinatilanne jatkuu epävarmana. Vaahto Process Technology- toimialan markkinatilanteen odotetaan kehittyvän vakaammin.

Rahoittajien kanssa sovittu rahoitusjärjestely, osin ehdolliset lainojen anteeksiannot, Paper Technology -liiketoiminnan suunnitellut divestoinnit sekä yhtiön hallituksen suunnittelema osakeanti toteutuessaan vahvistavat kokonaisuutena konsernin strategiaa keskittyä Process Technology ‑liiketoimintaan sekä tukevat konsernin rahoitusaseman ja maksuvalmiuden kehittämistä.

Vaahto Group – konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen.

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuusolettamalla. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että yhtiö saavuttaa tilikauden 2014 aikana johdon laatimien ennusteiden mukaiset tulos- ja kannattavuustavoitteet, kykenee hankkimaan lisärahoitusta, vahvistamaan omaa pääomaa ja neuvottelemaan muutoksia vieraan pääoman maksuehtoihin.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Vesa Alatalo 16.1.2014 alkaen.

Vaahto Group Plc Oyj tiedotti 3.2.2014 vahvistavansa strategiaansa, jonka mukaisesti yhtiö keskittyy voimakkaasti Process Technology ‑liiketoimintaan. Yhtiö harjoittaa Process Technology ‑liiketoimintaa tytäryhtiöidensä Japrotek Oy Ab:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n kautta. Keväällä 2013 aloitetun strategiamuutoksen mukaisesti Vaahto Group suunnittelee luopuvansa tappiollisesta Paper Technology -liiketoiminnastaan. Hallitus selvittää vaihtoehtoja Paper Technology -liiketoiminnasta luopumiseksi, ensisijaisena vaihtoehtona on liiketoimintojen myyminen.

Voitonjakoesitys

Emoyhtiön tilikauden tappio on 8.120.359,08 euroa eikä emoyhtiöllä ole voitonjakokelpoisia varoja.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio katetaan voittovarojen tililtä.

Yhtiökokous

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Sibeliustalossa Lahdessa 15.4.2014 klo 13.00.

Johdon osavuotinen selvitys

Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.1. – 31.12.2014 ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta julkistettavan osavuosikatsauksen sijasta johdon osavuotisen selvityksen 16.5.2014.

 

 

VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT    
KONSERNIN

1.1.-31.12.2013

%

1.9.2011-31.12.2012

%

LAAJA TULOSLASKELMA,

12 kk

liike-

16 kk

liike-

IFRS

vaih-

vaih-

1000 EUR

dosta

dosta

JATKUVAT TOIMINNOT
LIIKEVAIHTO

36 516

30 369

Valmiiden ja
keskeneräisten
tuotteiden
varastojen muutos

1 873

-1 499

Valmistus omaan
käyttöön

-101

-270

Liiketoiminnan
muut tuotot

65

93

Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksista

25

Materiaalit ja
palvelut

18 225

16 010

Työsuhde-
etuuksista
aiheutuneet kulut

9 853

12 585

Poistot

739

1 564

Liikearvon
arvonalentuminen
Liiketoiminnan
muut kulut

5 038

6 216

LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO

953

2,6

-4 120

-13,6

Rahoitustuotot

1 107

61

Rahoituskulut

-1 122

-1 263

TULOS ENNEN VEROJA

939

2,6

-5 321

-17,5

Tuloverot

-630

-2 257

TILIKAUDEN TULOS
JATKUVISTA
TOIMINNOISTA

309

0,8

-7 579

-25,0

LOPETETUT TOIMINNOT
Tilikauden tulos
lopetetuista toiminnoista

-4 399

-2 347

TILIKAUDEN TULOS

-4 090

-9 926

MUUT LAAJAN
TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot
ulkomaisista
yksiköistä

-10

38

Muut laajan tuloksen
erät, netto

-10

38

TILIKAUDEN LAAJA
TULOS YHTEENSÄ

-4 099

-9 888

TILIKAUDEN VOITON/TAPPION
JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille

