Vaahto Group -konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.9.2010 – 31.8.2011

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.11.2011 klo 10.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.9.2010 – 31.8.2011

Vaahto Group –konsernin liikevaihto oli elokuussa 2011 päättyneellä tilikaudella 55,3 milj. euroa (edellisellä tilikaudella 35,2 milj. euroa) ja liiketappio 1,3 milj. euroa (liiketappio 2,9 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 57 % vertailukaudesta ja liiketulos oli vertailukautta parempi. Tilikauden tappio oli 2,1 milj. euroa (tappio 3,0 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos -0,75 euroa (-1,01 euroa). Konsernin tilauskanta oli tilikauden päättyessä 22,4 milj. euroa (15,2 milj. euroa).

Vaahto Paper Technology

Vaahto Paper Technology -ryhmän tilikauden liikevaihto oli 39,7 milj. euroa (21,5 milj. euroa) ja liiketappio 0,1 milj. euroa (liiketappio 4,8 milj. euroa). Edellisen tilikauden tulosta paransi Tampereen kiinteistön myynnistä saatu n. 2 milj. euron myyntivoitto. Vaahto Paper Technology -ryhmän liikevaihto kasvoi tilikaudella 85 % vertailukaudesta ja tilikauden tulos oli edellisen tilikauden kiinteistökauppa huomioiden noin 6,6 milj. euroa vertailukautta parempi.

Vaahto Paper Technology –ryhmän projektiliiketoiminnan tilikauden merkittävimpiä tilauksia olivat neljän perälaatikon tilaus kiinalaisilta Dongguan Jianhui Paper Co. Ltd:ltä ja Dongguan Jinzhou Paper Co. Ltd:ltä, viiden perälaatikon tilaus kiinalaisen Vantage Dragon Ltd:n kahdelle uudelle ulkopakkauskartongin tuotantolinjalle sekä tilaus Fajar Paper:in kartonkikoneen modernisoinnista Indonesiassa. Lisäksi ryhmä sai merkittävät tilaukset Suomesta Stora Enso Imatran sellutehtaan kuivatuskoneen uudistuksesta sekä Stora Enso Inkeroisten tehtaan kartonkikoneen puristinosan modernisoinnista.

Tilikaudella on jatkettu panostusta Vaahto Paper Technology –ryhmän palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Huoltoliiketoiminta jäi kuitenkin tilikaudelle asetetuista tavoitteista varsinkin tilikauden ensimmäisellä puoliskolla. Tilikauden loppua kohden nopeakiertoisen huoltoliiketoiminnan markkinatilanne parani ja tilauskanta kääntyi kasvuun.

Vaahto Paper Technology -ryhmän tavoitteena on jatkaa asemansa vahvistamista yhtenä alan johtavista teknologia- ja palvelutoimittajista kansainvälisillä paperi- ja kartonkikonemarkkinoilla.

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology –ryhmän tilikauden liikevaihto oli 15,7 milj. euroa ( 13,8 milj. euroa) ja liiketappio 1,2 milj. euroa (liikevoitto 1,9 milj. euroa). Edellisen tilikauden tulosta paransivat Pietarsaaren kiinteistön ja LVI-liiketoiminnan myynneistä saadut yhteensä noin 2,6 milj. euron myyntivoitot.  Liikevaihto kasvoi 14 % vertailukaudesta, mutta tilikauden tulos jäi tappiolliseksi ja oli kiinteistö- sekä liiketoimintakauppa huomioiden 0,4 milj. euroa vertailukautta heikompi. Ryhmän tappiollisuus johtui säiliöliiketoiminnan heikosta kannattavuudesta.

Vaahto Process Technology –ryhmän säiliöliiketoiminnan markkinatilanne oli tilikaudella erittäin heikko. Tilikauden lopulla tilauskanta kääntyi kasvuun ja näkymät alkavalle tilikaudelle ovat parantuneet.

Vaahto Process Technology –ryhmän sekoitinliiketoiminnan markkinatilanne oli tilikaudella hyvä ja  tilauskanta kasvoi merkittävästi tilikauden aikana. Sekoitinliiketoiminnan kannattavuus on ollut tilikaudella tavoitteiden mukainen ja näkymät alkaneelle tilikaudelle ovat hyvät.

Kannattavuus

Vaahto Group –konsernin tilikauden liikevaihto oli 55,3 milj. euroa (35,2 milj. euroa) ja liiketappio 1,3 milj. euroa (liiketappio 2,9 milj. euroa). Tilikauden liiketappio oli 2,3 % (liiketappio 8,1 %) liikevaihdosta. Pääasiallisena syynä tilikauden tappiolliseen tulokseen oli säiliöliiketoiminnan heikko kannattavuus.

