Vaahto Group -konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.9.2011 – 31.12.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.2.2013 klo 10.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.9.2011 – 31.12.2012

Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli joulukuussa 2012 päättyneellä tilikaudella 40,1 milj. euroa (30,3 milj. euroa) ja jatkuvien toimintojen liiketappio 4,9 milj. euroa (liiketappio 3,2 milj. euroa). Vuotuiseksi muutettu liikevaihto kasvoi 1 % vertailukaudesta ja liiketulos oli vertailukautta selkeästi heikompi. Pääasiallisena syynä tilikauden tappiolliseen tulokseen oli Vaahto Paper Technology -ryhmän heikko tilauskertymä sekä alhainen kannattavuus. Konsernin tilauskanta oli tilikauden päättyessä 24,8 milj. euroa (22,4 milj. euroa). Vertailukauden pituus on 12 kuukautta, kun katsauskauden pituus on 16 kuukautta.

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012 hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutoksen, jolla yhtiön normaaliksi tilikaudeksi muutetaan 1.1. – 31.12. Tästä johtuen päättyneestä tilikaudesta muodostui kuudentoista (16) kuukauden pituinen (1.9.2011 – 31.12.2012).

Vaahto Paper Technology

Vaahto Paper Technology -ryhmän tilikauden jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 17,0 milj. euroa (14,6 milj. euroa) ja liiketappio 4,2 milj. euroa (liiketappio 2,0 milj. euroa). Vaahto Paper Technology -ryhmän vuotuiseksi muutettu liikevaihto laski tilikaudella 13 % vertailukaudesta ja tilikauden tulos oli erittäin heikko.

Konserni on joulukuussa 2012 päättänyt myydä Vaahto Paper Technology -segmenttiin kuuluvan projektiliiketoiminnan sekä palveluliiketoimintaan kuuluvat varaosa- ja pienprojektiliiketoiminnot. Konserni on tammikuussa 2013 solminut myynnistä alustavan sopimuksen ostajan kanssa, ja myynti on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Koska tilinpäätöshetkellä myynnin katsottiin olevan erittäin todennäköinen, projektiliiketoimintaan liittyvät varat ja velat esitetään taseessa myytävänä olevina pitkäaikaisina omaisuuserinä ja niihin liittyvinä velkoina. Tuloslaskelmassa projektiliiketoiminta esitetään lopetettuna toimintona. Myös tuloslaskelman vertailutiedot tilikaudelta 2010 – 2011 on oikaistu vastaavasti. Lopetettujen toimintojen tilikauden tappio oli 1,6 milj. euroa (voitto 2,0 milj. euroa).

Katsauskaudella projektiliiketoiminnan merkittävin uusi tilaus oli Södra Cell Mönsteråsin sellutehtaan kuivatuskoneen modernisointi.

Tilikaudella on jatkettu panostusta Vaahto Paper Technology –ryhmän palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Huoltoliiketoiminta jäi kuitenkin tilikaudelle asetetuista tavoitteista.

Vaahto Process Technology

Vaahto Process Technology –ryhmän tilikauden liikevaihto oli 24,1 milj. euroa ( 15,7 milj. euroa) ja liiketappio 0,7 milj. euroa (liiketappio 1,2 milj. euroa). Vuotuiseksi muutettu liikevaihto kasvoi 15 % vertailukaudesta, mutta tilikauden tulos jäi vielä tappiolliseksi ollen kuitenkin 0,5 milj. euroa vertailukautta parempi. Ryhmän tappiollisuus johtui säiliöliiketoiminnan heikosta kannattavuudesta tilikauden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana.

Vaahto Process Technology –ryhmän säiliöliiketoiminnan markkinatilanne oli tilikauden alussa heikko, mutta parani selkeästi tilikauden loppua kohden. Japrotek Oy Ab sai elokuussa 2012 merkittävän tilauksen etelä-afrikkalaiselta Sasol Technology (Pty) Limited’ltä kahdeksan suuren säiliörakenteen suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta.

