Vaahto Group -konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.2.2015 klo 09:30

VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.- 31.12.2014

Liiketoiminnan kehitys

Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli joulukuussa 2014 päättyneellä tilikaudella 20,3 milj. euroa (32,2 milj. euroa) ja jatkuvien toimintojen liiketappio 1,5 milj. euroa (liikevoitto 1,4 milj. euroa).

Liikevaihto ja liiketulos laskivat vertailukauteen nähden, mikä johtuu pitkään jatkuneesta markkinatilanteen haasteellisuudesta. Heikentävästi vaikuttaa se, että konsernin yleiskulut kohdistuvat aikaisempaa selvästi pienempään liiketoimintaan. Konsernin yleiskuluja ei kohdisteta lopetettuihin toimintoihin vaan ne rasittavat kokonaisuudessaan jatkuvia liiketoimintoja.  Konsernissa meneillään olevan yleisten kulujen sopeuttamisohjelman tulosvaikutusten odotetaan näkyvän jo tilikauden 2015 aikana.

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta oli tilikauden päättyessä 9,3 milj. euroa (5,8 milj. euroa). Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta tilauskanta kasvoi merkittävästi vertailukauteen nähden. Tilauskantaa kasvattaa vuoden 2015 aikana toimitettavat merkittävät tilaukset etenkin Japrotek Vessels -liiketoiminta-alueella.

Tilikauden päättymisen jälkeen 16.2.2015 Vaahto Group Plc Oyj tiedotti keskeisten rahoittajien kanssa sovitusta järjestelystä, jonka tarkoituksena on yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Sopimuksella yhtiön rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3,9 milj. euroa, muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi 1,2 milj. euroa sekä myöntämään saatavilleen lyhennysvapaata 30.6.2016 saakka. Samassa yhteydessä Vaahto Group Plc Oyj toteutti suunnatun osakeannin ja laski liikkeeseen 10 000 000 uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

Osana rahoituksen vakauttamista Vaahto Group –konserni käynnistää toiminnan ja kustannusten sopeuttamisohjelman, jonka tavoitteena on alentaa yhtiön kustannuksia vuositasolla yli 0,8 milj. euroa. Sopeutusohjelma toteutetaan vuoden 2015 aikana ja siitä arvioidaan aiheutuvan n. 0,4 milj. euron kertaluontoiset sopeuttamiskustannukset. Tavoiteltu yli 0,8 milj. euron kustannusten alentuma vaikuttaa täysimääräisesti vuonna 2016.

Liiketoiminnan raportointi

Helmikuussa 2014 Vaahto Group -konserni tiedotti luopuvansa kokonaan tappiollisesta Paper Technology -liiketoiminnasta ja keskittyvänsä jatkossa uuden strategian mukaisesti Process Technology -liiketoimintaan.

Tilinpäätöksessä 31.12.13 myytäväksi toiminnoksi luokitellun Vaahto Paper Technology Oy:n Service-liiketoiminnan kauppa toteutui 26.9.2014. Kaupassa siirtyi Vaahto Paper Technology Oy:n palveluksessa Tampereella toimivat 47 henkilöä. Service-liiketoiminnan myynnillä konserni toteutti hallituksen linjaamaa uutta strategiaa.

Myös AP-Tela Oy luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi tilikaudella 2014. Siten Vaahto Paper Technology -segmentin harjoittama liiketoiminta on kokonaisuudessaan myyty tai luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi. Vaahto Group -konserni raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä, joka koostuu Vaahto Process Technology -liiketoiminnasta.

Lopetettujen toimintojen tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa yhdellä rivillä jatkuvista toiminnoista erillään. Konsernin yhteisiä hallintokuluja on allokoitu myydyille ja lopetetuille toiminnoille myyntihetkeen saakka. Uudelleen luokittelussa kuluja ei kohdisteta lopetetuille toiminnoille, joten nämä kustannukset rasittavat pelkästään jatkuvia toimintoja. Jatkuvien toimintojen volyymin pienentyessä näiden kustannusten suhteellinen rasite jatkuville toiminnoille on kasvanut.