Edellisen tilikauden tulosta paransivat konsernin Tampereen ja Pietarsaaren kiinteistöjen sekä LVI-liiketoiminnan myynneistä saadut yhteensä n. 4,6 milj. euron myyntivoitot. Liikevaihto kasvoi tilikaudella 57 % vertailukaudesta ja tilikauden tulos oli edellisen tilikauden kiinteistö- sekä liiketoimintakaupat huomioiden noin 6,2 milj. euroa vertailukautta parempi.

Rahoitus

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -3,8 milj. euroa (-16,0 milj. euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,6 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Tilikauden investointien rahavirta oli 7,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 36,5 milj. euroa (39,0 milj. euroa) ja omavaraisuusaste oli 17,8 % (21,8 %).

Tilikaudella konsernin rahoitusjärjestelyissä tapahtui merkittäviä muutoksia. Konsernin Tampereen ja Pietarsaaren kiinteistöt myytiin edellisen tilikauden aikana, mutta kauppahinnan maksu tapahtui päättyneellä tilikaudella syyskuussa 2010 ja maksettu kauppahinta noin 8 milj. euroa käytettiin pääosin rahalaitos- ja eläkelainojen maksuun.

Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Konsernin normaalin toiminnan vaatima käyttöpääomarahoitustarve pyritään varmistamaan riittävillä rahoitusinstrumenteilla.

Konsernin rahoitussopimus sisältää kovenanttiehtoja, joista on esitetty tarkemmat tiedot liitetietojen kohdassa 27. Rahoitusriskien hallinta.

Investoinnit

Konsernin tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1,9 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä pienehköistä kone- ja laitehankinnoista.

Tietojärjestelmät

Konsernin tietohallinnon ja tietojärjestelmien kehitystyötä vietiin eteenpäin keskitetyn mallin mukaisesti.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste oli Vaahto Paper Technology –ryhmän palveluliiketoiminnan tuotevalikoiman laajentamisessa sekä paperi- ja kartonkikoneiden avainkomponenttien kilpailukyvyn parantamisessa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 348 henkilöä (371 henkilöä).

Riskit ja toiminnan epävarmuustekijät

Vaahto Group –konsernin tuotteiden kysyntä on pitkälti riippuvaista maailmantalouden ja asiakasteollisuuksien suhdanteista ja kehityksestä. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan sopeuttamalla konsernin myyntitoimintaa erilaisten markkina-alueiden ja eri asiakasteollisuuksien suhdannetilanteiden mukaisesti.

Suuret projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan kyllin tarkasti, vaan kaupan tulos osoittautuu lopulta odotettua heikommaksi. Suuriin kauppoihin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan käyttämällä erilaisia laatujärjestelmiä, kannattavuusanalyysejä, toimintaohjeita sekä hyväksymismenettelyjä.

Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen sekä varmistaa konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin.

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Oma pääoma

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeita koskevat tiedot on esitetty tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 24. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot.

Varsinainen yhtiökokous 14.12.2010 valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 300.000 osaketta. Valtuutus on voimassa 31.12.2011 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

Hallituksella ei ole valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeellelaskuun eikä valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous 14.12.2010 valitsi Vaahto Group Plc Oyj:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Reijo Järvinen, puheenjohtaja

Rainer Häggblom, varapuheenjohtaja

Topi Karppanen, jäsen

Antti Vaahto, jäsen

Mikko Vaahto, jäsen

Antti Vaahto on eronnut hallituksesta 28.4.2011.

Toimitusjohtajana on koko tilikauden 2010 – 2011 toiminut Anssi Klinga.

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Panu Juonala, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu konsernin Internet-sivuilla.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kansainvälisen taloustilanteen kehityksessä on ollut huolestuttavia piirteitä ja myös Vaahto Group -konsernin päätoimialojen markkinatilanteessa on ollut havaittavissa kasvavaa epävarmuutta. Uuden tilikauden alkaessa ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää muutosta Vaahto Group –konsernin tuotteiden kysynnässä ja tilauskanta uuden  tilikauden alkaessa on edellisen tilikauden alkua korkeampi.  Vaahto Group -konsernin tuloksen arvioidaan parantuvan edellisestä tilikaudesta ja tilikauden tuloksen olevan voitollinen.

Voitonjakoesitys

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 3.120.471,55 euroa, josta tilikauden tappio on 354.920,90 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja voittovarat jätetään voittovarojen tilille.