Tilikauden lopulla tilauskanta oli erittäin vahva ja näkymät alkavalle tilikaudelle ovat hyvät.

Vaahto Process Technology –ryhmän sekoitinliiketoiminnan markkinatilanne oli tilikaudella hyvä ja  tilauskanta jatkoi kasvuaan tilikauden aikana. Sekoitinliiketoiminnan kannattavuus on ollut tilikaudella lähes tavoitteiden mukainen ja näkymät alkaneelle tilikaudelle ovat hyvät.

Rahoitus ja maksuvalmius

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -3,3 milj. euroa (-3,8 milj. euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,2 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Tilikauden investointien rahavirta oli -1,0 milj. euroa (7,1 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 30,5 milj. euroa (36,5 milj. euroa) ja omavaraisuusaste oli -7,9 % (17,8 %).

Konsernin maksuvalmiustilanne on kireä ja rahoituksen riittävyys edellyttää johdon suunnitelmien toteutumista ja kannattavuuden parantumista sekä varautumista lyhytaikaisen rahoituksen maksuohjelmien uudelleenjärjestelyyn tai lisärahoituksen hankkimiseen. Hallitus on tilikauden päättymisen jälkeen käynnistänyt neuvottelut rahoittajien kanssa maksusuunnitelmien uudelleenjärjestelemiseksi.

Rahalaitoslainoihin liittyy konsernin omavaraisuusasteeseen liittyviä takaisinmaksukovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot ovat tilinpäätöksessä 31.12.2012 rikkoutuneet, mutta konserni on tilikauden 2011 – 2012 lopussa saanut ko. rahoittajalta vahvistuksen, jonka mukaan rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille seuraamuksia. Vahvistus ei kuitenkaan kata seuraavaa 12 kuukautta, joten velat ko. rahoittajalle on tilinpäätöksessä 31.12.2012 luokiteltu lyhytaikaisiin lainoihin.

Investoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,3 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä Vaahto Paper Technology -ryhmän huoltoliiketoiminnan kone- ja laitehankinnoista.  

Ympäristöasiat

Vaahto Paper Technology Oy on marraskuussa 2012 saanut korkeimmalta hallinto-oikeudelta päätöksen, jonka mukaan yhtiön valitus Hämeen ympäristökeskuksen päätöksestä on hylätty. Yhtiön valitus koski ympäristökeskuksen päätöstä olla pidentämättä määräaikaa ympäristöluvan mukaiselle toimenpiteelle yhtiön Hollolassa sijaitsevan tehtaan piha-alueen hulevesien käsittelyä koskien. Ympäristöluvan edellyttämä Hollolan tehdaskiinteistön piha-alueen pinnoittaminen ja hulevesiviemäröinti tullaan toteuttamaan vuoden 2013 aikana. Toimenpiteiden arvioidut kustannukset ovat noin 500 tuhatta euroa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste oli Vaahto Paper Technology -ryhmän palveluliiketoiminnan tuotevalikoiman laajentamisessa sekä paperi- ja kartonkikoneiden avainkomponenttien kilpailukyvyn parantamisessa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla. 

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskaudella 333 henkilöä (348 henkilöä), josta lopetettujen toimintojen osuus oli 69 henkilöä (91 henkilöä).

Ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012 valitsi hallitukseen entisten jäsenten lisäksi uuden jäsenen, Sami Alatalon. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi yhtiöjärjestyksen muutoksen, jolla yhtiön normaaliksi tilikaudeksi muutetaan 1.1. – 31.12. Tästä johtuen kuluvan tilikauden pituudeksi tulee kuusitoista (16) kuukautta (1.9.2011 – 31.12.2012).

Riskit ja toiminnan epävarmuustekijät

Vaahto Group –konsernin tuotteiden kysyntä on pitkälti riippuvaista maailmantalouden ja asiakasteollisuuksien suhdanteista ja kehityksestä. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan sopeuttamalla konsernin myyntitoimintaa erilaisten markkina-alueiden ja eri asiakasteollisuuksien suhdannetilanteiden mukaisesti.

