Vaahto Group -konsernin yhtiökokouskutsu

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE   20.3.2013 klo 17:15

VAAHTO GROUP -KONSERNIN YHTIÖKOKOUSKUTSU

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti.

 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.        Kokouksen avaaminen

 

2.        Kokouksen järjestäytyminen

 

3.        Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4.        Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5.        Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

6.        Tilikauden 1.1.2013–31.12.2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 

7.        Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

 

8.        Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013 ei makseta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa tilikauden tappion jätettäväksi voitto- ja tappiovarojen tilille.

 

9.        Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 

10.     Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

 

Hallitus ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36.000 euroa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 22.000 euroa.

 

11.     Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) jäsentä.

 

12.     Hallituksen jäsenten valitseminen

 

Osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa hallituksen jäseniksi Sami Alatalon, Reijo Järvisen, Topi (Toivo Matti) Karppasen ja Mikko Vaahdon toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

13.     Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

 

 

14.     Tilintarkastajan valitseminen

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erkka Talvingon.

 

15.     Yhtiön taloudellisen tilanteen selvittäminen ja toimenpiteet taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi 

 

Tilinpäätökseen 31.12.2013 yhtiö on tehnyt 11,1 miljoonan euron alaskirjauksen tytäryhtiölleen Vaahto Paper Technology Oy:lle antamistaan pääomalainoista. Kirjauksen jälkeen yhtiön oma pääoma on 4,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous käsittelee yhtiön taloudellista tilannetta ja harkitsee mahdollisia toimenpiteitä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi.

 

16.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10.000.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet.

 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.5.2015 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2013 myöntämää osakeantivaltuutusta.

 

17.     Kokouksen päättäminen

 

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Vaahto Group Plc Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.vaahto.fi. Vaahto Group Plc Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 25.3.2014. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 29.4.2014 alkaen.

 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.        Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.4.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 10.4.2014 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 

a)   puhelimitse numeroon 020 1880 511;

b)   sähköpostitse osoitteeseen ; tai

c)   kirjeitse osoitteeseen Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Vaahto Group Plc Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

2.        Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

 

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2014. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 10.4.2014 ennen klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

 

4. Muut tiedot

 

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 20.3.2014 yhteensä 3.977.360 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 3.977.360 ääntä.

 

Lahdessa 20. päivänä maaliskuuta 2014

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

 

Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400-715968

Vesa Alatalo, toimitusjohtaja Vaahto Group Plc Oyj puh. 040-7268923

www.vaahto.fi