Yhtiökokous

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Sibeliustalossa Lahdessa 12.12.2011 klo 13.00.

Johdon osavuotinen selvitys

Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.9.2011 – 31.8.2012 ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta julkistettavan osavuosikatsauksen sijasta johdon osavuotisen selvityksen 13.1.2012.

 

VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT    
KONSERNIN

2010-2011

%

2009-2010

%

LAAJA TULOSLASKELMA,

12 kk

liike-

12 kk

liike-

IFRS

vaih-

vaih-

1000 EUR

dosta

dosta

LIIKEVAIHTO

55 318

35 160

Valmiiden ja
keskeneräisten
tuotteiden
varastojen muutos

547

1 264

Valmistus omaan
käyttöön

1 183

500

Liiketoiminnan
muut tuotot

390

4 901

Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksista

-4

17

Materiaalit ja
palvelut

-28 613

-17 548

Työsuhde-
etuuksista
aiheutuneet kulut

-17 586

-16 374

Poistot

-2 115

-2 547

Liiketoiminnan
muut kulut

-10 424

-8 230

LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO

-1 304

-2,4

-2 857

-8,1

Rahoitustuotot

320

91

Rahoituskulut

-963

-1 075

TULOS ENNEN VEROJA

-1 946

-3,5

-3 840

-10,9

Tuloverot

-172

812

TILIKAUDEN TULOS

-2 118

-3,8

-3 028

-8,6

MUUT LAAJAN
TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot
ulkomaisista
yksiköistä

-1

14

Muut laajan tuloksen
erät, netto

-1

14

TILIKAUDEN LAAJA
TULOS YHTEENSÄ

-2 120

-3 014

Tilikauden tuloksen  
jakautuminen:    
Emoyhtiön osakkeen-
omistajille

-2 225

-2 910

Määräys-
vallattomille
osakkaille

107

-118

Yhteensä

-2 118

-3 028

Tilikauden laajan
tuloksen jakautuminen:    
Emoyhtiön osakkeen-
omistajille

-2 226

-2 896

Määräys-
vallattomille
osakkaille

107

-118

Yhteensä

-2 120

-3 014

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake euroa
-laimentamaton

-0,75

-1,01

-laimennettu

-0,75

-1,01

Osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä (1000 kpl):
-laimentamaton

2 953

2 872

-laimennettu

2 953

2 872

KONSERNIN   

31.8.2011

31.8.2010

TASE, IFRS
1000 EUR
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT:    
Aineettomat
hyödykkeet