Suuret projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan kyllin tarkasti, vaan kaupan tulos osoittautuu lopulta odotettua heikommaksi. Suuriin kauppoihin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan käyttämällä erilaisia laatujärjestelmiä, kannattavuusanalyysejä, toimintaohjeita sekä hyväksymismenettelyjä.

Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen sekä varmistaa konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin.

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin. 

Oma pääoma

Varsinainen yhtiökokous 12.12.2011 valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien osakkeiden määrä voi olla enintään 1.000.000 osaketta. Valtuutus on voimassa 31.12.2012 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti 19.4.2012 kahdesta erillisestä osakeannista:

Suunnattu anti valikoiduille sijoittajille

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti antaa 600 000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen joukolle valikoituja sijoittajia.  Osakkeen merkintähinnaksi päätettiin 3,50 euroa osakkeelta, joten kokonaismerkintähinnaksi muodostui 2,1 milj. euroa.  Uusista osakkeista maksettu merkintähinta kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

AP-Tela Oy:n osakkeiden hankinta ja suunnattu anti AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti myös 19.4.2012 allekirjoitetun yhtiön tytäryhtiötä AP-Tela Oy:tä koskevan osakevaihtosopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen mukaisesta suunnatusta osakeannista osakevaihdon toteuttamiseksi. Osakevaihto toteutettiin EVL 52 f §:n mukaisena osakevaihtona siten, että Vaahto Group Plc Oyj antoi AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla merkittäväksi 317 602 kappaletta Vaahto Group Plc Oyj:n uusia osakkeita vastikkeena AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajien 47,92 prosentin omistusosuudesta AP-Tela Oy:ssä (230 kappaletta AP-Tela Oy:n osakkeita). Osakevaihtoannissa annettujen osakkeiden merkintähinta oli 3,50 euroa osakkeelta. Uusien osakkeiden merkintähinta 1.111.607 euroa kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Molemmissa osakeanneissa annetut uudet osakkeet, yhteensä 917.602 kappaletta, rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.4.2012. Uudet osakkeet tuottivat omistajilleen osakasoikeudet rekisteröintipäivästä lukien.
Suunnattu anti Mikko Laakkoselle

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti lisäksi 2.12.2012 antaa Mikko Laakkoselle suunnatulla maksullisella osakeannilla 73.892 uutta osaketta. Osakkeista maksettava osakekohtainen merkintähinta oli 2,03 euroa, joka oli yhtiön osakkeen päätöskurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä Helsingin pörssissä 30.11.2012. Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta oli 150.000,76 euroa. Suunnatussa osakeannissa annetut uudet osakkeet, yhteensä 73.892 kpl, merkittiin kaupparekisteriin 18.12.2012. Uudet osakkeet tuottivat omistajalleen osakasoikeudet merkintäpäivästä lukien. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeannit eivät vaikuttaneet yhtiön osakepääomaan.

Hallituksella ei ole valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeellelaskuun eikä valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen. 

Laskennalliset verovelat ja -saamiset 

Tilikaudella 2011 – 2012 on kirjattu yhteensä 1,7 milj. euroa arvonalennuksia vahvistetuista tappioista kirjatuista laskennallisista verosaamisista. 

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous 12.12.2011 valitsi Vaahto Group Plc Oyj:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Reijo Järvinen, puheenjohtaja

Rainer Häggblom, varapuheenjohtaja

Topi Karppanen, jäsen

Mikko Vaahto, jäsen

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012 valitsi hallitukseen entisten jäsenten lisäksi uuden jäsenen, Sami Alatalon.

Toimitusjohtajana on toiminut ajalla 1.9.2011 – 4.4.2012 Anssi Klinga ja vt. toimitusjohtajana ajalla 4.4. – 30.11.2012 Ari Viinikkala.  30.11.2012 alkaen Ari Viinikkala on toiminut toimitusjohtajana.