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology -liiketoiminta käsittää kokonaisuudessaan yhtiön jatkuvat liiketoiminnot. Liiketoiminnan liikevaihto 1.1.–31.12.2014 oli 20,3 miljoonaa euroa (32,2 milj. euroa) ja liiketappio oli 1,5 miljoonaa euroa (liikevoitto 1,4 milj. euroa).

Vaahto Process Technology -liiketoiminta jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Japrotek Vessels ja Stelzer Mixing Technology.  Japrotek Vessels suunnittelee ja valmistaa vaativia prosessiteollisuuden säiliörakenteita sekä kokonaisia säiliö- ja sekoitinyhdistelmiä. Stelzer Mixing Technology keskittyy prosessiteollisuuden sekoitinjärjestelmiin ja niihin liittyvään huoltoliiketoimintaan.

Japrotek Vessels -liiketoiminta-alueen tilikausi 2014 oli haasteellinen johtuen yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Tilauskanta kasvoi kuitenkin tilikauteen 2013 nähden, vaikkakin havaittavissa oli asiakkaiden investointipäätösten lykkääntymisiä vuoden 2015 puolelle.  Japrotek Vessels sai vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta uusia tilauksia, joista merkittävimmät ovat liuotusautoklaavin toimitus suomalaiselle asiakkaalle ja kiteytyslaitoksen toimitus Kemiralle Brasiliaan. Kyseessä ovat vaativat prosessilaitekokonaisuudet, joissa Japrotekin titaanin käsittelyyn liittyvä erityisosaaminen ja asiakkaan prosessien hallinta ovat vahvimmillaan. Molemmat tilaukset toimitetaan asiakkaille kesän 2015 aikana.

Tilikaudella 2014 Stelzer Mixing Technology -liiketoiminta-alue kohtasi ongelmia kahdella merkittävällä alueella: Kiina ja elintarviketeollisuus. Asiakkaat lykkäsivät päätöksiä uusista projekteista.  Vuoden 2014 uusien tilausten määrä oli kuitenkin samalla tasolla kuin edellisellä tilikaudella. Tilikauden 2014 lopussa Stelzer sai tilauksen historiansa isoimmasta yksittäisestä sekoittimesta. Sekoitin tullaan suunnittelemaan ja valmistamaan Stelzerin tehtaalla Warburgissa Saksassa ja toimitetaan Aasiaan kemianteollisuuden asiakkaalle vuoden 2015 aikana.

Konserni keskittyy Process Technology -liiketoimintaan. Käytännön työ strategian jalkauttamiseksi on alkanut ja jatkuu edelleen tilikauden 2015 aikana. Japrotek Vessels keskittyy vaativiin prosessilaitekokonaisuuksiin ja säiliö- ja sekoitinyhdistelmiin.  Stelzer Mixing Technology keskittyy erityisesti kemian- ja elintarviketeollisuuden sekoitintuotteisiin ja hakee voimakasta kasvua uusilta markkina-alueilta.

Rahoitus

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 miljoonaa euroa (-2,4 milj. euroa) ja investointien rahavirta oli 0,7 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Katsauskauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 8,8 miljoonaa euroa (18,4 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 13,3 miljoonaa euroa (23,6 milj. euroa).

Rahalaitoslainoihin liittyy konsernin omavaraisuusasteeseen liittyviä kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot ovat tilinpäätöksessä 31.12.2014 rikkoutuneet, mutta lainoista ja kovenanteista on sovittu osana tilikauden päättymisen jälkeen tehtyä rahoitusjärjestelyä.