1 030

1 642

Liikearvo

1 702

1 702

Aineelliset
hyödykkeet

10 907

10 923

Osuudet osakkuus-
yhtiöissä

57

62

Myytävissä
olevat sijoitukset

44

44

Pitkäaikaiset
myynti- ja
muut saamiset

11

11

Laskennallinen
verosaaminen

2 274

2 172

PITKÄAIKAISET
VARAT

16 026

16 557

LYHYTAIKAISET       
VARAT:    
Vaihto-omaisuus

5 601

5 241

Myyntisaamiset
ja muut saamiset

7 305

14 732

Saamiset
pitkäaikais-
hankkeista
asiakkailta

6 818

1 953

Tuloverosaaminen

0

2

Rahat ja
pankkisaamiset

775

560

LYHYTAIKAISET       
VARAT

20 500

22 488

VARAT YHTEENSÄ

36 525

39 045

KONSERNIN   

31.8.2011

31.8.2010

TASE, IFRS
1000 EUR
OMA PÄÄOMA
JA VELAT
OMA PÄÄOMA:
Osakepääoma

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

Vararahasto

1 995

1 995

Muuntoerot

29

41

Kertyneet
voittovarat

-351

1 864

Emoyhtiön
osakkeenomistajien
oman pääoman osuus

4 552

6 778

Määräysvallattomat
osakkaat

1 217

1 110

OMA PÄÄOMA

5 768

7 888

PITKÄAIKAINEN      
VIERAS PÄÄOMA:    
Laskennallinen
verovelka

624

549

Pitkäaikainen
korollinen
vieras pääoma

6 831

3 042

Pitkäaikaiset
varaukset

273

245

PITKÄAIKAINEN      
VIERAS PÄÄOMA

7 728

3 836

LYHYTAIKAINEN     
VIERAS PÄÄOMA:    
Lyhytaikainen
korollinen
vieras pääoma

8 269

15 068

Ostovelat
ja muut velat

14 573

12 072

Tuloverovelka

186

182

LYHYTAIKAINEN        
VIERAS PÄÄOMA

23 028

27 321

OMA PÄÄOMA
JA VELAT

36 525

39 045

KONSERNIN TUNNUS-

2010-2011

2009-2010

LUVUT, IFRS
Osakekohtainen oma
pääoma, euroa

1,52

2,36

Osakekohtainen
tulos, euroa

-0,75

-1,01

Omavaraisuusaste, %

17,8

21,8

Brutto-
investoinnit, 1000 EUR

1 876

776

Henkilökunnan
keskimääräinen
lukumäärä

348

371

Tilauskanta
tilikauden
lopussa 1000 EUR

22 401

15 175

Tilauskannasta on vähennetty pitkäaikaishankkeiden tuotoiksi kirjattu määrä.
 
VASTUUT

31.8.2011

31.8.2010

1000 EUR
Pankkitakaukset:
Pankkitakauslimiitit
yhteensä

18 000

25 000

Pankkitakaus-
limiiteistä käytössä

11 218

5 720

Muiden kuin   
rahoitusleasing-
sopimusten vastuut:   
Alle vuoden sisällä
erääntyvät

246

220

1-5 vuoden sisällä
erääntyvät

275

287

Yhteensä

521

508

Vuokravastuut:
Alle vuoden sisällä
erääntyvät

804

804

1-5 vuoden sisällä
erääntyvät

3 216

3 216

Myöhemmin

3 216

4 020

Yhteensä

7 236

8 040

Muut omasta    
puolesta annetut
vastuusitoumukset:
Asiakkaille annetut
takaukset

500

660

Pankkitakauslimiittien
vakuudeksi annetut
takaukset

17 600

17 600

Pankkitakausten
vakuudeksi annetut
takaukset

290

0

Lainojen vakuudeksi
annetut takaukset

2 910

2 910

Vuokratakausten
vakuudeksi annetut
takaukset

400

0

Johdannaissopimukset:
Valuuttajohdannaisia käytetään valuuttakurssiriskeiltä
suojautumiseen. Valuuttatermiineillä suojataan myynti-
saamisia sekä tulevia saamisia. Korkojohdannaisia
käytetään suojautumiseen korkotason muutoksilta.
Konserni käsittelee johdannaissopimukset IAS 39 Rahoitus-
instrumentit -standardin määräämällä tavalla. Johdannais-
sopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin hankinta-
menoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan
jälkeen johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon.
JOHDANNAIS-

Nimel-

Posit.

Negat.

Neto-

SOPIMUSTEN

lis-

käypä

käypä

tettu

KÄYVÄT ARVOT

arvo

arvo

arvo

käypä

31.8.2011

arvo

1000 EUR
Koronvaihto-
sopimukset

6 666

0

-241

-241

Johdannaissopimusten käyvät arvot määritetään käyttämällä
tilinpäätöspäivän markkinahintoja vastaavan pituisille
sopimuksille. Käyvät arvot vastaavat niitä hintoja, jotka
konserni saisi tai joutuisi maksamaan, jos se purkaisi
johdannaissopimuksen tilinpäätöspäivänä.
KONSERNIN     

2010-2011

2009-2010

RAHAVIRTA-

12 kk

12 kk

LASKELMA, IFRS
1000 EUR
LIIKETOIMINNAN
RAHAVIRTA:
Tulos ennen veroja

-1 946

-3 840

Oikaisut

2 429

-1 337

Käyttöpääoman muutos

-3 470

-9 815

Rahoituserät
ja verot

-843

-1 055

LIIKETOIMINNAN
RAHAVIRTA

-3 831

-16 047

INVESTOINTIEN
RAHAVIRTA:
Käyttöomaisuus-
investoinnit

-1 879

-776

Aineellisten ja
aineettomien
hyödykkeiden
luovutustulot

8 933

479

Lainasaamisten
takaisinmaksut

1

1

INVESTOINTIEN
RAHAVIRTA

7 055

-295

RAHOITUKSEN
RAHAVIRTA:
Lyhytaikaisten
lainojen nostot

55

6 172

Lyhytaikaisten
lainojen
takaisinmaksut

-6 793

-869

Pitkäaikaisten
lainojen nostot

5 274

238

Pitkäaikaisten
lainojen
takaisinmaksut

-1 545

-1 039

RAHOITUKSEN
RAHAVIRTA

-3 009

4 502

Rahavarojen muutos

215

-11 840

 

Lahdessa 11.11.2011

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 4661470

www.vaahtogroup.fi