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Panu Juonala, KHT. 

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu konsernin Internet-sivuilla. 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kansainvälisen taloustilanteen kehityksessä on ollut huolestuttavia piirteitä ja myös Vaahto Group -konsernin päätoimialojen markkinatilanteessa epävarmuus jatkuu. Uuden tilikauden alkaessa ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää muutosta Vaahto Group –konsernin tuotteiden kokonaiskysynnässä ja tilauskanta uuden  tilikauden alkaessa on edellisen tilikauden alkua korkeampi.  Vaahto Group -konsernin tuloksen arvioidaan parantuvan merkittävästi edellisestä tilikaudesta.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 

Vaahto Group -konserni on 16.1.2013 tehnyt alustavan sopimuksen Vaahto Paper Technology -segmenttiin kuuluvien projektiliiketoiminnan sekä palveluliiketoimintaan kuuluvien varaosa- ja pienprojektiliiketoimintojen myynnistä saksalaiselle Gebr. Bellmer GmbH Maschinenfabrik:lle perustettavan yhtiön lukuun. Myynti on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.  Vaahto Group ja Bellmer GmbH ovat samassa yhteydessä neuvottelemassa yhteistyösopimusta projektiliiketoiminnan ja Vaahto Paper Technologyn palveluliiketoimintayksikön välille.

Voitonjakoesitys

Emoyhtiön tilikauden tappio on 7.730.227,29 euroa eikä emoyhtiöllä ole voitonjakokelpoisia varoja.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio katetaan voittovarojen tililtä.

Yhtiökokous

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Sibeliustalossa Lahdessa 10.4.2013 klo 13.00.

Johdon osavuotinen selvitys

Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.1. – 31.12.2013 ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta julkistettavan osavuosikatsauksen sijasta johdon osavuotisen selvityksen 16.5.2013.

 

VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT    
KONSERNIN

2011-2012

%

2010-2011

%

LAAJA TULOSLASKELMA,

16 kk

liike-

12 kk

liike-

IFRS

vaih-

vaih-

1000 EUR

dosta

dosta

JATKUVAT TOIMINNOT
LIIKEVAIHTO

40 908

30 316

Valmiiden ja
keskeneräisten
tuotteiden
varastojen muutos

1 385

373

Valmistus omaan
käyttöön

788

1 161

Liiketoiminnan
muut tuotot

96

119

Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksista

25

-4

Materiaalit ja
palvelut

-19 459

-13 818

Työsuhde-
etuuksista
aiheutuneet kulut

-17 194

-12 604

Poistot

-2 188

-1 573

Liikearvon
arvonalentuminen

-28

Liiketoiminnan
muut kulut

-9 229

-7 190

LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO

-4 895

-12,0

-3 219

-10,6

Rahoitustuotot

62

139

Rahoituskulut

-1 270

-863

TULOS ENNEN VEROJA

-6 103

-14,9

-3 944

-13,0

Tuloverot

-2 226

-172

TILIKAUDEN TULOS
JATKUVISTA
TOIMINNOISTA

-8 329

-20,4

-4 084

-13,5

LOPETETUT TOIMINNOT
Tilikauden tulos
lopetetuista toiminnoista

-1 597

1 965

TILIKAUDEN TULOS

-9 926

-2 118

MUUT LAAJAN
TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot
ulkomaisista
yksiköistä

38

-1

Muut laajan tuloksen
erät, netto

38

-1

TILIKAUDEN LAAJA
TULOS YHTEENSÄ

-9 888

-2 120

Tilikauden tuloksen  
jakautuminen:    
Emoyhtiön osakkeen-
omistajille

-9 926

-2 225

Määräys-
vallattomille
osakkaille

107

Yhteensä

-9 926

-2 118

Tilikauden laajan
tuloksen jakautuminen:    
Emoyhtiön osakkeen-
omistajille

-9 888

-2 226

Määräys-
vallattomille
osakkaille

107

Yhteensä

-9 888

-2 120

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake euroa, jatkuvat toiminnot
-laimentamaton