Tilikaudelle 2014 konserni sai vuoden ajaksi lyhennysvapaata rahoituslainojen osalta. Rahoitussopimukseen liittyneet vuodelle 2014 annetut ehdot täyttyivät ensimmäisen neljänneksen aikana ja konserni sai lisäksi velkoja anteeksi 3,0 milj. euroa. Velkojen anteeksiannosta kohdistui emoyhtiölle 2,7 milj. euroa ja Vaahto Paper Technology Oy:lle 0,3 milj. euroa.

Vaahto Group Plc Oyj:n tytäryhtiö Vapate Oy (entinen Vaahto Paper Technology Oy) asetettiin konkurssiin 31.10.2014. Vapate Oy:n lainat erääntyivät konkurssissa. Emoyhtiö on antanut niistä takauksia eri rahoittajille. Tilinpäätöksessä 2014 emoyhtiö on kirjannut kyseisistä vastuista pakollisen varauksen, joka on noin 3,8 milj. euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen 16.2.2015 Vaahto Group Plc Oyj on sopinut keskeisten rahoittajiensa kanssa järjestelystä, jossa yhtiön rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3,9 milj. euroa, muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi 1,2 milj. euroa sekä myöntämään saatavilleen lyhennysvapaata 30.6.2016 saakka. Samassa yhteydessä Vaahto Group Plc Oyj toteutti suunnatun osakeannin ja laski liikkeeseen 10 000 000 uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

Osana rahoituksen vakauttamista Vaahto Group –konserni käynnisti toiminnan ja kustannusten sopeuttamisohjelman, jonka tavoitteena on alentaa yhtiön kustannuksia vuositasolla yli 0,8 milj. euroa. Sopeutusohjelma toteutetaan vuoden 2015 aikana ja siitä arvioidaan aiheutuvan n. 0,4 milj. euron kertaluontoiset sopeuttamiskustannukset. Tavoiteltu yli 0,8 milj. euron kustannusten alentuma vaikuttaa täysimääräisesti vuonna 2016.

Konsernin rahoitus- ja likviditeettiasema on tehdyn rahoituspaketin myötä merkittävästi parantunut, ja tilanne on vakautettu vuoden 2016 puoliväliin saakka. Maksuvalmius on kuitenkin edelleen tiukka ja käyttöpääoman riittävyyttä seurataan aktiivisesti kassavirtaennusteiden kautta.

Investoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa). Investoinnit ovat pääosin pieniä laitehankintoja.

Ympäristöasiat

Aiemmin raportoidut ympäristöasiat ovat liittyneet ympäristöluvan vaatimusten edellyttämiin toimenpiteisiin Hollolassa sijaitsevan tehtaan piha-alueella. Hollolassa sijaitseva tontti on myyty tilikaudella 2014 ja siihen liittyvät ympäristövelvoitteet ovat siirtyneet uudelle omistajalle.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste oli Vaahto Process Technology -ryhmän ratkaisujen tuotteistamisessa.

Henkilöstö

Konsernin jatkuvien toimintojen henkilöstön määrä oli tilikaudella 2014 keskimäärin 216 henkilöä (256 henkilöä). Henkilöstömäärän vähentyminen johtui pääosin Service liiketoiminnan myynnistä. Kaupassa siirtyi 47 henkilöä.

Riskit ja toiminnan epävarmuustekijät

Vaahto Group -konsernin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan sopeuttamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdannetilanteiden mukaisesti.

Erityisesti Japrotekin suuret projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin kaupan tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Näihin kauppoihin liittyviä riskejä hallitaan henkilöstön koulutuksella käyttämällä erilaisia laatujärjestelmiä, kannattavuusanalyysejä, toimintaohjeita sekä hyväksymismenettelyjä.

Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen sekä varmistaa konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin.

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Tilikauden päättymisen jälkeen saavutetulla rahoitus- ja vakautusratkaisulla sekä kustannusten sopeuttamisohjelman toteuttamisella konsernin rahoitus on turvattu keskipitkällä aikavälillä. Sen myötä projektien edellyttämät takauslimiitit sekä likviditeetti ovat tasolla, joka ei rajoita liiketoiminnan kehittämistä. Konsernin käyttöpääomatilanne ja sen riittävyys edellyttää kuitenkin jatkuvaa seurantaa ja aktiivisuutta.