-4 090

-9 926

TILIKAUDEN LAAJAN
TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille

-4 099

-9 888

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake euroa, jatkuvat toiminnot
-laimentamaton

0,08

-2,19

-laimennettu

0,08

-2,19

Tulos/osake euroa, lopetetut toiminnot
-laimentamaton

-1,11

-0,68

-laimennettu

-1,11

-0,68

Tulos/osake euroa, tilikauden tulos
-laimentamaton

-1,03

-2,86

-laimennettu

-1,03

-2,86

Osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä (1000 kpl):
-laimentamaton

3 977

3 463

-laimennettu

3 977

3 463

KONSERNIN   

31.12.2013

31.12.2012

TASE, IFRS
1000 EUR
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT:    
Aineettomat
hyödykkeet

60

233

Liikearvo

1 692

1 692

Aineelliset
hyödykkeet

5 241

7 596

Osuudet osakkuus-
yhtiöissä

74

83

Myytävissä
olevat sijoitukset

35

43

Pitkäaikaiset
myynti- ja
muut saamiset

3

Laskennallinen
verosaaminen

271

PITKÄAIKAISET
VARAT

7 102

9 921

LYHYTAIKAISET        
VARAT:    
Vaihto-omaisuus

2 788

5 783

Myyntisaamiset
ja muut saamiset

6 992

6 531

Saamiset
pitkäaikais-
hankkeista
asiakkailta

1 727

1 293

Rahat ja
pankkisaamiset

129

400

LYHYTAIKAISET       
VARAT

11 637

14 007

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT
PITKÄAIKAISET VARAT

4 886

6 557

VARAT YHTEENSÄ

23 624

30 484

KONSERNIN   

31.12.2013

31.12.2012

TASE, IFRS
1000 EUR
OMA PÄÄOMA
JA VELAT
OMA PÄÄOMA:
Osakepääoma

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

Käyvän arvon rahasto
ja muut rahastot

5 063

5 063

Muuntoerot

48

56

Kertyneet
voittovarat

-14 251

-10 160

OMA PÄÄOMA

-6 262

-2 163

PITKÄAIKAINEN      
VIERAS PÄÄOMA:    
Laskennallinen
verovelka

649

699

Pitkäaikainen
korollinen
vieras pääoma

11 763

3 608

Pitkäaikaiset
varaukset

362

395

PITKÄAIKAINEN      
VIERAS PÄÄOMA

12 774

4 701

LYHYTAIKAINEN     
VIERAS PÄÄOMA:    
Lyhytaikainen
korollinen
vieras pääoma

6 758

14 045

Ostovelat
ja muut velat

7 787

10 662

Tuloverovelka

200

264

LYHYTAIKAINEN        
VIERAS PÄÄOMA

14 745

24 971

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT
KOROLLISET JA
KOROTTOMAT VELAT
Myytävänä olevat
korolliset velat

573

Myytävänä olevat
korottomat velat

2 367

2 402

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT
KOROLLISET JA
KOROTTOMAT VELAT

2 367

2 975

OMA PÄÄOMA
JA VELAT

23 624

30 484

KONSERNIN TUNNUS-

2013

2012

LUVUT, IFRS
Osakekohtainen oma
pääoma, euroa

-1,57

-0,54

Osakekohtainen
tulos, euroa 1)

-1,03

-2,15

Omavaraisuusaste, %

neg.

neg.

Brutto-
investoinnit, 1000 EUR

869

1 289

Henkilökunnan
keskimääräinen
lukumäärä

256

333

Tilauskanta (jatkuvat toiminnot)
tilikauden
lopussa 1000 EUR 2)

6 401

20 111

1) Osakekohtaiseen tulokseen sisältyy myös lopetettujen toimitojen tulos. Vertailukaudelta
1.9.2011 – 31.12.2012 osakekohtainen tulos on laskettu muuttamalla katsauskauden
tulos vastaamaan 12 kuukauden tulosta
2) Tilauskannasta on vähennetty pitkäaikaishankkeiden tuotoiksi kirjattu määrä.
 