-2,40

-1,42

-laimennettu

-2,40

-1,42

Tulos/osake euroa, lopetetut toiminnot
-laimentamaton

-0,46

0,67

-laimennettu

-0,46

0,67

Osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä (1000 kpl):
-laimentamaton

3 463

2 953

-laimennettu

3 463

2 953

KONSERNIN   

31.12.2012

31.8.2011

TASE, IFRS
1000 EUR
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT:    
Aineettomat
hyödykkeet

233

1 030

Liikearvo

1 692

1 702

Aineelliset
hyödykkeet

7 596

10 907

Osuudet osakkuus-
yhtiöissä

83

57

Myytävissä
olevat sijoitukset

44

44

Pitkäaikaiset
myynti- ja
muut saamiset

3

11

Laskennallinen
verosaaminen

271

2 274

PITKÄAIKAISET
VARAT

9 921

16 026

LYHYTAIKAISET       
VARAT:    
Vaihto-omaisuus

5 783

5 601

Myyntisaamiset
ja muut saamiset

5 483

7 305

Saamiset
pitkäaikais-
hankkeista
asiakkailta

1 293

6 818

Rahat ja
pankkisaamiset

1 449

775

LYHYTAIKAISET       
VARAT

14 007

20 500

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT
PITKÄAIKAISET VARAT

6 557

VARAT YHTEENSÄ

30 484

36 525

KONSERNIN   

31.12.2012

31.8.2011

TASE, IFRS
1000 EUR
OMA PÄÄOMA
JA VELAT
OMA PÄÄOMA:
Osakepääoma

2 872

2 872

Ylikurssirahasto

6

6

Käyvän arvon rahasto
ja muut rahastot

5 063

1 995

Muuntoerot

56

29

Kertyneet
voittovarat

-10 160

-351

Emoyhtiön        
osakkeenomistajien 
oman pääoman osuus

-2 163

4 552

Määräysvallattomat
osakkaat

1 217

OMA PÄÄOMA

-2 163

5 768

PITKÄAIKAINEN      
VIERAS PÄÄOMA:    
Laskennallinen
verovelka

699

624

Pitkäaikainen
korollinen
vieras pääoma

3 608

6 831

Pitkäaikaiset
varaukset

395

273

PITKÄAIKAINEN      
VIERAS PÄÄOMA

4 701

7 728

LYHYTAIKAINEN     
VIERAS PÄÄOMA:    
Lyhytaikainen
korollinen
vieras pääoma

14 045

8 269

Ostovelat
ja muut velat

10 662

14 573

Tuloverovelka

264

186

LYHYTAIKAINEN        
VIERAS PÄÄOMA

24 971

23 028

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT
KOROLLISET JA
KOROTTOMAT VELAT
Myytävänä olevat
korolliset velat

573

Myytävänä olevat
korottomat velat

2 402

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT
KOROLLISET JA
KOROTTOMAT VELAT

2 975

OMA PÄÄOMA
JA VELAT

30 484

36 525

KONSERNIN TUNNUS-

2011-2012

2010-2011

LUVUT, IFRS
Osakekohtainen oma
pääoma, euroa

-0,54

1,52

Osakekohtainen
tulos, euroa 1)

-1,37

-0,75

Omavaraisuusaste, %

-7,9

17,8

Brutto-
investoinnit, 1000 EUR

1 289

1 876

Henkilökunnan
keskimääräinen
lukumäärä

333

348

Tilauskanta
tilikauden
lopussa 1000 EUR 2)

24 771

22 401

1) Osakekohtainen tulos (EPS) on laskettu muuttamalla katsauskauden
1.9.2011 – 31.12.2012 tulos vastaamaan 12 kuukauden tulosta.
2) Tilauskannasta on vähennetty pitkäaikaishankkeiden tuotoiksi kirjattu määrä.
 