Suunnattu osakeanti

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 10.3.2014 antaa suunnatulla osakeannilla enintään 2 000 000 uutta osaketta yhtiökokouksen 10.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla.

Osakeannissa merkintäoikeus oli 10 suurimmalla osakkeenomistajalla. Perusteena merkintäetuoikeudesta poikkeamisille oli osakeantipäätöksen mukaan yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Osakeannissa Hannu Laakkonen merkitsi 1 000 000 osaketta ja Mikko Laakkonen 1 000 000 osaketta. Kaikkien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 0,52 euroa. Osakkeiden merkintähinta määritettiin tarjouskilpailun perusteella.

Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ja osakkeiden tuottama äänimäärä on annin jälkeen 5 977 360. Uusien osakkeiden tuottama osuus koko osake- ja äänimäärästä on 33,5 %. Annetut osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Yhtiö hakee osakkeiden ottamista pörssilistalle viimeistään vuoden kuluessa niiden liikkeeseen laskemisesta. Hakemusprosessin yhteydessä yhtiö julkistaa arvopaperimarkkinalain ja Euroopan komission esiteasetuksen mukaisen listalleottoesitteen.

Tilikauden päättymisen jälkeen rahoittajien kanssa sovitun järjestelyn yhteydessä yhtiön hallitus päätti 15.2.2015 pidetyssä kokouksessa suunnatusta osakeannista, jossa yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 10 000 000 uutta osaketta. 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Sijoittajat merkitsivät kaikki heille tarjotut osakkeet.

Oma pääoma

Tilinpäätöksessä 2013 emoyhtiö Vaahto Group Plc Oyj:n oma pääoma oli 4,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Tilikauden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä saatu osakepääoman lisäys sekä lainojen anteeksiannot vaikuttivat positiivisesti emoyhtiön omaan pääomaan. AP-Tela Oy:n lopetettaviin liiketoimintoihin luokittelun yhteydessä emoyhtiö teki 30.6.2014 AP-Telan osakkeista arvonalentumiskirjauksen, joka alensi emoyhtiön omaa pääomaa. Lisäksi emoyhtiön omaa pääomaa alentaa Vapate Oy:n konkurssin jälkeen tilinpäätökseen 31.12.2014 tehty pakollinen varaus Vapate Oy:n lainoista, joissa emoyhtiö on ollut takaajana. Yhtiön oma pääoma tilinpäätöksessä 2014 oli 7,8 miljoonaa euroa negatiivinen.

Tilikauden päättymisen jälkeen rahoittajien kanssa sovitulla järjestelyllä on positiivinen vaikutus yhtiön omaan pääomaan. Järjestelyssä toteutetun suunnatun osakeannin vaikutus on 2,5 milj. euroa ja lainojen anteeksi annon 3,9 milj. euroa. Lisäksi 1,2 milj. euroa lainoja muutetaan pääomalainaksi vakauttamaan yhtiön pääomarakennetta.  Edellä mainitut järjestelyt toteutuvat yhtiössä vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti 15.4.2014 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet.

Osakeantivaltuutusta ei käytetty tilikauden 2014 aikana. Tilikauden päättymisen jälkeen rahoittajien kanssa sovitun järjestelyn yhteydessä Vaahto Group Plc Oyj toteutti suunnatun osakeannin ja laski liikkeeseen valtuutuksen kokonaismäärän mukaisesti 10 000 000 uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakkeiden merkintähinta määritettiin yhtiön ja sijoittajien välisten neuvottelujen perusteella.