VASTUUT

31.12.2013

31.12.2012

1000 EUR
Pankkitakaukset:
Pankkitakauslimiitit
yhteensä

6 163

8 860

Pankkitakaus-
limiiteistä käytössä

4 598

7 405

Muiden kuin rahoitusleasing-
sopimusten vastuut:   
Alle vuoden sisällä
erääntyvät

266

272

1-5 vuoden sisällä
erääntyvät

276

296

Yhteensä

541

568

Vuokravastuut:
Alle vuoden sisällä
erääntyvät

792

804

1-5 vuoden sisällä
erääntyvät

3 166

3 216

Myöhemmin

1 885

2 144

Yhteensä

5 843

6 164

Muut omasta     
puolesta annetut
vastuusitoumukset:
Asiakkaille ja toimittajille
annetut takaukset

730

Pankkitakauslimiittien
vakuudeksi annetut
takaukset

4 110

8 860

Pankkitakausten
vakuudeksi annetut
takaukset

315

Lainojen vakuudeksi
annetut takaukset

3 580

3 780

Takausvakuutusten
vakuudeksi annetut
takaukset

2 175

750

Oikeudenkäyntitakausten
vakuudeksi annetut
vastatakaukset

1 500

Vuokratakausten
vakuudeksi annetut
takaukset

400

400

Muut vastuut

427

Yhteensä

10 692

16 335

Johdannaissopimukset:
Valuuttajohdannaisia käytetään valuuttakurssiriskeiltä
suojautumiseen. Valuuttatermiineillä suojataan myynti-
saamisia sekä tulevia saamisia. Korkojohdannaisia
käytetään suojautumiseen korkotason muutoksilta.
Konserni käsittelee johdannaissopimukset IAS 39 Rahoitus-
instrumentit -standardin määräämällä tavalla. Johdannais-
sopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin hankinta-
menoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan
jälkeen johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon.
JOHDANNAIS-

Nimel-

Posit.

Negat.

Neto-

SOPIMUSTEN

lis-

käypä

käypä

tettu

KÄYVÄT ARVOT

arvo

arvo

arvo

käypä

31.12.2013

arvo

1000 EUR
Koronvaihto-
sopimukset

2 986

0

-94

-94

Johdannaissopimusten käyvät arvot määritetään käyttämällä
tilinpäätöspäivän markkinahintoja vastaavan pituisille
sopimuksille. Käyvät arvot vastaavat niitä hintoja, jotka
konserni saisi tai joutuisi maksamaan, jos se purkaisi
johdannaissopimuksen tilinpäätöspäivänä.
KONSERNIN     

1.1.-31.12.2013

1.9.2011-31.12.2012

RAHAVIRTA-

12 kk

16 kk

LASKELMA, IFRS
1000 EUR
LIIKETOIMINNAN
RAHAVIRTA:
Tilikauden tulos

-4 090

-9 926

Oikaisut

-146

2 876

Käyttöpääoman muutos

1 418

587

Rahoituserät
ja verot

459

2 080

LIIKETOIMINNAN
RAHAVIRTA

-2 359

-4 382

INVESTOINTIEN
RAHAVIRTA:
Käyttöomaisuus-
investoinnit

-869

-1 289

Konsernirakenteen
muutoksesta aiheutuvat
lisäykset

-18

Aineellisten ja
aineettomien
hyödykkeiden
luovutustulot

1 188

319

Lainasaamisten
takaisinmaksut

8

INVESTOINTIEN
RAHAVIRTA

320

-980

RAHOITUKSEN
RAHAVIRTA:
Maksullinen
osakeanti

1 861

Lyhytaikaisten
lainojen nostot

244

2 946

Lyhytaikaisten
lainojen
takaisinmaksut

-597

-1 136

Pitkäaikaisten
lainojen nostot

3 430

3 000

Pitkäaikaisten
lainojen
takaisinmaksut

-1 308

-1 684

RAHOITUKSEN
RAHAVIRTA

1 769

-4 987

Rahavarojen muutos

-270

-375

Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lahdessa 28.2.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Vesa Alatalo, toimitusjohtaja Vaahto Group Plc Oyj puh. 040- 7268 923

www.vaahto.fi