VASTUUT

31.12.2012

31.8.2011

1000 EUR
Pankkitakaukset:
Pankkitakauslimiitit
yhteensä

8 860

18 000

Pankkitakaus-
limiiteistä käytössä

7 405

11 218

Muiden kuin   
rahoitusleasing-
sopimusten vastuut:   
Alle vuoden sisällä
erääntyvät

272

246

1-5 vuoden sisällä
erääntyvät

296

275

Yhteensä

568

521

Vuokravastuut:
Alle vuoden sisällä
erääntyvät

804

804

1-5 vuoden sisällä
erääntyvät

3 216

3 216

Myöhemmin

2 144

3 216

Yhteensä

6 164

7 236

Muut omasta    
puolesta annetut
vastuusitoumukset:
Asiakkaille ja toimittajille
annetut takaukset

730

500

Pankkitakauslimiittien
vakuudeksi annetut
takaukset

8 860

17 600

Pankkitakausten
vakuudeksi annetut
takaukset

315

290

Lainojen vakuudeksi
annetut takaukset

3 780

2 910

Takausvakuutusten
vakuudeksi annetut
takaukset

750

Oikeudenkäyntitakausten
vakuudeksi annetut
vastatakaukset

1 500

Vuokratakausten
vakuudeksi annetut
takaukset

400

400

Johdannaissopimukset:
Valuuttajohdannaisia käytetään valuuttakurssiriskeiltä
suojautumiseen. Valuuttatermiineillä suojataan myynti-
saamisia sekä tulevia saamisia. Korkojohdannaisia
käytetään suojautumiseen korkotason muutoksilta.
Konserni käsittelee johdannaissopimukset IAS 39 Rahoitus-
instrumentit -standardin määräämällä tavalla. Johdannais-
sopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin hankinta-
menoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan
jälkeen johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon.
JOHDANNAIS-

Nimel-

Posit.

Negat.

Neto-

SOPIMUSTEN

lis-

käypä

käypä

tettu

KÄYVÄT ARVOT

arvo

arvo

arvo

käypä

31.12.2012

arvo

1000 EUR
Koronvaihto-
sopimukset

4 581

0

-208

-208

Johdannaissopimusten käyvät arvot määritetään käyttämällä
tilinpäätöspäivän markkinahintoja vastaavan pituisille
sopimuksille. Käyvät arvot vastaavat niitä hintoja, jotka
konserni saisi tai joutuisi maksamaan, jos se purkaisi
johdannaissopimuksen tilinpäätöspäivänä.
KONSERNIN      

2011-2012

2010-2011

RAHAVIRTA-

16 kk

12 kk

LASKELMA, IFRS
1000 EUR
LIIKETOIMINNAN
RAHAVIRTA:
Tilikauden tulos

-9 926

-2 118

Oikaisut

2 865

2 429

Käyttöpääoman muutos

1 636

-3 470

Rahoituserät
ja verot

2 091

-671

LIIKETOIMINNAN
RAHAVIRTA

-3 333

-3 831

INVESTOINTIEN
RAHAVIRTA:
Käyttöomaisuus-
investoinnit

-1 289

-1 879

Konsernirakenteen
muutoksesta aiheutuvat
lisäykset

-18

Aineellisten ja
aineettomien
hyödykkeiden
luovutustulot

319

8 933

Lainasaamisten
takaisinmaksut

8

1

INVESTOINTIEN
RAHAVIRTA

-980

7 055

RAHOITUKSEN
RAHAVIRTA:
Maksullinen
osakeanti

1 861

Lyhytaikaisten
lainojen nostot

2 946

55

Lyhytaikaisten
lainojen
takaisinmaksut

-1 136

-6 793

Pitkäaikaisten
lainojen nostot

3 000

5 274

Pitkäaikaisten
lainojen
takaisinmaksut

-1 685

-1 545

RAHOITUKSEN
RAHAVIRTA

4 987

-3 009

Rahavarojen muutos

674

215

 

Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lahdessa 28.2.2013

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Ari Viinikkala, toimitusjohtaja Vaahto Group Plc Oyj puh. 0400-127664

www.vaahto.fi