Merkintähinnan määrittämisessä on otettu huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja vaihtoehtoiset rahoitusmahdollisuudet. Yhtiön vaikean maksukykytilanteen ja yhtiön rahoittajien vaatimusten vuoksi yhtiön toimintaa ei olisi ollut mahdollista jatkaa ilman vähintään 2,5 milj. euron uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta. Sijoittajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on ilmeistä, että yhtiön toimintansa jatkamiseksi tarvittavaa oman pääoman ehtoista rahoitusta ei olisi ollut mahdollista saada yhtiön kannalta edullisemmilla ehdoilla.

Yhtiön ei ole ollut maksukyky säilyttäen mahdollista järjestää merkintäetuoikeusantia. Siten yhtiön toiminnan jatkaminen on edellyttänyt osakeannin järjestämistä suunnattuna osakeantina. Perusteena merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli osakeantipäätöksen mukaan yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Osakkeet on maksettu yhtiölle rahassa 18.2.2015. Vastaanotettuaan osakkeiden merkintämaksun, yhtiö tulee hakemaan osakkeiden merkitsemistä kaupparekisteriin. Yhtiö tulee hakemaan osakkeiden ottamista pörssilistalle viimeistään vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskemisesta. Hakemusprosessin yhteydessä yhtiö tulee julkistamaan arvopaperimarkkinalain ja Euroopan komission esiteasetuksen mukaisen listalleottoesitteen.

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous 15.4.2014 valitsi Vaahto Group Plc Oyj:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Reijo Järvinen, puheenjohtaja

Sami Alatalo, varapuheenjohtaja

Topi Karppanen, jäsen

Mikko Vaahto, jäsen

Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtajana 15.1.2014 saakka oli Ari Viinikkala. Ajalla 16.1.2014 – 31.8.2014 toimitusjohtajana toimi Vesa Alatalo. Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana on 1.9.2014 alkaen toiminut DI Topi Karppanen. Karppanen on ollut Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010 alkaen.

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erkka Talvinko, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu konsernin Internet-sivuilla.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Vaahto Group- konsernin tuotteiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Vaahto Process Technology -liiketoiminnan markkinatilanne jatkuu edelleen haasteellisena. Tilauskanta on kuitenkin hyvällä tasolla. Tarjouskanta on kasvanut merkittävästi ja investointipäätösten odotetaan lisääntyvän jälleen kevään 2015 aikana. Saavutettu vakautusratkaisu parantaa konsernin mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa.

Tilikaudella 2014 konsernissa toteutettiin hallituksen linjaamaa strategiaa, jonka mukaan yhtiö keskittyy Process Technology ‑liiketoimintaan. Strategian jalkauttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden, tilikauden päättymisen jälkeen rahoittajien kanssa sovitun vakautusjärjestelyn ja konsernissa toteutettavan toiminnan ja kustannusten sopeuttamisohjelman odotetaan tuovan parannusta konsernin jatkuvien toimintojen liiketulokseen tilikauden 2015 aikana.

Tilikauden päättymisen jälkeen toteutetun rahoitusratkaisun sekä tehostusohjelman myötä yhtiön jatkuvuuden arvioidaan olevan turvattu keskipitkällä aikavälillä.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Vaahto Group tiedotti 16.2.2015 keskeisimpien rahoittajiensa kanssa sovitusta järjestelystä, jonka tarkoituksena on yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Samalla Vaahto Group Plc Oyj toteutti suunnatun osakeannin ja laski liikkeeseen 10 000 000 uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

Sopimuksella yhtiön rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3,9 milj. euron arvosta, muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi 1,2 milj. euron arvosta sekä myöntämään saatavilleen lyhennysvapaan 30.6.2016 asti edellyttäen.

Rahoituksen vakauttamiseksi Vaahto Group –konserni on käynnistänyt toiminnan ja kustannusten sopeuttamisohjelman, jonka tavoitteena on alentaa yhtiön kustannuksia vuositasolla yli 0,8 milj. euroa. Sopeutusohjelma toteutetaan vuoden 2015 aikana ja siitä arvioidaan aiheutuvan n. 0,4 milj. euron kertaluontoiset sopeuttamiskustannukset. Tavoiteltu yli 0,8 milj. euron kustannusten alentuma vaikuttaa täysimääräisesti vuonna 2016.

