Vaahto Group Plc Oyj:n tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.9.2011-31.12.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.3.2013 klo 16.30

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N TILINTARKASTUSKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.9.2011 – 31.12.2012

Vaahto Group Plc Oyj:n tilintarkastaja on tänään antanut Vaahto Group Plc Oyj:n tilinpäätöksestä 31.12.2012 tilintarkastuskertomuksen. Vakiomuotoisen kertomuksen lisäksi tilintarkastaja haluaa kiinnittää huomiota tilinpäätöksen liitetiedon kohtaan 28 Rahoitusriskien hallinta. Tilintarkastajan mukaan konsernin käyttöpääoman riittävyys edellyttää johdon ennustamien tulostavoitteiden saavuttamista ja lyhytaikaisen rahoituksen uudelleenjärjestelyjä. Lisäksi tilintarkastajat haluavat kiinnittää huomiota emoyhtiön liitetietojen kohdassa 12 selostettuihin pääomalainasaamisten tytäryhtiöiltä arvostuksiin ja niihin liittyvään epävarmuuteen. Tilintarkastuskertomus on tämän tiedotteen liitteenä.

 

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Vaahto Group Plc Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Vaahto Group Plc Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.9.2011 – 31.12.2012. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimen­piteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Tiettyjen seikkojen painottamista koskevat lisätiedot

Haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 28 sekä toimintakertomuksessa selostettuihin seikkoihin yhtiön maksuvalmiudesta ja veloista. Yhtiö arvioi, että konsernin käyttöpääoma riittää tilinpäätöshetkellä seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli konserni saavuttaa ennustetut tulostavoitteet ja lyhytaikaista rahoitusta voidaan järjestellä uudelleen. Nämä tekijät yhdessä muiden toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa mainittujen seikkojen ohella osoittavat olennaista epävarmuutta, joka saattaa kyseenalaistaa yhtiön toiminnan jatkuvuuden. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota emoyhtiön liitetiedoissa kohdassa 12 selostettuihin pääomalainasaamisten tytäryhtiöiltä arvostuksiin ja niihin liittyvään epävarmuuteen. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Lahdessa, 5. päivänä maaliskuuta 2013

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Panu Juonala
KHT

 

Vaahto Group -konserni on korkean tason asiantuntijayritys ja palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla.

 

Lahdessa 5.3.2013

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400-715968

Ari Viinikkala, toimitusjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400-127664