Osana sopeuttamisohjelmaa Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus teki 18.2.2016 päätöksen yhtiön Lahden pääkonttorin toimintojen siirtämisestä Pietarsaareen Japrotek Oy Ab:n tiloihin 30.8.2015 mennessä.  Pääkonttorin toimintojen siirtokustannukset sisältyvät arvioituihin kertakustannuksiin.

Voitonjakoesitys

Emoyhtiön tilikauden tappio on 4.589.342,49 euroa eikä emoyhtiöllä ole voitonjakokelpoisia varoja.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio katetaan voittovarojen tililtä.

Yhtiökokous

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Sibeliustalossa Lahdessa 14.4.2015 klo 13.00.

Johdon osavuotinen selvitys

Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.1. – 31.12.2015 ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta julkistettavan osavuosikatsauksen sijasta johdon osavuotisen selvityksen 13.5.2015.

 

VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
     
1 000 EUR

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

 

12 kk

12 kk

JATKUVAT TOIMINNOT

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

20 262

32 165

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

523

1 524

Liiketoiminnan muut tuotot

111

22

Materiaalit ja palvelut

9 621

16 617

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

7 499

7 911

Poistot

259

393

Liiketoiminnan muut kulut

3 929

4 313

LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO

-1 457

1 428

     
Rahoitustuotot

3 036

1 107

Rahoituskulut

1 152

1 087

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA

426

1 448

     
Tuloverot

77

586

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA

349

862

     
LOPETETUT TOIMINNOT    
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista

-3 658

-4 952

     
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

-3 309

-4 090

     
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT    
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä

-5

-10

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, NETTO

-5

-10

     
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

-3 314

-4 099

     
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot

0,06

0,22

Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot

0,06

0,22

Tulos/osake, laimentamaton, lopetetut toiminnot

-0,67

-1,24

Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot

-0,67

-1,24

Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos

-0,60

-1,03

Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos

-0,60

-1,03

     
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä    
-laimentamaton

5 484 209

3 977 360

-laimennettu

5 484 209

3 977 360

 

KONSERNIN TASE, IFRS    
     
1 000 EUR

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

VARAT    
     
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineettomat hyödykkeet

22

51

Liikearvo

1 583

1 692

Aineelliset hyödykkeet

2 751

3 778

Osuudet osakkuusyhtiöissä

0

74

Myytävissä olevat sijoitukset

25

35

PITKÄAIKAISET VARAT

4 382

5 629

     
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus

1 762

2 464

Myyntisaamiset ja muut saamiset

4 599

6 954

Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta

0

1 727

Rahat ja pankkisaamiset

544

129

LYHYTAIKAISET VARAT

6 904

11 274

     
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT

1 986

6 721

     
VARAT

13 272

23 624

     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
     
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot

6 060

5 063

Muuntoerot

51

48

Kertyneet voittovarat

-17 568

-14 251

OMA PÄÄOMA

-8 579

-6 262

     
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    
Laskennallinen verovelka

582

649

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

42

11 696

Pitkäaikaiset varaukset

4 196

362

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

4 819

12 708

     
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

8 794

6 712

Ostovelat ja muut velat

6 820

7 459

Tuloverovelka

232

200

Lyhytaikaiset varaukset 800 0
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

16 646

14 370

     
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT    
Myytävänä olevat korolliset velat

67

113

Myytävänä olevat korottomat velat

319

2 695

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT

386

2 808

     
OMA PÄÄOMA JA VELAT

13 272

23 624

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, IFRS  
 

2014

2013

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

neg

neg

Bruttoinvestoinnit

268

869

Tilauskanta, jatkuvat toiminnot

9 305

5 793

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

216

256

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa (1)

-0,6

-1,0

 

1) Osakekohtaiseen tulokseen sisältyy myös lopetettujen toimintojen tulos.    

 

RAHOITUSLASKELMA, IFRS    
     
1 000 EUR

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

 

 

 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Tilikauden tulos

-3 309

-4 090

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot

540

1 273

Arvonalennukset

3 650

0

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot

-76

-114

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua

-3 309

733

Rahoitustuotot ja -kulut

1 160

-1 024

Verot

4

515

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-1 339

-2 707

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 

4 813

-754

Vaihto-omaisuuden muutos

1 141

3 796

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos

-2 050

-1 624

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

2 565

-1 289

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista

-1 046

-988

Saadut osingot liiketoiminnasta 

2

2

Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta

3

10

Maksetut välittömät verot

-48

-94

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

1 475

-2 359

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-268

-869

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 

922

1 188

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

654

320

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksullinen osakeanti

1 040

0

Lyhytaikaisten lainojen nostot

906

244

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-3 661

-597

Pitkäaikaisten lainojen nostot 

0

3 430

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 

0

-1 308

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-1 715

1 769

 
Laskelman mukainen rahavarojen muutos

414

-271

 

Rahavarat tilikauden alussa

129

400

Rahavarat tilikauden lopussa

544

129

Taseen mukainen rahavarojen muutos 

414

-271

 

 
VAKUUDET JA VASTUUT    
     
1 000 EUR    
 

31.12.2014

31.12.2013

Annetut vakuudet    
     
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä, osakkeita tai talletuksia
Rahalaitos- ja eläkelainat

2 215

11 092

Muut lainat

2 000

3 350

Tililuotot

4 520

3 872

Yhteensä

8 735

18 313

   
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Muiden lainojen vakuutena on osakepantteja ja talletuksia. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.    
     
Velkojen  ja pankkitakausten vakuudeksi annetut kiinnitykset    
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset

2 543

2 543

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset

3 582

4 928

Yhteensä

6 125

7 471

     
Pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset    
Pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset

0

8 235

Yhteensä

0

8 235

     
Muut omasta puolesta annetut vakuudet    
Talletukset

0

1 483

Yhteensä

0

1 483

     
Muut annetut vakuudet    
     
Vaahto Group Plc Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä Japrotek Oy Ab:n, AP-Tela Oy:n sekä Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.    
Vastuusitoumukset ja muut vastuut    
     
Pankkitakaukset    
Pankkitakauslimiitit yhteensä

5 444

6 163

Pankkitakauslimiiteistä käytössä

3 791

4 598

     
Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut    
Alle vuoden sisällä erääntyvät

214

266

1-5 vuoden sisällä erääntyvät

59

276

Yhteensä

272

542

     
Muut kuin rahoitusleasingsopimukset sisältävät pääasiassa lyhytaikaisia IT-laitteiden ja -ohjelmistojen leasingsopimuksia. Leasingsopimusten ehdot ovat tavanomaisia käyttöleasingsopimusten ehtoja.    
     
IFRIC 4:n mukaiset järjestelyt    
Konsernissa ei ole IFRIC 4:n tarkoittamia järjestelyjä.    
   
Muut vuokrasopimukset    
Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto- ja toimistorakennuksia erityyppisin purettavissa olevin vuokrasopimuksin.    
     
Vuokravastuut    
Alle vuoden sisällä erääntyvät

388

792

1-5 vuoden sisällä erääntyvät

1 471

3 166

Myöhemmin erääntyvät

260

1 885

Yhteensä

2 119

5 843

     
     
Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset    
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset    
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset

6 204

4 110

Lainojen vakuudeksi annetut takaukset

1 542

3 580

Takausvakuutusten vakuudeksi annetut takaukset

0

2 175

Vuokratakausten vakuudeksi annetut vastatakaukset

400

400

Muut vastuut

0

427

Yhteensä

8 146

10 692

 

Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Lahdessa 27.2.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, Hallituksen puheenjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj, +358 400 715968

Topi Karppanen, Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj, +358 40 5001957